Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2015 z dne 28. 4. 2015

Kazalo

1224. Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ, stran 3241.

Na podlagi 16. člena in prvega odstavka 82. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek vpisa in izbrisa ter vsebina in način vodenja razvida visokošolskih zavodov.
2. člen
Visokošolski zavodi, ki so ustanovljeni in registrirani za opravljanje visokošolske dejavnosti ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 106/12 in 85/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), se vpišejo v razvid visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: razvid).
Razvid je javna evidenca visokošolskih zavodov in javnoveljavnih študijskih programov, ki jo ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi v elektronski obliki.
Razvid se vodi v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ).
II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA
1. Vpis v razvid
3. člen
Visokošolski zavod se vpiše v razvid, ko je končan postopek za njegovo ustanovitev in ima akreditiran vsaj en študijski program ob upoštevanju drugega odstavka 14. člena Zakona o visokem šolstvu.
Visokošolski zavod se vpiše v razvid na podlagi pisne vloge ustanovitelja ali pristojnega organa visokošolskega zavoda, ki jo mora predložiti pred začetkom dela.
Če je ustanoviteljica visokošolskega zavoda Republika Slovenija, se postopek vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti.
Vlogo za vpis predlagatelj pripravi tako, da izpolni obrazec in mu priloži dokumentacijo ter druge priloge. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Visokošolski zavod lahko začne izvajati študijski program, če je vpisan v razvid najkasneje do objave razpisa za vpis.
4. člen
Za vpis v razvid so potrebni naslednji dokumenti:
1. izpis iz sodnega registra,
2. akt o ustanovitvi visokošolskega zavoda,
3. statut,
4. odločba o akreditaciji visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, ki jo je izdala Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija),
5. odločba o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, ki jo je izdala agencija,
6. dokazila o zagotovljenih ustreznih prostorih in opremi (izpis iz zemljiške knjige, najemna pogodba, izpis iz glavne knjige) in o izpolnjevanju pogojev glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in drugih pogojev po posebnih predpisih (uporabno dovoljenje, izjava o varnosti idr.) v vseh krajih, v katerih bo visokošolski zavod opravljal svojo dejavnost,
7. dokazila o zagotovljenih visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in sodelavcih, potrebnih za izvedbo študijskega programa (veljavna izvolitev v naziv, soglasja delodajalcev),
8. izjava o načinu zagotavljanja finančnih sredstev najmanj za izvajanje študijskega programa za eno generacijo študentov.
Izpis iz sodnega registra, odločbo agencije o akreditaciji visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, odločbo agencije o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa in izpis iz zemljiške knjige si pridobi ministrstvo.
5. člen
Če vloga ni vložena na predpisanem obrazcu ali nima vseh prilog iz 4. člena tega pravilnika, ministrstvo pozove predlagatelja, da jo v določenem roku dopolni.
Če predlagatelj v določenem roku vloge ne dopolni, se jo s sklepom zavrže.
6. člen
Uradna oseba, ki vodi postopek, ugotovi, ali visokošolski zavod izpolnjuje predpisane pogoje za začetek dela oziroma opravljanje dejavnosti.
Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva potrebno posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo, strokovno komisijo. Komisija ima predsednika in dva člana.
Komisija na podlagi dokumentacije, ogleda visokošolskega zavoda ter vpogleda v njegovo dokumentacijo ugotovi, ali visokošolski zavod izpolnjuje predpisane pogoje, in o tem sestavi zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o komisiji,
– podatke o visokošolskem zavodu (ime, sedež, dislocirane enote, priloženo dokumentacijo ipd.),
– ugotovitve o izpolnjevanju pogojev,
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
Komisija mora svoje delo opraviti v 30 dneh po imenovanju.
7. člen
Visokošolski zavod se vpiše v razvid, če izpolnjuje z zakonom, tem pravilnikom in drugimi akti določene pogoje za začetek dela oziroma za začetek izvajanja študijskega programa.
O vpisu v razvid se najkasneje v 60 dneh od vložitve popolne vloge izda odločba.
8. člen
Če visokošolski zavod, ki je vpisan v razvid, spremeni ustanovitelja ali katerega od podatkov iz 10. člena tega pravilnika ali če pri agenciji akreditira nov študijski program, mora vložiti vlogo za spremembo vpisa v 30 dneh od nastale spremembe oziroma v 30 dneh od dokončnosti odločbe agencije ter predložiti potrebna dokazila iz 4. člena tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek se postopek spremembe vpisa v razvid začne po uradni dolžnosti, če je ustanoviteljica visokošolskega zavoda Republika Slovenija. Po uradni dolžnosti se za vse visokošolske zavode vpišejo tudi podatki o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda in študijskega programa.
Vlogo za spremembo vpisa predlagatelj pripravi tako, da izpolni obrazec ter mu doda dokumentacijo in druge priloge. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Če se visokošolski zavod odloči, da ne bo vložil vloge za podaljšanje akreditacije študijskega programa v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakona o visokem šolstvu, mora o taki odločitvi pisno obvestiti ministrstvo najpozneje dve leti pred iztekom akreditacije. Obvestilo iz tega odstavka mora vsebovati tudi naslov spletne strani visokošolskega zavoda, na kateri je objavljena ta odločitev. Podatek o javni veljavnosti takega študijskega programa se vpiše v razvid.
2. Izbris iz razvida
9. člen
Visokošolski zavod se izbriše iz razvida:
– če je izbrisan iz sodnega registra,
– če ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– na zahtevo visokošolskega zavoda ali ustanovitelja,
– če spremeni dejavnost brez soglasja ustanovitelja,
– če akreditacija visokošolskega zavoda ni bila podaljšana.
Študijski program se izbriše iz razvida:
– če akreditacija študijskega programa ni bila podaljšana,
– ko se izteče obdobje njegove javne veljavnosti,
– na zahtevo visokošolskega zavoda.
V primeru iz pete alineje prvega odstavka in prve alineje drugega odstavka tega člena se visokošolski zavod oziroma študijski program izbriše iz razvida z zaključkom študijskega leta, v katerem postane odločitev sveta agencije dokončna.
O izbrisu iz razvida se izda odločba.
III. VSEBINA RAZVIDA
10. člen
Razvid obsega razdelke za vodenje naslednjih podatkov:
1. zaporedna številka vpisa v razvid, številka in datum izdaje odločbe o vpisu visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa,
2. ime, enolični identifikator in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda ter naslov njegovih dislociranih enot in ime študijskega programa, ki se na dislocirani enoti izvaja,
3. študijsko področje in znanstvenoraziskovalna oziroma umetniška disciplina, za katero je visokošolski zavod ustanovljen,
4. ime in enolični identifikator študijskega programa, ki ga visokošolski zavod izvaja,
5. številka in datum akreditacijske odločbe visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa, ki jo je izdala agencija,
6. številka in datum odločbe agencije o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa,
7. datum začetka in konca veljavnosti akreditacije ter datum konca javne veljavnosti študijskega programa,
8. navedba o tem, ali gre za interdisciplinarni, enopredmetni, dvopredmetni, pedagoški, nepedagoški ali skupni študijski program, transnacionalno izobraževanje oziroma študijski program za izpopolnjevanje,
9. vrsta študijskega programa,
10. vrsta izobraževanja (KLASIUS-SRV),
11. področje študijskega programa (KLASIUS-P),
12. trajanje študijskega programa v letih,
13. število kreditnih točk po ECTS, s katerimi je ovrednoten študijski program,
14. strokovni ali znanstveni naslov, ki ga daje študijski program,
15. številka in datum odločbe o izbrisu visokošolskega zavoda oziroma študijskega programa iz razvida.
IV. PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA EVIDENCI IZ 81.Č IN 81.D ČLENA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU
11. člen
Agencija sporoči v eVŠ podatke o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in o javnoveljavnih študijskih programih, ki jih določata evidenci iz 81.č in 81.d člena Zakona o visokem šolstvu, v sedmih dneh po dokončnosti odločbe o akreditaciji.
12. člen
Agencija sporoči v eVŠ podatke o spremembah obveznih sestavin študijskih programov, ki jih v skladu z osmim odstavkom 32. člena Zakona o visokem šolstvu sprejme univerza in vključujejo podatke, ki se vodijo v evidenci iz 81.d člena Zakona o visokem šolstvu, v sedmih dneh od prejema obvestila univerze.
13. člen
Agencija sporoči v eVŠ podatke o transnacionalnem izobraževanju, ki jih določa drugi odstavek 81.d člena Zakona o visokem šolstvu, v sedmih dneh od vpisa v evidenco iz petega odstavka 51.v člena Zakona o visokem šolstvu.
14. člen
Agencija sporoči podatke iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika v elektronski obliki v eVŠ.
Če agencija podatkov iz prejšnjega odstavka nima, jih ministrstvo brezplačno pridobi od visokošolskega zavoda na podlagi poziva, s katerim se določita način in rok njihove predložitve.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega pravilnika agencija do vzpostavitve svojega informacijskega sistema sporoča ministrstvu podatke za vnos v eVŠ iz 11., 12. in 13. člena tega pravilnika v elektronski ali pisni obliki.
16. člen
Ministrstvo na spletnih straneh objavi obrazca iz četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika v 30 dneh od njegove uveljavitve.
17. člen
Podatke za visokošolske zavode in študijske programe, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika že vpisani v razvid, ministrstvo po uradni dolžnosti uskladi z 10. členom tega pravilnika v 90 dneh od njegove uveljavitve.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 46/05), uporablja pa se še za postopke za vpis v razvid, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-98/2014/21
Ljubljana, dne 24. aprila 2015
EVA 2014-3330-0077
v funkciji ministra za izobraževanje, znanost in šport
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik Vlade RS