Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

1053. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014, stran 2804.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 5. redni seji dne 31. 3. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2014.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0005/2014-17
Šmarjeta, dne 31. marca 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.