Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1714. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja, stran 4501.

  
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, tretjega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 88. člena, drugega odstavka 90. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja
1. člen
V Pravilniku o integrirani pridelavi sadja (Uradni list RS, št. 110/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(vključitev površin)
(1) Pridelovalec mora v integrirano pridelavo sadja vključiti vse površine iste sadne vrste, na katerih prideluje sadje te sadne vrste v tekočem letu, in so te površine v njegovi lasti ali zakupu, razen površin, ki so v preusmeritvi v ekološko kmetovanje ali so že ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.
(2) Če pridelovalec prideluje več sadnih vrst, lahko v integrirano pridelavo sadja vključi površine ene ali več sadnih vrst.«.
2. člen
V 5. členu se črtata vejica in besedilo »navedenih v tehnoloških navodilih,«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo »za katere je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti,«.
4. člen
8. in 9. člen se črtata.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(tehnološka navodila)
(1) Ministrstvo pripravi tehnološka navodila, ki služijo kot strokovna podlaga za izvajanje integrirane pridelave sadja.
(2) Tehnološka navodila potrdi minister.
(3) Tehnološka navodila objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh najpozneje do 31. januarja tekočega leta.
(4) Če se tehnološka navodila v tekočem letu spremenijo, se spremenjena tehnološka navodila objavijo na spletnih straneh ministrstva.«.
6. člen
Drugi odstavek 11. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. akreditacijsko listino za standard SIST EN ISO/IEC17065 za eno od shem kakovosti.«.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
9. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev« nadomesti z besedilom »integrirano varstvo rastlin pred škodljivi organizmi«.
10. člen
V 22. členu se črtata besedilo »ministrstvo,« in besedilo »in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP)«.
11. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev« nadomesti z besedilom »integrirano varstvo rastlin pred škodljivi organizmi«.
12. člen
V drugem odstavku 31. člena se črtata besedilo »ministrstvo,« in besedilo »in ARSKTRP«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-138/2015
Ljubljana, dne 9. junija 2015
EVA 2015-2330-0050
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost