Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015

Kazalo

1400. Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije, stran 3766.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa vrste priznanj ter postopek podeljevanja priznanj in denarnih nagrad Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava).
2. člen
(vrste priznanj)
(1) Uslužbencem Finančne uprave ali njenim organizacijskim enotam ter drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se podeljujeta naslednji priznanji:
– odlikovanje,
– plaketa.
(2) Uslužbencem Finančne uprave se poleg priznanja lahko podeli denarna nagrada.
3. člen
(sestavni del priznanja)
Priznanje sestavljajo odlikovanje oziroma plaketa, nadomestni znak, značka in listina o podelitvi priznanja.
4. člen
(odlikovanje)
(1) Odlikovanje se podeljuje kot:
– bronasti znak Finančne uprave,
– srebrni znak Finančne uprave ali
– zlati znak Finančne uprave.
(2) Uslužbencem Finančne uprave ali njenim organizacijskim enotam se podeli:
– bronasti znak Finančne uprave za pomembne uspehe, dosežene na posameznih področjih dela Finančne uprave, in organizacijske izboljšave pri delu;
– srebrni znak Finančne uprave za izjemne uspehe, dosežene na posameznih področjih dela Finančne uprave, in za posebne zasluge pri razvoju Finančne uprave;
– zlati znak Finančne uprave za izjemne zasluge pri krepitvi ugleda in razvoja Finančne uprave.
(3) Drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se podeli:
– bronasti znak Finančne uprave za prispevke h krepitvi ugleda in razvoja Finančne uprave;
– srebrni znak Finančne uprave za posebne zasluge pri krepitvi ugleda in razvoja Finančne uprave;
– zlati znak Finančne uprave za izjemne zasluge pri krepitvi ugleda in razvoja Finančne uprave.
(4) Posamezen znak Finančne uprave se lahko posameznemu dobitniku podeli le enkrat.
(5) Odlikovanje se podeli skupaj z nadomestnim znakom, značko in listino o podelitvi priznanja.
5. člen
(plaketa)
(1) Plaketa se podeli uslužbencem Finančne uprave ali organizacijskim enotam Finančne uprave za dolgoletno izjemno strokovno delo, pomembne organizacijske izboljšave pri delu in prispevke h krepitvi ugleda Finančne uprave.
(2) Drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom se plaketa podeli za posebne prispevke h krepitvi ugleda Finančne uprave.
(3) Plaketa se lahko posameznemu dobitniku podeli le enkrat.
(4) Plaketa se podeli skupaj z nadomestnim znakom, značko in listino o podelitvi priznanja.
6. člen
(denarna nagrada)
(1) Denarna nagrada se lahko podeli do višine povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec pred mesecem, ko je bil sprejet sklep o podelitvi denarne nagrade. Znesek posamezne denarne nagrade določi predstojnik Finančne uprave.
(2) Skupni znesek vseh podeljenih denarnih nagrad v enem koledarskem letu ne sme preseči 0,1 % letne mase plač zaposlenih v Finančni upravi.
7. člen
(oblika in značilnosti priznanj ter njihovih sestavnih delov)
(1) Odlikovanje je kovinski znak ovalne oblike v velikosti 35 mm x 26 mm, izdelan v zlati, srebrni ali bronasti barvi. Na sredini je stiliziran znak Triglava, ob robu pa napis »FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE«. Znak je obešen na trikotni svileni trak v dveh odtenkih modrozelene barve.
(2) Plaketa je ovalne oblike s podstavkom. Izdelana je iz stekla, v velikosti 150 mm x 110 mm, s poudarjenim robom 20 mm. Vanjo je vgraviran stiliziran znak Triglava in napis »Finančna uprava Republike Slovenije«, napis »Plaketa«, ime in priimek dobitnika plakete ter leto podelitve.
(3) Nadomestni znak je pravokotne oblike, izdelan iz enakega materiala kakor trak odlikovanja, v velikosti 33 mm x 11 mm. Nadomestni znak odlikovanja je v zlati, srebrni ali bronasti barvi, na sredini pa je stiliziran znak Triglava v modrozeleni barvi. Nadomestni znak, ki se podeli poleg plakete, je modrozelene barve, na sredini pa je stiliziran znak Triglava v zlati barvi.
(4) Značka je kovinska, ovalne oblike, v velikosti 18 mm x 13 mm. Na sredini je stiliziran znak Triglava, ob robu pa je napis »FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE«. Značka, ki se podeli poleg odlikovanja, je izdelana v zlati, srebrni ali bronasti barvi. Značka, ki se podeli poleg plakete, je zlate, napis »FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE« pa modrozelene barve.
(5) Listina o podelitvi priznanja ima na sredini zgornjega dela na modrozeleni podlagi natisnjen stiliziran znak Triglava v beli barvi. Pod njim je natisnjen napis »Finančna uprava Republike Slovenije«. Na listini so v sredini navedeni vrsta priznanja, ime in priimek njegovega dobitnika, razlog podelitve priznanja, v levem spodnjem delu sta izpis »V Ljubljani« in prostor za datum izdaje, v desnem spodnjem delu so ime in priimek predstojnika Finančne uprave, njegov naziv in lastnoročni podpis, v sredini spodnjega dela listine pa je na modrozeleni podlagi z reliefnim tiskom vtisnjen žig Finančne uprave in pod njim tisk slovenske zastave v obliki pentlje.
(6) Risbe odlikovanj, plakete, nadomestnih znakov, značke in listine o podelitvi priznanja so navedene v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(predlog za podelitev)
(1) Predloge za podelitev priznanj in denarnih nagrad lahko vloži predstojnik Finančne uprave, direktorji uprav in uradov Generalnega finančnega urada ter direktorji finančnih uradov in reprezentativni sindikati Finančne uprave na podlagi razpisa za priznanja, ki ga vsako leto objavi Finančna uprava.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti natančno obrazložen, v njem pa morajo biti navedene vse okoliščine, ki utemeljujejo podelitev posameznega priznanja oziroma denarne nagrade.
9. člen
(komisija)
(1) Predloge za podelitev priznanj in denarnih nagrad obravnava petčlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik Finančne uprave.
(2) Komisijo sestavljajo dva predstavnika Generalnega finančnega urada, dva predstavnika finančnih uradov in predstavnik reprezentativnega sindikata Finančne uprave.
(3) Mandatna doba komisije je dve leti.
10. člen
(merila)
Komisija pri presoji utemeljenosti predlogov in ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za podelitev priznanj in denarnih nagrad upošteva tudi:
– delovno dobo uslužbenca v Finančni upravi,
– hierarhijo priznanj,
– čas od zadnjega podeljenega priznanja (praviloma pet let).
11. člen
(odločitev o podelitvi)
(1) Komisija po obravnavi predlogov izdela prednostni vrstni red in ga predloži v odločitev predstojniku Finančne uprave.
(2) O podelitvi priznanja in denarne nagrade odloči predstojnik Finančne uprave s sklepom.
12. člen
(podelitev priznanj in denarnih nagrad)
(1) Priznanja in denarne nagrade se podeljujejo enkrat letno.
(2) Slovesno jih podeli predstojnik Finančne uprave.
13. člen
(podelitev po smrti)
Če uslužbenec Finančne uprave, ki naj bi prejel priznanje ali denarno nagrado, pred podelitvijo umre, se priznanje oziroma denarna nagrada podeli njegovi ožji družini.
14. člen
(evidenca priznanj in denarnih nagrad)
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih in denarnih nagradah vodi, obdeluje, uporablja in hrani organizacijska enota Generalnega finančnega urada, pristojna za kadrovske zadeve.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja ali denarne nagrade vpišejo vrsta priznanja, datum listine o podelitvi, datum podelitve priznanja in podatki o predlagatelju. Pri podelitvi denarne nagrade se vpiše tudi njena višina.
15. člen
(pravica nošenja)
Odlikovanje oziroma nadomestni znak ali značko sme nositi samo dobitnik priznanja.
16. člen
(način nošenja)
(1) Namesto plakete in odlikovanja se praviloma nosi nadomestni znak ali značka.
(2) Nadomestni znak ali značka se nosi nad levim prsnim žepom delovne ali službene obleke oziroma na levi zgornji strani civilne obleke, za državnimi in drugimi odlikovanji. Nadomestni znaki oziroma značke se pripenjajo od najnižje do najvišje od sredine prsi navzven.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(1) Dobitniki priznanj po predpisih, ki so urejali priznanja v carinski službi, ohranijo pravico do nošenja teh priznanj.
(2) Določbe tega pravilnika o nošenju priznanj se smiselno uporabljajo tudi za dobitnike priznanj iz prejšnjega odstavka.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi (Uradni list RS, št. 72/01 in 25/14 – ZFU).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-252/2015/15
Ljubljana, dne 8. maja 2015
EVA 2013-1611-0205
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost