Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1638. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja, stran 4381.

  
Na podlagi 57. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Odlok o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86 in 34/89, Uradni list RS, št. 69/93, 39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 100/06, 39/08, 31/10, 109/10, 89/14) določa tolerance za posege v prostor, posebej za območje prostostoječih individualnih stavb ter posebej za območje linearnih stavb. Pogoji glede na dejansko stanje onemogočajo izvedbo prizidkov h končnim linearnim stavbam, razen nadzidave garaž, čeprav so taka zemljišča dovolj velika in so taki posegi praviloma nemoteči in mogoči. Mestna občina Celje želi z načrtovano dopolnitvijo besedila odloka omogočiti možnost dograditve končnih objektov linearnih stavb.
2. člen
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje)
S tekstualno spremembo odloka se dopolnijo določila toleranc, ki se nanašajo na celotno ureditveno območje zazidalnega načrta.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma se nanaša le na spremembo izvedbenih pogojev, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave dopolnitve odloka.
4. člen
(roki za postopek sprejemanja)
Dopolnitev odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO).
5. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Priprava dopolnitve odloka bo vodena in izdelana na oddelku Mestne občine Celje, pristojnem za prostorsko načrtovanje in ne bo zahtevala sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-2/2015
Celje, dne 27. maja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.