Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2204. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta, stran 6133.

  
Na podlagi 107. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15) je Državnotožilski svet na 49. seji dne 13. 7. 2015 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A
Državnotožilskega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnotožilskega sveta (Uradni list RS, št. 106/11 in 9/12) se v četrtem odstavku 17. člena za besedo »ga« črta besedilo »naslednji delovni dan«.
2. člen
Za dosedanjim 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.d, 23.e in 23.f člen, ki se nanašajo na Komisijo za etiko in integriteto ter se glasijo:
»23.a člen
Komisija za etiko in integriteto (v nadaljevanju Komisija):
– sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev Kodeksa državnotožilske etike (v nadaljevanju Kodeks);
– izdaja priporočila za spoštovanje pravil državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom;
– sprejema smernice s področja državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom;
– v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje državnih tožilcev na področju državnotožilske etike in integritete.
23.b člen
Komisijo sestavljajo trije državni tožilci.
Člane Komisije imenuje Državnotožilski svet za dobo šest let z možnostjo ponovnega imenovanja: dva člana imenuje izmed kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo predlagajo državna tožilstva preko vodij na poziv Državnotožilskega sveta, enega pa izmed članov Državnotožilskega sveta.
Člani Komisije ne smejo biti niti ne smejo postati člani organov, ki so pristojni za ocenjevanje državnotožilske službe ali za vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih.
23.c člen
Članu Komisije za področje etike in integritete preneha funkcija pred potekom mandata:
1. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
2. če Državnotožilski svet s pravnomočno oceno tožilske službe ugotovi, da državni tožilec ne ustreza tožilski službi ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. če Komisija oceni, da je s svojimi ravnanji kršil Kodeks;
4. če mu preneha državnotožilska funkcija ali je razrešen;
5. z odstopom;
6. s potekom mandata člana Državnotožilskega sveta.
Državnemu tožilcu, ki ga Državnotožilski svet izmed predlaganih kandidatov imenuje namesto člana Komisije, ki mu je funkcija prenehala, poteče mandat z iztekom mandata državnega tožilca, katerega je nadomestil.
23.d člen
Člani Komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.
23.e člen
Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči, katere zadeve bo sprejela v obravnavo. O sklepu, da predloga ne bo obravnavala, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Komisija vselej obravnava predloge članov Komisije, Državnotožilskega sveta, generalnega državnega tožilca RS in ministra, pristojnega za pravosodje, ter v primeru, ko na podlagi danega predloga ne sprejme mnenja, priporočila ali smernic, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Potem, ko Komisija sprejme sklep o obravnavanju zadeve, mora državnega tožilca, katerega ravnanje bo obravnavala, seznaniti s predlogom preko vodje in ga pozvati, da v 15-ih dneh pisno predstavi svoje stališče. Državnemu tožilcu mora na njegov predlog ali na predlog člana Komisije omogočiti tudi ustno predstavitev tega stališča na seji Komisije.
23.f člen
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoča dva člana Komisije.
Sklep je sprejet, če zanj glasujeta najmanj dva člana Komisije.
Komisija objavi sprejeta načelna mnenja, priporočila in smernice na spletnih straneh Vrhovnega državnega tožilstva RS in Državnotožilskega sveta. Državnotožilski svet jih lahko upošteva pri izdelavi ocene tožilske službe.
Delo v Komisiji je častno, člani pa so upravičeni do povračila potnih stroškov.«
3. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
DTS št. 1010/13-10
Ljubljana, dne 15. julija 2015
Alenka Mežnar l.r.
predsednica Državnotožilskega sveta

AAA Zlata odličnost