Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1711. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, stran 4494.

  
Na podlagi šestega odstavka 157. člena v zvezi s tretjim odstavkom 159. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa službeni znak, izkaznico in uniformo naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.
2. člen
(dolžnost naravovarstvenega in prostovoljnega nadzornika)
Naravovarstveni in prostovoljni nadzornik morata pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi nositi službeni znak, izkaznico in uniformo.
II. IZKAZNICA
3. člen
(izkaznica)
(1) Izkaznica je plastična ali plastificirana in velikosti 86 mm krat 54 mm ter je izdelana z zaščitnimi elementi.
(2) Na sprednji strani izkaznice je:
1. zgoraj grb Republike Slovenije in poleg njega napis »Republika Slovenija«. Pod njim je naziv ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki je izkaznico izdalo;
2. na levi strani fotografija imetnika izkaznice, pod njo sta številka izkaznice in datum izdaje;
3. na desni strani osebno ime imetnika izkaznice, pod njim pa je napis »Naravovarstveni nadzornik« ali »Varstvo narave – prostovoljni nadzornik«. Pod tem napisom sta žig in podpis izdajatelja;
4. v osrednjem delu desne polovice izkaznice je v vodnem žigu naravovarstvena pentlja.
(3) Na zadnji strani izkaznice je na sredini naravovarstvena pentlja bele barve.
(4) Osnovna barva izkaznice je obojestransko svetlo zelena, napisi so črni.
(5) Obrazec izkaznice je določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(italijanska in madžarska narodna skupnost)
(1) Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, in sicer tako, da se na hrbtni strani izkaznice ponovijo elementi iz prejšnjega člena v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
(2) Izkaznica iz prejšnjega odstavka se izda na obrazcih iz priloge 2 oziroma priloge 3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(vloga za izdajo izkaznice)
(1) Izkaznica za naravovarstvenega oziroma prostovoljnega nadzornika se izda na podlagi vloge za pridobitev izkaznice (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) V vlogi je treba navesti ime in priimek naravovarstvenega oziroma prostovoljnega nadzornika in ji priložiti:
– številko potrdila o usposobljenosti,
– fotografijo naravovarstvenega oziroma prostovoljnega nadzornika,
– kopijo ali skenirano obliko pogodbe o zaposlitvi oziroma druge ustrezne pogodbe za naravovarstvenega nadzornika oziroma kopijo ali skenirano obliko pogodbe o prostovoljnem nadzoru za prostovoljnega nadzornika.
(3) Obrazca vloge za naravovarstvenega in prostovoljnega nadzornika sta dostopna na spletni strani ministrstva.
6. člen
(uporaba izkaznice)
Izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila izdana.
7. člen
(zamenjava izkaznice)
(1) Izkaznica se izda na novo ali se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi ali je ukradena,
2. če je poškodovana ali uničena,
3. če imetnik spremeni osebno ime ali
4. če se spremeni ime organa, ki jo je izdal.
(2) V primerih iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka imetnik izkaznice takšno dejanje oziroma stanje prijavi ministrstvu najpozneje pa v osmih dneh po nastanku dejanja oziroma stanja iz prejšnjega odstavka.
(3) Izkaznica se v primerih iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena na ministrstvu uniči in zamenja z novo. V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena pa ministrstvo izkaznico prekliče na svojih spletnih straneh.
8. člen
(prenehanje veljavnosti izkaznice)
(1) Izkaznica naravovarstvenega ali prostovoljnega nadzornika preneha veljati zaradi:
1. prenehanja veljavnosti pooblastila za opravljanje naravovarstvenega ali prostovoljnega nadzora,
2. prenehanja veljavnosti pogodbe iz 5. člena tega pravilnika ali
3. smrti imetnika izkaznice.
(2) Imetnik izkaznice mora najpozneje v 15 dneh po nastopu razlogov iz 1. ali 2. točke prejšnjega odstavka izkaznico izročiti pravni osebi, ki v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, zagotavlja neposredni nadzor v naravi (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba), ta pa jo mora takoj poslati ministrstvu, ki jo v skladu z 9. členom tega pravilnika uniči.
9. člen
(uničenje izkaznice)
Izkaznica, ki se ministrstvu izroči v uničenje, se fizično uniči tako, da se preluknja z luknjačem.
III. SLUŽBENI ZNAK
10. člen
(oblika službenega znaka)
(1) Osnovo službenega znaka za naravovarstvenega in prostovoljnega nadzornika tvori obliki državnega grba prilagojeni temno zelen, rdeče rumeno uokvirjeni ščit, ki je v zgornjem delu pravokotne oblike in v spodnjem delu v razmerju zlatega reza prehaja v polkrožni zaključek.
(2) V pravokotno polkrožnem ščitu so od zgoraj navzdol v geometrijski simetriji napis “REPUBLIKA SLOVENIJA“, grb Republike Slovenije, osrednji napis “NADZORNIK“ in pod njim še središčno vertikalno postavljena naravovarstvena pentlja, ki jo na spodnjem zunanjem delu polkrožno obroblja napis “VARSTVO NARAVE“. Polje med znaki in napisi izpolnjujejo vodoravne črte. Vsi napisi, pentlja in vodoravne črte so enotne rumene barve. Velikost službenega znaka je 65 mm krat 100 mm.
(3) Naravovarstvena pentlja je simbol varstva narave in je sestavljena iz šestih medsebojno prepletajočih se ovalnih zank, ki prehajajo druga v drugo in so nanizane v krogu. Pentlja ponazarja celovitost in medsebojno povezanost žive in nežive narave. Tri zanke simbolizirajo neživi svet: vodo, zemljo in zrak, tri zanke pa živi svet: rastlinstvo, živalstvo in človeka.
(4) Službeni znak nadzornikov je določen v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Službeni znak se uporablja kot vezeni ali tkani našitek, nalepka ali priponka.
(6) Pod službenim znakom prostovoljnega nadzornika mora biti v vezani obliki ali v obliki nalepke z velikimi tiskanimi črkami zapisano »PROSTOVOLJNI NADZORNIK«.
IV. UNIFORMA
11. člen
(osnovna uniforma in drugi deli uniforme)
(1) Uniforma nadzornikov je sestavljena iz osnovne uniforme in drugih delov uniforme.
(2) Osnovna uniforma nadzornikov je zimska in poletna.
(3) Osnovna uniforma je v moškem in ženskem kroju.
(4) Ministrstvo ali pravna oseba lahko glede na posebne razmere izvajanja neposrednega nadzora v naravi k osnovni uniformi določi tudi druge dele uniforme v barvah, ki so predvidene za osnovno uniformo.
12. člen
(uniforma naravovarstvenih nadzornikov)
(1) Osnovno zimsko uniformo naravovarstvenih nadzornikov sestavljajo: vetrovka s kapuco, pulover, zimske hlače, zimska srajca, rokavice, zimske nogavice, terenska obutev ter kapa s ščitnikom in podaljškom za zaščito ušes ali klobuk.
(2) Osnovno poletno uniformo naravovarstvenih nadzornikov sestavljajo: vetrovka s kapuco, poletne hlače, brezrokavnik z žepi, srajca z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi, poletne nogavice, terenska obutev ter poletna kapa s ščitnikom ali klobuk.
(3) Vetrovka s kapuco, pulover, hlače, brezrokavnik, nogavice in rokavice so v različnih odtenkih temno sive barve.
(4) Srajca, majica in kapa s ščitnikom ali klobuk so svetlo sive barve.
13. člen
(uniforma prostovoljnih nadzornikov)
(1) Osnovno uniformo prostovoljnih nadzornikov sestavljajo: vetrovka s kapuco, srajca z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi in kapa s ščitnikom ali klobuk.
(2) Vetrovka s kapuco je v odtenkih temno sive barve.
(3) Srajca z dolgimi rokavi, majica s kratkimi rokavi in kapa s ščitnikom ali klobuk so svetlo sive barve.
(4) Določbe 14., 15. in 16. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prostovoljnega nadzornika.
14. člen
(zunanja podoba naravovarstvenih nadzornikov)
(1) Na zunanjem delu leve nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek ali nalepko s službenim znakom.
(2) Na zunanjem delu desne nadlahti nosijo naravovarstveni nadzorniki pritrjen našitek ali nalepko pravne osebe ali ministrstva.
15. člen
(čas nošenja uniforme)
(1) Uniforma in službeni znak se lahko nosita le v času prihoda na delo in izvajanja delovnih nalog naravovarstvenega nadzornika.
(2) Uporabo uniforme zunaj časa, opredeljenega v prejšnjem odstavku (npr. za film, televizijo, gledališke predstave in druge javne nastope), dovoljuje pravna oseba.
16. člen
(obveznost nošenja uniforme)
(1) V času opravljanja neposrednega nadzora v naravi morajo nadzorniki nositi uniformo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo nadzorniki pri izvajanju neposrednega nadzora v naravi zunaj delovnega časa uporabljati le izkaznico oziroma se z njo identificirati, če opazijo prekrške po zakonu, ki ureja ohranjanje narave.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo nadzorniki zaradi izvajanja posebnih delovnih obveznosti nositi delovno obleko. V tem primeru morajo ob izvajanju neposrednega nadzora v naravi na vidnem mestu nositi službeni znak.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora delavec Zavoda za gozdove Slovenije, ki opravlja neposredni nadzor v naravi kot nadzornik in hkrati nosi delovno obleko javne gozdarske službe, ob izvajanju neposrednega nadzora v naravi na vidnem mestu na zunanjem delu leve nadlahti zgornjih delov delovne obleke nositi našitek službenega znaka, ki je lahko za do 20 odstotkov manjši od znaka, določenega v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(uskladitev izkaznic)
(1) Ministrstvo pozove pravne osebe, da za osebe, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo neposredni nadzor v naravi in izpolnjujejo pogoje za naravovarstvene oziroma prostovoljne nadzornike, v 60 dneh po uveljavitvi tega pravilnika vložijo vlogo v skladu s 5. členom tega pravilnika.
(2) Pravna oseba mora ob prejemu novih izkaznic te vročiti naravovarstvenim in prostovoljnim nadzornikom. Ob prevzemu nove izkaznice morajo naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki vrniti stare izkaznice pravni osebi, ta pa jih v roku 30 dni od prejema novih izkaznic vrne ministrstvu v uničenje.
(3) Izkaznice, ki niso vrnjene v treh mesecih od poziva pravni osebi iz prvega odstavka tega člena, ministrstvo prekliče na svojih spletnih straneh.
18. člen
(uskladitev uniforme in službenega znaka)
Obstoječe uniforme in službeni znaki se morajo uskladiti z zahtevami iz tega pravilnika najpozneje v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službenem znaku in izkaznici naravovarstvenega nadzornika (Uradni list RS, št. 37/03).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2015
Ljubljana, dne 3. junija 2015
EVA 2015-2550-0020
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost