Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2015 z dne 24. 4. 2015

Kazalo

1172. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, stran 3162.

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za obrt in podjetništvo
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 in 16/14) se spremeni in dopolni:
1. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki glasi:
(delovni čas mobilnih delavcev)
Za mobilne delavce v cestnem prometu, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov se pri določanju delovnega časa in obveznih počitkov in ostalih posebnosti pri opravljanju prevozov neposredno uporabljajo določila ratificiranih mednarodnih sporazumov, Uredb in Direktiv EU, ki urejajo delovne in vozne čase mobilnih delavcev, določila zakona ki ureja delovna razmerja, določila zakona ki ureja delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev ter določila zakona ki ureja varnost v cestnem prometu.
2. člen
Spremeni in dopolni se 68. člen, tako da glasi:
Delavec je upravičen do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, razlogov nesposobnosti, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas in zaradi upokojitve pod pogoji, ki jih določa ZDR-1. Pripadajočo odpravnino je potrebno izplačati ob zadnji plači ali nadomestilu plače, najkasneje do 18. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je delavcu prenehalo delovno razmerje.
3. člen
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki glasi:
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)
Ne glede na 76. člen KPOP je delavec, ki ga je delodajalec, ki opravlja prevoze blaga in potnikov, napotil na službeno pot v tujino upravičen do dnevnice (povračilo stroškov za prehrano), povračila stroškov za prevoz in povračila stroškov za prenočevanje, pod pogoji in v višini, ki ga določi vsakokrat veljavna uredba o davčni obravnavi povračil in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Višina dnevnice:
– če traja službeno potovanje v tujini nad 6 do 8 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo oziroma območje,
– če traja službeno potovanje v tujini nad 8 do 14 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo oziroma območje,
– če traja službeno potovanje v tujini nad 14 do 24 ur, se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do višine zneska iz uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za posamezno državo oziroma območje.
4. člen
Za 83. členom se doda nov 83.a člen, ki se glasi:
Spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe so sklenjene, ko jih podpišeta stranki kolektivne pogodbe. Uporabljati se začnejo prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. aprila 2015
Podpisnik delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ
Drago Delalut l.r.
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Branko Meh l.r.
 
Podpisnik delojemalcev:
 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Peter Jančar l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 4. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-18 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 42/6.

AAA Zlata odličnost