Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2219. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19, stran 6162.

  
Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 6. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v januarju 2015, pod št. U11-15.
2. člen
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Delitev površin
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja
4. Analiza obstoječega stanja
5. Ureditvena situacija
6. Zakoličena situacija
7. Komunalna ureditev
8. Požarna varnost
9. Prometna ureditev.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), je razvidno iz grafičnih prilog, navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel št. 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1, 112/2, vse k.o. Nedelica; ter 1686/2, 1684, 1683, 1682, 1681, 1680 in delno parceli 1670, 1612 (cesta); vse k.o. Turnišče.
4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva gradnja objektov namenjenih za proizvodne, obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja proizvodnih in skladiščnih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog, navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 16. členu tega odloka,
– strehe na predvidenih stanovanjskih objektih se izvedejo kot ravne strehe oziroma enostavne dvokapne strehe z minimalnim naklonom,
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve nadstropji nad terenom (P+1).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo.
Novi komunalni vodi se vodijo zemeljsko. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
Promet
Znotraj območja je predvidena izvedba dovozne ceste, ki se bo prometno navezala na južni strani na obstoječo lokalno cesto »LC 430010- Turnišče – Genterovci«, ki poteka na južnem robu območja.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji upravljavca;
– padavinska odpadna voda,
padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.
Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi javni vodovod v skladu z določili upravljavca.
Elektrika
Znotraj območja se predvideva gradnja nove transformatorske postaje. Nova transformatorska postaja, ki bo v lasti Elektro Maribor d.d. Za napajanje novih odjemalcev bo potrebno zgraditi nizkonapetostni razvod iz predvidene TP. Kablovodi za vključitev v omrežje in nizkonapetostni razvodi se izvedejo zemeljsko.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro Maribor«.
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Predvideno novo omrežje, vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, PZI, pri upravljavcih posameznih sistemov.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Občini Turnišče.
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati plin ter katerega izmed alternativnih virov ogrevanja (toplotne črpalke, sončni kolektorji …).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Znotraj območja se bo izvajala III. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne in nočne ravni hrupa (70 dbA).
8. člen
Požarna varnost
Predvidene ureditve upoštevajo vse prostorske ukrepe varstva pred požarom:
– Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja;
– Odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posameznimi območji so dovolj veliki, da preprečijo razširitev požara;
– Dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah bodo izvedene v skladu s standardi, tako, da bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;
– Predvidena je izvedba javnega vodovodnega omrežja z novimi nadtalnimi hidranti za zagotovitev zadostne oskrbe z vodo za gašenje;
– Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »Zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »Študija požarne varnosti« – v skladu s predpisom o izdelavi zasnove oziroma študije požarne varnosti.
9. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena.
10. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino, razen ukrepov, ki veljajo za arheološke ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
11. člen
Upravljanje z vodami
Pri izdelavi projektov za vse predvidene gradnje in posege je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic s področja upravljanja z vodami k predmetnemu OPPN, ki veljajo kot projektni pogoji za izdelavo projektov oziroma, pogoji za druge pogoje v prostor.
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (zlasti za poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice, poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, poseg zaradi odvajanja odpadnih voda v vode itd.). Vodno soglasje za navedene posege je treba pridobiti po končanem projektiranju (če gre za gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje skladno s predpisi s področja gradnje objektov) oziroma, pred izvedbo posegov v prostor (za druge posege v prostor).
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne rabe (npr. ogrevanje, zalivanje itd.) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
12. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
13. člen
Izvajanje OPPN bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Območje se bo pričelo izgrajevati hkrati z izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture. Pred gradnjo objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za ± 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
lX. PREDKUPNA PRAVICA OBČINE TURNIŠČE
16. člen
Na območju ureditve OPPN obstoji predkupna pravica Občine Turnišče v skladu z določili odloka o predkupni pravici Občine Turnišče na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Načrt OPPN je stalno na vpogled na upravi Občine Turnišče.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/2015-6/R
Turnišče, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti