Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2409. Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije, stran 6817.

  
Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) minister za finance, v soglasju z ministrico za notranje zadeve, izdaja
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvajanja 23., 24., 25., 26., 27. 28., 32., 33., 34., 35. in 36. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, v nadaljnjem besedilu: ZFU).
1. PREGLED NAPRAV, BLAGA IN DRUGIH STVARI
2. člen
(pregled naprav, blaga in drugih stvari)
Uradna oseba Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) lahko opravi pregled postrojev, naprav, delovnih sredstev, napeljav, blaga, snovi in drugih stvari neposredno, z uporabo tehnične opreme iz drugega odstavka 38. člena ZFU ali z uporabo posebej izurjenih službenih psov.
2. USTAVLJANJE PREVOZNIH SREDSTEV
2.1 Splošno
3. člen
(uporaba službenih vozil s prednostjo in vodnih plovil pri ustavljanju)
Pri ustavljanju prevoznih sredstev v cestnem in vodnem prometu uradna oseba uporablja službena vozila s prednostjo in vodna plovila, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja način izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije.
2.2. Ustavljanje prevoznih sredstev v cestnem prometu
4. člen
(oprema za ustavljanje)
(1) Za ustavljanje prevoznih sredstev v cestnem prometu uradna oseba uporablja lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe, lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe, ročno svetilko in svetlobno tablo.
(2) Na loparju za urejanje prometa je prometni znak za izrecne odredbe v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah.
(3) Uradna oseba pri ustavljanju uporablja tudi triopan znak, v skladu s predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah. V nočnem času se na vrh triopana namesti rumena utripajoča luč.
5. člen
(ustavljanje prevoznih sredstev)
(1) Uradna oseba pred krajem, na katerem ustavlja prevozna sredstva, na vidno mesto na robu vozišča postavi triopan znak. Pri ustavljanju pazi, da čim manj ovira promet, da vozniku omogoči zadosti prostora za varno ustavitev prevoznega sredstva zunaj vozišča in da pri tem ne ogroža preostalih udeležencev v prometu.
(2) Uradna oseba pri ustavljanju prevoznih sredstev čez uniformo nosi brezrokavnik živo rumene barve z odsevnimi trakovi in napisom »FINANČNA UPRAVA« na hrbtni strani ali rumeno odsevno bundo, ki je del uniforme.
6. člen
(ustavljanje prevoznih sredstev med vožnjo)
(1) Uradna oseba lahko prevozna sredstva med vožnjo ustavlja tudi z uporabo svetlobne table, nameščene v službenem vozilu. Pri tem s službenim vozilom zapelje pred vozilo, ki ga želi ustaviti, in na svetlobni tabli izmenično izpiše odredbi »STOP – FINANČNA UPRAVA« in »SLEDITE MI« ali »STOP – FINANCIAL ADMINISTRATION« in »FOLLOW ME«.
(2) Voznik mora slediti označenemu službenemu vozilu do najbližjega kraja, na katerem je mogoče varno ustaviti zunaj vozišča.
2.3 Ustavljanje prevoznih sredstev v vodnem prometu
7. člen
(splošno)
Uradna oseba ustavlja prevozna sredstva v vodnem prometu (v nadaljnjem besedilu: plovila), ki se nahajajo v teritorialnem morju in drugih mejnih vodah Republike Slovenije, z uporabo svetlobnih in zvočnih naprav, vgrajenih v vodna plovila, kot so opredeljena v pravilniku, ki ureja način izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije.
8. člen
(ustavljanje plovil v vodnem prometu)
(1) Če uradna oseba pri izvrševanju pooblastil na morju opazi plovilo brez zastave ali s sumljivo zastavo, ga na primeren način pozove, naj pokaže zastavo, po potrebi pa tudi, naj sporoči ime plovila, pristanišče, v katerem je prijavljeno, pristanišče, iz katerega prihaja, in smer plovbe.
(2) Če plovilo ne pokaže zastave, ali če ne sporoči zahtevanih podatkov, ali če so razlogi za sum, da je bila na plovilu ali z njim storjena kršitev predpisov iz pristojnosti Finančne uprave, uradna oseba da poveljniku plovila znak, naj ustavi. Ustavitev plovila pomeni zmanjšanje njegove hitrosti na minimum, ki še zagotavlja varno plovbo, na zahtevo uradne osebe pa tudi izključitev pogonskega sistema.
(3) Znak za ustavitev plovila se daje z vidnim ali zvočnim signalom (znaki mednarodnega signalnega kodeksa, naprava za dajanje zvočnih znakov, modra rotacijska luč, megafon ali piščalka) z razdalje, ki omogoča, da ga s plovila lahko vidijo oziroma slišijo. Ustna odredba uradne osebe (po megafonu) se glasi »USTAVITE PLOVILO, FINANČNA UPRAVA« in uradna oseba jo trikrat ponovi, v angleškem in slovenskem jeziku.
(4) Preden uradna oseba da plovilu znak, naj se ustavi, ugotovi zemljepisni položaj plovila. Zemljepisnega položaja ni treba ugotavljati, kadar se plovilo ustavi v priobalnem pasu. V tem primeru se ta položaj določi opisno.
3. PREGLED IN PREISKAVA PREVOZNIH IN PRENOSNIH SREDSTEV
9. člen
(izstop potnikov in voznika)
Uradna oseba lahko zahteva od lastnika ali uporabnika prevoznega sredstva in potnikov, da izstopijo in se umaknejo od prevoznega sredstva na primerno razdaljo, ki ji omogoča, da lahko nemoteno opravi pregled ali preiskavo prevoznega sredstva. Uradna oseba opozori voznika, naj stori vse potrebno, da se prevozno sredstvo ne bi samo premaknilo z mesta.
10. člen
(pregled in preiskava prevoznega in prenosnega sredstva)
Pri pregledu prevoznega ali prenosnega sredstva se lahko pregledajo tudi stvari in prtljaga, ki so v njem, tako da se stvari in prtljaga fizično premikajo ter se brez uporabe posebnega orodja in tehničnih pripomočkov odpirajo ali pa se fizično premikanje in odpiranje zahtevata od lastnika ali uporabnika prevoznega ali prenosnega sredstva.
4. VARNOSTNI PREGLED
11. člen
(varnostni pregled)
Varnostni pregled se opravlja neposredno ali z uporabo tehnične opreme za odkrivanje orožja in drugih nevarnih predmetov ali snovi.
5. PREGLED OSEB
12. člen
(splošno)
(1) Uradna oseba opravi pregled osebe v ločenem prostoru in brez navzočnosti drugih oseb.
(2) Oseba lahko zahteva, da je pri pregledu navzoča polnoletna priča, s čimer jo uradna oseba seznani. Glede na okoliščine lahko prisotnost priče odredi tudi uradna oseba, če oseba, ki se pregleduje, s tem soglaša. Priča mora biti istega spola kakor oseba, ki se pregleduje.
13. člen
(uporaba tehnične opreme in službenih psov)
Uradna oseba lahko opravi pregled osebe tudi z uporabo tehnične opreme, kot so rentgen, detektor kovine, detektor drog in podobno, ali posebej izurjenih službenih psov za odkrivanje prepovedanih drog, tobaka in tobačnih izdelkov ter drugih stvari.
6. PRISILNA SREDSTVA
14. člen
(uporaba prisilnih sredstev)
Uradna oseba uporablja prisilna sredstva v skladu z določbami ZFU, tem pravilnikom, pravili stroke in navodili proizvajalca. Pravila stroke so se kot posebno znanje in veščine izoblikovala v praksi ter jih uradne osebe usvojijo na usposabljanjih in izpopolnjevanjih.
15. člen
(pomen izrazov)
(1) Upiranje je vsako aktivno ali pasivno ravnanje, s katerim oseba uradni osebi onemogoča izvršitev pooblastil.
(2) Pasivno upiranje je neupoštevanje opozorila uradne osebe oziroma onemogočanje izvršitve njenih pooblastil na podlagi ravnanja osebe (oseba se usede, uleže, obrne stran, se prime za predmet ali objekt ali drugo podobno ravnanje).
(3) Aktivno upiranje je upiranje z uporabo orožja, orodja, drugih predmetov, sredstev ali s telesno silo, pri čemer namerava oseba, ki se upira, uradni osebi preprečiti izvršitev pooblastil. Za aktivno upiranje se štejejo tudi hujskanje k upiranju, beg in ogrožanje. Pri ogrožanju oseba s svojim položajem, kretnjami ali drugim ravnanjem kaže, da bo napadla uradno osebo.
(4) Napad je vsaka protipravna, neposredna aktivnost osebe s telesno silo, orožjem, orodjem ali drugimi predmeti ali sredstvi z namenom, uradno osebo poškodovati ali ji vzeti življenje.
16. člen
(nošenje sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca)
(1) Uradna oseba, ki opravlja naloge v uniformi, nosi sredstva za vklepanje (lisice) in plinski razpršilec na vidnem mestu ter pripete na posebnem pasu za nošenje orožja, ki je dopolnilni del uniforme, v torbici. Plastično zatego nosi zloženo v posebni torbici na pasu, lahko pa tudi iztegnjeno in zataknjeno okoli pasu, zvito v obroč in zapeto v sponki na pasu.
(2) Uradna oseba, ki opravlja naloge v civilni obleki, lahko sredstva za vklepanje, vezanje in plinski razpršilec nosi na hlačnem pasu (v torbici, etuiju ali brez njega) ali v žepu (hlače, suknjič, plašč). Ta prisilna sredstva glede na možnosti nosi prikrito in tako, da je ne ovirajo pri opravljanju nalog ter ji omogočajo hitro in učinkovito uporabo.
(3) Vodja organizacijske enote lahko odredi, da uradna oseba pri opravljanju posameznih nalog ne nosi drugih prisilnih sredstev, če ni ogrožena njena varnost.
17. člen
(sredstva za vklepanje in vezanje)
(1) Sredstva za vklepanje in vezanje so lisice in plastična zatega. Za vklepanje in vezanje se šteje tudi uporaba priročnih sredstev, kot so lepilni trak, različni pasovi, vezalke, vrvice in druga primerna sredstva, s katerimi je mogoče vkleniti osebo ali ji zvezati roke, noge ali oboje skupaj.
(2) Priročna sredstva uradna oseba preneha uporabljati takoj, ko so dosegljiva tipizirana sredstva.
18. člen
(način vklenitve in vezanja)
Sredstva za vklepanje in vezanje uradna oseba uporabi tako, da z njimi vklene ali zveže roke ali/in noge, zato da prepreči upiranje ali napad na uradno osebo.
19. člen
(uporaba telesne sile)
(1) Za obvladovanje upiranja ali napada osebe uporabi uradna oseba strokovne prijeme in udarce, in sicer zamahe ali sunke z roko ali nogo.
(2) Uradna oseba uporabi strokovne mete, če ugotovi, da s strokovnimi prijemi in udarci ne bo dosegla namena uporabe.
20. člen
(način uporabe plinskega razpršilca)
(1) Za uporabo plinskega razpršilca se šteje uporaba utekočinjenega plina ali drugega pršila namenjenega za pasivizacijo oziroma začasno onesposobitev osebe.
(2) Uradna oseba uporabi plinski razpršilec tako, da z enkratnim ali večkratnimi kratkimi pritiski na sprožilec sprosti plinsko sredstvo ali pršilo neposredno proti osebi.
21. člen
(uporaba strelnega orožja)
(1) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo strelnega orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: orožje), lahko nosi in uporablja orožje, ko uspešno opravi usposabljanje in izpopolnjevanje po programu iz dvanajstega odstavka 28. člena ZFU.
(2) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo orožja, enkrat letno opravi usposabljanje in izpopolnjevanje po programu iz dvanajstega odstavka 28. člena ZFU.
(3) Službena oborožitev uradnih oseb je pištola kalibra največ 9 mm.
22. člen
(pojem in pogoji uporabe orožja)
(1) Uradna oseba uporablja orožje na podlagi pooblastil, ki jih ima po ZFU, in nalog delovnega mesta, za katerega je sklenila pogodbo o zaposlitvi.
(2) Za protipravni napad, s katerim je ogroženo življenje uradne osebe ali druge uradne osebe, se šteje zlasti napad z orožjem, nevarnim orodjem, predmetom ali drugimi sredstvi, napad več napadalcev ali napadalca, ki je fizično močnejši ali uporablja posebne spretnosti.
(3) Odvrnitev protipravnega napada mora biti sočasna, kar pomeni, da je dovoljena uporaba orožja za odvrnitev neposrednega protipravnega napada le, ko nevarnost oziroma ogrožanje življenja traja. Po prenehanju neposrednega protipravnega napada pa orožja ni več dovoljeno uporabiti.
(4) Uradna oseba sme uporabiti orožje tako, da ne ogroža drugih ljudi in so posledice njegove uporabe čim milejše, pri tem pa pazi tudi, da izstrelek ne bo preletel državne meje.
23. člen
(poročilo o uporabi prisilnih sredstev)
(1) O vsaki uporabi prisilnega sredstva uradna oseba, ki je uporabila prisilno sredstvo, čim prej, najpozneje pa do konca naslednjega dne, napiše poročilo, ki ga predloži vodji organizacijske enote.
(2) V poročilu uradna oseba navede datum, čas in kraj uporabe prisilnega sredstva, vrsto uporabljenega prisilnega sredstva, podatke o osebi, proti kateri je bilo uporabljeno pooblastilo, ki ga je uradna oseba izvajala pred uporabo prisilnega sredstva, vzrok in način uporabe, posledice in druge okoliščine, ki so pomembne za presojo zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnega sredstva.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena uradna oseba takoj ustno obvesti vodjo organizacijske enote, če so zaradi uporabe orožja ali drugega prisilnega sredstva nastopile posledice: smrt, telesna poškodba ali premoženjska škoda. Vodja organizacijske enote o tem seznani direktorja finančnega urada.
(4) O vsaki sprožitvi orožja, razen med izvedbo usposabljanj s področja streljanja, uradna oseba ne glede na prvi odstavek tega člena takoj ustno obvesti vodjo organizacijske enote.
24. člen
(preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe prisilnih sredstev)
(1) Vodja organizacijske enote vsako uporabo prisilnega sredstva preveri in presodi, ali je bilo uporabljeno zakonito in strokovno, razen če je za presojo zakonitosti in strokovnosti uporabe ustanovljena posebna komisija.
(2) Če prisilno sredstvo uporabi ali pa uporabo odredi vodja organizacijske enote, zakonitost in strokovnost uporabe preveri in presodi direktor finančnega urada ali oseba, ki jo direktor finančnega urada pooblasti.
25. člen
(komisija)
(1) Če uradna oseba izstreli opozorilni strel ali je bila z uporabo prisilnega sredstva povzročena lahka telesna poškodba, direktor finančnega urada, katerega uradna oseba je uporabila prisilno sredstvo, najpozneje v treh dneh od prejema poročila imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva in napiše poročilo s presojo, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito in strokovno. Poročilo komisije je treba poslati v vednost Generalnemu finančnemu uradu.
(2) Če uradna oseba uporabi orožje ali z uporabo prisilnega sredstva komu povzroči hudo ali posebno hudo telesno poškodbo ali smrt, predstojnik Finančne uprave imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki razišče okoliščine uporabe prisilnega sredstva in napiše poročilo s presojo, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno zakonito in strokovno.
7. ZAPISNIK IN URADNI ZAZNAMEK
26. člen
(zapisnik o izvedbi posameznega ukrepa)
Pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o poteku in vsebini posameznih ukrepov, in sicer o:
– preiskavi prevoznih in prenosnih sredstev;
– pregledu oseb;
– v drugih primerih, če je potrebno.
27. člen
(uradni zaznamek)
O drugih izvedenih ukrepih in manj pomembnih dejanjih uradna oseba sestavi uradni zaznamek.
8. VRNITEV PRISILNIH SREDSTEV
28. člen
(vrnitev prisilnih sredstev)
(1) Uradna oseba vrne prisilna sredstva v naslednjih primerih:
– če ji preneha delovno razmerje;
– če se razporedi na delovno mesto, za katero uporaba prisilnih sredstev ni predpisana;
– če ni posebej usposobljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora uradna oseba takoj po prejemu posamičnega akta vrniti prisilna sredstva.
9. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Oprema za ustavljanje prevoznih sredstev iz 4. člena, brezrokavnik iz 5. člena ter odredba na svetlobni tabli iz 6. člena tega pravilnika so lahko označeni z napisi in znaki iz 4., 6. in 7. člena Pravilnika o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu (Uradni list RS, št. 76/01, 67/07 in 25/14 – ZFU) do najkasneje 1. aprila 2016.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu (Uradni list RS, št. 76/01, 67/07 in 25/14 – ZFU),
– Pravilnik o uporabi prisilnih sredstev v carinski službi (Uradni list RS, št. 98/06 in 25/14 – ZFU) in
– Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi (Uradni list RS, št. 111/00 in 25/14 – ZFU) v delu, ki ureja uporabo orožja.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-407/2015/24
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0076
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Soglašam!
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost