Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2015 z dne 30. 6. 2015

Kazalo

1958. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote, stran 5339.

  
Na podlagi drugega odstavka 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) Agencija za energijo izdaja
A K T
o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) S tem aktom se določa obvezna vsebina sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem) ter pravila in načela, v skladu s katerimi mora distributer toplote, ki dejavnost distribucije toplote opravlja kot gospodarsko javno službo (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote), pripraviti sistemska obratovalna navodila (v nadaljnjem besedilu: SON).
(2) Namen tega akta je zagotoviti, da bodo SON oblikovana pregledno, objektivno in nediskriminatorno za vse uporabnike distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: uporabnik sistema), ob upoštevanju ciljev, da SON prispevajo k učinkovitemu, zanesljivemu in varnemu delovanju distribucijskega sistema v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in tehničnimi normativi ter pravili stroke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen kot izrazi, opredeljeni v 4. in 283. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: EZ-1), poleg tega pa imajo posamezni izrazi še naslednji pomen:
1. hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjena prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca. Hišna postaja je lahko direktne ali indirektne izvedbe. Indirektna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri je ogrevni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni strani; direktna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri interne toplotne naprave odjemalca in distribucijski sistem niso ločeni s prenosnikom toplote;
2. interne toplotne naprave: so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;
3. merilna naprava je:
– merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete toplote, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
– pretočni merilnik za merjenje količine pare z merilno zaslonko in korektorjem tlaka in temperature, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine pare, preračunane na pogodbene parametre, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
– pretočno merilo za količino pare z merilno zaslonko, ki meri porabo toplote posredno z merjenjem porabe količine pare, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
4. merilno mesto: je mesto, kjer je nameščena merilna naprava;
5. obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
6. odjemalec: je vsaka fizična ali pravna oseba, ki od distributerja toplote kupuje toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad. Odjemalec je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
7. ogrevni medij: je medij v distribucijskem sistemu, s katerim se prenaša toplota;
8. prevzemno mesto: je mesto, na katerem distributer toplote prevzema toploto od proizvajalca toplote;
9. priključitev: je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem;
10. priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo;
11. priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
12. proizvajalec toplote: je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja toploto in jo dobavlja distributerju toplote;
13. razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev (uporabnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
14. sanitarna topla voda: je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v prenosniku (izmenjevalniku) toplote;
15. skupno odjemno mesto: pomeni točko v toplotni postaji, v kateri se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja predane količine toplote več odjemalcem oziroma stavbam;
16. tarifna skupina: je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke toplote;
17. toplotna postaja: je vezni člen med distribucijskim sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Toplotne postaje so glede na ogrevni medij vročevodne, toplovodne in parne postaje;
18. uporabnik sistema: je proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto v distribucijski sistem, ali odjemalec, ki odjema toploto iz distribucijskega sistema.
II. SPLOŠNO O VSEBINI SON
3. člen
(temeljna načela za pripravo SON)
(1) V skladu z načelom preglednosti morajo biti SON, ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema, oblikovana jasno in na splošno razumljiv način.
(2) V skladu z načelom nediskriminatornosti je pri urejanju razmerij z uporabniki sistema prepovedana vsaka diskriminacija uporabnikov sistema.
4. člen
(obvezne sestavine SON)
(1) V SON distributer toplote uredi najmanj naslednja poglavja in njihove vsebine:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe s toploto;
– pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
– tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote;
– druge vsebine, kot jih določa EZ-1.
(2) Distributer toplote lahko posamezne vsebine, ki so pretežno tehnične narave in so sestavni del SON, uredi v prilogi SON.
III. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
5. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)
Distributer toplote v SON podrobno opredeli distribucijski sistem in njegove sestavne dele, na katere se nanašajo določbe SON. Opredelitev in opis distribucijskega sistema morata biti dovolj natančna, da je na njuni podlagi mogoče razmejiti objekte in naprave distribucijskega sistema in jih ločiti od objektov ali naprav proizvajalcev toplote, od objektov ali naprav distributerja toplote, ki niso del distribucijskega sistema, oziroma objektov in toplotnih naprav odjemalcev.
6. člen
(naprave distributerja toplote)
V zvezi z napravami distributerja toplote distributer toplote v SON opredeli naprave distributerja toplote, preko katerih dobavlja toploto odjemalcu, oziroma toplotne naprave proizvajalca toplote, preko katerih prevzema toploto.
7. člen
(toplotne naprave uporabnika sistema)
V zvezi s toplotnimi napravami uporabnika sistema distributer toplote v SON določi:
– toplotne naprave uporabnika sistema;
– obvezen nadzor distributerja toplote nad projekti in gradnjo ter montažo toplotnih naprav odjemalca;
– obvezen nadzor nad delom projekta, gradnjo in montažo toplotnih naprav proizvajalca toplote, ki so del distribucijskega sistema;
– dolžnosti distributerja toplote in uporabnika sistema v zvezi z obratovanjem naprav in javljanjem okvar na napravah.
IV. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE S TOPLOTO
8. člen
(zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema)
Distributer toplote v SON za varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema opredeli način zagotavljanja:
– uravnoteženih obratovalnih razmer;
– sistemske kontrole in varovanja distribucijskega sistema;
– napajanja distribucijskega sistema le z ustrezno kemično pripravljeno vodo oziroma ustrezno pripravljenim ogrevnim medijem;
– zanesljive oskrbe distribucijskega sistema z energijo in energenti;
– vzdrževanja objektov in naprav distribucijskega sistema;
– preventivnega odpravljanja možnih vzrokov za nastajanje netesnosti na vodih distribucijskega sistema;
– oskrbe v primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega sistema;
– drugih aktivnosti, potrebnih za zagotavljanje varnega obratovanja.
9. člen
(vzdrževanje distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote v SON podrobneje opredeli:
– vrste in postopke rednega in izrednega vzdrževanja;
– pravice in obveznosti distributerja toplote in uporabnikov sistema;
– način objavljanja informacij o rednih in izrednih vzdrževalnih delih.
(2) V zvezi z vzdrževanjem toplotnih naprav distributer toplote v SON določi, da nadzor nad toplotno postajo zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja distribucijskega sistema opravlja distributer toplote, razen če se distributer toplote in uporabnik sistema ne dogovorita drugače.
(3) Med distributerjem toplote in uporabnikom sistema je treba opredeliti:
– lastništvo toplotnih naprav;
– točko razdelitve stroškov obratovanja in vzdrževanja;
– točko razdelitve rizika in odgovornosti.
10. člen
(ukrepi in postopki za odpravo motenj)
Distributer toplote v SON opredeli vrste motenj, ukrepe ter postopke za odpravo motenj v obratovanju distribucijskega sistema in način obveščanja uporabnikov sistema v obdobju motene dobave ali v primeru začasnega odklopa.
V. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM
11. člen
(pravica do priključitve in izdajanje soglasij)
(1) Distributer toplote v SON opredeli način pridobitve pravice do priključitve, pogoje njenega izvrševanja in pogoje, ko pravica preneha, in sicer:
– pravico potencialnih uporabnikov sistema do priključitve na distribucijski sistem;
– pogoje in postopek izdaje soglasja za priključitev na distribucijski sistem (v nadaljnjem besedilu: soglasje);
– listine, ki jih mora vlagatelj priložiti zahtevku za izdajo soglasja, da z njimi izkaže izpolnjevanje pogojev za priključitev;
– obvezne vsebine soglasja;
– veljavnost soglasja.
(2) V zvezi z izdajanjem soglasij distributer toplote v SON opredeli tudi:
– pogoje in postopek pridobitve novega soglasja;
– pogoje in postopek pridobitve novega soglasja v primeru spremembe osnovnih parametrov priključka;
– pogoje in postopek prenosa soglasja.
(3) Distributer toplote v SON podrobneje določi postopke v primeru spremembe osnovnih parametrov priključka po sklenitvi pogodbe o priključitvi in pred samo priključitvijo na distribucijski sistem.
(4) V zvezi s spremembo osnovnih parametrov priključka se v SON podrobneje določijo spremembe tehničnih značilnosti priključka oziroma parametrov, ki so razlog za izdajo novega soglasja.
12. člen
(pogodba o priključitvi)
Distributer toplote v SON določi bistvene sestavine pogodbenega dogovora, katerega predmet je ureditev medsebojnih razmerij, ki se nanašajo na izvedbo, uporabo in vzdrževanje priključka (pogodba o priključitvi). Navedena vsebina je lahko tudi predmet pogodbe o dobavi iz 18. člena tega akta.
13. člen
(stroški priključitve)
(1) Distributer toplote v SON opredeli:
– vrste stroškov, ki zadevajo priključitev potencialnega uporabnika sistema na distribucijski sistem;
– način določitve stroškov, ki so potrebni za izvedbo zahtevane priključitve;
– način določitve sorazmernih stroškov;
– način določitve nesorazmernih stroškov.
(2) V SON distributer toplote na pregleden način določi metodo za izračun morebitnega obstoja nesorazmernih stroškov. Distributer toplote v SON opredeli ekonomsko dobo ter druge parametre in način določitve vrednosti parametrov, ki so ključni za izračun nesorazmernih stroškov in ki se upoštevajo v izračunu nesorazmernih stroškov priključitve.
14. člen
(izgradnja priključka in toplotne postaje)
V zvezi z izgradnjo priključka in toplotne postaje distributer toplote v SON določi:
– obvezen nadzor distributerja toplote nad gradnjo priključka;
– dolžnost uporabnika sistema, da v prostoru, kjer se nahaja toplotna postaja, omogoči distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav in naprav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega sistema.
15. člen
(priključitev proizvajalcev toplote)
Distributer toplote v SON, če v distribucijski sistem dobavlja toploto proizvajalec toplote, posebej opredeli pogoje za priključitev in obratovanje proizvajalcev toplote.
16. člen
(odklop in začasen odklop odjemalca)
V zvezi z odklopom in začasnim odklopom odjemalca distributer toplote v SON določi:
– primere, v katerih lahko v skladu z EZ-1 distributer toplote odklopi ali začasno odklopi odjemalca upoštevaje nujno oskrbo gospodinjskega odjemalca;
– postopke odklopa v primeru začasnih odklopov;
– postopke odklopa po predhodnem obvestilu;
– postopke odklopa brez predhodnega obvestila;
– postopke odklopa na zahtevo uporabnika sistema.
17. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)
Distributer toplote v skladu z EZ-1 v SON določi postopek ponovne priključitve na distribucijski sistem:
– na zahtevo odjemalca, po odpravi razlogov, zaradi katerih je bil ta odklopljen, in postopek v primeru zahteve distributerja toplote za povračilo nastale škode zaradi ravnanja odjemalca;
– v primeru neupravičenega odklopa odjemalca s strani distributerja toplote ter postopek v primeru zahteve odjemalca za povračilo nastale škode zaradi neupravičenega odklopa.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE
1. Dobava toplote
18. člen
(pogodba o dobavi)
(1) Distributer toplote v SON določi obvezno vsebino pogodbe o dobavi, katere sestavni del so splošni pogodbeni pogoji, in postopek sklepanja pogodbe o dobavi.
(2) Distributer toplote v SON določi način sporočanja sprememb odjemalca in način ter obrazce za prevzem pogodbenih obveznosti s strani odjemalca.
(3) V zvezi z odstopom od pogodbe o dobavi distributer toplote v SON določi odpovedni rok in izrecno navede primere, v katerih odstop od pogodbe o dobavi ni mogoč, in sicer v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu;
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi odjemalec želel ogrevati, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisana prioritetna uporaba toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje prostorov.
(4) Če odjemalec zaradi sprememb splošnih pogodbenih pogojev ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko, razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi v skladu z določbami prejšnjega odstavka ni mogoč, odstopi od pogodbe o dobavi z odpovednim rokom 30 dni.
(5) Distributer toplote v SON določi postopek sklenitve pogodbe o dobavi z osebo, ki ni imetnik soglasja, če ta oseba pridobi dovoljenje imetnika soglasja, da ta oseba preko njegovega priključka odjema toploto, pri čemer mora omogočiti imetniku soglasja, da lahko vsak čas svoje dovoljenje prekliče in ves čas uveljavlja svoje pravice.
19. člen
(posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih)
V zvezi s posebnimi razmerji med distributerjem toplote in odjemalci na skupnih odjemnih mestih distributer toplote v SON določi:
– možnost odpovedi pogodbe o dobavi le v primeru, ko jo podajo odjemalci v skladu z veljavno zakonodajo;
– način in odgovornost glede sporočanja razdelilnikov stroškov dobavljene toplote distributerju toplote.
20. člen
(storitev dobave toplote)
Distributer toplote v SON določi čas dobave toplote in kakovost dobavljene toplote, opredeljene v 28. členu tega akta.
21. člen
(začetek dobave toplote)
V zvezi z začetkom dobave toplote distributer toplote v SON določi:
– pogoje za začetek dobave toplote, lahko tudi s sklicevanjem na pogoje, navedene v izdanih soglasjih;
– način, s katerim distributer toplote in odjemalec potrdita začetek dobave toplote;
– vsebino zapisnika o začetku obratovanja, v katerem se navede tudi obračunska moč odjemalca.
2. Ugotavljanje dobavljenih količin toplote
22. člen
(ugotavljanje dobavljenih količin toplote)
Distributer toplote v zvezi z ugotavljanjem količin dobavljene toplote v SON:
– določi, da se količine dobavljene toplote ugotavljajo na podlagi meritev merilnih naprav;
– opredeli lastništvo merilne naprave in način kontrole delovanja ter menjavo merilne naprave;
– določi privzeto pravilo za določanje količin dobavljene toplote, ki se uporabi v primeru odpovedi ali okvare merilne naprave, ali če uporabnik sistema onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali če odjema oziroma oddaja toploto brez ustreznih merilnih naprav;
– določi pogoje, ko gre za neupravičen odjem toplote iz distribucijskega sistema in odgovornost odjemalca v zvezi s tem.
23. člen
(merjenje količin toplote)
(1) Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih podatkov za obračun prevzetih oziroma dobavljenih količin toplote, uporabnik sistema pa mora distributerju toplote zagotoviti dostop do merilnih mest in merilnih podatkov.
(2) Distributer toplote v zvezi z merjenjem količin toplote v SON določi vsaj:
– merilna mesta in obveznosti distributerja toplote in uporabnikov sistema glede zagotavljanja meritev na teh merilnih mestih;
– tehnične zahteve, ki jih morata izpolnjevati merilno mesto in merilna naprava, ter način pregledov in kontrole merilnih naprav;
– način prenosa in upravljanja podatkov iz merilnih mest.
24. člen
(napake pri merjenju)
(1) Distributer toplote v SON podrobneje opredeli postopke obveščanja o morebitnih napakah, ki so nastale pri merjenju, postopke ugotavljanja napak, postopke odprave napak ter načine določitve količin predane toplote v času napačnega merjenja.
(2) Distributer toplote je dolžan nemudoma odpraviti vzroke za napačno merjenje.
25. člen
(neupravičen odjem)
Distributer toplote v SON podrobneje določi vsebino neupravičenega odjema, postopek ter pravice in obveznosti distributerja toplote in odjemalca v primeru neupravičenega odjema.
3. Nujna oskrba in obveščanje odjemalcev
26. člen
(nujna oskrba gospodinjskega odjemalca)
(1) Distributer toplote v SON podrobneje opredeli postopke pri zagotavljanju nujne oskrbe gospodinjskega odjemalca.
(2) Distributer toplote v SON podrobneje določi tudi nabor dokazil, ki jih mora gospodinjski odjemalec predložiti distributerju toplote za odobritev nujne oskrbe, in roke za predložitev dokazil.
27. člen
(obveščanje odjemalcev)
Distributer toplote v SON opredeli način zagotavljanja informacij odjemalcem v skladu z določbami 289. člena EZ-1 in pravice odjemalcev glede obveščanja v skladu z določbami 290. člena EZ-1.
4. Kakovost toplote
28. člen
(kakovost toplote)
V zvezi s kakovostjo toplote na merilnem mestu proizvajalca toplote oziroma na merilnem mestu odjemalca distributer toplote v SON določi vsaj:
– minimalne tehnične parametre za ugotavljanje kakovosti toplote (minimalni pretok in temperatura ogrevnega medija v dovodu in odvodu priključka v odvisnosti od projektne zunanje temperature), ki se zahtevajo na merilnem mestu proizvajalca toplote in so merilo za kakovost toplote;
– minimalne tehnične parametre (minimalni pretok, temperatura ogrevnega medija v dovodu in odvodu priključka v odvisnosti od projektne zunanje temperature oziroma minimalne temperature za potrebo priprave sanitarne tople vode in drugo), ki se zahtevajo na merilnem mestu odjemalca in so merilo za kakovost toplote;
– način ugotavljanja ustrezne kakovosti toplote na prevzemnih oziroma odjemnih mestih in obveznosti distributerja toplote ter proizvajalca toplote v zvezi s tem, postopek ravnanja v primeru ugotovljenih odstopanj kakovosti toplote od pogodbeno dogovorjene kakovosti ter način ugotavljanja višine nadomestila zaradi nedoseganja dogovorjene ravni kakovosti storitev.
5. Obračun, način plačil, postopek opominjanja in reševanje reklamacij
29. člen
(obračunavanje toplote)
(1) Distributer toplote v SON določi obračunsko obdobje in način zaračunavanja toplote odjemalcu ter opredeli postopek obračuna za dobavljeno toploto na zahtevo odjemalca med obračunskim obdobjem. Obračun toplote se izvede najmanj enkrat letno.
(2) Pri obračunu toplote distributer toplote upošteva razvrstitev odjemalca v posamezni tarifni sistem glede na namen in vrsto odjema toplote v skladu z določbami 2. podpoglavja VII. poglavja tega akta in sklenjene pogodbe o dobavi.
(3) Distributer toplote v SON podrobneje opredeli postopek določanja obračunske moči odjemnega mesta odjemalca.
30. člen
(način plačil in postopek opominjanja)
(1) Distributer toplote v SON podrobneje določi možnosti in način plačila toplote na podlagi akontacij ali na podlagi dejanske porabe.
(2) V SON se podrobneje določijo tudi postopki opominjanja in ukrepanja v primeru neplačila s strani odjemalca oziroma postopki opominjanja in ukrepanja v primeru neizvedene dobave toplote s strani proizvajalca toplote v dogovorjenih količinah in dogovorjeni kakovosti.
31. člen
(reševanje reklamacij)
(1) Distributer toplote v SON podrobneje določi postopek reševanja reklamacij v povezavi z izvajanjem dejavnosti distribucije toplote.
(2) V zvezi z reklamacijami ugotovljenih količin in kakovosti dobavljene toplote distributer toplote v SON določi rok za odgovor na reklamacijo in rok za odpravo napak.
(3) Distributer toplote v SON določi postopek reševanja reklamacij, ki mora biti merljiv in se ga da kontrolirati.
VII. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI ZA DOBAVO TOPLOTE
1. Splošne določbe
32. člen
(splošno)
Distributer toplote v SON opredeli tarifni sistem, s katerim določi objektivne, pregledne in nediskriminatorne tarifne postavke toplote za posamezne odjemalce v skladu z izhodiščno ceno, določeno na podlagi akta, ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, na enoten in pregleden način. Pri oblikovanju tarifnega sistema distributer toplote zasleduje naslednje cilje:
– učinkovita raba toplote;
– zanesljiva oskrba odjemalcev;
– oskrba odjemalcev s toploto ustrezne kakovosti;
– varstvo okolja;
– varstvo potrošnikov;
– učinkovito delovanje distribucijskega sistema.
33. člen
(preglednost vsebine)
(1) Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in mora nuditi odjemalcu zlasti informacije o načinu obračuna, o načinu in kriterijih razvrščanja odjemalcev v odjemne skupine in načinu zaračunavanja predane toplote.
(2) Distributer toplote zaračuna odjemalcem uporabo distribucijskega sistema in dobavljeno toploto v obliki fiksnega dela (obračunska moč) in variabilnega dela (dobavljena količina toplote) tarifnih postavk toplote.
(3) Distributer toplote v SON opredeli, kateri upravičeni stroški se pokrivajo s tarifnimi postavkami toplote. Tarifne postavke toplote pokrivajo tisti del upravičenih stroškov, ki se nanašajo na proizvodnjo in distribucijo toplote.
(4) Distributer toplote v SON določi način določitve, obračunavanja in prikaza cen za storitve, ki niso zajete v ceni toplote.
34. člen
(upoštevanje učinkovitosti in prilagajanja odjema odjemalca)
(1) Distributer toplote, ki razpolaga s tehničnimi možnostmi za uvajanje tarifne postavke, pri kateri se pri ceni toplote upoštevata tudi odjemalčeva učinkovitost in prilagajanje odjema toplote, ki prispevata k ugodnejši obremenitvi in izkoristku distribucijskega sistema oziroma proizvodnega vira, ponudi takšnemu odjemalcu ugodnejše pogoje oskrbe.
(2) Distributer toplote razloge in kriterije za ugodnejšo obravnavo odjemalcev iz prejšnjega odstavka določi v SON.
2. Tarifni sistem
35. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke)
(1) Tarifna elementa, za katera distributer toplote določi tarifne postavke na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom, sta obračunska moč in dobavljena količina toplote.
(2) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– fiksni del tarife za toploto (TPF), ki predstavlja ceno za enoto obračunske moči v EUR/MW/leto;
– variabilni del tarife za toploto (TPV), ki predstavlja ceno za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh.
(3) Fiksni in variabilni del tarifnih postavk toplote za namen ogrevanja prostorov, pripravo sanitarne tople vode in uporabo v tehnoloških procesih, distributer toplote oblikuje in določi v skladu s tarifnim sistemom, opredeljenim v tem aktu, in aktom, ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.
(4) Fiksni in variabilni del tarifnih postavk toplote za namen hlajenja distributer toplote oblikuje in določi v skladu s tarifnim sistemom, opredeljenim v tem aktu.
36. člen
(tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov)
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen ogrevanja prostorov, v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSOGP)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
OGP01
Gospodinjski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
OGP02
Industrijski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
OGP03
Poslovni in ostali odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
(2) Distributer toplote v SON določi mejo med tarifno skupino industrijski odjem in tarifno skupino poslovni in ostali odjem glede na obračunsko moč.
37. člen
(tarifni sistem toplote za namen priprave sanitarne tople vode)
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen priprave sanitarne tople vode, v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSOGP)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
STV01
Gospodinjski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
STV02
Industrijski odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
STV03
Poslovni in ostali odjem
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
(2) Distributer toplote v SON določi mejo med tarifno skupino industrijski odjem in tarifno skupino poslovni in ostali odjem glede na obračunsko moč.
(3) Če odjemalec uporablja skupni prenosnik toplote, ki se hkrati uporablja za namene ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne tople vode, se za namen obračuna uporablja le tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov.
38. člen
(tarifni sistem toplote za namen tehnoloških procesov)
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen tehnoloških procesov, v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSOGP)
Ogrevni medij
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
INP01
Industrijski procesi
vodna para
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
INP02
Odjem toplote za namen hlajenja
vodna para
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
INP03
Odjem toplote za namen hlajenja
vroča/topla voda
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
39. člen
(tarifni sistem za namen hlajenja)
(1) Distributer toplote razvrsti odjemalce hladu glede na vrsto distribuiranega hladilnega medija v posamezne tarifne skupine naslednjega tarifnega sistema:
Tarifna skupina (TSOGP)
Tarifna postavka (TP)
Variabilni del cene Toplota (TPV)
Fiksni del cene Obračunska moč (TPF)
HLP01
Gospodinjski odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
HLP02
Industrijski odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
HLP03
Poslovni in ostali odjem
[EUR/MWh]
[EUR/MW/leto]
(2) Distributer toplote v SON določi mejo med tarifno skupino industrijski odjem in tarifno skupino poslovni in ostali odjem glede na obračunsko moč.
3. Priprava in objava tarifnih postavk
40. člen
(objava tarifnih postavk)
(1) Distributer toplote mora pred začetkom zaračunavanja tarifnih postavk tarifne postavke javno objaviti ter vsaj tri dni pred objavo obvestiti Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Distributer toplote posreduje obvestilo agenciji v obliki in na način, kot ga določi agencija v skladu s splošnim aktom, ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti.
VIII. PRIDOBITEV SOGLASJA AGENCIJE
41. člen
(vloga za izdajo soglasja k SON)
(1) Distributer toplote sprejme SON in poda agenciji vlogo za izdajo soglasja k SON.
(2) Če agencija meni, da SON niso v skladu z veljavno zakonodajo, lahko od distributerja toplote zahteva, da jih spremeni ali ustrezno dopolni.
42. člen
(spremembe in dopolnitve SON)
(1) Distributer toplote mora takoj, ko ugotovi pomanjkljivosti SON, sprožiti postopek za njihovo spremembo oziroma dopolnitev.
(2) Za spremembo oziroma dopolnitev SON se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena tega akta.
43. člen
(veljavnost SON)
SON veljajo za posamezen ali več distribucijskih sistemov na območju posamezne lokalne skupnosti, na območju katere distributer toplote opravlja gospodarsko javno službo distribucije toplote v skladu z EZ-1.
44. člen
(objava SON)
Distributer toplote SON po izdaji soglasja agencije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. KONČNI DOLOČBI
45. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehata uporabljati Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11) in Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05).
46. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 73-2/2015-26/236
Maribor, dne 10. junija 2015
EVA 2015-2430-0050
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti