Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2205. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo, stran 6134.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu – uradno prečiščeno besedilo – ZviS – UBP7 (Uradni list RS, št. 32/12 – s spremembami) in 28. člena Statuta GEA College – Fakultete za podjetništvo, je Senat GEA College – Fakultete za podjetništvo na 2015 – 5 seji, dne 22. 5. 2015, sprejel
P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo
1. člen
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom GEA College – Fakulteti za podjetništvo (v nadaljevanju GEA College – FP).
2. člen
GEA College – FP izdaja diplome in dvojnike diplom. Navedene listine so javne listine.
Javne listine so tudi potrdila o opravljenih izpitih, ki jih študentom ali diplomantom izda GEA College – FP.
3. člen
GEA College – FP izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi,
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi I. stopnje,
– diplomo o pridobljeni specializaciji,
– diplomo o pridobljeni magistrski izobrazbi II. stopnje.
4. člen
Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
5. člen
Diploma se izdaja v slovenskem jeziku. Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo GEA College – FP. Izdaja se na posebnem papirju, ki je zaščiten s slepim tiskom (znakom – napisom GEA College v spodnjem delu na sredini). Na papirju dimenzij 235 mm x 336 mm je v sredini zgornjega dela natisnjen znak GEA College – FP. V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta/ke, ime akreditiranega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program več smeri ali področij, podeljeni strokovni naslov, datum zaključka.
Diploma ima zaporedno številko (levo spodaj), datum in kraj izdaje (levo spodaj pod številko diplome), pečat samostojnega visokošolskega zavoda ter podpis dekana/dekanje zavoda (desno spodaj), na katerem je študij potekal.
Vzorec diplomskih listin je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
6. člen
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca Priloga k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku so opredeljene v Pravilniku o prilogi k diplomi, ki ga sprejme minister, pristojen za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 56/07 ter 39/12).
7. člen
Če se pojavi utemeljen sum, da imetnik diplome ali potrdila ni opravil s študijskim programom predpisanih obveznosti, uvede GEA College – FP skladno z veljavnimi predpisi ustrezne postopke.
8. člen
GEA College – FP izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi GEA College – FP razvidno, da mu je bil po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome. Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za izdajo diplom GEA College – FP, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik. Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše »l.r.«. Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan/dekanja GEA College – FP podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat GEA College – FP. V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. maja 2015
izr. prof. dr. Jaka Vadnjal l.r.
predsednik senata GEA College – FP

AAA Zlata odličnost