Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015

Kazalo

1822. Spremembe in dopolnitve Poslovnika sodnega sveta, stran 4792.

  
Na podlagi določb 28. in 28.d člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in v skladu z določbo 38. člena Poslovnika Sodnega sveta, je Sodni svet na 55. seji dne 11. junija 2015 sprejel naslednje
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A  S O D N E G A  S V E T A
1. člen
V Poslovniku Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12 in 16/14) se za 30. členom oblikuje novo VI. poglavje z naslovom Komisija za etiko in integriteto. VI. poglavje Komisija za etiko in integriteto obsega 31., 32., 33., 34., 35., 36. ter 37. člen, ki se glasijo:
»VI. Komisija za etiko in integriteto
31. člen
Komisija za etiko in integriteto (v nadaljevanju Komisija):
– sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike;
– izdaja priporočila za spoštovanje pravil sodniške etike in integritete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– sprejema smernice s področja sodniške etike in integritete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje sodnikov na področju sodniške etike in integritete.
32. člen
Komisijo sestavlja pet sodnikov.
Člane Komisije imenuje Sodni svet za dobo šest let z možnostjo ponovnega imenovanja: štiri člane imenuje izmed kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo predlagajo sodišča na poziv Sodnega sveta, enega pa izmed članov Sodnega sveta.
33. člen
Sodni svet za dobo šest let z možnostjo ponovnega imenovanja izmed kandidatov, ki jih s kratko utemeljitvijo predlagajo sodišča na poziv Sodnega sveta, imenuje sodnika svetovalca za področje etike in integritete.
Sodnik svetovalce za področje etike in integritete bo na razpolago sodnikom za posvetovanje, kadar so soočeni z vprašanjem, povezanim s strokovno etiko ali združljivostjo zunaj sodnih dejavnosti z njihovim položajem.
Imenovani sodnik ni član Komisije in ne sme biti niti ne sme postati član organov, ki so pristojni za ocenjevanje sodniške službe ali za vodenje in odločanje v disciplinskih postopkih. Sodnik svetovalec za področje etike in integritete je lahko tudi upokojen sodnik.
34. člen
Članu Komisije in sodniku svetovalcu za področje etike in integritete preneha funkcija pred potekom mandata:
1. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
2. če personalni svet s pravnomočno oceno sodniške službe ugotovi, da sodnik ne ustreza sodniški službi ali ne izpolnjuje pogojev za napredovanje;
3. če komisija oceni, da je s svojimi ravnanji kršil kodeks sodniške etike;
4. če mu preneha sodniška funkcija ali je razrešen.
Tak sodnik tudi ne more postati sodnik svetovalec za področje etike in integritete.
Sodniku, ki ga Sodni svet izmed predlaganih kandidatov imenuje namesto člana Komisije, ki mu je funkcija prenehala, poteče mandat z iztekom mandata sodnika, katerega je nadomestil.
Če iz navedenih razlogov sodniku svetovalcu za področje etike in integritete preneha funkcija pred potekom mandata, se postopek imenovanja opravi znova.
35. člen
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve.
Naloge tajnika komisije in zapisnikarja opravlja delavec strokovne službe Sodnega sveta.
36. člen
Za delo komisije velja 22. člen tega poslovnika, smiselno pa tudi 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., prvi odstavek 20. člena in 24. člen.
Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči, katere zadeve bo sprejela v obravnavo. O sklepu, da predloga ne bo obravnavala, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Komisija vselej obravnava predloge članov Komisije, Sodnega sveta, predsednika Vrhovnega sodišča in ministra, pristojnega za pravosodje in v primeru, ko na podlagi danega predloga ne sprejme mnenja, priporočila ali smernic, predlagatelja obvesti s kratko obrazložitvijo.
Potem, ko komisija sprejme sklep o obravnavanju zadeve, mora sodnika, katerega ravnanje bo obravnavala, seznaniti s predlogom in ga pozvati, da v 15 dneh pisno predstavi svoje stališče. Sodniku mora na njegov predlog ali na predlog člana Komisije omogočiti tudi ustno predstavitev tega stališča na seji Komisije.
37. člen
Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči trije člani komisije.
Sklep je sprejet, če zanj glasujejo najmanj trije člani Komisije.
Komisija objavi sprejeta načelna mnenja, priporočila in smernice na spletnih straneh Sodnega sveta.«
2. člen
Dosedanje poglavje VI. Akti Sodnega sveta, postane poglavje VII. Akti Sodnega sveta, 31., 32., 33. in 34. člen tega poglavja se preštevilčijo v 38., 39., 40. in 41. člen.
Dosedanje poglavje VII. Strokovna služba in delovna telesa, postane poglavje VIII. Strokovna služba in delovna telesa, 35., 36. in 36.a člen tega poglavja se preštevilčijo v 42., 43. in 44. člen.
Dosedanje poglavje VIII. Postopek za spremembo poslovnika postane poglavje IX. Postopek za spremembo poslovnika, 37. in 38. člen tega poglavja se preštevilčita v 45. in 46. člen.
Dosedanje poglavje IX. Končna določba postane poglavje X. Končna določba, 39. člen tega poglavja se preštevilči v 47. člen.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z razglasitvijo na 55. seji Sodnega sveta dne 11. junija 2015.
Št. 4/15–3
Ljubljana, dne 11. junija 2015
Predsednik
Sodnega sveta
Janez Vlaj l.r.