Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, stran 6148.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 1. izredni seji dne 9. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve besedilnega in grafičnega dela izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS, št. 97/12, Logaške novice, št. 12/12 – popr., 7-8/13, 12/14, Uradni list RS, št. 110/13, v nadaljevanju: OPN). Spremeni in dopolni se besedilo OPN, Priloga 1 in grafični del, ki je sestavni del odloka.
2. člen
43. člen se spremni tako, da se glasi:
»43. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske rabe prostora in oznaka tipa, oziroma tipov zazidave. Kadar se enota urejanja ureja s podrobnim načrtom, je to navedeno v tretji vrstici oznake.
(3) Znotraj posameznih enot urejanja prostora se lahko določijo manjša območja, kjer se poleg prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo v enoti urejanja prostora, določijo še podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji.
(4) Primer zapisa oznake enote urejanja:
DL-1
DL – oznaka funkcionalne enote, 1 – zaporedna številka enote znotraj funkcionalne enote,
DL-1/1 
oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora (podenota urejanja prostora),
SSs; AE 
SSs – oznaka namenske rabe prostora, AE – oznaka tipologije zazidave, ki je predpisana za to enoto urejanja,
OPPN
oznaka načina urejanja; glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za enoto urejanja.«
3. člen
V tabeli 44. člena se za zadnjo vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE 
IME FUNKCIONALNE ENOTE
OP 
Odprti prostor
«.
4. člen
V tabeli 46. člena se v stolpcu »Podrobneje prikazana podrobnejša namenska raba glede na tipologijo gradnje:«, pri oznaki »GP – gozd s posebnim namenom« namesto zapisa »gozd s posebnim namenom« zapiše »varovalni gozd« in za to vrstico doda nova vrstica, ki se glasi:
»
GR – gozd s posebnim namenom – gozdni rezervat
«.
Za vrstico »VC – celinske vode« se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
VI – območja vodne infrastrukture
«.
5. člen
Tretji odstavek 62. člena se spremni, tako da se glasi:
»Zemljišče, namenjeno za gradnjo, lahko leži v več enotah urejanja prostora.«
6. člen
125. člen se spremeni, tako da se glasi:
»125. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih kmetijskih zemljišč)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Osnovna dejavnost
Območja so namenjena kmetijski dejavnosti.
1.2 Dopustni objekti in posegi na kmetijska zemljišča
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 – daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 – lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije lokalne ceste,
– premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža,
– začasni objekti:
– kiosk oziroma tipski zabojnik,
– pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez čolnov,
– odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata,
– pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.
Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni.
– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami,
– objekt za rejo živali, ki se jih po prenehanju uporabe lahko odstrani. Po odstranitvi objekta je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil zgrajen.
2 Nezahtevni in enostavni objekti
2.1 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
Vrsta objekta
K1 – območje najboljših kmetijskih zemljišč, K2 – območje drugih kmetijskih zemljišč
1. 
Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi)
Ni dopustno.
2.
Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi)
Ni dopustno.
3.
Pomožni objekt v javni rabi
– Stavbe: Dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt, in sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste.
– Gradbenoinženirski objekti:
Ni dopustno.
– Pomožni cestni objekti: Dopustno le ob rekonstrukciji lokalnih cest.
4.
Ograja
Ni dopustno.
5.
Podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečuje premik (zdrs) zemljine. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid)
Dopustno le v okviru agromelioracije.
6. 
Mala komunalna čistilna naprava (naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE)
Dopustno.
7.
Nepretočna greznica (vodotesen zbiralnik za komunalno odpadno vodo)
Dopustno.
8.
Rezervoar (objekt, povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalacijami)
Dopustno.
9.
Vodnjak, vodomet
Dopustno.
10.
Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja
Dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest.
11.
Samostojno parkirišče
Ni dopustno.
12.
Kolesarska pot, peš pot, gozdna pot in podobne
Ni dopustno.
13.
Pomol (grajen, namenjen privezu posameznega plovila ali ribolovu)
Ni dopustno.
14.
Športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)
Ni dopustno.
15.
Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje
Dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik.
16.
Objekt za oglaševanje
Ni dopustno.
17.
Objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)
Ni dopustno.
18.
Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju)
Stavbe: Dopustne vse, razen kleti in vinske kleti; Stolpni silos: Dopustno; Gradbenoinženirski objekti: Dopustni vsi, razen grajena gozdna prometnica; Dvojni kozolec: Dopustno; Zbiralnik gnojnice ali gnojevke: Dopustno.
19.
Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen prebivanju)
Ni dopustno.
20.
Pomožni komunalni objekt
Dopustno.
21.
Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču
Ni dopustno.
22.
Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov
Dopustni so le pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti).
OPOMBA: Objekte, ki se uvrščajo med majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave ter sosedske ograje in podporne zidove je dopustno postaviti na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu.
3 Druga merila in pogoji
– gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča rekultivirati,
– globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji podzemnih objektov je treba zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob nadzemnih objektih pa urediti zemljišče ob njih,
– na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da investitor izpad dohodka nadomesti z odškodnino, in da zemljišče ponovno povrne v kmetijsko rabo,
– vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora,
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.
«.
7. člen
126. člen se črta.
8. člen
127. člen se spremeni, tako da se glasi:
»127. člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Na območjih podrobnejše namenske rabe »G – gozdna zemljišča« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti
a) Načrtovanje objektov gospodarske javne infrastrukture:
– 12410 – postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe;
– 211 – ceste;
– 214 – mostovi;
– 22122 – objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode;
– 2213 – prenosna komunikacijska omrežja;
– 2221 – distribucijski plinovodi;
– 2222 – distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti;
– 22231 – cevovodi za odpadno vodo in
– 2224 – distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
b) Objekte za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah je dopustno graditi le v primeru vojne ali naravne ogroženosti.
c) Dopustne so tudi:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z zakonom ki ureja gozdove,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja,
– gradnja objektov in naprav mobilne telefonije na podlagi soglasja pristojne javno gozdarske službe in pristojne službe za varovanje narave,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objektov.
d) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti soglasje pristojne javno gozdarske službe.
1.2 Pogojno dopustni objekti in dejavnosti
/
1.3 Dopustne gradnje in druga dela
Brez spremembe namenske rabe se v območju gozdnih zemljišč lahko načrtujejo suhi zadrževalniki za zagotavljanje poplavne varnosti Logatca.
1.4 Dopustni nezahtevni in enostavni objekti
– ograje, nižje od 2,2 metra, razen ograj za pašo živine ki so nižje od 1,5 metra; gradnja zidanih ograj ni dopustna; dopustna je postavitev ograj za zaščito mladovja pred divjadjo ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Postavitev ograj je dopustna tudi za varstvo naravnih vrednot in območij, zavarovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave, kulturnih spomenikov ali znanstveno-raziskovalnih proučevanj;
– obora za rejo divjadi skladno s predpisom, ki ureja področje gozdov;
– pomožni objekti v javni rabi, objekti za odvodnjavanje ceste, objekti javne razsvetljave ipd.
– objekti kot so vodna zajetja, vrtine ali vodnjaki za lastno oskrbo s pitno vodo, so dovoljeni ob zakonito zgrajenih objektih, kadar gradnja ni možna na območju stavbnih zemljišč;
– rezervoarji za vodo do vključno 100 m3, namakalni sistemi, vodni zbiralniki, vendar le kadar gradnja zaradi tehničnih težav ni izvedljiva na območju stavbnih ali kmetijskih zemljišč in z namenom zagotavljanja povezanosti namakalnega sistema;
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja kot je priključek na cesto, na objekte energetske infrastrukture, na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanja odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja ipd.
– male čistilne naprave do zmogljivosti 50 PE in nepretočne greznice do 30 m3 ob zakonito zgrajenih objektih, kolikor znotraj območij stavbnih zemljišč ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt. Oddaljenost od roba stavbnih zemljišč ne sme biti večja od 50 m;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: stavbe do vključno površine 40 m2, vendar le krmišče, molzišče in čebelnjak, pod pogojem da je za čebelnjak pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka, kot to določajo predpisi s področja označevanja čebelnjakov in stojišč;
– gozdne prometnice, kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno.
(2) Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda ter ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva.
(3) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Zavod izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom (zemljišče se mora nahajati v območju kmetijskih zemljišč).
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda, oziroma gozdnega zemljišča, ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s posebnim namenom.
(5) Ob spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot jo določa ta občinski prostorski načrt, se z gozdom gospodari v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, do sprejetja občinskega prostorskega načrta. Krčitev gozda na teh zemljiščih se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ali sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod.
(6) Na območjih varovalnih gozdov, z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo »GP – varovalni gozd« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
– v varovalnih gozdovih se gospodari v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom;
– dovoljeni so tisti posegi podrobnejše namenske rabe G – gozdna zemljišča, ki ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, le-ti se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, izdanega s strani organa, ki ureja področje gozdov.
(7) Na območjih gozdnih rezervatov, z opredeljeno podrobnejšo namensko rabo »GR – gozd s posebnim namenom – gozdni rezervat« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
– v gozdnih rezervatih se gospodari v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom;
– gradnja in druge prostorske ureditve znotraj območij gozdnih rezervatov so prepovedani, razen vzdrževanja poti, postavitve informativnih tabel, vzdrževanja objektov kulturne dediščine ter izvajanja znanstveno-raziskovalnih del, v skladu z njihovim varstvenim statusom oziroma njihovim posebnim namenom, določbami predpisov in v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.«
9. člen
Za 128. členom se doda nov 128.a člen, ki se glasi:
»128.a člen
(posebni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo vodne infrastrukture)
Na območjih podrobnejše namenske rabe »VI – območja vodne infrastrukture« veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
1 Vrste posegov v prostor in njihova namembnost
1.1 Dopustni objekti in dejavnosti
– 21520 – jezovi, zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode za vse namene: urejanje vodotokov in podobno, objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug, nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami, objekti in naprave, namenjeni vzdrževanju vodnih zemljišč površinskih voda in vodnih objektov,
– objekti, namenjeni interveniranju javne gasilske službe (splavljanje plovil javne gasilske službe, pritrdišča zaves za prestrezanje nevarnih snovi, objekti, ki olajšajo odstranjevanje nevarnih snovi).
«.
10. člen
V 134. členu se za prvo alinejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– rekonstrukcija objektov,
– sprememba namembnosti objektov,«.
11. člen
Zadnja alineja 134. člena se na novo glasi:
»– na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustne le rekonstrukcije, sprememba namembnosti in nujna vzdrževalna dela. Dopustni so le posegi, ki so v skladu s predhodno izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji.«
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
S spremembami tega odloka se v celoti nadomesti Priloga 1.
13. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah tega odloka.
14. člen
OPN je stalno na vpogled na Občini Logatec, v prostorih za okolje in prostor.
15. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-7/2014-59 
Logatec, dne 9. julija 2015
Župan 
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti