Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, stran 4608.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZOPA-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in 26. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14) in po predhodnem soglasju predsednika Vlade Republike Slovenije v funkciji ministra za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-23/2015/18 z dne 21. 4. 2015, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 2. dopisni seji dne 20. 5. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
1. člen
V Pravilniku o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 4/11, 40/11 – popr., 40/13 in 20/14) se v 2. členu črta tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »univerze« doda besedilo »in druge visokošolske zavode, ki jih je ustanovila Republika Slovenija«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
9. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »ARRS« doda beseda »lahko«, na vseh mestih pa se črta besedilo »in raziskovalne članice univerze«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2015-1
Ljubljana, dne 20. maja 2015
EVA 2015-1647-0002
izr. prof. dr. Polona Domadenik l.r.
namestnica predsednika
Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost