Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1709. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 4487.

  
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: register) ter način vodenja registra.
2. člen
(register)
(1) Register je javna knjiga, ki jo vodi Državni izpitni center kot centralno informatizirano zbirko.
(2) V registru se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa, označen z vpisno številko.
(3) Register je dostopen na spletni strani nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: nacionalno informacijsko središče).
3. člen
(vpis in izbris iz registra)
(1) Za postopek vpisa in izbrisa iz registra se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) V postopku vpisa in izbrisa iz registra odloča Državni izpitni center.
(3) Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis ali na podlagi izbora na javnem razpisu.
4. člen
(vpis v register na podlagi predloga za vpis)
(1) Predlog za vpis v register lahko vložijo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi, do roka, ki ga določi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Rok ne sme biti daljši od 30 dni po objavi kataloga na spletni strani nacionalnega informacijskega središča.
(2) Šteje se, da je pogoj izpolnjevanja materialnih in kadrovskih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) zagotavlja lastne materialne in kadrovske pogoje.
(3) Dokumente, ki so obvezni sestavni del predloga za vpis, določi in objavi Državni izpitni center na svoji spletni strani. Vključujejo najmanj:
– obrazec predloga za vpis, ki mora vključevati naziv vlagatelja, kontaktne podatke ter odgovorno osebo vlagatelja, podatke o dejavnosti, za katero je vlagatelj registriran v Republiki Sloveniji, in številko kataloga, za katerega se želi vpisati v register,
– izjavo vlagatelja o izpolnjevanju materialnih pogojev,
– izjavo vlagatelja o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, s kopijo potrdila o usposobljenosti za svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(4) Po prejemu popolnega predloga za vpis v register uradna oseba, ki odloča v postopku, preveri, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane materialne in kadrovske pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, in izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa.
(5) Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, odgovorna oseba Državnega izpitnega centra s sklepom imenuje komisijo, ki presodi, ali vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje. V sklepu določi naloge komisije.
(6) Komisija iz prejšnjega odstavka na podlagi dokumentacije in ogleda ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev vlagatelja ter o tem sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati vsaj:
– datum in številko,
– podatke o tem, kateri katalog bo vlagatelj izvajal,
– podatke o vlagatelju (ime, sedež, priloženo dokumentacijo ipd.),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (standardi),
– morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
Komisija o svojih ugotovitvah izda mnenje.
(7) Vpis izvajalca v register se opravi, ko je odločba za dovoljenje za izvajanje postopkov za ugotavljanje in potrjevanje o vpisu v register dokončna.
5. člen
(vpis v register na podlagi izbora na javnem razpisu)
(1) Za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere v medpodjetniških izobraževalnih centrih, šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in zbornicah, ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center največ pet izvajalcev na podlagi javnega razpisa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Državni izpitni center po prejemu soglasja ministra, pristojnega za delo, izbere izvajalce na podlagi javnega razpisa tudi za nacionalne poklicne kvalifikacije, za katere so izvajalci vpisani v register na podlagi prejšnjega člena, če je izkazana potreba po vpisu večjega števila izvajalcev, vendar število vseh izvajalcev ne sme preseči pet. Državni izpitni center predlogu za soglasje priloži utemeljitev potrebe po povečanem številu izvajalcev in podatek o predvidenem številu kandidatov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za obdobje petih let.
(3) Državni izpitni center objavi javni razpis na svoji spletni strani. Razpis vsebuje najmanj naslednje podatke:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pristojnosti in odgovornosti,
– pogoje za oddajo prijave na javni razpis,
– merila za ocenjevanje prejetih prijav na javni razpis,
– rok za vložitev vloge,
– rok, v katerem bo Državni izpitni center obvestil prijavitelje o odločitvi,
– kontaktno osebo, pri kateri lahko prijavitelji dobijo dodatne informacije.
Državni izpitni center v javnem razpisu opredeli tudi ustrezno regionalno pokritost izvajalcev.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se v register vpišejo vsi izvajalci, katerih odločba je dokončna.
6. člen
(sprememba kataloga)
(1) Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni izpitni center izda novo odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil, pridobljenih v skladu s 4. in 5. členom tega pravilnika.
(2) Če v prejšnjem odstavku navedene spremembe vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, izvajalec v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predloži dokazila o izpolnjevanju materialnih pogojev. Državni izpitni center na podlagi dokazil izda odločbo o vpisu v register.
7. člen
(izbris iz registra)
(1) Izbris izvajalca iz registra se izvede:
– na zahtevo izvajalca,
– če izvajalec preneha obstajati,
– na podlagi odločbe inšpektorja,
– če izvajalec na poziv Državnega izpitnega centra temu ne posreduje ustreznih dokazil o izpolnjevanju spremenjenih materialnih pogojev, v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika,
– če izvajalec ne razpiše oziroma izvede roka za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij skladno z določili pravilnika, ki ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ali
– če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
(2) Uradna oseba, ki odloča v postopku, izbriše izvajalca iz registra, ko je odločba o izbrisu iz registra dokončna.
8. člen
(sprememba podatkov v registru izvajalcev)
V register se vpisujejo spremembe podatkov in razlogi za začasni ali trajni odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij. Izvajalec mora spremembe podatkov sporočiti Državnemu izpitnemu centru takoj po njihovem nastanku.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prehodna določba)
Postopki vpisa in izbrisa iz registra, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10) v 30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 37/10), ki pa se še uporablja do zaključka postopkov iz prejšnjega člena.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-13/2015
Ljubljana, dne 9. junija 2015
EVA 2015-2611-0036
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti