Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2394. Uredba o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, stran 6803.

  
Na podlagi četrtega odstavka 51. člena in devetega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
1. člen
V Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14), se v drugem odstavku 3. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– iz prvega odstavka prejšnjega člena ali iz prejšnjega odstavka, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti, sestave, načina ali obdobja obratovanja naprave, rabe surovin ali energije, in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje;«.
Peti odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, s katerim se načrtuje izkoriščanje mineralnih surovin kot poseg v prostor.«.
3. člen
V Prilogi 1 se v vrstici z oznako:
– A.III.1 besedilo »če znaša površina nad 100 ha, ali zmogljivost vsaj 10 milijonov m3 ali 100 l/s« nadomesti z besedilom »če znaša površina nad 100 ha in zmogljivost vsaj 10 milijonov m3 ali več ali povprečno letno 100 l/s ali več«;
– A.V.2 besedilo »z najmanj 10.000 mesti za drugo perutnino, razen A.V.1« nadomesti z besedilom »z najmanj 10.000 mesti za perutnino«;
– B.6 besedilo »Pridobivanje drugih mineralnih surovin razen B.2, B.3 in B.4, za katero se podeli rudarski koncesijski akt« nadomesti z besedilom »Izkoriščanje mineralnih surovin, razen B.2, B.3 in B.4«;
– D.IV.1.1 besedilo »drugi cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture nad 1 km16« nadomesti z besedilom »D.IV.1.1 drugi cevovodi za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km16«;
– D.IV.3 besedilo »Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1 MW/h, razen gradnje posameznih priključkov17« nadomesti z besedilom »Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1MW, razen gradnje posameznih priključkov17«;
– E.I.1.3 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 3 t na uro« nadomesti z besedilom »ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 100 t na dan«;
– E.I.2.2 besedilo »nenevarnih odpadkov 100 t ali več na dan*« nadomesti z besedilom »nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo najmanj 100 t na dan ali več*«;
– E.I.2.3 besedilo »nenevarnih odpadkov najmanj 50 t na dan« nadomesti z besedilom »nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo najmanj 50 t na dan«;
– E.I.3.2 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja 10 t« nadomesti z besedilom »ko gre za nenevarne odpadke in skupna zmogljivost znaša najmanj 25.000 t ali dnevna zmogljivost odlaganja najmanj 10 t«;
– E.I.7.4 besedilo »ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto ali vsaj 10 t na dan« nadomesti z besedilom »ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto in vsaj 10 t na dan«;
– E.I.11 besedilo »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov27« nadomesti z besedilom »Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali padavinskimi vodami (kanalizacija) dolžine vodov nad 5.000 m, razen priključkov27«;
– E.I.12 besedilo »Industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja najmanj 10.000 m3 odpadnih vod na dan28« nadomesti z besedilom »industrijske čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja vsaj 50 m3 odpadnih vod na dan28«;
– E.II.5 besedilo »Akvadukti30 in daljinski vodovodi31 dolžine vsaj 10 km« nadomesti z besedilom »Akvadukti30 in daljinski vodovodi31 dolžine vsaj 10 km in najmanj 150 l/s«;
– E.II.5.1 besedilo »drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km« nadomesti z besedilom »Drugi akvadukti dolžine vsaj 1 km in daljinski vodovodi32 ter vodovodi dolžine vsaj 5 km«;
– H.1 besedilo »Smučišče, ki zahteva krčitev gozda ali drugo trajno spremembo rabe zemljišča, izvedbo gradbenih del ali drugačno preoblikovanje morfologije zemljišča, ali s smučarsko progo dolžine nad 5 km, na površini 50 ha ali na nadmorski višini nad 1500 m (zgornja točka)« nadomesti z besedilom »Smučišče in tekaške proge, ki zahtevajo krčitev gozda ali drugo trajno spremembo rabe zemljišča, izvedbo gradbenih del ali drugačno preoblikovanje morfologije zemljišča, ali s smučarsko progo dolžine nad 5 km, na površini 50 ha ali na nadmorski višini nad 1500 m (zgornja točka)«;
– H.1.1 besedilo »druga smučišča in smučarske proge, razen tekaških, če ne zahtevajo krčitve gozda ali druge trajne spremembe rabe zemljišča, izvedbe gradbenih del ali drugačnega preoblikovanja morfologije zemljišča« nadomesti z besedilom »druga smučišča in smučarske proge, če ne zahtevajo krčitve gozda ali druge trajne spremembe rabe zemljišča, izvedbe gradbenih del ali drugačnega preoblikovanja morfologije zemljišča«.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-31/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2550-0134
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti