Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2395. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 6808.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr. in 18/14) se v 3. členu na koncu 34. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 35. točka, ki se glasi:
»35. redno prevzemanje odpadne embalaže je prevzemanje odpadne embalaže, s katerim se zagotovi, da se z vso odpadno embalažo ravna v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, in zaradi katerega osebam, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredbe sklenjeno pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, niso povzročeni stroški, ki niso opredeljeni v prikazu osnov za tarifo obračunavanja storitev iz tretje alineje 41. člena te uredbe.«.
2. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora družbi za ravnanje z odpadno embalažo iz prvega odstavka 26. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: družba za ravnanje z odpadno embalažo) oddajati vso odpadno embalažo, ki je:
– zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij,
– zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbirnih centrih iz 17. člena te uredbe in
– izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v centrih za obdelavo komunalnih odpadkov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za ravnanje z odpadno embalažo, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora izvajalec javne službe zagotoviti vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzem odpadne embalaže v deležih iz šestega odstavka 19. člena te uredbe.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, mora družba za ravnanje z odpadno embalažo od vsakega izvajalca javne službe zagotoviti prevzem odpadne embalaže v deležih iz šestega odstavka tega člena.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo, deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za tekoče koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta po metodologiji iz priloge 2B, ki je sestavni del te uredbe. Sklep iz prejšnjega stavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Sedmi odstavek se črta.
4. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja:
1. redno prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov,
2. redno prevzemanje odpadne embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij, kadar se tako dogovori z izvajalcem javne službe v skladu s petim odstavkom 19. člena te uredbe,
3. redno prevzemanje odpadne embalaže od distributerjev,
4. redno prevzemanje odpadne embalaže od končnih uporabnikov,
5. redno prevzemanje odpadne embalaže od končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja, s katerimi je sklenila pogodbo iz 1. točke prvega odstavka 34. člena te uredbe,
6. nadaljnje ravnanje v skladu s petim odstavkom 39. člena te uredbe in
7. ravnanje z embalažo nevarnega blaga v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.«.
5. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(obveznosti)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora na celotnem območju Republike Slovenije zagotavljati predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane po uporabi embalaže iz 2. člena te uredbe, razen za tisto odpadno embalažo, za katero je zagotovljeno ravnanje v skladu s 27. členom te uredbe.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od izvajalcev javne službe prevzemati odpadno embalažo, ki je zbrana kot ločeno zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih ter je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v centrih za obdelavo komunalnih odpadkov.
(3) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora od izvajalcev javne službe redno prevzemati odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka v zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov v skladu z deleži iz šestega odstavka 19. člena te uredbe.
(4) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora redno prevzemati odpadno embalažo od distributerjev, končnih uporabnikov in končnih uporabnikov brez predhodnega dobavitelja, s katerimi je sklenila pogodbo iz 1. točke prvega odstavka 34. člena te uredbe.
(5) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za vso odpadno embalažo, ki jo prevzame v posameznem koledarskem letu, najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta zagotoviti nadaljnje ravnanje v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz predpisa, ki ureja odpadke, ter tako, da so doseženi okoljski cilji iz 22. člena te uredbe.
(6) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za prevzeto odpadno embalažo pred njeno oddajo v nadaljnje ravnanje zagotoviti na svoje stroške sortiranje po embalažnih materialih iz Odločbe 97/129/ES. Če mora po sortiranju iz prejšnjega stavka oseba, ki odpadno embalažo reciklira ali predeluje, to odpadno embalažo pred recikliranjem ali predelavo dodatno sortirati, mora družba za ravnanje z odpadno embalažo izločene odpadke prevzeti nazaj in na svoje stroške zagotoviti ravnanje z njimi.
6. člen
V 42. členu se v tretji alineji črtata besedilo »in obsegu« in besedilo », ki je komunalni odpadek,«.
V četrti alineji se črtata vejica za besedo »embalaža« in besedilo »ki ni komunalni odpadek,«.
7. člen
Naslov poglavja »7. Komisija za embalažo in odpadno embalažo« in 50. člen se črtata.
8. člen
Osmi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za ravnanje z odpadno embalažo, če ravna v nasprotju z določbami:
– tretjega do petega odstavka 18. člena,
– drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena,
– četrtega odstavka 24. člena,
– drugega odstavka 26. člena,
– 39. člena,
– 40. člena,
– 43. člena,
– 45. člena in
– 46. člena.«.
9. člen
Za prilogo 2A se doda nova priloga 2B, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0068
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti