Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2015 z dne 10. 4. 2015

Kazalo

992. Zakon o spremembah Zakona o gozdovih (ZG-F), stran 2676.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o gozdovih (ZG-F)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o gozdovih (ZG-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-34
Ljubljana, dne 7. aprila 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-F)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr in 17/14) se v 1.a členu v drugem odstavku besedilo »Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS)« nadomesti z besedilom »Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: finančna uprava)«.
V tretjem odstavku se beseda »CURS« nadomesti z besedilom »finančna uprava«.
2. člen
V 75. členu se tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem 17.b, 17.c in 17.d člena tega zakona sta poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni tudi finančna uprava in policija, vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi. Za nadzor nad izvajanjem 17.e člena je poleg gozdarskih inšpektorjev pristojna finančna uprava v skladu s svojimi pristojnostmi.
(4) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU sta pristojni gozdarska inšpekcija in finančna uprava, vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi.
(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom finančna uprava vodi in odloča o postopkih zaradi kršitev iz 2. do 9. točke prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke prvega odstavka 80. člena, 1. do 4. točke prvega odstavka 81. člena ter 2. in 3. točke tretjega odstavka 81.a člena tega zakona. Če finančna uprava pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom ugotovi kršitev predpisa, ima poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, pravico in dolžnost odrediti ukrepe, da se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga določi. Policija v okviru izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom ugotavlja kršitve iz 2. do 8. točke prvega odstavka 77.c člena tega zakona.«.
V šestem odstavku se besedilo »carinski organi« nadomesti z besedilom »finančna uprava«, beseda »zaprosijo« se nadomesti z besedo »zaprosita«.
3. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/14) se v 24. členu v tretjem odstavku besedilo »30. aprila 2015« nadomesti z besedilom »31. decembra 2016«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za nadzor nad izvajanjem določb tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena sta pristojni gozdarska inšpekcija in finančna uprava, vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi. Gozdarska inšpekcija in finančna uprava pri izvrševanju nadzora iz tega člena vodita in odločata o postopkih zaradi kršitev iz osmega odstavka tega člena.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/15-5/13
Ljubljana, dne 27. marca 2015
EPA 378-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti