Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1402. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, stran 3773.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07, 37/10 in 41/13) se črta drugi odstavek 10. člena.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo drugi do peti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na drugi stavek prvega odstavka 10. člena pravilnika ravnatelj v šolskem letu 2014/2015 o izboru učbenikov odloči do 15. junija 2015.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2015
Ljubljana, dne 28. aprila 2015
EVA 2015-3330-0023
v funkciji ministra za izobraževanje,
znanost in šport
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik Vlade RS

AAA Zlata odličnost