Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2408. Pravilnik o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja v Finančni upravi Republike Slovenije, stran 6816.

  
Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja v Finančni upravi Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja nošenje, hrambo in vzdrževanje strelnega orožja in streliva (v nadaljnjem besedilu: orožje) v Finančni upravi Republike Slovenije.
2. člen
(nošenje orožja)
(1) Uradna oseba, ki je pooblaščena za uporabo orožja (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba), nosi orožje v skladu s pravili stroke. Pravila stroke so se kot posebno znanje in veščine izoblikovala v praksi ter jih uradne osebe usvojijo na usposabljanjih in izpopolnjevanjih po programu iz dvanajstega odstavka 28. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZFU).
(2) Uradna oseba nosi orožje pri opravljanju nalog Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava) in v primeru iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika tudi na redni poti na delo oziroma z dela.
(3) Vodja organizacijske enote lahko odredi, da uradna oseba pri opravljanju posameznih nalog ne nosi orožja, če ni ogrožena njena varnost.
3. člen
(nošenje orožja v uniformi in civilni obleki)
(1) Uradna oseba, ki opravlja naloge v uniformi, nosi orožje v torbici, ki je nameščena na posebnem službenem pasu za nošenje orožja.
(2) Uradna oseba, ki opravlja naloge v civilni obleki, nosi orožje v torbici na hlačnem pasu ali v torbici za prikrito nošenje orožja.
(3) Uradna oseba lahko v primerih, ko ni mogoče nositi orožja v torbici v skladu z drugim odstavkom tega člena, nosi orožje tudi na drug način, ki omogoča učinkovito in varno uporabo.
4. člen
(prevoz orožja)
Prevoz orožja Finančne uprave opravljajo uslužbenci Finančne uprave na podlagi naloga ali drugega pisnega akta predstojnika Finančne uprave ali direktorja finančnega urada, iz katerega so razvidni vrsta in količina orožja, relacija in namen prevoza.
5. člen
(skrbniki orožja)
Predstojnik Finančne uprave določi uslužbence na Generalnem finančnem uradu in finančnih uradih, ki skrbijo za nabavo, prevzemanje, izdajanje, hrambo in vzdrževanje orožja, ter vodijo predpisane evidence (v nadaljnjem besedilu: skrbnik orožja).
6. člen
(hramba in vzdrževanje)
(1) Uradne osebe in skrbniki orožja orožje vzdržujejo in hranijo v skladu s pravilnikom, ki ureja tehnične pogoje varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, pravili stroke in navodili proizvajalca, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(2) Orožje se hrani v prostorih Finančne uprave v kovinskih omarah. Prostori morajo biti zavarovani pred dostopom nepooblaščenih oseb in pred drugo nevarnostjo ali zlorabo.
(3) Uradna oseba sme izjemoma, če je to potrebno zaradi načina opravljanja nalog, hraniti orožje doma. Hrambo orožja na domu odobri vodja organizacijske enote. Uradna oseba orožje, ki ga hrani na domu, ustrezno zavaruje pred tatvino, dostopom neupravičenih oseb in pred drugo obliko zlorabe ali nevarnosti.
(4) Orožje najmanj enkrat na dve leti strokovno tehnično pregleda strokovna oseba ali organizacija, ki je pooblaščena s strani Finančne uprave.
(5) Orožje, ki ga nima v uporabi posamezna uradna oseba, se konzervira in shrani ločeno od preostalega orožja.
7. člen
(izločitev orožja)
Uradna oseba oziroma pooblaščena strokovna oseba ali organizacija iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki ugotovi, da orožje ni tehnično brezhibno, ga takoj izloči in preda v hrambo skrbniku orožja.
8. člen
(začasni odvzem orožja)
(1) Vodja organizacijske enote lahko uradni osebi takoj začasno odvzame orožje, če obstajajo razlogi za sum, da so se pri uradni osebi pojavile okoliščine, zaradi katerih ni zmožna opravljati nalog Finančne uprave ali zaradi katerih bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti in življenja ljudi ter v primerih iz 92. člena v zvezi z 42. členom ZFU, do izdaje sklepa o odvzemu pravice izvrševati pooblastila uradni osebi. Začasno odvzeto orožje se hrani v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika, pri čemer se uradni osebi, ki je bilo orožje začasno odvzeto, dostop do orožja onemogoči.
(2) Vodja organizacijske enote v primeru iz prejšnjega odstavka izda potrdilo o odvzemu orožja uradni osebi in direktorju finančnega urada predlaga izdajo odredbe o ugotavljanju obstoja razlogov za sum iz prejšnjega odstavka oziroma uvedbo disciplinskega ali drugega postopka.
(3) Če so okoliščine iz prvega odstavka tega člena prenehale, o vračilu začasno odvzetega orožja odloči direktor finančnega urada.
9. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o nošenju in uporabi orožja v carinski službi (Uradni list RS, št. 111/00 in 25/14 – ZFU), razen v delu, ki ureja uporabo orožja.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2015/28
Ljubljana, dne 22. julija 2015
EVA 2015-1611-0004
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost