Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1710. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja, stran 4489.

  
Na podlagi drugega odstavka 12.a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu za inšpektorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejši program strokovnega izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, način in postopek prijave ter opravljanje izpita, izpitni red, način priznavanja vsebin opravljenih izpitov ali preizkusov znanja in druga vprašanja, povezana z opravljanjem izpita.
2. člen
(program izpita)
(1) Strokovni izpit za inšpektorja sestavljajo področja upravnega postopka in upravnega spora, postopka vodenja in odločanja o prekrških ter postopka inšpekcijskega nadzora, tako da program izpita obsega dva sklopa:
1. inšpekcijski upravni postopek z upravnim sporom in
2. inšpekcijski prekrškovni postopek s sodnim nadzorom.
(2) Program izpita z navedbo podrobnejših vsebin je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(podrobnejša vsebina programa izpita in usposabljanje)
(1) Podrobnejše vsebine zajemajo navedbo pravnih virov in literature, potrebne za pripravo na izpit. Pravni viri in seznam literature so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec izpita).
(2) Izvajalec izpita organizira pripravljalno usposabljanje za kandidate za izpit po programu, ki ga določa ta pravilnik.
4. člen
(način opravljanja izpita)
Izpit se opravlja pisno in ustno.
5. člen
(pisni del izpita)
(1) Pisni del izpita zajema izdelavo dveh pisnih nalog, na podlagi katerih se preveri praktična usposobljenost kandidata za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka (ena naloga) in inšpekcijskega prekrškovnega postopka (ena naloga). Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, zakon, ki ureja prekrške, in zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor. Kandidat lahko uporablja tudi morebitne druge predpise, potrebne za rešitev pisnih nalog, kakor določi član komisije, ki je pripravil nalogo, in ki jih zagotovi izvajalec izpita.
(2) Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje ali preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja pisni del izpita samo iz vsebinskega sklopa, ki ga še ni opravil.
(3) Pisno nalogo pripravi član izpitne komisije in jo dostavi izvajalcu izpita najmanj tri delovne dni pred izpitom. Če izpit hkrati opravlja več kandidatov, se lahko pripravi več različnih pisnih nalog.
(4) Pisni del izpita se opravlja pod nadzorom člana izpitne komisije ali druge osebe, zaposlene pri izvajalcu izpita. Oseba, ki opravlja nadzor, mora kandidate pred začetkom izpita opozoriti na izpitni red, zlasti na določbo petega in šestega odstavka tega člena.
(5) Med izpitom kandidat ne sme uporabljati telekomunikacijskih naprav in drugih pripomočkov, s katerimi bi izpit lahko opravil na nedovoljen oziroma nepošten način, ter se ne sme z nikomer posvetovati.
(6) Če kandidat med pisnim delom izpita ne ravna v skladu s tem pravilnikom in navodili osebe, ki nadzira potek izpita, se to vpiše v zapisnik. Izpitna komisija na podlagi navedb v zapisniku in izjave kandidata odloči, ali kandidat sme pristopiti k ustnemu delu izpita. Če izpitna komisija odloči, da izpita ne sme nadaljevati, se šteje, da izpita ni opravil.
(7) Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure.
6. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del izpita se opravlja praviloma isti dan kot pisni del. Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in zagotavlja izpitni red.
(2) Ustni del izpita obsega pregled pisne naloge in njen zagovor ter preizkus znanja po programu izpita.
(3) Če izpitna komisija na podlagi pisne naloge in njenega zagovora oceni, da kandidat ni strokovno usposobljen za samostojno vodenje inšpekcijskega postopka, ne nadaljuje z ustnim delom izpita in kandidata oceni z oceno »neuspešno«.
(4) Ustni del izpita traja največ 30 minut.
7. člen
(ustni del iz posebnosti inšpekcijskega postopka)
(1) Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja samo ustni del strokovnega izpita.
(2) Ustni del strokovnega izpita zajema posebnosti inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, kot jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
8. člen
(javnost izpita)
Ustni del izpita je javen.
9. člen
(ocena uspeha kandidata)
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Kandidat mora biti za uspešno opravljeni izpit ocenjen z »uspešno« v obeh sklopih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Uspeh kandidata razglasi predsednik izpitne komisije takoj po izpitu.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
10. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki ima tri člane, imenovane izmed izpraševalcev, pri čemer je v komisiji najmanj en član iz vsakega sklopa iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Minister, pristojen za upravo, na podlagi javnega povabila k sodelovanju izmed strokovnjakov s področij iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, imenuje izpraševalce, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena tega pravilnika, za obdobje petih let.
(3) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, za kateri sklop iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so izpraševalci imenovani.
11. člen
(pogoji za imenovanje izpraševalcev)
(1) Pogoji za imenovanje izpraševalcev so:
1. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega upravnega postopka z upravnim sporom je lahko oseba, ki ima opravljen izpit iz upravnega postopka druge stopnje, obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj osem let delovnih izkušenj s to izobrazbo:
– od tega zadnjih pet let pri vodenju ali odločanju v upravnem postopku in pri izvrševanju inšpekcijskega nadzora ali
– pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju upravnega procesnega prava in sistemskega urejanja področja inšpekcijskega nadzora ali
– je sodnik Upravnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali državni pravobranilec;
2. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega prekrškovnega postopka s sodnim nadzorom je lahko oseba, ki ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, in najmanj osem let delovnih izkušenj s to izobrazbo:
– od tega zadnjih pet let pri vodenju ali odločanju v prekrškovnem postopku in pri izvrševanju inšpekcijskega nadzora ali
– pri opravljanju drugih zahtevnih nalog na področju prekrškovnega prava in sistemskega urejanja področja inšpekcijskega nadzora ali
– je aktivni ali nekdanji sodnik v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah.
(2) Če izpraševalec ne izpolnjuje več pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, mora o tem nemudoma obvestiti izvajalca izpita, ki v času neizpolnjevanja pogojev izpraševalca ne razporeja v izpitne komisije.
12. člen
(določitev razporeda in sestave izpitne komisije ter določitev zapisnikarja)
(1) Izvajalec izpita z mesečnimi razporedi določa izpitne komisije za posamezne kandidate, datum in kraj opravljanja izpita ter zapisnikarja.
(2) V razporedu se izmed izpraševalcev, članov izpitne komisije, določi tudi predsednik izpitne komisije. Razpored se pošlje članom izpitne komisije in zapisnikarju.
13. člen
(predsednik izpitne komisije)
Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in zagotavlja izpitni red.
14. člen
(zapisnikar)
(1) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita, imenuje minister, pristojen za upravo, izmed uslužbencev, zaposlenih pri izvajalcu izpita.
(2) Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo splošno ali strokovno izobrazbo.
15. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Predsednik, član izpitne komisije in zapisnikar morajo vestno, strokovno in objektivno opravljati delo v izpitni komisiji, v katero so določeni z razporedom o imenovanju posamezne izpitne komisije.
(2) Predsednik, član izpitne komisije oziroma zapisnikar mora takoj, ko izve za razlog, zaradi katerega ne bi mogel opraviti svojega dela v izpitni komisiji, v katero je določen z razporedom o določitvi posamezne izpitne komisije, o tem obvestiti izvajalca izpitov.
(3) Če predsednik, član izpitne komisije oziroma zapisnikar brez opravičenega razloga ne sporoči svoje odsotnosti oziroma ne odpove sodelovanja v izpitni komisiji, se o tem sestavi uradni zaznamek.
(4) V primeru kršitve obveznosti obveščanja, izpitnega reda in postopka izpita ter drugih dolžnosti, določenih s tem pravilnikom, minister, pristojen za upravo, razreši izpraševalca oziroma zapisnikarja.
III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA IZPITA
16. člen
(pristojnosti izvajalca izpita)
Izvajalec izpita zagotavlja:
– nemoten in pravilen potek izpita v skladu s predpisi,
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij,
– opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega dela za izpitne komisije.
17. člen
(prijava in postopek v zvezi s prijavo)
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat zaposlen, ali kandidat sam vloži prijavo za opravljanje izpita pri izvajalcu izpita.
(2) V prijavi se navede osebno ime, naslov prebivališča (ulica, kraj, pošta), EMŠO, strokovni naziv in naziv organa, kjer je kandidat zaposlen.
(3) Ko kandidata organ prijavlja v elektronski obliki, se upoštevajo le prijave z uradnega elektronskega naslova organa.
(4) Kadar se k izpitu prijavi kandidat sam, mora najpozneje ob prijavi na izpit poravnati stroške izpita.
(5) Izvajalec izpita deset dni pred dnevom opravljanja izpita obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije. Hkrati obvestilo pošlje v elektronski obliki tudi organu, v katerem je kandidat zaposlen, če je kandidata na opravljanje izpita prijavil organ.
18. člen
(začetek izpitnega postopka)
(1) Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja izpita ugotovi navzočnost članov izpitne komisije in zapisnikarja.
(2) Pred začetkom izpita se na podlagi dokumenta, ki ga je izdal državni organ in je opremljen s fotografijo, ugotovi istovetnost kandidata.
(3) Predsednik izpitne komisije pred začetkom izpita pojasni kandidatu potek izpita.
19. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar. V zapisnik se vpiše:
– osebno ime kandidata,
– datum rojstva kandidata,
– datum in kraj opravljanja izpita,
– sestava izpitne komisije,
– vsebina pisne naloge in uspeh zagovora pisne naloge,
– vprašanja, na katera je odgovarjal kandidat na ustnem delu izpita,
– potek ustnega in pisnega dela izpita ter morebitne kršitve izpitnega reda iz 5. in 20. člena tega pravilnika,
– uspeh izpita,
– ugovor kandidata na oceno.
(2) Pisna naloga je priloga zapisnika.
20. člen
(izpitni red)
(1) Kandidata, ki se pri opravljanju izpita ne ravna po navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik komisije opomni.
(2) Če kandidat opomina iz prejšnjega odstavka ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit. Če izpitna komisija odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
(3) Izrek opomina in njegova vsebina se vpišeta v zapisnik o poteku izpita.
21. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji.
(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit najpozneje v treh delovnih dneh od dneva razglasitve ocene, in sicer pred drugo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz enega izpraševalca prejšnje izpitne komisije in dveh novih izpraševalcev. Predsednik se imenuje izmed novih izpraševalcev.
(3) Zoper oceno nove izpitne komisije ni ugovora.
22. člen
(potrdilo o izpitu)
(1) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, izvajalec izpita izda potrdilo, ki ga podpiše predsednik izpitne komisije. Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerih enega prejme kandidat, drugega pa hrani izvajalec izpita.
(2) Če se potrdilo ne izda takoj po opravljenem izpitu, se ga kandidatu pošlje po pošti najpozneje v petih delovnih dneh po opravljenem izpitu.
23. člen
(odstop)
(1) Če kandidat odstopi od opravljanja izpita iz neupravičenega razloga, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Kandidat lahko odstopi iz upravičenega razloga. Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti. Upravičenost razloga ugotovi vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov.
(3) Če je k opravljanju izpita kandidata prijavil organ, se upravičenost razlogov za odstop ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve odgovorne osebe organa, ki je kandidata prijavil k izpitu. Če se je k opravljanju izpita kandidat prijavil sam, se upravičenost razlogov ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve kandidata in ustreznih dokazil. Organ oziroma kandidat morata predložiti pisno obrazložitev v treh dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
(4) Če vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, ugotovi, da so razlogi upravičeni, se kandidatu omogoči opravljanje izpita takoj, ko je po mesečnem razporedu to mogoče.
IV. PLAČILO IZPITA
24. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada plačilo za delo v izpitni komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za upravo.
(2) Predsedniku, članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada v zvezi z delom v izpitni komisiji tudi povračilo stroškov prevoza v višini in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(objava javnega povabila)
(1) Minister, pristojen za upravo, objavi javno povabilo za sodelovanje izpraševalcev na strokovnem izpitu v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Sklep o imenovanju izpraševalcev se izda v enem mesecu po poteku roka za prijavo kandidatov za izpraševalce.
26. člen
(prehodno obdobje)
Kandidati, ki so se prijavili na strokovni izpit za inšpektorja pred začetkom uporabe tega pravilnika, opravljajo strokovni izpit v skladu s Pravilnikom o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07).
27. člen
(nadaljevanje dela izpraševalcev)
Izpraševalci, imenovani na podlagi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07), nadaljujejo z delom do začetka uporabe tega pravilnika.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 111/07), uporablja pa se za opravljanje strokovnih izpitov za inšpektorja v skladu s 26. členom tega pravilnika.
29. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016.
Št. 007-118/2015/9
Ljubljana, dne 9. junija 2015
EVA 2015-3130-0029
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost