Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2203. Sklep o zavrženju zahteve, stran 6132.

  
Številka:U-I-23/15-9
Datum:2. 7. 2015
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Kopru, na seji 2. julija 2015
s k l e n i l o:
Zahteva za oceno ustavnosti 432., 433. in 434. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Okrožno sodišče v Kopru (v nadaljevanju predlagatelj) izpodbija 432., 433. in 434. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-1). V zahtevi navaja, da se je vprašanje ustavnosti navedenih določb zastavilo pri odločanju v odškodninski zadevi št. P 673/2010, zato je postopek prekinilo. Zahtevi je priložilo sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. P 673/2010 z dne 27. 11. 2014.
2. Sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti protiustaven, mora na podlagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in z zahtevo začeti postopek za oceno njegove ustavnosti. Če navedena pogoja nista izkazana, Ustavno sodišče zahtevo zavrže (prvi odstavek 25. člena ZUstS).
3. Predlagatelj je v zahtevi navedel, da je postopek odločanja, v katerem se mu je zastavilo vprašanje ustavnosti izpodbijane ureditve, prekinil. Zahtevi je priložil kopijo sklepa o prekinitvi postopka z dne 27. 11. 2014, ki ne vsebuje potrdila o pravnomočnosti. Ustavno sodišče je predlagatelja z dopisom z dne 15. 4. 2015 obvestilo, da zahteva ne vsebuje podatkov, ki so potrebni za odločanje Ustavnega sodišča o njeni utemeljenosti, in ga pozvalo, naj v določenem roku sporoči podatek o pravnomočnosti ter predloži kopijo sklepa o prekinitvi postopka s potrdilom o pravnomočnosti. Predlagatelj je z dopisom z dne 28. 4. 2015 sporočil, da sklep o prekinitvi postopka ni pravnomočen, ker o pritožbi zoper njega še ni odločeno.
4. Tako dejstvo prekinitve postopka kot tudi to, da mora sodnik izkazati, da mora izpodbijano zakonsko določbo uporabiti v postopku, v katerem odloča, napolnjujeta okvir procesne predpostavke iz 156. člena Ustave in iz prvega odstavka 23. člena ZUstS, ki mora biti izpolnjena za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona. Ker je zoper sklep o prekinitvi postopka dovoljena pritožba (prvi odstavek 363. člena Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP), ki lahko privede do drugačne odločitve o prekinitvi postopka, mora biti odločitev o prekinitvi postopka zaradi vložitve zahteve za oceno ustavnosti pravnomočna. Navedeno izkaže predlagatelj s predložitvijo sklepa o prekinitvi postopka, opremljenega s potrdilom o pravnomočnosti. Ker predlagatelj sam ugotavlja, da sklep o prekinitvi postopka še ni pravnomočen, ni izpolnjen pogoj za začetek postopka za oceno ustavnosti iz 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena ZUstS. Ustavno sodišče je zato zahtevo predlagatelja zavrglo.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost