Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2015 z dne 14. 8. 2015

Kazalo

2512. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 7083.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) ter 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 6. 7. 2015 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 63/08),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 94/09),
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 57/11),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 15/13) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 55/15).
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca Marjetica, Ivančna Gorica z dislociranimi oddelki na Muljavi in v Ivančni Gorici;
– Enota vrtca Pikapolonica, Ivančna Gorica;
– Enota vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični z dislociranim oddelkom v Šentvidu pri Stični;
– Enota vrtca Polžek, Višnja Gora;
– Enota vrtca Miška, Stična;
– Enota vrtca Sonček, Zagradec;
– Enota vrtca Krka, Krka.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom: VVZ Vrtec Ivančna Gorica.
Sedež zavoda: Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica.
Skrajšano ime vrtca: Vrtec Ivančna Gorica.
3. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vrtec se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat vrtca
6. člen
Vrtec ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 6, 1295 Ivančna Gorica.
Vrtec ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtec v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, otrokom oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti drugega delavca vrtca.
9. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z Upravo za javna plačila in davčno upravo podpisujejo vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi Upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja in vzgojno-varstvenih potreb
10. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne občine.
Vrtec izvaja dnevni, poldnevni in krajši program ter prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.
Matična enota je Enota vrtca »Marjetica« v Ivančni Gorici, kjer je sedež vrtca. Na sedežu vrtca se vpisuje otroke v programe vrtca in druge oblike oskrbe otrok za celoten vrtec.
III. DEJAVNOST VRTCA
11. člen
Dejavnosti vrtca so:
– M 80.101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– H 55.510
Dejavnost menz
– 80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanja
– K 74.871
Prirejanje sejmov, razstav in kongresov
– L 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin (npr.: oddaja prostorov plesni šoli)
– G 47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
– R 93.190
Druge športne dejavnosti (tabori, zimovanje, letovanje, športne aktivnosti)
– 74.871
Prireditve, organiziranje.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Vrtec opravlja javno veljavni program za predšolske otoke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira vzgojo in varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah in vse druge oblike vzgojnovarstvenega dela, ki jih določa zakon o vrtcih.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
15. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet vrtca
16. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev vrtca,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev vrtca se voli:
– 3 predstavnike vzgojiteljic,
– 1 predstavnik pomočnic vzgojiteljic,
– 1 predstavnik izmed upravno administrativnih in tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gorica. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki ustanovitelja v svetu zavoda.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer: trije predstavniki staršev, ki so na tajnih volitvah na Svetu staršev dosegli največje število glasov vseh volivcev, vendar ne smeta biti imenovana dva predstavnika staršev iz iste enote vrtca. V primeru, da dva ali več kandidatov iz iste enote dobita enako število glasov, se volitve med njima ponovijo. O načinu volitev (tajno ali javno) med njima odloči Svet staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov vseh svojih članov. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta je ista oseba lahko izvoljena dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovega otroka v vrtcu.
17. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o najemanju kreditov in o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
18. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot vrtca). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vseh enotah vrtca.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca ima najmanj 5 delavcev vrtca z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat v vrtcu.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po posameznih enotah vrtca) po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli (izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je predstavnikov delavcev v svetu vrtca (iz enot vrtca in upravno- administrativnih in tehničnih delavcev). Izvoljeni so tisti kandidati (iz enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev), ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz iste enote vrtca oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
22. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti zaradi bolezni ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen oziroma odpoklican.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na volitve.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
25. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela v vrtcu.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnemu delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu vrtca in o spremembah pravic otrok,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje vrtca s predšolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljskega izpita, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dosedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca.
Svet vrtca si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje ustanovitelja in
– mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne dajo mnenja v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet vrtca o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
27. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
28. člen
Vrtec ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Pomočnik ravnatelja ne sme biti član Sveta vrtca.
b) Vodja enote vrtca
29. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v vrtcu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov vrtca se uporablja določbe Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja.
31. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskem zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
5. Svetovalna služba
34. člen
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
6. Knjižnica
35. člen
Vrtec ima lahko knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
36. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati slovenski jezik.
37. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z v soglasju z ustanoviteljem. Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja.
Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
38. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanovitelj zagotavlja vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je vrtec upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
39. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu javnega vrtca odloči občina ustanoviteljica.
40. člen
Za nadstandardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki vrtca. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike vrtca predlaga svet vrtca.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA
41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec.
VIII. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v vrtcu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
43. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju vrtca.
IX. SPLOŠNI AKTI VRTCA
44. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
45. člen
Splošne akte vrtca sprejme svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtca se določi s pravili vrtca.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 23. seji dne 20. 12. 1996 in je bil objavljen v Uradnem vestniku, št. 11/96, in Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica, ki je bil objavljen Uradnem vestniku, št. 6/98.
47. člen
Vrtec mora uskladiti svojo organizacijo in organe vrtca do izteka mandatov sedanjih članov.
48. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
49. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 94/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 57/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 15/13) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 55/15) vsebuje naslednjo končno določbo:
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2008-9
Ivančna Gorica, dne 6. julija 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost