Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2391. Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, stran 6757.

  
Na podlagi sedmega odstavka 99. člena in osmega odstavka 101. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 35/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost), njihove značilnosti in obseg, vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnostih, nadzor in sankcije za kršitve.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. lastni izdelek je izdelek, ki je izdelan iz lastne surovine, pridelane na kmetiji ali iz surovine, ki se v skladu z določbami te uredbe lahko dokupi, in predelane na tej kmetiji ali drugem registriranem obratu v skladu z določbami te uredbe in s predpisi, ki urejajo predelavo živil;
2. izdelek z druge kmetije je lastni izdelek druge kmetije;
3. tehnološke surovine so surovine, uporabljene v skladu z recepturo, in sicer so to kmetijski pridelki, ki se na lokalnem trgu iz petega odstavka 61. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 35/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), (v nadaljnjem besedilu: lokalni trg) ne pridelujejo, in izdelki, ki se ne predelujejo na kmetijah na lokalnem trgu, zlasti sladkor, riž, začimbe ali sol;
4. koeficient GVŽ (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) je enota za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali, določen s predpisom o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih živali.
3. člen
(skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti)
(1) Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti:
1. predelava primarnih kmetijskih pridelkov;
2. predelava gozdnih lesnih sortimentov;
3. prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
4. vzreja in predelava vodnih organizmov;
5. turizem na kmetiji;
6. dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
7. predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov;
8. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela;
9. svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;
10. socialno-varstvene storitve.
(2) Pri vrstah dopolnilnih dejavnosti se v postopku pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti določi šifra dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD), ki je vsebinsko najbližja.
4. člen
(splošno)
(1) Na kmetiji se lahko opravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti.
(2) Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.
(3) Na kmetiji lahko dopolnilno dejavnost poleg nosilca dopolnilne dejavnosti izvajajo tudi:
– nosilec kmetije;
– člani kmetije;
– zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in
– osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
(4) Dopolnilna dejavnost na kmetiji se opravlja za nedoločen čas. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se v primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti le ta lahko opravlja največ šest mesecev neprekinjeno, v primeru opravljanja dopolnilne dejavnosti osmica iz 4. točke prvega odstavka 14. člena te uredbe pa se dopolnilna dejavnost lahko opravlja največ dvakrat na leto po deset dni.
(5) Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati po dokončnosti dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in ko so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih za začetek opravljanja posamezne dopolnilne dejavnosti določajo področni predpisi.
II. DOVOLJENJE
5. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja)
(1) Kmetija, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka kmetiji, na kateri se opravljajo dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom iz 15., 16. in 17. točke prvega odstavka 10. člena, 12. člena, 4. 5. in 6. točke prvega odstavka 17. člena 9., 10., 33., 39., 47. in 48. točke prvega odstavka 18. člena, 11., 19. in 21. točke 20. člena in prvega odstavka 21. člena te uredbe, ni treba imeti v uporabi najmanj enega hektara primerljivih kmetijskih površin, mora pa imeti vpisanih najmanj 10 čebeljih družin v register čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov.
(3) Obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) se izračuna na podlagi prijavljenih grafičnih enot rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) v RKG. Glede na različne rabe GERK se za en hektar PKP šteje največja upravičena površina GERK, razen pri vrstah rabe GERK 1181, 1191 in 1420, kjer se upošteva celotna grafična površina. Za preračun enega hektarja PKP se šteje:
– 1 ha njivskih površin (raba 1100, 1150, 1170, 1610);
– 2 ha travniških površin (raba 1222, 1300 in 1320);
– 0,25 ha trajnih nasadov – intenzivnih sadovnjakov, vinogradov, oljčnikov, matičnjakov, hmeljišč, nasadi špargljev, artičok in hitro rastočega panjevca, drevesnice (raba 1160, 1161, 1180 in 1181, 1211, 1212, 1221, 1211, 1230, 1212, 1240);
– 0,1 ha rastlinjakov (raba 1190, 1191 in 1192) ali
– 8 ha plantaže gozdnega drevja (raba 1420).
(4) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena te uredbe, prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe in turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost iz 14. člena te uredbe, mora vložnik, pred oddajo vloge za izdajo dovoljenja v predpisanem roku vložiti zbirno vlogo po predpisih, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga). Zbirno vlogo mora vložnik oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti vložiti v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja in vsako naslednje leto opravljanja dopolnilne dejavnosti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek oddaja zbirne vloge ni obvezna za kmetijo brez kmetijskih površin, če gre za opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s čebelarstvom, predelavo medu in čebeljih pridelkov ter apiturizmom, mora pa biti vložnik oziroma nosilec kmetije ali član kmetije, na kateri se dopolnilna dejavnost opravlja, vpisan v register čebelnjakov in mora sporočati podatke v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena mora vložnik za kmetijo, za katero ni oddana zbirna vloga v letu oddaje vloge za pridobitev dovoljenja, ker je vloga za pridobitev dovoljenja vložena pred rokom za oddajo zbirne vloge ali po preteku roka za oddajo zbirne vloge, oddati skupaj z vlogo za pridobitev dovoljenja tudi podatke o vrstah kmetijskih rastlinah v pridelavi v tekočem letu na obrazcu za vloge in zahtevke na površino, iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(7) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih sadežev iz 18. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe, dopolnilnih dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov iz 11. člena te uredbe, razen izdelava enostavnih izdelkov iz lesa iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, in dopolnilne dejavnosti proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase iz 2. točke prvega odstavka 19. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti še najmanj 6,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti izdelava enostavnih izdelkov iz lesa iz 4. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe in domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine iz 8. točke prvega odstavka 18. člena te uredbe morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v lasti najmanj 2,0 ha gozda. Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelave zelišč iz 16. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe in proizvodnje eteričnih olj iz 17. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe mora imeti kmetija v uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči.
(8) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov iz 13. člena te uredbe ter dopolnilne dejavnosti športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji iz 7. točke prvega odstavka 17. člena te uredbe, morajo imeti člani kmetije poleg površin iz prvega odstavka tega člena v uporabi vodno zemljišče, ki je vpisano v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.
6. člen
(vloga)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja se navedejo:
– ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti, rojstni datum in naslov;
– kontaktni podatki (telefon oziroma elektronska pošta), če vložnik to želi;
– lokacija, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, in identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID) te kmetije;
– vrsta ali vrste dopolnilnih dejavnosti;
– časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti, določeno po mesecih v primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti;
– v primeru dopolnilnih dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe, istovrstne skupine kmetijskih pridelkov v skladu s predpisom, ki ureja istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki se bodo prodajale.
(2) Če je vložnik član kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, mora k vlogi priložiti soglasje nosilca kmetije, da lahko na kmetiji opravlja v vlogi navedene dopolnilne dejavnosti.
(3) V primeru vložitve vloge za dopolnilne dejavnosti iz 1. do 3. točke prvega odstavka drugega odstavka 21. člena te uredbe se vlogi priložiti tudi potrdilo o zahtevani izobrazbi.
(4) Če vložnik za dopolnilno dejavnost predelava primarnih kmetijskih pridelkov iz 10. člena te uredbe daje surovine v predelavo v drug registrirani obrat v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo živil (v nadaljnjem besedilu: drug registriran obrat), predloži izjavo, da nima registriranega obrata v skladu s petim odstavkom 101. člena ZKme-1, in navede podatke o drugem registriranem obratu.
7. člen
(vpis v RKG)
(1) Upravna enota podatke o izdanem dovoljenju vpiše v RKG. Na KMG-MID se vpišejo nosilec dopolnilne dejavnosti, vrsta dopolnilnih dejavnosti, lokacija opravljanja dopolnilnih dejavnosti, začetek opravljanja dopolnilnih dejavnosti, datum izdaje in dokončnosti dovoljenja, matična številka dopolnilne dejavnosti na kmetiji in obdobje opravljanja posamezne vrste dopolnilne dejavnosti, določene s to uredbo.
(2) V RKG se vpiše tudi letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti, ki ga nosilec dopolnilne dejavnosti sporoči v skladu s šestim odstavkom 101. člena ZKme-1.
(3) Pri vpisu v RKG za dopolnilno dejavnost prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe se navede tudi istovrstne skupine kmetijskih pridelkov iz izdanega dovoljenja. Spremembo istovrstne skupine kmetijskih pridelkov mora nosilec dopolnilne dejavnosti javiti v RKG.
(4) Upravna enota o izdanem dovoljenju obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
8. člen
(razveljavitev dovoljenja)
(1) Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega inšpektorja razveljavi dovoljenje, če niso izpolnjeni pogoji iz te uredbe, ZKme-1 oziroma področnih predpisov, in dovoljenje izbriše iz RKG z datumom dokončnosti odločbe.
(2) Dovoljenje se razveljavi in izbriše iz RKG tudi na zahtevo nosilca dopolnilne dejavnosti ali če nosilec kmetije prekliče soglasje za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
(3) Upravna enota o razveljavitvi dovoljenja obvesti Finančno upravo Republike Slovenije in Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
III. OPRAVLJANJE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
9. člen
(povezava s primarno dejavnostjo)
Če je s to uredbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti predpisan določen delež lastnih surovin oziroma povezava s primarno kmetijsko oziroma primarno gozdarsko dejavnostjo, se ta delež oziroma povezava ugotavlja na podlagi:
– obsega površin v RKG;
– staleža živali v registrih živali, ki se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo;
– prijavljenih površin in vrst kmetijskih rastlin na teh površinah v zbirni vlogi, ki jo vložnik oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti vsako leto vloži v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe oziroma v prilogi k vlogi za pridobitev dovoljenja, ki jo vložnik vloži v skladu s šestim odstavkom 5. člena te uredbe;
– vpisa v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov;
– obsega gozdnih zemljišč na podlagi zemljiškega katastra in zemljiške knjige;
– vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina ter
– vodenja računov, evidenc o lastnih količinah predelanih surovin in dokazil, določenih v tej uredbi.
10. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost predelava) spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov (kosmiči, kaše, zdrob ipd.) (SKD 10.610 Mlinarstvo);
2. peka kruha in potic ter peciva in slaščic (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic);
3. proizvodnja testenin (SKD 10.730 Proizvodnja testenin);
4. peka sadnega kruha (kruha z dodatki sadja ipd.), trajnega peciva, kolačev z dodatki (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic);
5. kandiranje sadežev in drugih delov rastlin (SKD 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov);
6. proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob): v to skupino spada proizvodnja oljčnega, sojinega, orehovega, sončničnega olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega, bučnega olja, predelava semen oljnih rastlin idr.;
7. predelava in konzerviranje krompirja (SKD 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja);
8. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
9. predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v to skupino spada predelava zelenjave, sadja, grozdja (ne za vino); zlasti proizvodnja marmelade, kompotov, namazov, konzerviranje surovin, sušenje surovin;
10. proizvodnja vlaknin iz poljščin (SKD 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken);
11. proizvodnja kisa (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov);
12. zakol živali in predelava mesa (SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega, SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa, SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov): v to skupino spadajo klanje in razsek živali, priprava mesnih izdelkov, klobas, salam idr., peka celih živali, razen goveda in kopitarjev, sušenje mesa, dimljenje, priprava paštet itd. Živali so v reji na kmetiji od rojstva ali najmanj tri mesece, perutnina, kunci ter jagnjeta, kozlički in prašički do 20 kg žive teže pa od rojstva ali najmanj en mesec;
13. predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
14. proizvodnja sladoleda (10.520 Proizvodnja sladoleda);
15. predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov, SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih, SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač, SKD 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač): proizvodnja medenega kisa, proizvodnja medenega žganja, proizvodnja čebeljih pridelkov z dodatki zelišč, sadja in podobno, proizvodnja medice in peneče medice na osnovi medu in čebeljih pridelkov, proizvodnja medenih likerjev in tinkture iz propolisa. Žganje, dodatki za proizvodnjo čebeljih pridelkov kot na primer zelišča, suho sadje in alkoholni ali vodni izvlečki iz zelišč se lahko kupijo pri drugih kmetijah, ki imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava. Za proizvodnjo medenih likerjev in tinkture iz propolisa ne veljajo določbe drugega odstavka tega člena o zagotovitvi 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Zagotovljen pa mora biti lastni primarni čebelji pridelek. Če ima nosilec te dopolnilne dejavnosti lastno pridelavo sadja in zelišč, lahko te uporablja za proizvodnjo čebeljih pridelkov z dodatki;
16. predelava zelišč (SKD 10.830 Predelava čaja in kave, SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov in SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): kmetija mora imeti v uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Surovine se lahko kupijo tudi na lokalnem trgu. Izdelujejo se lahko čaji, kozmetični izdelki in drugi izdelki v obliki alkoholnih izvlečkov, krem, mazil in drugo. Surovine so pridelane ali nabrane na lokalnem trgu;
17. proizvodnja eteričnih olj (SKD 20.530 Proizvodnja eteričnih olj): kmetija mora imeti v uporabi najmanj 0,02 ha površin z zelišči. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Surovine se lahko kupijo tudi na lokalnem trgu. Eterična olja so namenjena za zunanjo uporabo. Surovine so pridelane ali nabrane na lokalnem trgu;
18. predelava gozdnih sadežev (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave): v to skupino spada predelava samoniklih gliv, kostanja, žira, želoda, borovnic in drugih sadežev. Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Surovine se lahko kupijo na lokalnem trgu. Surovine so nabrane na lokalnem trgu;
19. proizvodnja žganih pijač (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač): Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena za predelavo brinja ni treba zagotavljati 50 odstotkov količin lastnih surovin v izdelku. Brinje je nabrano na lokalnem trgu;
20. proizvodnja piva, medenega piva (SKD 11.050 Proizvodnja piva);
21. proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin (SKD 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač);
22. pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah (SKD 56.104 Začasni gostinski obrati): skladno z zakonom, ki ureja gostinstvo;
23. predelava volne (SKD 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken).
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50 odstotkov količin lastnih surovin, do 50 odstotkov količin surovin pa lahko dokupi z drugih kmetij. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu.
(3) Kot lastne surovine iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti: jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, meso, mleko, med, cvetni prah, matični mleček. Voda se po tej uredbi ne šteje kot surovina.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti lahko dokupuje surovine na lokalnem trgu od drugih kmetij, ki v tekočem letu vložijo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ali od nosilcev ali članov kmetije, ki so vpisani v registru čebelnjakov v skladu s predpisom, ki ureja register čebelnjakov.
(5) Izven kmetij je dovoljen nakup tehnoloških surovin v skladu s proizvodno specifikacijo ali recepturo in nakup embalaže.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine in poreklo surovin iz drugega odstavka tega člena s prejetimi računi in z evidencami o lastnih količinah predelanih surovin ali z drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije in drugih kmetij.
(7) Dopolnilna dejavnost predelava se opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije, ali v drugem registriranem obratu.
(8) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe za te izdelke ni potrebno.
(9) Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti predelava.
(10) Ne glede na določbe tega člena, se lahko na kmetiji brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava opravlja dejavnost predelave oljk v oljčno olje in grozdja v vino, kadar se njuna proizvodnja v skladu s predpisi o dohodnini in predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka šteje za osnovno kmetijsko dejavnosti in se dohodek od njune proizvodnje določa na podlagi katastrskega dohodka.
11. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
2. izdelava lesene embalaže (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
3. izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, železniških pragov (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
4. izdelava enostavnih izdelkov iz lesa (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): v to skupino spadajo zlasti izdelava kompostnikov, vrtnih klopi in miz, ptičnic, valilnic, okvirjev za satnice, struženih izdelkov, ograj iz brun;
5. izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov (SKD 02.200 Sečnja).
(2) Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 odstotkov količine potrebnih surovin, do 80 odstotkov količin surovin pa se lahko dokupi od drugih lastnikov gozdov na lokalnem trgu. Izven kmetij je dovoljen nakup dodatnega pritrdilnega materiala, ki je potreben za predelavo gozdnih lesnih sortimentov, zlasti lepilo, vijaki, sponke ipd. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu.
(3) Dopolnilna dejavnost predelava gozdnih lesnih sortimentov se opravlja na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije ali na površinah, ki so v uporabi članov kmetije, ali na površinah drugih lastnikov gozdov, ki so zagotovili to surovino.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine in poreklo surovin iz drugega odstavka tega člena s prejetimi računi ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije in od drugih lastnikov gozdov. Količine lastnih surovin se izkazujejo tudi na podlagi odločbe o izbiri dreves za posek, izdane v skladu s predpisom, ki ureja gozdove.
(5) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava gozdnih lesnih sortimentov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij iz 12. člena te uredbe za te izdelke ni potrebno.
12. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij)
(1) Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost prodaja) spada prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in lastnih izdelkov ter kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, če ima druga kmetija za te izdelke dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Med dopolnilne dejavnosti prodaja spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat (SKD 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic);
2. prodaja na lokalnem trgu (SKD 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki): v to skupino spada prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih in prodaja na sejmih in prireditvah;
3. prodaja na drobno po pošti preko interneta (SKD 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu): naročnik posreduje svoje naročilo po pošti, preko interneta ali po telefonu, naročeno blago je kupcu fizično dostavljeno;
4. prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom (SKD 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami, 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo, 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki, 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami, 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki): v to skupino spada prodaja trgovcem na drobno, vrtcem, šolam in drugim javnim zavodom ter gostinskim obratom.
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja mora delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov količine celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti prodaja, do 70 odstotkov količine pa je lahko z drugih kmetij.
(3) Zahtevani delež lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov iz prejšnjega odstavka se zagotavlja v koledarskem letu.
(4) Pri prodaji kmetijskih pridelkov in izdelkov mora nosilec dopolnilne dejavnosti dokazovati njihovo količino in poreklo iz drugega odstavka tega člena s prejetimi računi ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu pridelkov ali izdelkov, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za pridelke in izdelke s kmetije in drugih kmetij.
(5) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja mora biti na vidnem mestu jasno označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije (naziv in naslov kmetije).
(6) Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti prodaja lahko nosilec dopolnilne dejavnosti prodaja samo tiste istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki so vpisane v RKG.
13. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov spadata naslednji dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. vzreja vodnih organizmov (SKD 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov): količina vzrejenih vodnih organizmov je lahko največ 5.000 kg letno;
2. predelava vodnih organizmov (SKD 10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev): količina predelanih vodnih organizmov je lahko največ 10.000 kg letno, pri čemer mora biti najmanj 50 odstotkov količin vodnih organizmov iz lastne vzreje. Predelava vodnih organizmov so zlasti filetiranje, dimljenje, prekajevanje, mariniranje.
(2) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količino in poreklo surovin iz prejšnjega odstavka s prejetimi računi ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije in lokalnega trga.
(3) Dopolnilna dejavnost vzreja in predelava vodnih organizmov se opravlja na zemljiščih v lasti članov kmetije ali na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, predelava vodnih organizmov pa lahko tudi v drugem registriranem obratu.
(4) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov in prodaja izdelke iz te dopolnilne dejavnosti, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz prejšnjega člena za te izdelke ni potrebno. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, da so vodni organizmi in izdelki s kmetije nosilca dopolnilne dejavnosti vzreja in predelava vodnih organizmov.
14. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost)
(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji), spadajo naslednje dejavnosti:
1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob).
(2) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji mora kmetija zagotoviti najmanj 50 odstotkov vrednosti lastnih surovin. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na drugi kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji. Zahtevani deleži se zagotavljajo v koledarskem letu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek morajo kmetije na gorskem območju zagotoviti najmanj 40 odstotkov vrednosti lastnih surovin. Do 35 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Če nakup ni neposredno izveden na drugi kmetiji, mora biti iz računa ali prevzema razviden izvor surovine. Do 25 odstotkov vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine v prosti prodaji. Zahtevani deleži se zagotavljajo v koledarskem letu.
(4) Na vidnem mestu ponudbe mora biti označeno poreklo surovin (lastna kmetija, druga kmetija iz drugega ali tretjega odstavka tega člena oziroma surovine v prosti prodaji).
(5) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine, vrednost in poreklo surovin iz drugega in tretjega odstavka tega člena s prejetimi računi in z evidencami o lastnih količinah predelanih surovin ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah, vrednosti in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije, drugih kmetij z lokalnega trga ali ki so predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava in za surovine iz proste prodaje.
(6) V ponudbi dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji so lahko sok, vino, sadna vina in žgane pijače s kmetije ali drugih kmetij. Nudijo se lahko tudi pivo, ustekleničena voda, mineralna voda, kakav, čaj in kava, za katere se ne upoštevajo omejitve iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
(7) Za izdelke, ki so predelani na kmetiji in se nudijo in prodajajo le gostom v okviru dopolnilne dejavnosti iz tega člena, ni treba pridobiti dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti iz 10. in 13. člena te uredbe.
(8) Kmetija, ki opravlja dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji lahko brezplačno nudi gostom športne rekvizite za športne aktivnosti v naravi v okolici kmetije, kot so na primer čolnarjenje, kolesarjenje, smučanje.
15. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo)
(1) Prostori, namenjeni opravljanju dopolnilne dejavnosti turistična kmetija z nastanitvijo, morajo biti urejeni v objektih, ki jih ima nosilec kmetije ali člani kmetije, na kateri se opravlja kmetijska dejavnost, v lasti, najmanj desetletnem najemu ali ima na njej vpisano stavbno pravico za najmanj deset let.
(2) Turistična kmetija z nastanitvijo lahko gostu nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za kampiranje, lahko pa tudi nudi druge oblike prenočevanja, na primer senik, čebelnjak in podobno.
(3) Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je lahko v sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih, največ 30 ležišč.
(4) Na turistični kmetiji z nastanitvijo, ki ima urejen prostor za kampiranje ali gostom nudi druge oblike prenočevanja, je dovoljena nastanitev za največ 30 oseb.
(5) Nastanitvene zmogljivosti morajo biti na naslovu kmetije, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo ali v objektih, ki se prostorsko in vsebinsko navezujejo na osnovno in dopolnilno dejavnost na kmetiji v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova kmetije. Nastanitvene zmogljivosti so lahko tudi na lokaciji planine, če planina pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo, ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost turistična kmetija z nastanitvijo, in je vinograd vpisan v RKG.
(6) Nosilec dopolnilne dejavnosti izkaže evidenco gostov z izpisom iz knjige gostov.
16. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija, vinotoč, osmica)
(1) Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se omejitev sedežev ne nanaša na nastanitvene goste iz prejšnjega člena.
(2) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost vinotoč, lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena te uredbe nudijo hladne prigrizke, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije. Ne glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe se lahko nudijo vino in druge pijače s kmetije (sadni mošt, sok, žganje, liker, čaj) le iz lastne pridelave, dokupijo pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda ter kava.
(3) V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat.
(4) Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, se lahko ne glede na drugi in tretji odstavek 14. člena te uredbe nudijo dnevno tri krajevno značilne tople jedi, hladni prigrizki, kruh in pecivo te kmetije ali druge kmetije. Na kmetiji, na kateri se opravlja dopolnilna dejavnost osmica, lahko ne glede na šesti odstavek 14. člena te uredbe nudijo vino in sokove le iz lastne pridelave, dokupijo pa se lahko ustekleničena naravna in mineralna voda, jabolčni sok, žganje, likerji in kava.
(5) Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija se opravljajo v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova kmetije, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali v pripadajočem objektu vinograda, če vinograd pripada kmetiji, ki opravlja dopolnilno dejavnost vinotoč ali osmica, in je vinograd vpisan v RKG.
17. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost)
(1) Med dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali ali traktor in vozilo za prevoz potnikov;
2. ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti): kmetija mora zagotoviti najmanj dve lastni živali za ježo;
3. oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas): kmetija mora zagotoviti požarno varnost in sanitarije za goste;
4. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev): muzeji in tematske zbirke morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
5. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov): tematski parki morajo biti povezani z dejavnostjo kmetije;
6. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin): čebelar mora zagotoviti lasten čebelnjak oziroma stojišče s čebeljimi panji. Čebelar mora imeti najmanj 10 čebeljih družin;
7. športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji (SKD 03.120 Sladkovodno ribištvo): kmetija mora zagotoviti sanitarije za goste.
(2) Dopolnilna dejavnost turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, se opravlja na lokalnem trgu, razen dejavnosti, navedenih v 3., 4., 5. in 7. točki prejšnjega odstavka, ki se lahko opravljajo v oddaljenosti do 3 km zračne črte od naslova kmetije.
18. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki)
(1) Med dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. lončarstvo (SKD 23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike);
2. izdelava in oblikovanje keramike (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
3. pletarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
4. tkalstvo (SKD 13.200 Tkanje tekstilij);
5. izdelovanje krpank (SKD 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil);
6. ročno pletenje in kvačkanje (SKD 14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil);
7. izdelovanje kvačkanih vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
8. domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
9. medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice (SKD 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic): kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu;
10. svečarstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba naravnih gradiv;
11. sedlarstvo (SKD 15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov);
12. coklarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
13. umetnostno kovaštvo (SKD 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija);
14. domače tesarstvo (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo): izdelovanje tradicionalnih lesenih preš za grozdje, kozolcev, tesarski detajli za potrebe ohranjanja spomenikov kulturne dediščine ali t. i. tesarsko restavratorstvo, izdelovanje tesarskih replik;
15. domače mizarstvo (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo): izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov;
16. rezbarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): izključno le ročno rezbarstvo brez uporabe mehaničnih strojnih orodij, rezbarstvo kot del restavratorstva in izdelovanje rezbarskih replik;
17. izdelovanje intarzij (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): lesne, slamnate, kovinske, kamnite intarzije;
18. čebričarstvo, sodarstvo (SKD 16.240 Proizvodnja lesene embalaže);
19. kolarstvo (SKD 30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil): izdelovanje lesenih koles za vozove, delov vozov in vozov v celoti – kmečkih vozov in kočij;
20. izdelovanje klekljanih čipk (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
21. izdelovanje vezenin (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij): različne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd.;
22. piparstvo (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
23. slamnikarstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja): izdelki iz slamnatih kit, cekarji, klobuki in drugi izdelki;
24. izdelovanje narodnih noš (SKD 14.1 Proizvodnja oblačil, razen krznenih): izdelovanje celot ali delov narodni noš;
25. izdelovanje umetnega cvetja (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti): dovoljena je uporaba naravnih materialov, zlasti papirja in voska;
26. apnenčarstvo (SKD 23.520 Proizvodnja apna in mavca): žganje apna v klasičnih domačih, gozdnih apnenicah, največkrat tudi za potrebe varovanja spomenikov kulturne dediščine in zahtevne prenove;
27. umetnostno kamnoseštvo (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje): replike starih kamnitih posod in podobno;
28. vrvarstvo (SKD 13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež): lanene in konopljine vrvi;
29. izdelovanje bičev (SKD 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
30. izdelovanje maskot (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
31. izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
32. oglarstvo (SKD 02.200 Sečnja);
33. ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov – replike skrinj, panjskih končnic, slik na steklu in drugih izdelkov naše dediščine (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
34. dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov (SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje);
35. ročno izdelane igrače in lutke (SKD 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo);
36. polstenje (SKD 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij);
37. izdelava skodel, skrilj (SKD 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo);
38. krovstvo s slamo, skodlami in skriljem (SKD 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela);
39. izdelki iz čebeljega voska (SKD 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti);
40. podkovno kovaštvo (SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih);
41. izdelava slame za krovstvo (SKD 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja);
42. aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin (SKD 47.761 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah);
43. peka kruha in potic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija mora imeti lastno krušno peč in kurjenje z drvmi. Kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pečenega kruha je lahko največ 13.500 kg letno;
44. proizvodnja testenin na tradicionalni način (SKD 10.730 Proizvodnja testenin): kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina testenin je lahko največ 2.500 kg letno;
45. peka peciva in slaščic na tradicionalni način (SKD 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic): kmetija lahko dokupuje moko iz mlinov na lokalnem trgu. Količina pekovskega peciva je lahko največ 2.500 kg letno;
46. izdelki iz suhega cvetja in dišavnic (SKD 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah);
47. predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način (SKD 10.830 Predelava čaja in kave, SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov, 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih): pri izdelavi se smejo poleg zelišč in dišavnic uporabljati samo rastlinska olja, maščobe, žganje, čebelji vosek in smola. Lahko se uporabljajo surovine, pridelane ali nabrane na lokalnem trgu;
48. izdelava mila na tradicionalni način (SKD 20.410 Izdelava mil na tradicionalen način, 20.420 Izdelava mil na tradicionalen način): pri izdelavi se smejo uporabljati samo rastlinska olja, maščobe, dišavnice, eterična olja, mleko, pepel, čebelji vosek in smola, ki so pridelani ali nabrani na lokalnem trgu, ter lug;
49. predelava volne na tradicionalni način (SKD 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken).
(2) Dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, apnenčarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem ter podkovno kovaštvo, ki se opravljajo na lokalnem trgu.
(3) Če ima nosilec dopolnilne dejavnosti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz tega člena, dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti prodaja iz 12. člena te uredbe ni potrebno.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti mora za dejavnosti iz 9., 43., 44., 45., 47. in 48. točke prvega odstavka tega člena dokazovati količine in poreklo surovin s prejetimi računi ali drugimi dokazili, ki vsebujejo podatke o količinah in poreklu surovin, ki jih je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka. Zagotoviti mora oštevilčenje po časovnem zaporedju vseh prejetih računov oziroma dokazil, ločeno za surovine s kmetije, iz mlinov na lokalnem trgu in z lokalnega trga ali iz proste prodaje.
19. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov)
(1) Med dopolnilne dejavnosti predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi (SKD 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov);
2. proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo): kmetija mora zagotoviti najmanj 20 odstotkov lastnih gozdnih lesnih sortimentov. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu. Skupna toplotna moč proizvodnih naprav na lesno biomaso ne sme presegati 500 kW toplotne moči naprave oziroma največ 250 kW električne moči naprave;
3. proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata (SKD 35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah, SKD 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo): kmetija mora imeti v reji živali, ki ustrezajo najmanj 50 GVŽ rejnih živali. Delež rastlinskega substrata je do 25 prostorninskih odstotkov. V substratu je največ deset prostorninskih odstotkov glavnega pridelka njiv in največ 15 prostorninskih odstotkov krme s travinja ali namensko sejanih dosevkov. Zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu. Skupna električna moč proizvodnih naprav je omejena na največ 250 kW;
4. proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira (SKD 35.119 Druga proizvodnja električne energije): skupna nazivna moč proizvodnih naprav je omejena na največ 100 kW;
5. proizvodnja in prodaja energije iz vodnega vira (SKD 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah): skupna nazivna moč hidroelektrarn je omejena na največ 100 kW;
6. proizvodnja in prodaja energije iz vetrnega vira (SKD 35.119 Druga proizvodnja električne energije): skupna nazivna moč vetrnih elektrarn je omejena na največ 100 kW.
(2) Dopolnilne dejavnosti iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka se opravljajo na naslovu kmetije. Dopolnilna dejavnost iz 4. točke prejšnjega odstavka se opravlja na naslovu kmetije, v in na objektih, ki pripadajo kmetiji. Dopolnilni dejavnosti iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka se opravljata na naslovu kmetije, v in na objektih, ki pripadajo kmetiji v oddaljenosti do 5 km zračne črte od naslova kmetije. Dopolnilna dejavnost iz 4. točke prejšnjega odstavka se ne opravlja na kmetijskih površinah.
20. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela)
(1) Med dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. storitev delo s traktorjem in drugo strojno opremo (SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo);
2. storitev vzdrževanje cest in pluženje snega (SKD 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje);
3. storitev vzdrževanje zelenic (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice);
4. storitev sečnja (SKD 02.200 Sečnja);
5. storitev spravilo lesa iz gozda (SKD 02.400 Storitve za gozdarstvo);
6. storitev izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za proizvodnjo energije (SKD 02.200 Sečnja);
7. storitev izdelava lesnih briketov in pelet (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
8. storitev gojenje in varstvo gozdov (SKD 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti);
9. storitev žaganje in skobljanje lesa (SKD 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa);
10. storitev prevoz mleka, živali (SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo);
11. storitev točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic (SKD 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih, SKD 82.920 Pakiranje);
12. storitev zakol živali (SKD 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega, klanje perutnine, SKD 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa);
13. storitev predelava mesa (SKD 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov);
14. storitev predelava mleka (SKD 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo);
15. storitev stiskanje kmetijskih pridelkov za olje (SKD 10.410 Proizvodnja olja in maščob);
16. proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov (SKD 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov);
17. storitev mletje žit (SKD 10.610 Mlinarstvo);
18. storitev predelava in konzerviranje sadja in zelenjave (SKD 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave);
19. storitev pakiranje pridelkov in izdelkov (SKD 82.920 Pakiranje);
20. storitev opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del in oskrbe živali (SKD 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice, SKD 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo in SKD 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih): v to skupino spadajo cepljenje sadnega drevja, obrezovanje, oskrba živine, obrezovanje parkljev, striženje ovac, podkovanje, oskrba tujih živali na kmetiji in podobna dela;
21. storitev nadomeščanje na kmetijah (SKD 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene): v to skupino spada nadomeščanje na kmetijah, kadar člani kmetije zagotavljajo pomoč oziroma zamenjavo za kmete na drugih kmetijah, jih nadomeščajo pri njihovem vsakdanjem delu, kadar je to potrebno zaradi razlogov, kakor sta bolezen ali odsotnost.
(2) Najvišji dovoljeni obseg delovnih ur pri dopolnilnih dejavnostih iz prejšnjega odstavka je do skupno 1.000 ur v koledarskem letu na polnoletnega člana kmetije. Pri izračunu števila članov kmetije se kot člana kmetije upošteva tiste polnoletne člane kmetije, ki so člani te kmetije vsaj pol leta v koledarskem letu.
(3) Za opravljanje dopolnilne dejavnosti iz 4., 5. in 8. točke prvega odstavka tega člena morajo nosilec dopolnilne dejavnosti, nosilec kmetije, člani kmetije, zaposleni na kmetiji in osebe, ki opravljajo delo, ki ni opredeljeno kot zaposlovanje na črno v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, ki izvajajo to dopolnilno dejavnost, izpolnjevati predpisane minimalne pogoje, ki jih morajo za opravljanje del v gozdovih izpolnjevati izvajalci del v gozdovih v skladu s predpisom, ki ureja minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
(4) Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje obseg opravljenih storitev iz drugega odstavka tega člena z izdanimi računi, na katerih je navedeno število opravljenih ur. Račune je treba hraniti deset let od poslovnega dogodka.
(5) Dopolnilna dejavnost storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela se opravlja na lokalnem trgu.
(6) Ne glede na določbe tega člena se na kmetiji lahko brez dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo opravljajo kmetijske in gozdarske storitve z lastno kmetijsko mehanizacijo v okviru strojnih krožkov, kadar se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kmetije, kot jo določajo predpisi o dohodnini, določa na podlagi katastrskega dohodka in višina prejemkov iz opravljanja teh storitev ne preseže višine, določene kot pogoj za oprostitev plačila dohodnine od teh prejemkov v skladu s predpisi o dohodnini.
21. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo)
(1) Med dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo spadajo naslednje dejavnosti z naslednjimi dodatnimi pogoji:
1. svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
2. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): organizirajo se delavnice in tečaji, ki so povezani z vsebinami v zvezi s kmetijstvom, gozdarstvom in dopolnilno dejavnostjo;
3. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje): organizira se usposabljanje na kmetiji, ki je povezano z vsebinami v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom;
4. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
5. svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
(2) Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva oziroma gozdarstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s tega področja oziroma mojstrski izpit s tega področja ali izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj prve stopnje.
(3) Na usposabljanju je lahko hkrati največ 60 oseb.
(4) Dopolnilne dejavnosti svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo se opravljajo na lokalnem trgu.
22. člen
(opravljanje dopolnilne dejavnosti socialno-varstvene storitve)
(1) Med dopolnilne dejavnosti socialno-varstvene storitve, ki se izvajajo na kmetiji, spada opravljanje posameznega dela socialno-varstvene storitve institucionalnega varstva, ki obsega celodnevno in dnevno varstvo odraslih in starejših (bivanje, prehrana in del socialne oskrbe) (SKD 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb).
(2) Dopolnilna dejavnost socialno-varstvene storitve se opravlja na naslovu kmetije.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe izvajajo pristojni inšpektorji v skladu z ZKme-1, nadzor nad področnimi predpisi za opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti pa pristojni inšpektorji v skladu s svojimi pooblastili.
24. člen
(prekrški)
Z globo od 200 do 600 eurov se za prekršek kaznuje posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne hrani računov in dokazil o količinah, poreklu ali vrednostih za ugotavljanje deleža količin, porekla ali vrednosti surovin iz 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18. in 20. člena te uredbe;
– v dokazilih, ki so podlaga za ugotavljanje deleža količin, porekla ali vrednosti surovin iz 10., 11., 12., 13., 14., 16., 18. in 20. člena te uredbe, navaja neresnične podatke;
– ne označi pridelkov, izdelkov in porekla v skladu z 10., 12., 13. in 14. členom te uredbe.
V. PREHODNI IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(uskladitev z novimi pogoji)
(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so do uveljavitve te uredbe dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljali v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR), Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05 in 45/08 – ZKme-1 in 12/14), Uredbo o vrstah, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14, 26/14 – ZKme-1B in 58/14) in Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/14) morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti z določbami te uredbe najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev, opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji uskladiti z določbami te uredbe v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
(3) Postopki za izdajo dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z določbami te uredbe.
26. člen
(sporočanje istovrstnih skupin kmetijskih pridelkov)
Nosilci dopolnilne dejavnosti prodaja, ki so dobili dovoljenje od uveljavitve te uredbe do 1. januarja 2016, morajo pred začetkom prodaje v RKG sporočiti istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki jih bodo prodajali.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, št. 58/14).
28. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, se začnejo uporabljati 1. januarja 2016.
(2) Določbe 22. člena te uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2016.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2015
Ljubljana, dne 29. julija 2015
EVA 2015-2330-0057
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost