Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015

Kazalo

2374. Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), stran 6753.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-24
Ljubljana, dne 27. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-D)
1. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO) se prvi odstavek 26. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša:
– do 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini cene kosila;
– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila;
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.«.
Peti odstavek se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. 541-01/15-11/86
Ljubljana, dne 17. julija 2015
EPA 562-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost