Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2015 z dne 7. 8. 2015

Kazalo

2456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah, stran 6943.

  
Na podlagi osmega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah
1. člen
V Pravilniku o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13) se v prvem odstavku 2. člena spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni za polni delovni čas in v regijah z več kot 100 000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,«.
2. člen
V šestem odstavku 5. člena se besedi »vsako leto« nadomestita z besedilom »po uradni dolžnosti najmanj enkrat letno«.
V sedmem odstavku se beseda »ugotovi« nadomesti z besedilom »pridobi podatke iz katerih izhaja« in črta beseda »več«.
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »tudi podatke iz partnerskih pogodb o opravljanju splošnih razvojnih nalog, in sicer« nadomesti z besedilom »kot prilogo tudi partnersko pogodbo o opravljanju splošnih razvojnih nalog z naslednjimi podatki«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pogodba se sklene za programsko obdobje RRP, ki je enako obdobju vsakokratne finančne perspektive Evropske unije. Najvišji znesek financiranja se za vsako leto, po zagotovitvi sredstev v državnem proračunu, določi z aneksom k pogodbi.«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(merila in normativi za določitev ocene vrednosti splošnih razvojnih nalog v regiji)
(1) Ocena vrednosti splošnih razvojnih nalog v regiji (v eurih) se izračuna kot zmnožek števila upravičenih zaposlenih, upoštevaje drugi, tretji in četrti odstavek tega člena in standardnega stroška na upravičenega zaposlenega (v nadaljnjem besedilu: standardni strošek) iz petega odstavka tega člena.
(2) Število upravičenih zaposlenih se izračuna tako, da se regijam, ki imajo do vključno 100 000 prebivalcev prizna štiri zaposlene, regijam z več kot 100 000 prebivalcev pa pet zaposlenih. To število se poveča z dodatkom za število prebivalcev iz tretjega odstavka tega člena in dodatkom za število občin iz četrtega odstavka tega člena.
(3) Dodatek za število prebivalcev v višini 0,25 zaposlenega na vsakih dopolnjenih 10 000 prebivalcev se določi za regije, ki imajo do vključno 100 000 prebivalcev.
(4) Dodatek za število občin se določi po naslednji lestvici:
– do vključno 10 občin po 0,01 zaposlenega za vsako občino,
– za vsako nadaljnjo občino: nad 10 do vključno 20 občin po 0,05 zaposlenega za vsako občino,
– za vsako nadaljnjo občino: nad 20 občin po 0,25 zaposlenega za vsako občino.
(5) Standardni strošek se izračuna glede na predviden obseg splošnih razvojnih nalog v tekočem letu na podlagi povprečij zgodovinskih podatkov o dejanski vrednosti splošnih razvojnih nalog za vse regionalne razvojne agencije, v zadnjih dveh letih. Upoštevajo se stroški dela, materiala in storitev za izvajanje splošnih razvojnih nalog. Kot strošek dela se upošteva celotni znesek, ki ga mora RRA dejansko plačati v zvezi s posamezno zaposlitvijo in vključuje bruto plačo pred obdavčitvijo in obvezne prispevke, kot so prispevki za socialno varnost, ter stroški starševskega varstva. Stroški dela se upoštevajo največ do višine 43. plačilnega razreda po predpisih, ki urejajo plače javnih uslužbencev.
(6) Ministrstvo objavi na svoji spletni strani za vsako leto vrednost standardnega stroška in višino zneska sofinanciranja po regijah, pri čemer upošteva razpoložljiva proračunska sredstva.«.
5. člen
8. in 9. člen se črtata.
6. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina izplačil iz državnega proračuna je odvisna od doseganja vrednosti kazalnikov merjenja ciljev iz strategije opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika in od razpoložljivih proračunskih sredstev.
(2) Doseganje vrednosti kazalnikov merjenja ciljev se preverja pred vsakim izplačilom. V primeru, da se ugotovi, da cilji niso v celoti doseženi, je RRA upravičena le do sorazmernega dela sredstev.«.
7. člen
V 11. členu se v naslovu za besedo »opravljanje« doda beseda »drugih«, za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodba za opravljanje razvojnih nalog države v regiji se sklene z izbranim izvajalcem praviloma za celotno obdobje izvajanja regionalnega razvojnega programa.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-49/2015/9
Ljubljana, dne 31. julija 2015
EVA 2015-2130-0023
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost