Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2484. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug – skrajšani postopek, stran 7050.

  
Na podlagi 57. člena in 61.a ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug – skrajšani postopek
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
Veljavni Odlok o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug (proj. št. 7/84, RC Celje-Planiranje, Uradni list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 18/91, 69/93, 39/98, 16/05, 66/05, 65/07, 61/10) določa pogoje za gradnjo različnih objektov in umeščanje dejavnosti, natančneje določenih po posameznih karejih v skladu z opredeljeno plansko rabo, ne opredeljuje pa dopustnih odstopanj od načrtovanih prostorskih ureditev.
Za izvajanje posameznih dejavnosti so se v času od uveljavitve prostorskega akta zahteve spremenile, predvsem so objekti, predvideni za obrtne in proizvodne namene postali v načrtovanih gabaritih omejujoči.
Z načrtovano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila odloka na območjih, kjer je gradnja obrtno servisnih in proizvodnih objektov že dovoljena, želi pripravljavec omogočiti večjo zasedenost tako opredeljenih zemljišč za razne gospodarske subjekte in gradnjo funkcionalno primernih objektov.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
Z dopolnitvijo odloka se opredeljujejo dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev, ki se nanašajo samo na območje obrtnih, servisnih in industrijskih dejavnosti.
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev s katero se opredeljuje boljša ter racionalna raba zemljišč in že načrtovanih objektov, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek dopolnitve odloka.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Dopolnitev odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravljavec dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje, dopolnitev ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2015
Celje, dne 21. julija 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupanja
mag. Darja Turk l. r.