Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2015 z dne 20. 7. 2015

Kazalo

2231. Uredba o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, stran 6211.

  
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H in 17/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
1. člen
V Uredbi o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10 in 25/14) se 42. člen spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(1) Predlogu za vpise pri prenosu poslovnega deleža je treba priložiti tudi prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o družbenikih ali njihovih poslovnih deležih, z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo:
1. pri odsvojitvi poslovnega deleža: z listino iz 1. in 3. točke prvega odstavka 43. člena te uredbe,
2. pri univerzalnem pravnem nasledstvu: z listino iz 1. ali 2. točke drugega odstavka 43. člena te uredbe.
(2) Notarsko potrdilo iz prejšnjega odstavka se ne prilaga, če je prečiščeno besedilo sestavljeno na obrazcu po petem odstavku 516. člena ZGD-1.«.
2. člen
Šesti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če družbenik pridobi nov poslovni delež in ga združi s svojim že obstoječim deležem na podlagi sklepa o spremembi družbene pogodbe (akta družbe), je treba s predlogom iz tretjega odstavka tega člena zahtevati, da se v sodni register vpiše tudi:
1. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika − prenositelja:
– če je predmet prenosa celotni poslovni delež: izbris teh podatkov ali
– če je predmet prenosa del poslovnega deleža: vpis podatkov iz 1. točke četrtega odstavka tega člena,
2. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika − pridobitelja:
– spremenjeni (višji) znesek osnovnega vložka,
– spremenjeni (višji) delež poslovnega deleža.«.
3. člen
V tretjem odstavku 44. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. pri osnovnem vložku in poslovnem deležu družbenika, ki je izstopil ali bil izključen: vpis, da delež začasno nima ustanovitelja (imetnika).«.
4. člen
V četrtem odstavku 45. člena se v 1. točki črta besedilo »(lastnem)«.
5. člen
V drugem odstavku 46. člena se v 2. točki črta besedilo »(lastnem)«.
6. člen
V prvem odstavku 79. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. v zvezi z matično družbo – ustanoviteljico tuje podružnice v Republiki Sloveniji:
– uradno ime registra oziroma drugega organa, v katerega je vpisana (matična) družba,
– številka registrskega vpisa (matična številka oziroma druga enolična identifikacijska številka matične družbe v tujem registru, ki predstavlja enoličen identifikator matične družbe),
– ustanovitelje oziroma družbenike matične družbe: če je ustanovitelj fizična oseba: ime, priimek, naslov, država; če je ustanovitelj pravna oseba: firma, poslovni delež, sedež pravne osebe, država; vrsta in obseg odgovornosti, datum vstopa in izstopa, višina vložka (če je matična družba d. o. o.),
– osebe, pooblaščene za zastopanje: ime, priimek, naslov, država, tip zastopanja, način zastopanja (skupno ali samostojno), meje pooblastil za zastopanje, če v skladu z zakonom omejitev pooblastila za zastopanje učinkuje proti tretjim osebam, in podatek, da zastopa kot zastopnik tujega podjetja, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila,«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2016, razen 5. točke prvega odstavka 79. člena uredbe, ki se začne uporabljati 28. septembra 2015.
Št. 00720-6/2015
Ljubljana, dne 16. julija 2015
EVA 2015-2030-0038
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti