Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1063. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 2819.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14 in 59/14) se v 2. členu v preglednici za izrazom Z100 doda nov izraz Z101 in za izrazom Z604 doda nov izraz Z605, ki se glasita:
»
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z101  |najnižja osnova za|Najnižja osnova za prispevke znaša: |
|    |prispevke     |– v letu 2013 in 2014: minimalna  |
|    |         |plača,               |
|    |         |– od 2015 do vključno 2017: 52 %  |
|    |         |zadnje znane povprečne letne plače |
|    |         |zaposlenih v Republiki Sloveniji,  |
|    |         |preračunane na mesec,        |
|    |         |– v 2018: 54 % zadnje znane     |
|    |         |povprečne letne plače zaposlenih v |
|    |         |Republiki Sloveniji, preračunane na |
|    |         |mesec,               |
|    |         |– v 2019: 56 % zadnje znane     |
|    |         |povprečne letne plače zaposlenih v |
|    |         |Republiki Sloveniji, preračunane na |
|    |         |mesec,               |
|    |         |– v 2020: 58 % zadnje znane     |
|    |         |povprečne letne plače zaposlenih v |
|    |         |Republiki Sloveniji, preračunane na |
|    |         |mesec,               |
|    |         |– od vključno 2021 dalje: 60%    |
|    |         |zadnje znane povprečne letne plače |
|    |         |zaposlenih v Republiki Sloveniji,  |
|    |         |preračunane na mesec.        |
|    |         |                  |
|    |         |– četrti odstavek 144. člena ZPIZ- |
|    |         |2,                 |
|    |         |– prvi in enajsti odstavek 410.   |
|    |         |člena ZPIZ-2.            |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z605  |mesečno število ur|število ur zmanjšanega obsega dela |
|    |zmanjšanega obsega|pedagoške oziroma učne obveznosti  |
|    |dela       |                  |
+-------+------------------+------------------------------------+
«,
šifre izrazov Z080, Z604 in Z620 se spremenijo tako, da se glasijo:
»
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z080  |bruto plača in  |A010 + A020 + C (dodatki) + D    |
|    |nadomestila    |(delovna uspešnost) + E (delo prek |
|    |         |polnega delovnega časa) + O     |
|    |         |(dežurstvo prek polnega delovnega  |
|    |         |časa) + B (nadomestila) + G     |
|    |         |(nadomestila) + H (nadomestila) –  |
|    |         |Z604 – Z611 – Z620         |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z604  |vrednost znižane |Z605 x Z601             |
|    |pedagoške oziroma |izračunana vrednost se odšteje od  |
|    |učne obveznosti  |BRUTO PLAČA 3. stopnja       |
+-------+------------------+------------------------------------+
|Z620  |odbitek plače po |Osnova za obračun odbitka je    |
|    |ZIntPK      |osnovna plača FJU. Izračunani    |
|    |         |odbitek se odšteje od bruto plače  |
|    |         |3. stopnja             |
|    |         |(1)                 |
|    |         |Z620 = osnovna plača FJU x 10 %   |
|    |         |(2)                 |
|    |         |(Bruto plača 3. stopnja – Z620) >  |
|    |         |Z100, se izračunani odbitek Z620  |
|    |         |odšteje od bruto plače 3. stopnja  |
|    |         |vsak nadaljnji mesec        |
|    |         |sicer                |
|    |         |Z620 = (Bruto plača 3. stopnja –  |
|    |         |Z100) ob pogoju, da je Z080  Z100 |
|    |         |44. člen Zakona o integriteti in  |
|    |         |preprečevanju korupcije (ZIntPK)  |
+-------+------------------+------------------------------------+
«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v preglednici vrste izplačil A030, A900, B900, C900, D900, E900, F900, G900, H120, H900, I900, I901, J900, J901 in O900 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|A030|osnova za  |osnova za |1,00|razlika med|Obračunana  |X|1|
|  |obračun   |obračun  |  |višino   |plača je   | | |
|  |prispevkov |prispevkov |  |najnižje  |lahko nižja | | |
|  |od     |od razlike |  |osnove za |od najnižje | | |
|  |razlike   |do     |  |prispevke |osnove za  | | |
|  |do     |najnižje  |  |ter višino |plačilo   | | |
|  |najnižje  |osnove za |  |obračunane |prispevkov  | | |
|  |osnove   |prispevke |  |plače, ki |zaradi:   | | |
|  |      |(Z101)   |  |je manjša |– nižjih   | | |
|  |      |      |  |od najnižje|nadomestil v | | |
|  |      |      |  |osnove   |breme    | | |
|  |      |      |  |(144. člen |delodajalca, | | |
|  |      |      |  |ZPIZ-2)  |– višine   | | |
|  |      |      |  |      |minimalne  | | |
|  |      |      |  |      |plače, ki je | | |
|  |      |      |  |      |lahko nižja | | |
|  |      |      |  |      |od najnižje | | |
|  |      |      |  |      |osnove za  | | |
|  |      |      |  |      |plačilo   | | |
|  |      |      |  |      |prispevkov. | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|A900|bruto    |bruto   |1,00|vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |plača –   |plača –  |  |izplačil  |       | | |
|  |redno    |redno delo |  |tipa A,  |za      | | |
|  |delo –   |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |izredno   |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |izplačilo  |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede na   | | |
|  |      |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
|  |      |      |  |      |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|B900|bruto    |bruto   |/  |      |v znesku,  |X|1|
|  |plača –   |plača –  |  |vsota vrst |       | | |
|  |nadomestila |nadomestila|  |izplačil  |za      | | |
|  |– izredno  |      |  |tipa B,  |izplačila,  | | |
|  |izplačilo  |      |  |izračunane,|starejša od | | |
|  |      |      |  |kot je   |13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|glede na   | | |
|  |      |      |  |za     |tekoči    | | |
|  |      |      |  |posamezno |obračun   | | |
|  |      |      |  |vrsto   |plače    | | |
|  |      |      |  |izplačila |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|C900|dodatki –  |dodatki  |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |izredno   |      |  |izplačil  |       | | |
|  |izplačilo  |      |  |tipa C,  |za      | | |
|  |      |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |      |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede na   | | |
|  |      |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|D900|delovna   |delovna  |/  |vsota vrst |v znesku,  |0|1|
|  |uspešnost  |uspešnost |  |izplačil  |       | | |
|  |– izredno  |      |  |tipa D,  |za      | | |
|  |izplačilo  |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |      |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede na   | | |
|  |      |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|E900|bruto    |bruto   |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |plača –   |plača –  |  |izplačil  |       | | |
|  |delo prek  |delo prek |  |tipa E,  |za      | | |
|  |polnega   |polnega  |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |delovnega  |delovnega |  |kot je   |starejša od | | |
|  |časa –   |časa    |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |izredno   |      |  |za     |glede na   | | |
|  |izplačilo  |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|F900|bonitete  |bonitete  |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |– izredno  |      |  |izplačil  |       | | |
|  |izplačilo  |      |  |tipa F,  |za      | | |
|  |      |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |      |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede    | | |
|  |      |      |  |posamezno |na tekoči  | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|G900|nadomestilo |nadomestila|/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |v breme   |v breme  |  |izplačil  |       | | |
|  |delodajalca |delodajalca|  |tipa G,  |za      | | |
|  |– izredno  |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |izplačilo  |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede na   | | |
|  |      |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|H120|osnova za  |nadomestila|/  |(1) osnova |razlika do  | | |
|  |obračun   |v breme  |  |za obračun |najnižje   | | |
|  |prispevkov |ZZZS,   |  |prispevkov |osnove pri  | | |
|  |od     |ZPIZ, MO, |  |od     |refundiranih | | |
|  |refundiranih|MNZ in   |  |nadomestil |nadomestilih,| | |
|  |nadomestil |sodišča  |  |plač tipa H|       | | |
|  |      |      |  |      |refundira  | | |
|  |      |      |  |(2)    |ZZZS     | | |
|  |      |      |  |najnižja  |       | | |
|  |      |      |  |osnova za |       | | |
|  |      |      |  |prispevke |       | | |
|  |      |      |  |(144. in  |       | | |
|  |      |      |  |410. člen |       | | |
|  |      |      |  |ZPIZ-2).  |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|H900|nadomestila |nadomestila|/  |vsota vrst |v znesku   |X|1|
|  |in     |v breme  |  |izplačil  |refundira  | | |
|  |boleznine  |MNZ, ZPIZ |  |tipa H,  |ZZZS, ZPIZ, | | |
|  |–      |ZZZS, MO  |  |izračunane,|MO, MNZ in  | | |
|  |refundacija |in     |  |kot je   |sodišča,   | | |
|  |– izredno  |sodišča  |  |opredeljeno|       | | |
|  |izplačilo  |      |  |za     |za      | | |
|  |      |      |  |posamezno |izplačila,  | | |
|  |      |      |  |vrsto   |starejša od | | |
|  |      |      |  |izplačila |13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |      |glede na   | | |
|  |      |      |  |      |tekoči    | | |
|  |      |      |  |      |obračun   | | |
|  |      |      |  |      |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|I900|povračilo  |povračilo |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|0|
|  |stroškov  |stroškov  |  |izplačil  |       | | |
|  |– izredno  |      |  |tipa I,  |za      | | |
|  |izplačilo  |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |      |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |      |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |za     |glede    | | |
|  |      |      |  |posamezno |na tekoči  | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila, |plače    | | |
|  |      |      |  |katerih  |       | | |
|  |      |      |  |vrednost ne|       | | |
|  |      |      |  |presega  |       | | |
|  |      |      |  |zneska,  |       | | |
|  |      |      |  |določenega |       | | |
|  |      |      |  |z Uredbo o |       | | |
|  |      |      |  |davčni   |       | | |
|  |      |      |  |obravnavi |       | | |
|  |      |      |  |povračil  |       | | |
|  |      |      |  |stroškov in|       | | |
|  |      |      |  |drugih   |       | | |
|  |      |      |  |dohodkov iz|       | | |
|  |      |      |  |delovnega |       | | |
|  |      |      |  |razmerja  |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|I901|povračilo  |povračilo |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |stroškov  |stroškov  |  |izplačil  |       | | |
|  |nad     |      |  |tipa I,  |za      | | |
|  |višino,   |      |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |določeno  |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |z uredbo  |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |– izredno  |      |  |za     |glede na   | | |
|  |izplačilo  |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |      |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |      |      |  |izplačila, |plače    | | |
|  |      |      |  |katerih  |       | | |
|  |      |      |  |vrednost  |       | | |
|  |      |      |  |presega  |       | | |
|  |      |      |  |znesek,  |       | | |
|  |      |      |  |določen z |       | | |
|  |      |      |  |Uredbo o  |       | | |
|  |      |      |  |davčni   |       | | |
|  |      |      |  |obravnavi |       | | |
|  |      |      |  |povračil  |       | | |
|  |      |      |  |stroškov in|       | | |
|  |      |      |  |drugih   |       | | |
|  |      |      |  |dohodkov iz|       | | |
|  |      |      |  |delovnega |       | | |
|  |      |      |  |razmerja  |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|J900|drugi    |drugi   |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |dohodki   |dohodki iz |  |izplačil  |       | | |
|  |iz     |delovnega |  |tipa J,  |za      | | |
|  |delovnega  |razmerja  |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |razmerja  |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |do     |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |višine,   |      |  |za     |glede na   | | |
|  |določene  |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |z uredbo  |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |– izredno  |      |  |izplačila, |plače    | | |
|  |izplačilo  |      |  |katerih  |       | | |
|  |      |      |  |vrednost ne|       | | |
|  |      |      |  |presega  |       | | |
|  |      |      |  |zneska,  |       | | |
|  |      |      |  |določenega |       | | |
|  |      |      |  |z Uredbo o |       | | |
|  |      |      |  |davčni   |       | | |
|  |      |      |  |obravnavi |       | | |
|  |      |      |  |povračil  |       | | |
|  |      |      |  |stroškov in|       | | |
|  |      |      |  |drugih   |       | | |
|  |      |      |  |dohodkov iz|       | | |
|  |      |      |  |delovnega |       | | |
|  |      |      |  |razmerja  |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|J901|drugi    |drugi   |/  |vsota vrst |v znesku,  |X|1|
|  |dohodki   |dohodki iz |  |izplačil  |       | | |
|  |iz     |delovnega |  |tipa J,  |za      | | |
|  |delovnega  |razmerja  |  |izračunane,|izplačila,  | | |
|  |razmerja  |      |  |kot je   |starejša od | | |
|  |nad     |      |  |opredeljeno|13 mesecev  | | |
|  |višino,   |      |  |za     |glede na   | | |
|  |določeno  |      |  |posamezno |tekoči    | | |
|  |z uredbo  |      |  |vrsto   |obračun   | | |
|  |– izredno  |      |  |izplačila, |plače    | | |
|  |izplačilo  |      |  |katerih  |       | | |
|  |      |      |  |vrednost  |       | | |
|  |      |      |  |presega  |       | | |
|  |      |      |  |znesek,  |       | | |
|  |      |      |  |določen z |       | | |
|  |      |      |  |Uredbo o  |       | | |
|  |      |      |  |davčni   |       | | |
|  |      |      |  |obravnavi |       | | |
|  |      |      |  |povračil  |       | | |
|  |      |      |  |stroškov in|       | | |
|  |      |      |  |drugih   |       | | |
|  |      |      |  |dohodkov iz|       | | |
|  |      |      |  |delovnega |       | | |
|  |      |      |  |razmerja  |       | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
|O900|dežurstvo  |dežurstvo |/  |      |v znesku,  |X|1|
|  |– izredno  |      |  |      |       | | |
|  |izplačilo  |      |  |      |za      | | |
|  |      |      |  |      |izplačila,  | | |
|  |      |      |  |      |starejša od | | |
|  |      |      |  |      |13 mesecev  | | |
|  |      |      |  |      |glede na   | | |
|  |      |      |  |      |tekoči    | | |
|  |      |      |  |      |obračun   | | |
|  |      |      |  |      |plače    | | |
+----+------------+-----------+----+-----------+-------------+-+-+
«.
3. člen
V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da se glasi:
»
+----+------------+---------+--------+----+----+------+------+---------+------+----+--+---+
|H120|osnova za  |15,505,10|6,365,10|0,14|0,10|8,8510|6,5610|0,0610,11|0,1010|0,53|S9|S19|
|  |obračun   |     |    |  |  |   |   |     |   |  | |  |
|  |prispevkov |     |    |  |  |   |   |     |   |  | |  |
|  |od     |     |    |  |  |   |   |     |   |  | |  |
|  |refundiranih|     |    |  |  |   |   |     |   |  | |  |
|  |nadomestil |     |    |  |  |   |   |     |   |  | |  |
+----+------------+---------+--------+----+----+------+------+---------+------+----+--+---+
«,
vrstica z vrsto izplačila M011 se črta.
4. člen
V četrtem odstavku 9. člena se črta besedilo »– Z604 – Z620«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri izplačilu plač za mesec april 2015.
Št. 00714-4/2015
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-3130-0034
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost