Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2015 z dne 5. 6. 2015

Kazalo

1616. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski, stran 4334.

  
Na podlagi osmega odstavka 63. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
1. člen
V Uredbi o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06 in 116/07) se v celotnem besedilu besede »organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za upravljanje človeških virov« v različnih sklonih nadomestijo z besedami »Generalštab Slovenske vojske« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave po uspešno opravljenem osnovnem vojaško strokovnem usposabljanju za poklicno delo v stalni sestavi in razporeditvi na dolžnost, za katero se zahteva čin poddesetnika, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj s službeno oceno »dober«.«.
3. člen
V 3. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj s službeno oceno »dober« ter je uspešno končal predpisano usposabljanje.«.
4. člen
V 4. členu se druga alineja črta.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja in se spremeni tako, da se glasi:
»– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin naddesetnika, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen najmanj s službeno oceno »dober«.«.
5. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedama »vojnih enot« postavi vejica, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
6. člen
V 6. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil razporejen na častniško dolžnost v rezervni sestavi ter je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober« ter je uspešno opravil predpisano usposabljanje,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave iz prejšnjega odstavka, ki je razporejen ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva, se podeli čin poročnika korvete.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vojaško osebo, ki je v vojnem stanju ali zaradi vojnih izkušenj, pridobljenih v miru, pokazala posebno sposobnost za poveljevanje, lahko pristojni poveljnik ravni bataljona ali višje začasno razporedi na podčastniško ali častniško dolžnost in predlaga, da se mu podeli čin vodnika oziroma poročnika, četudi ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Pri tem mora imeti vojaška oseba v zadnjem ocenjevalnem obdobju službeno oceno »odličen« ali »zelo dober«. Upošteva pa se tudi pomen vojnih izkušenj in posebnih sposobnosti za poveljevanje, ki jih izkaže vojaška oseba.«.
8. člen
V 9. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ima v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred povišanjem službeno oceno najmanj »dober«, s tem da v zadnjih dveh ocenjevalnih obdobjih pred povišanjem ni bil ocenjen z oceno »negativen«.«.
9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podčastnik se lahko poviša v neposredno višji čin, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih splošnih pogojev in pogojev iz prejšnjega člena še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin višji vodnik, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin štabni vodnik, če je s činom višjega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je v bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji štabni vodnik, če je s činom štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin praporščak, če je s činom višjega štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji praporščak, če je s činom praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin štabni praporščak, če je s činom višjega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin višji štabni praporščak, če je s činom štabnega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«.
Slušatelji vojaških šol se povišujejo v podčastniške čine v skladu s programom vojaških šol.«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Častnik, general in admiral je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih splošnih pogojev in pogojev iz 9. člena te uredbe še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin nadporočnik, če je s činom poročnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin nadporočnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin stotnik, če je s činom nadporočnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin stotnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin major, če je s činom stotnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin majorja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin podpolkovnik, če je s činom majorja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin podpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen« ali »zelo dober« oziroma najmanj dve leti, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin polkovnik, če je s činom podpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin polkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin brigadir, če je s činom polkovnik razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin brigadirja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin generalmajor, če je s činom brigadirja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalmajorja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin generalpodpolkovnik, če je s činom generalmajorja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalpodpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin general, če je s činom generalpodpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generala ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto, če je bil v zadnjem ocenjevalnem obdobju ocenjen s službeno oceno »odličen«.
Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za povišanje v mornariške čine.«.
11. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Poročniku ali nadporočniku, ki opravi osnovno vojaško strokovno usposabljanje za častnika pomorstva in je razporejen ali predviden za razporeditev na dolžnost častnika pomorstva v nazivu poročnik korvete ali poročnik fregate, se častniški čin prevede v ekvivalentni mornariški častniški čin. Prevedba se izvede po postopku, kot je predpisan za podelitev čina poročnika.«.
12. člen
V 12. členu se črta beseda »vojne«.
13. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri odločanju o poviševanju v skladu s to uredbo se upošteva redna službena ocena. Vsebina službene ocene, pristojnosti in postopki za ocenjevanje se urejajo s pravili službe v Slovenski vojski in pravilnikom o službeni oceni.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2015
Ljubljana, dne 4. junija 2015
EVA 2015-1911-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost