Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2208. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici, stran 6136.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 41/09)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta – SD OPPN)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici je bil sprejet v letu 2009 z namenom, da se zagotovi zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo v Cerknici. Zemljišča na območju SD OPPN so v veliki meri že realizirana, vendar se lastniki nepremičnin soočajo z omejitvami pri gradnji pomožnih objektov. OPPN sicer dopušča gradnjo dveh pomožnih objektov na stanovanjsko enoto, vendar določa štiri metrski odmik le-teh od parcelnih meja, kar je nerealno glede na urbanistično zasnovo soseske.
Občina je v maju 2012 sprejela nov strateški akt občine, Odlok o občinskem prostorskem načrtu – OPN, ki za primerljive stanovanjske soseske in soseske v neposredni bližini, predvideva manjše odmike, zato je smiselno in strokovno pravilno, da se določila glede pogojev umeščanja pomožnih objektov na območju poenotijo in se na ta način uskladijo s strateškim prostorskim načrtom občine.
2. člen
(območje in predmet SD OPPN)
Območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev je celotna enota urejanja prostora CE 32 in obsega zemljišča s parc. št. 2692/12, 2692/6, 2692/7, 2692/8, 2692/4, 2692/9, 2692/14, 2692/11, 2692/2, 2692/15, 2692/3, 2692/18, 2692/10, 2692/13, 2692/5, 2692/17, vse k.o. Cerknica. Območje meri cca 1,41 ha. Na območju je po obstoječem aktu predvidenih 13 individualnih stanovanjskih hiš.
Predmet SD OPPN je dopolnitev izvedbenih pogojev glede dopustnih odmikov pomožnih objektov od parcelnih meja. Grafični del odloka se ne spreminja.
3. člen
(skrajšani postopek priprave)
Ker se SD OPPN nanašajo samo na posamične prostorsko izvedbene pogoje – PIP, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt-a trajanje javne razgrnitve skrajšana na 15 dni.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Ker gre za minimalne spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na PIP, zaradi nedoslednosti pri pripravi osnovnega OPPN, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
5. člen
(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
– sklep o začetku priprave julij 2015
– osnutek julij 2015
– sodelovanje javnosti julij 2015
– predlog avgust 2015
– sprejem september 2015.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Glede na predvidene SD OPPN, se ne predvideva pridobivanja smernic ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora, ker gre za pristojnost občine, da določa pogoje za umeščanje pomožnih objektov v prostor. Vsebine ki se spreminjajo, so posledica nedoslednosti pri pripravi osnovnega akta.
V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznost financiranja)
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN bo pripravljavec zagotovil v poračunu Občine Cerknica za leto 2015.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3500-002/2015
Cerknica, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost