Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015

Kazalo

1812. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk, stran 4749.

  
Na podlagi 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 z dne 13. 8. 2010 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14 z vsemi spremembami) je Občinski svet Občine Žužemberk dne 5. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk
NAMEN
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev iz proračunske postavke Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav, za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Žužemberk.
2. člen
Občina Žužemberk (v nadaljevanju: občina) subvencionira del stroškov nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav (individualne ali skupinske), do velikosti 20 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE).
PE je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan na poselitvenih območjih.
UPRAVIČENCI
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so tiste fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov, v katerih imajo stalno prebivališče in se nahajajo na območjih Občine Žužemberk, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in je potreben nakup in vgradnja malih čistilnih naprav.
Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en stanovanjski oziroma večstanovanjski objekt, kjer ima stalno prebivališče.
VIŠINA SUBVENCIONIRANJA
4. člen
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva, glede na velikost male čistilne naprave v PE, v maksimalni višini 500 € izkazane investicijske vrednosti čistilne naprave brez DDV.
5. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
V primeru, da so proračunska sredstva za ta namen izčrpana so tisti prijavitelji, ki so se na poziv prijavili pravočasno, pa so proračunska sredstva pošla, upravičeni do subvencije, takoj ko bodo za ta namen razpoložljiva nova sredstva.
JAVNI POZIV
6. člen
Sredstva za subvencioniranje se dodeljujejo na podlagi javnega poziva. Javni poziv se objavi na spletni strani občine in javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o..
Podrobnejši način s pogoji se določi v razpisni dokumentaciji, ki jo pred objavo javnega poziva potrdi župan s sklepom.
Vsebina javnega poziva mora vsebovati vsaj:
– namen dodelitve sredstev,
– upravičence javnega poziva,
– višino razpoložljivih sredstev,
– deleže subvencioniranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog,
– nadzor in sankcije.
KOMISIJA
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo:
– 2 predstavnika občine,
– 1 predstavnik uporabnikov.
Naloge komisije:
– odpiranje in pregled vlog,
– ocena upravičenosti vlog,
– priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine sredstev,
– druge naloge, povezane z uspešno izvedbo poziva.
8. člen
Seznam upravičencev za dodelitev subvencije pripravi komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in ga posreduje direktorju občinske uprave.
Direktor občinske uprave na podlagi seznama izda odločbo o dodelitvi subvencije za posameznega upravičenca. Zoper odločbo je možna pritožba županu. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Odločitev župana je dokončna.
Nakazilo odobrenih sredstev subvencije se izvede na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, v roku 30 dni po opravljeni vročitvi odločbe.
VLOGA
9. člen
Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi poziva do porabe proračunskih sredstev oziroma najkasneje do 15. novembra tekočega leta. Odpiranje vlog ni javno. Odpiranje vlog, prejetih do zadnjega delovnega dne v mesecu, se izvede praviloma do 15. dne v naslednjem mesecu.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
POGOJI IN OMEJITVE
10. člen
Osnovni pogoji za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav:
– vlagatelj mora biti lastnik stanovanjskega, večstanovanjskega ali poslovnega objekta v katerem ima stalno prebivališče, oziroma ima sedež dejavnosti ali sedež PE na območju Občine Žužemberk, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ali na območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
– vlagatelj mora predložiti veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,
– čistilna naprava mora imeti certifikat in listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10),
– če se čistilna naprava nahaja znotraj agromelioracijskega območja, v katerem se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, mora vlagatelj pridobiti potrdilo javnega podjetja Komunala Novo mesto, s katerim bo potrjeno, da bi tehnična priključitev objekta na kanalizacijsko omrežje predstavljala nesorazmerno večji strošek od stroška nakupa in vgradnje čistilne naprave,
– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja do oddaje zahtevka za subvencioniranje,
– pridobljena mora biti izjava o prevzemu naprave s strani upravljalca,
– vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih bo razviden nakup in vgradnja čistilne naprave,
– vloga mora biti popolna.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-49/20115-1
Žužemberk, dne 5. februarja 2015
 
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.