Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1062. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, stran 2817.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 19), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 303), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2006/ES), določajo:
– subjekti, ustanovljeni po pravu Republike Slovenije, ki lahko ustanovijo, sodelujejo pri ustanovitvi ali se lahko včlanijo v evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: EZTS);
– pridobitev pravne osebnosti, pravica do delovanja na območju Republike Slovenije in obseg pravne sposobnosti EZTS in registracija;
– organ, pristojen za odobritev sodelovanja pri ustanovitvi EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji in včlanjenje subjektov iz Republike Slovenije v EZTS s sedežem v drugi državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija), ter organ, pristojen za odobritev spremembe konvencije EZTS;
– postopek za odobritev sodelovanja pri ustanovitvi EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji in za včlanitev pravnih oseb iz Republike Slovenije v EZTS ter
– postopek za odobritev članstva subjekta iz tretje države, ki meji vsaj na eno od držav članic Unije, katerih subjekti so člani v EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) S to uredbo se urejajo tudi pogoji za registracijo dejavnosti in druge zadeve delovanja EZTS na območju Republike Slovenije, ki jih Uredba 1082/2006/ES prepušča urejanju držav članic Unije.
(3) Določbe posebnega dela te uredbe, ki določajo pristojni organ, postopek in akte odobritve ustanovitve in včlanitve v EZTS in odobritve konvencije, se uporabljajo tudi za pristojne organe, postopek in akte odobritve sklenitve sporazuma o ustanovitvi evropskega regionalnega združenja za sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: ERZS) ali včlanjenja občin in pravnih oseb javnega prava, ki so jih ustanovile, v ERZS ob upoštevanju pogojev za odobritev, določenih s Protokolom št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 2/11).
2. člen
(svoboda ustanavljanja in vstopanja v EZTS)
Subjekti iz Republike Slovenije, določeni s to uredbo, svobodno ustanavljajo in se včlanjujejo v EZTS v skladu z Uredbo 1082/2006/ES, s to uredbo in z zakonom, ki ureja zavode.
3. člen
(soustanovitelji in člani EZTS)
(1) Pri ustanovitvi EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji lahko sodelujejo subjekti, ustanovljeni po pravu Republike Slovenije, in sicer:
– Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada),
– Združenje občin Slovenije,
– Skupnost občin Slovenije,
– Združenje mestnih občin Slovenije,
– občina in zveza občin, v katero je včlanjena,
– javni zavod in združenje javnih zavodov,
– javno podjetje in javni gospodarski zavod ter njihovo združenje,
– javna agencija,
– javni sklad in
– druge osebe javnega prava, ki so naročniki po 3. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1) ter 3. členu Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I).
(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka se lahko včlanijo v EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji in lahko sodelujejo pri ustanovitvi ali se včlanijo v EZTS s sedežem v drugi državi članici Unije.
4. člen
(statusna oblika)
(1) EZTS se v Republiki Sloveniji ustanovi kot javni zavod s statusom pravne osebe. Za ustanovitveni akt javnega zavoda se šteje konvencija EZTS.
(2) EZTS pridobi status pravne osebe javnega prava z vpisom v sodni register.
5. člen
(delovanje EZTS)
(1) EZTS lahko na območju Republike Slovenije opravlja naloge s finančnim prispevkom Unije ali brez njega.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljeno delovanje EZTS, katerega člani omejeno odgovarjajo za obveznosti EZTS, če je EZTS zavarovalo tveganja v zvezi s svojimi dejavnostmi, ki jih dopuščajo predpisi Republike Slovenije.
6. člen
(pravica do delovanja in obseg pravne sposobnosti)
(1) Na območju Republike Slovenije lahko deluje EZTS, v katerega je včlanjen subjekt iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) EZTS iz prejšnjega odstavka deluje v okviru registriranih nalog oziroma dejavnosti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
II. POSEBNI DEL
7. člen
(odobritev sodelovanja pri ustanovitvi, članstva in konvencije)
(1) O odobritvi sodelovanja subjektov iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, razen Republike Slovenije, pri ustanovitvi EZTS in odobritvi članstva teh oseb v EZTS odloči vlada z odločbo.
(2) O odobritvi članstva subjekta iz tretje države, ki meji vsaj na eno državo članico Unije, katere subjekti so člani EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji, odloči vlada z odločbo.
(3) Odločitev iz prvega in drugega odstavka tega člena vključuje tudi odobritev konvencije EZTS, na katero se nanaša.
(4) Obrazložitev odločbe, s katero se odobritev zavrne, lahko vsebuje predloge za spremembo konvencije, če bi bile te spremembe podlaga za drugačno odločitev.
(5) Ministrstvo, pristojno za lokalno samoupravo, vodi postopek odobritve sodelovanja pri ustanovitvi in odobritev članstva v EZTS pred izdajo odločbe iz prvega in drugega odstavka tega člena.
8. člen
(vloga za odobritev)
(1) Odobritev sodelovanja pri ustanovitvi EZTS in odobritev članstva v EZTS zahteva subjekt iz prvega odstavka 3. člena te uredbe, razen Republike Slovenije, z vlogo, ki se šteje za uradno obvestilo o namenu ustanovitve in sodelovanja v EZTS. K vlogi se priložita predlog konvencije in statuta prihodnjega EZTS ali konvencija in statut obstoječega EZTS.
(2) Vlogo za odobritev članstva subjekta iz tretje države, ki meji vsaj na eno državo članico Unije, katere subjekti so člani EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji, vloži zastopnik EZTS. K vlogi se priložita konvencija in odobritev članstva subjekta tretje države, ki ga je izdal pristojni organ te države.
9. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Vlada sprejme odločitev iz prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe v šestih mesecih od prejema vloge za odobritev.
(2) V rok iz prejšnjega odstavka se ne všteva čas, ki je potreben za dopolnitev vloge, odgovore na pripombe ali pošiljanje dodatnih informacij, daljši od desetih delovnih dni od prejema zahteve organa, ki vodi postopek.
(3) Če vlada v roku iz prvega odstavka tega člena ne izda odločbe, se šteje, da je odobritev dana.
10. člen
(odobritev spremembe konvencije)
O odobritvi spremembe konvencije EZTS odloča vlada v skladu z Uredbo 1082/2006/ES in 7., 8. in 9. členom te uredbe.
11. člen
(prepoved dejavnosti EZTS)
(1) Če EZTS na območju Republike Slovenije izvaja dejavnost, ki ni v skladu z javnim interesom ali politiko Republike Slovenije in je v nasprotju z določbami Uredbe 1082/2006/ES ali predpisi Republike Slovenije, vključno z določbami te uredbe, ali z javno varnostjo, javnim zdravjem ali javno moralo, ga vlada pozove, da preneha s tako dejavnostjo in jo v določenem roku o tem uradno obvesti.
(2) Če EZTS ne ravna v skladu s pozivom vlade iz prejšnjega odstavka, vlada z odločbo odpravi odobritev članstva subjekta iz prvega odstavka 3. člena te uredbe v EZTS ali sprejme sklep o izstopu iz EZTS.
(3) Odločitvi vlade iz prejšnjega odstavka sta podlaga za izbris EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji iz sodnega registra.
III. NADZOR
12. člen
(organi, pristojni za nadzor)
(1) Za nadzor nad zakonitostjo dela organov EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji so pristojna ministrstva, v katerih področje dela spadajo naloge, določene s konvencijo EZTS, in vlada ob smiselni uporabi določb zakona, ki ureja nadzor nad zakonitostjo dela občinskih organov.
(2) Poslovanje in smotrno porabo javnih sredstev, s katerimi upravlja EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji, preverja Računsko sodišče Republike Slovenije.
13. člen
(nadzor porabe sredstev Unije)
V primeru uporabe sredstev Unije se za finančni nadzor EZTS s sedežem v Republiki Sloveniji uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev Unije v Republiki Sloveniji.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki odobritve članstva v EZTS, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 in 9/11).
15. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ustanavljanju evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (Uradni list RS, št. 31/08 in 9/11).
16. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2015
Ljubljana, dne 9. aprila 2015
EVA 2015-3130-0033
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost