Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 3774.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU in 95/14 – ZUPPJS15) ter na podlagi 3. člena, prvega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 104/12 – ZIPRS1314, 24/13, 46/13 – ZSPJS-R, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 6/15) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
(1) V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 49/06, 55/07, 109/07, 23/08, 61/09, 57/10, 11/11, 27/11, 4/12, 3/13, 24/13 in 41/14) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 44–49« spremeni tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+---------+---------------+---------+
| ŠIFRA |   NAZIV    |ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|  PU  | PRORAČUNSKEGA  |     |   MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |        |     |
+--------+------------------+---------+---------------+---------+
| 73130 |Šolski center   | B017307 |Ravnatelj   |  47  |
|    |Maribor      |     |VSŠOE     |     |
+--------+------------------+---------+---------------+---------+
V tabeli se dodata naslednja proračunska uporabnika in njuna uvrstitev delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
|ŠIFRA PU|   NAZIV    |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|    | PRORAČUNSKEGA  |     |  MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 70181 |Tehniški šolski  | B017307 |Ravnatelj   |  45  |
|    |center Maribor  |     |VSŠOE     |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 70114 |Lesarska šola   | B017307 |Ravnatelj   |  45  |
|    |Maribor      |     |VSŠOE     |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
(2) Tabela »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 49–54« se spremeni tako, da se iz tabele izbriše naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV   | ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA |     |   MESTA  | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 73130 |Šolski center   | B017310 |Direktor ŠC  |  52  |
|    |Maribor      |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
(3) Tabela »Tip osebe javnega prava: srednja šola, Razpon plačnega razreda: 45–52« se spremeni tako, da se v tabeli dodata naslednja proračunska uporabnika in njuna uvrstitev delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV   | ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA |     |  MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |       |     |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
| 70181 |Tehniški šolski  | B017312 |Direktor-   |  51  |
|    |center Maribor  |     |ravnatelj SŠ |     |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
| 70114 |Lesarska šola   | B017312 |Direktor-   |  47  |
|    |Maribor      |     |ravnatelj SŠ |     |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
(4) V tabeli »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 42–49« se pri šifri PU 70564 naziv proračunskega uporabnika »Šolski center Velenje – Rudarska šola« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Velenje – Šola za rudarstvo in varstvo okolja«.
Pri šifri PU 73199 se naziv proračunskega uporabnika »Šolski center Kranj – Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo« spremeni tako, da se glasi: »Šolski center Kranj – Srednja tehniška šola«.
Iz tabele se izbrišejo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV   | ŠIFRA DM| IME DELOVNEGA| PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA |     |   MESTA  | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 73130 |Šolski center   | B017314 |Ravnatelj   |  47  |
|    |Maribor Srednja  |     |SŠOE     |     |
|    |strojna šola   |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 73130 |Šolski center   | B017314 |Ravnatelj   |  45  |
|    |Maribor Srednja  |     |SŠOE     |     |
|    |lesarska šola   |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
| 69868 |Šolski center   | B017314 |Ravnatelj   |  42  |
|    |Krško – Sevnica  |     |SŠOE     |     |
|    |Gimnazija Krško  |     |       |     |
+--------+------------------+---------+--------------+----------+
V tabeli se doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev delovnega mesta v plačni razred:
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
|ŠIFRA PU|    NAZIV   | ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA | PLAČNI |
|    |  PRORAČUNSKEGA |     |  MESTA   | RAZRED |
|    |  UPORABNIKA  |     |       |     |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
| 69868 |Šolski center   | B017314 |Ravnatelj   |  42  |
|    |Krško – Sevnica  |     |SŠOE     |     |
|    |Srednja šola   |     |       |     |
|    |Sevnica      |     |       |     |
+--------+------------------+----------+--------------+---------+
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede pa se uporabljajo z dnem imenovanja na delovno mesto v skladu z aktom o ustanovitvi posameznega proračunskega uporabnika.
Št. 0070-23/2015
Ljubljana, dne 10. aprila 2015
EVA 2015-3330-0014
v funkciji ministra za izobraževanje, znanost in šport
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik Vlade Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost