Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

716. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A), stran 1995.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-25
Ljubljana, dne 17. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O EKSPLOZIVIH IN PIROTEHNIČNIH IZDELKIH (ZEPI-A)
1. člen
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta zakon ureja prenos eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in streliva med državami članicami Evropske unije ter določa tehnične in varnostne zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke ter njihov nadzor v skladu z:
– Direktivo 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 27);
– Direktivo 2014/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 1).«.
2. člen
V 5. členu se v tretji alineji 2. točke besedilo »kategorije 3« nadomesti z besedilom »kategorije F3«, besedilo »kategorij 4« pa se nadomesti z besedilom »kategorij F4«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. dajanje v promet je prva dostopnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu Evropske unije;«.
13. in 14. točka se spremenita tako, da se glasita:
»13. uvoznik je pravna oseba ali podjetnik s sedežem v Evropski uniji, ki da eksploziv ali pirotehnični izdelek iz tretje države na trg Evropske unije;
14. priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti je organ za ugotavljanje skladnosti, ki ga imenuje država članica Evropske unije in mu je Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) dodelila identifikacijsko številko;«.
Dodajo se nove 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točka, ki se glasijo:
»15. ugotavljanje skladnosti pomeni proces ugotavljanja, ali so izpolnjene bistvene varnostne zahteve glede eksploziva ali pirotehničnega izdelka;
16. omogočanje dostopnosti na trgu pomeni vsako dobavo eksploziva ali pirotehničnega izdelka za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi neodplačno;
17. tehnična dokumentacija je zbir dokumentov, s katerimi so določene tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati eksploziv ali pirotehnični izdelek;
18. harmonizirani standard je evropski standard, kot je opredeljen v točki (c) prvega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12);
19. odpoklic pomeni vsak ukrep za vrnitev eksploziva ali pirotehničnega izdelka, ki je že dostopen končnemu uporabniku;
20. umik pomeni vsak ukrep za preprečitev omogočanja dostopnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka iz dobavne verige na trgu;
21. proizvajalec je pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja eksploziv oziroma izdela ali načrtuje pirotehnični izdelek ali za katerega se eksploziv oziroma pirotehnični izdelek načrtuje ali proizvaja in ki trži ta eksploziv oziroma pirotehnični izdelek pod svojim imenom ali blagovno znamko ali ga uporablja za lastne namene;
22. distributer je pravna oseba ali podjetnik v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu;
23. pooblaščeni zastopnik pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec eksploziva pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;
24. oznaka CE pomeni oznako, s katero proizvajalec izjavlja, da je eksploziv ali pirotehnični izdelek v skladu z veljavnimi zahtevami iz harmonizirane zakonodaje Evropske unije, ki zagotavlja njeno namestitev;
25. proizvodna serija je količina tistih eksplozivov oziroma pirotehničnih izdelkov, ki so narejeni v določenem časovnem obdobju, na istih delovnih sredstvih in vsebujejo iste vhodne komponente ter so označeni z isto serijsko številko.«.
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena se za besedo »odstavka« črta besedilo », ter jih usposabljati za ravnanje ob nesreči ali drugem izrednem dogodku«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Objekti, v katerih se opravlja dejavnost proizvodnje ali prometa z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, se varujejo.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek se objekti, v katerih se opravlja dejavnost proizvodnje ali prometa z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki in so v skladu s predpisom, izdanim na podlagi četrtega odstavka 14. člena tega zakona določeni kot nevarni objekti, varujejo v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane nov sedmi odstavek, se besedilo »kategorije 4« nadomesti z besedilom »kategorije F4.«.
4. člen
V petem odstavku 9. člena se besedilo »kategorije 1« nadomesti z besedilom »kategorije F1«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se črta beseda »ministrstva«.
V drugem odstavku se besedilo »sestavo komisije iz prejšnjega odstavka, način izvedbe preizkusa znanja« nadomesti z besedilom »imenovanje in sestavo komisije iz prejšnjega odstavka, pristojnost za izvedbo in način izvedbe preizkusa znanja, podrobnejše pogoje za pristop k preizkusu znanja«.
6. člen
Za 2. poglavjem se doda novo 2.A poglavje in 20.a do 20.č člen, ki se glasijo:
»2.A OBVEZNOSTI PROIZVAJALCEV, UVOZNIKOV IN DISTRIBUTERJEV
20.a člen
(obveznosti proizvajalcev eksplozivov in pirotehničnih izdelkov)
(1) Pri dajanju svojih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov v promet ali kadar jih uporabljajo za lastne namene, proizvajalci zagotovijo, da so načrtovani in proizvedeni v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami. Proizvajalci so dolžni izdelati tehnično dokumentacijo in zagotoviti, da se izvede ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti ter da so eksplozivom ali pirotehničnim izdelkom priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku. Podrobnejšo vsebino bistvenih varnostnih zahtev, tehnične dokumentacije in postopka ugotavljanja skladnosti predpiše minister.
(2) Kadar je bilo v postopku za ugotavljanje skladnosti že dokazano, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek izpolnjuje zahteve, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, proizvajalci izdelajo za eksplozive oziroma pirotehnične izdelke izjavo EU o skladnosti in namestijo oznako CE. Tehnično dokumentacijo in izjavo EU o skladnosti hranijo še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet. Z izdelavo izjave EU o skladnosti proizvajalec prevzame odgovornost za to, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek izpolnjuje vse zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Podrobnejšo vsebino izjave EU o skladnosti za eksplozive in za pirotehnične izdelke predpiše minister.
(3) Proizvajalci morajo stalno zagotavljati, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti proizvodne serije s tehnično dokumentacijo. Pri tem je treba ustrezno upoštevati morebitne spremembe pri načrtovanju eksploziva ali pirotehničnega izdelka, spremembe njunih lastnosti, spremembe harmoniziranih standardov in drugo tehnično dokumentacijo glede skladnosti eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka.
(4) Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da eksploziv ali pirotehnični izdelek, ki so ga dali v promet, ni v skladu z določbami tega zakona ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, nemudoma izvedejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti, ali ga, če je treba, umaknejo ali odpokličejo. Kadar eksploziv ali pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi ter premoženje in okolje, proizvajalci o tem takoj obvestijo ministrstvo in inšpektorat ter jima predložijo zlasti informacije o neskladnosti in o kakršnih koli sprejetih ukrepih.
(5) Proizvajalci na podlagi obrazložene zahteve ministrstva ali inšpektorata predložijo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka iz prejšnjega odstavka v skladnost katerega so dvomili, po izvedbi ukrepov pa ga ponovno dali na trg.
(6) Proizvajalec eksplozivov lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, da zanj opravlja naloge, določene v pooblastilu. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku dovoljuje, da:
– za obdobje desetih let po tem, ko je bil eksploziv dan na trg, inšpektoratu in ministrstvu dovoljuje dostopnost do izjave EU o skladnosti in tehnične dokumentacije;
– na podlagi obrazložene zahteve inšpektorata ali ministrstva zagotovi vse potrebne informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti eksploziva;
– na zahtevo inšpektorata ali ministrstva sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo eksplozivi v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika.
Obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne morejo biti del nalog pooblaščenega zastopnika.
20.b člen
(obveznosti uvoznikov)
(1) Uvozniki dajejo v promet le eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki so skladni z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Preden dajo v promet eksploziv ali pirotehnični izdelek, uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti in pripravil tehnično dokumentacijo, da ima eksploziv oziroma pirotehnični izdelek oznako CE in je opremljen z zahtevanimi dokumenti, navodili in varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku ter da je proizvajalec zagotovil, da ima eksploziv, ki ga je dal v promet, edinstveno identifikacijsko številko v skladu s sistemom za identifikacijo in sledljivost eksplozivov oziroma je pirotehnični izdelek označen z ustrezno registrsko številko.
(3) Uvozniki zagotovijo, da v času, ko je eksploziv ali pirotehnični izdelek v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja in prevoza eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev.
(4) Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da eksploziv ali pirotehnični izdelek, ki so ga dali v promet, ni v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, nemudoma izvedejo vse ukrepe, da zagotovijo skladnost ali ga, če je treba, umaknejo ali odpokličejo. Kadar eksploziv ali pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi ter premoženje in okolje, uvozniki takoj obvestijo proizvajalca ter ministrstvo in inšpektorat in jim predložijo zlasti informacije o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih ukrepih.
(5) Uvozniki na podlagi obrazložene zahteve ministrstva ali inšpektorata posredujejo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka iz prejšnjega odstavka v skladnost katerega dvomili, po izvedbi ukrepov pa ga ponovno dali na trg.
20.c člen
(obveznosti distributerjev)
(1) Distributerji, ki omogočajo dostopnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu, delujejo s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka z vsemi zahtevami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Preden omogočijo dostopnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu, distributerji preverijo, ali ima eksploziv oziroma pirotehnični izdelek oznako CE, ali mu je priložena zahtevana dokumentacija, ali je opremljen z navodili in varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik izpolnila zahteve glede označevanja in sledljivosti eksplozivov oziroma pirotehničnih izdelkov.
(3) Kadar distributerji menijo ali utemeljeno domnevajo, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek ni usklajen z bistvenimi varnostnimi zahtevami, omogočijo dostopnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka na trgu šele po ugotovitvi, da je skladen s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Kadar eksploziv ali pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi ter premoženje in okolje, distributer o tem obvesti poleg proizvajalca oziroma uvoznika še ministrstvo in inšpektorat.
(4) Distributerji zagotovijo, da v času, ko je eksploziv ali pirotehnični izdelek v okviru njihove odgovornosti, pogoji skladiščenja in prevoza eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka ne ogrožajo njegovega izpolnjevanja bistvenih varnostnih zahtev.
(5) Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek, katerega dostopnost na trgu so omogočili, ni v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, zagotovijo sprejetje ustreznih ukrepov, s katerimi se doseže skladnost navedenega eksploziva ali pirotehničnega izdelka, ali ga, če je treba, umaknejo ali odpokličejo. Kadar eksploziv ali pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi ter premoženje in okolje, distributerji takoj obvestijo ministrstvo in inšpektorat in jima predložijo zlasti informacije o neskladnosti in kakršnih koli sprejetih ukrepih.
(6) Distributerji na podlagi obrazložene zahteve ministrstva ali inšpektorata posredujejo v papirni ali elektronski obliki vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka iz prejšnjega odstavka v skladnost katerega so dvomili, po izvedbi ukrepov pa mu ponovno omogočili dostopnost na trgu.
20.č člen
(prenos obveznosti proizvajalcev na uvoznika ali distributerja)
Uvoznik in distributer se po tem zakonu obravnavata kot proizvajalec in zanju veljajo obveznosti iz 20.a člena tega zakona, kadar data v promet eksploziv ali pirotehnični izdelek pod svojim imenom ali blagovno znamko ali tako spremenita eksploziv ali pirotehnični izdelek, ki je že bil dan v promet, da to lahko vpliva na njegovo že ugotovljeno skladnost z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.«.
7. člen
V 3. poglavju se pred 21. členom doda nov 20.d člen, ki se glasi:
»20.d člen
(organ za ugotavljanje skladnosti)
Organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, ki izvaja dejavnost ugotavljanja skladnosti, vključno z umerjanjem opreme, preskušanjem, certificiranjem, pregledovanjem eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov in izdajanjem potrdil. Izpolnjevati mora pogoje v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Podrobnejše pogoje določi minister.«.
8. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »svetovnem spletu« nadomesti z besedilom »spletni strani ministrstva«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ministrstvo na predlog inšpektorata z odločbo v celoti ali v posameznem delu prekliče že izdano potrdilo o priglasitvi, kadar se s ponovnim preskusom eksploziva ali pirotehničnega izdelka ugotovi njuna neskladnost z bistvenimi varnostnimi zahtevami, ki se jih ne da naknadno odpraviti.
(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za ognjemetne izdelke, ki jih proizvajalec izdela za lastno uporabo in niso namenjeni trgovini ali prenosu v Evropski uniji in za katere ministrstvo dovoli uporabo na ozemlju Republike Slovenije. Minister določi vsebino vloge in pogoje ter postopek za ugotavljanje pogojev za izdajo dovoljenja za uporabo teh izdelkov.«.
9. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ob priglasitvi mora predložiti:
– listino o skladnosti, ki jo izda priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
– izjavo EU o skladnosti.«.
Tretji odstavek se črta.
10. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poleg izpolnjevanja obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena proizvajalci poskrbijo, da imajo vsi eksplozivi, ki so jih dali v promet, nameščeno edinstveno identifikacijsko številko, ki mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, oziroma zagotoviti, da imajo eksplozivi, ki niso vključeni v sistem edinstvene identifikacijske številke v skladu s sistemom za identifikacijo in sledljivost eksplozivov, vse ustrezne podatke za identifikacijo. Minister predpiše podrobnejšo vsebino edinstvene identifikacijske številke, izjeme, ko edinstvene identifikacijske številke ni treba namestiti, in vsebino podatkov za identifikacijo eksplozivov, ki niso vključeni v sistem enotne identifikacijske številke.«.
11. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna, skladno s harmoniziranimi standardi. Da se zagotovi sledljivost pirotehničnih izdelkov, jih proizvajalci označijo z registrsko številko, ki jim jo je dodelil priglašen organ za ugotavljanje skladnosti. Minister predpiše enoten sistem številčenja, podrobnejšo vsebino registrske številke in vsebino označevanja pirotehničnih izdelkov.«.
12. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »kategorij 3« nadomesti z besedilom »kategorij F3«, besedilo »kategorij 4« pa se nadomesti z besedilom »kategorij F4«.
13. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »kategorij 3, 4« nadomesti z besedilom »kategorij F3, F4«.
14. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »kategorija 1« nadomesti z besedilom »kategorija F1«, besedilo »kategorija 2« se nadomesti z besedilom »kategorija F2«, besedilo »kategorija 3« se nadomesti z besedilom »kategorija F3«, besedilo »kategorija 4« pa se nadomesti z besedilom »kategorija F4«.
15. člen
V 35. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(omejitve za prodajo in uporabo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam)«.
V prvem odstavku se besedilo »kategorijo 1« nadomesti z besedilom »kategorijo F1«, besedilo »kategorijo 2« pa se nadomesti z besedilom »kategorijo F2«.
V drugem odstavku se besedilo »kategorije 1 in 2« nadomesti z besedilom »kategorije F1 in F2«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe, stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz harmoniziranih standardov.«.
V petem odstavku se besedilo »kategorije 2 in 3« nadomesti z besedilom »kategorije F2 in F3«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.«.
V sedmem odstavku se besedilo »kategorije 1« nadomesti z besedilom »kategorije F1«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Fizičnim osebam je prepovedana prodaja, posest in uporaba drugih pirotehničnih izdelkov kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, razen če so vgrajeni v vozilo ali v snemljivi del vozila.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se v prvi alineji za besedo »učinka« doda besedilo »in posest takih izdelkov«, v tretji alineji pa se za besedo »zmesi« doda besedilo »in posest takih izdelkov«.
16. člen
Za 37. členom se dodajo novi 37.a, 37.b, 37.c in 37.č člen, ki se glasijo:
»37.a člen
(postopek za ravnanje z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ki pomenijo tveganje na nacionalni ravni)
(1) Kadar inšpektor na podlagi ugotovljenih dejstev utemeljeno sumi, da eksploziv ali pirotehnični izdelek predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi oziroma premoženje ali okolje, izvede preskus spornega eksploziva ali pirotehničnega izdelka glede izpolnjevanja vseh ustreznih varnostnih zahtev tako, da odvzete vzorce spornih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov pošlje priglašenemu organu za ugotavljanje skladnosti, ki predhodno ni ugotavljal skladnosti teh izdelkov.
(2) Kadar inšpektor na podlagi opravljenega preskusa iz prejšnjega odstavka ugotovi, da eksploziv ali pirotehnični izdelek ne izpolnjuje zahtev, določenih s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, pravni osebi ali podjetniku nemudoma odredi ustrezne ukrepe, s katerimi se zagotovi, da eksploziv ali pirotehnični izdelek izpolni navedene zahteve v roku, ki ga določi glede na naravo tveganja in druge okoliščine, od katerih je odvisno v kolikšnem času lahko pravna oseba ali podjetnik, ob dolžni skrbnosti, odpravi nepravilnosti oziroma izvede ukrep. Inšpektorat o odrejenih ukrepih pisno obvesti ministrstvo in priglašeni organ, ki je predhodno ugotavljal skladnost izdelkov.
(3) Kadar ugotovljena neskladnost oziroma nevarnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka ne dopuščata postopanja po prejšnjem odstavku, ali kadar pravna oseba ali podjetnik v roku iz prejšnjega odstavka ne sprejme ukrepov, inšpektor odredi ustrezne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka v skladu z drugim odstavkom 38. člena tega zakona.
(4) Za ukrepe iz tega člena se uporablja 21. člen Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
37.b člen
(postopek za ravnanje z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ki pomenijo tveganje na ravni Evropske unije)
(1) Kadar inšpektor v primerih iz prejšnjega člena ugotovi, da neskladnost eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, inšpektorat pripravi obvestilo za ministrstvo, Komisijo in druge države članice Evropske unije o rezultatih preskusa in ukrepih, ki so bili odrejeni.
(2) Pravna oseba in podjetnik morata izvesti odrejene ukrepe glede eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, ki pomenijo tveganje in katerih dostopnost sta omogočila na trgu Evropske unije.
37.c člen
(postopek za ravnanje pri skladnih eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki predstavljajo tveganje)
(1) Kadar inšpektor po izvedbi preskusa iz 37.a člena tega zakona ugotovi, da eksploziv ali pirotehnični izdelek, čeprav je skladen z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, predstavlja tveganje za življenje, zdravje ali varnost ljudi, za premoženje ali okolje ali ogroža druge vidike zaščite javnega interesa, pravni osebi ali podjetniku odredi ustrezne ukrepe iz drugega odstavka 38. člena tega zakona, s katerimi se zagotovi, da sporni eksploziv ali pirotehnični izdelek takrat, ko bo dan v promet ali mu bo omogočena dostopnost na slovenskem trgu, ne bo več predstavljal navedenega tveganja, ali pa eksploziv ali pirotehnični izdelek umakne s trga ali ga odpokliče v roku, določenem glede na naravo tveganja in druge okoliščine, od katerih je odvisno v kolikšnem času lahko pravna oseba ali podjetnik, ob dolžni skrbnosti, odpravi nepravilnosti oziroma izvede ukrep.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka inšpektorat nemudoma pripravi obvestilo za ministrstvo, Komisijo in druge države članice Evropske unije o vrsti tveganja ter vrsti in trajanju sprejetih ukrepov ter ga posreduje ministrstvu.
(3) Pravna oseba in podjetnik morata izvesti odrejene ukrepe iz prvega odstavka tega člena za skladne eksplozive ali pirotehnične izdelke, ki predstavljajo tveganje in katerih dostopnost sta omogočila na trgu Evropske unije.
37.č člen
(postopek za ravnanje pri ugotovitvi formalne neskladnosti)
(1) Kadar inšpektor ugotovi, da:
– oznaka CE ni nameščena v skladu s pravili in pogoji za namestitev oznake CE ali oznaka CE ni bila nameščena;
– identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je bil udeležen v fazi nadzora proizvodnje, ni bila nameščena v skladu s pravili in pogoji namestitve identifikacijske številke priglašenega organa ali ni bila nameščena;
– tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna;
– manjkajo potrebne informacije o uvozniku ali so te napačne ali nepopolne ali proizvajalec ni zagotovil, da ima eksploziv edinstveno identifikacijsko številko, oziroma ni zagotovil, da imajo eksplozivi, ki niso vključeni v sistem edinstvene identifikacijske številke, navedene vse ustrezne podatke za identifikacijo,
pravni osebi ali podjetniku odredi, da neskladnost odpravi v roku, določenem glede na okoliščine, od katerih je odvisno v kolikšnem času lahko pravna oseba ali podjetnik ob dolžni skrbnosti odpravi neskladnosti.
(2) Kadar neskladnosti iz prejšnjega odstavka v določenem roku niso bile odpravljene, inšpektor odredi ustrezne ukrepe v skladu z deveto alinejo drugega odstavka 38. člena tega zakona.«.
17. člen
V prvem odstavku 38. člena se v prvi alineji za besedo »prometu« doda vejica in besedilo »pri čemer ob ugotovljenih neskladnostih smiselno uporabi postopek in pooblastila iz 37.a, 37.b in 37.c člena tega zakona«.
V drugem odstavku se na koncu sedme alineje pika nadomesti s podpičjem in dodajo se nove osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasijo:
»– začasno, do zagotovitve, da eksploziv ali pirotehnični izdelek izpolni zahteve določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, prepove promet s temi eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
– začasno prepove promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ki niso ustrezno označeni ali so za njih ugotovljene druge formalne neskladnosti, oziroma z njimi prepove promet ali odredi odpoklic ali umik s trga, če se kljub začasni prepovedi prometa te pomanjkljivosti ne odpravijo, in o tem obvesti ministrstvo;
– začasno, do zagotovitve skladnosti, odredi umik ali odpoklic eksploziva ali pirotehničnega izdelka, ki ni skladen s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
– po ugotovitvi neskladnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ki se jih ne da naknadno odpraviti in ki jih je ugotovil priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, odredi umik ali odpoklic izdelka s trga in o tem obvesti ministrstvo ter mu predlaga preklic potrdila o priglasitvi;
– od pravnih oseb ali podjetnikov zahteva, da mu nemudoma sporočijo podatke o vseh drugih pravnih osebah ali podjetnikih, ki so jim dobavili ali dostavili eksploziv ali pirotehnični izdelek, in sicer za obdobje zadnjih desetih let.«.
V tretjem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
18. člen
V 39. členu se v prvi alineji za besedo »eksploziv« doda besedilo »ali pirotehnične izdelke«.
19. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(obveščanje)
(1) Obvestilo inšpektorata o ugotovljenih neskladjih iz 37.a, 37.b in 37.c člena tega zakona vsebuje najmanj naslednje podatke:
– vse razpoložljive podrobnosti o eksplozivu ali pirotehničnemu izdelku, zlasti pa podatke, potrebne za identifikacijo neskladnega eksploziva ali pirotehničnega izdelka in njegovega porekla ter podatke o dobavni verigi,
– rezultate preskusa,
– vrste neskladnosti in tveganja,
– vrste in trajanje sprejetih nacionalnih ukrepov ter stališča pravne osebe ali podjetnika, ki so ji bili ukrepi odrejeni.
(2) Inšpektorat v obvestilu iz prejšnjega odstavka posebej navede naslednje vzroke neskladnosti:
– eksploziv ali pirotehnični izdelek ne izpolnjuje pogojev, ki so povezani z ogrožanjem zdravja ali varnosti ljudi ali varstvom premoženja ali okolja, ali
– eksploziv ali pirotehnični izdelek, kljub sklicevanju na skladnost s harmoniziranimi standardi, ni v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami.
(3) Kadar ministrstvo prejme obvestilo o neskladnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka od druge države članice Evropske unije ali Komisije, nemudoma obvesti ostale države članice Evropske unije in Komisijo o vseh sprejetih ukrepih glede tega eksploziva ali pirotehničnega izdelka v Republiki Sloveniji in dodatnih razpoložljivih podatkih, ki so na voljo v zvezi z neskladnostjo tega eksploziva ali pirotehničnega izdelka. Kadar se ministrstvo ne strinja s sprejetim ukrepom države članice Evropske unije, ki je obvestilo posredovala, predloži svoj ugovor Komisiji.
(4) Kadar je ob zaključku postopkov, določenih v 37.b in 37.c členu tega zakona zoper ukrep inšpektorja vložen ugovor države članice Evropske unije in če Komisija odloči, da je ukrep neupravičen, ga inšpektorat nemudoma razveljavi.
(5) Inšpektorat pripravi letno poročilo o svojih dejavnostih tržnega nadzora, ki ga posreduje ministrstvu.
(6) Vsa obveščanja drugih držav članic Evropske unije in Komisije potekajo preko ministrstva. Ministrstvo lahko od inšpektorata ustno ali pisno zahteva vsebinske in oblikovne dopolnitve obvestila.«.
20. člen
V prvem odstavku 41. člena se za besedilom »streliva,« doda besedilo »izdanih certifikatih o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki«.
21. člen
V 43. členu se na koncu besedila tretje alineje pika nadomesti s podpičjem in se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– evidenco izdanih certifikatov o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.«.
22. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(evidence pravnih oseb in podjetnikov)
(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja eksplozive, jih uvaža ali vrši z njimi promet na debelo, vodi evidenco o vrsti in količini proizvedenih, prodanih ter uničenih eksplozivov. Navedena evidenca zagotavlja elektronsko zbiranje in hranjenje podatkov ter vsebuje edinstveno identifikacijo in sledljivost eksploziva na podlagi edinstvene identifikacijske številke, ki je nameščena na eksploziv oziroma njegovo embalažo. Poleg podatkov, ki se nanašajo na edinstveno identifikacijsko številko eksploziva, mora evidenca vsebovati tudi podatke o lokaciji eksploziva in podatke o pravni osebi ali podjetniku, pri katerem je eksploziv (matična številka, firma oziroma ime, sedež in naslov sedeža ali poslovalnice).
(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki pri svojem delu uporablja eksplozive, upravlja evidenco o vrsti in količini porabljenih ter uničenih eksplozivov. Navedena evidenca vsebuje edinstveno identifikacijo in sledljivost eksploziva ter se lahko vodi elektronsko ali v obliki knjig.
(3) Pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja, opravlja promet s pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, vodi evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih pirotehničnih izdelkov. Proizvajalci pirotehničnih izdelkov vodijo tudi knjigo pritožb in evidenco neustreznih ter odpoklicanih pirotehničnih izdelkov, ki ju objavijo na svoji spletni strani.
(4) Podatki v evidencah iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se hranijo deset let od dneva, ko je bila v evidenco zabeležena posamezna transakcija z eksplozivom ali pirotehničnim izdelkom, oziroma deset let po tem, ko je bil eksploziv ali pirotehnični izdelek uporabljen ali uničen, oziroma deset let po tem, ko je pravna oseba ali podjetnik prenehal opravljati dejavnost prometa, ter morajo biti zaščitene pred naključnimi ali zlonamernimi poškodbami ali uničenjem. Pravne osebe in podjetniki morajo organom nadzora zagotoviti vpogled v evidence tudi izven običajnega delovnega časa.
(5) Pravne osebe in podjetniki iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki vodijo evidence elektronsko, ministrstvu in organom nadzora omogočijo dostop, vpogled in iskanje podatkov v evidencah iz tega člena preko oddaljene povezave s temi evidencami.
(6) Evidence iz prvega odstavka tega člena inšpektorat preverja v rednih časovnih presledkih, najmanj pa na vsaka tri leta.«.
23. člen
V prvem odstavku 46. člena se v 2. točki za besedo »ministrstva« doda besedilo »ali pristojnega organa«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. ravna v nasprotju z obveznostmi proizvajalca, uvoznika ali distributerja (20.a, 20.b in 20.c člen);«.
Dosedanje 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka postanejo 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točka.
Dosedanja 18. točka, ki postane 19. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»19. omogoči nakup pirotehničnih izdelkov kategorij F3, F4, P2 in T2 osebi, ki nima ustreznega dovoljenja, ali nakup baterij iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku fizični osebi, ki še ni stara 18 let, ali prodaja ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok (tretji in peti odstavek 35. člena);«.
Za 19. točko se dodajo nove 20., 21. in 22. točka, ki se glasijo:
»20. fizičnim osebam prodaja druge pirotehnične izdelke kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, razen če so vgrajeni v vozilo ali snemljivi del vozila (osmi odstavek 35. člena);
21. kljub odredbi inšpektorja o umiku ali odpoklicu eksploziva ali pirotehničnega izdelka še naprej omogoča njegovo dostopnost na trgu (37.a in 37.b člen);
22. kljub odredbi inšpektorja omogoči dostopnost eksploziva ali pirotehničnega izdelka na trgu, ki predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali za premoženje ali okolje (37.c člen).«.
24. člen
V prvem odstavku 47. člena se v 2. točki besedilo »oziroma jih ne usposablja za ravnanje ob nesrečah« črta.
Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. proda smodnik, netilke ali tulce z netilkami osebi, ki nima veljavnega orožnega lista in certifikata za polnjenje streliva za lastne potrebe, ali proda črni smodnik osebi, ki nima dovoljenja pristojnega organa (30. člen).«.
Dosedanja 11. in 12. točka postaneta 12. in 13. točka.
V dosedanji 13. točki, ki postane 14. točka, se besedilo »kategorije 1« nadomesti z besedilom »kategorije F1«.
Dosedanja 14. točka, ki postane 15. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»15. ne vodi predpisanih evidenc, jih ne vodi na predpisan način, podatkov ne hrani predpisan čas, ne omogoči dostopa, vpogleda in iskanja podatkov ali ne omogoči vpogleda v evidence tudi izven običajnega delovnega časa (45. člen);«.
Dosedanja 15. točka postane 16. točka.
25. člen
V prvem odstavku 48. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. poseduje smodnik, netilke ali tulce z netilkami brez veljavnega orožnega lista in certifikata za polnjenje streliva za lastne potrebe ali poseduje črni smodnik brez dovoljenja pristojnega organa (30. člen).«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
Dosedanja 5. točka, ki postane 6. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»6. prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja ognjemetne izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom, ki imajo ustrezno dovoljenje, ali ognjemetne izdelke kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, ali dovoli uporabljati baterije iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku fizični osebi, ki še ni stara 18 let (tretji in peti odstavek 35. člena);«.
V dosedanji 6. točki, ki postane 7. točka, se besedilo »kategorije 1« nadomesti z besedilom »kategorije F1«, za njo pa se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. prodaja, poseduje ali uporablja druge pirotehnične izdelke kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, razen če so vgrajeni v vozilo ali snemljivi del vozila (osmi odstavek 35. člena);«.
V dosedanji 7. točki, ki postane 9. točka, se besedilo »(osmi in deveti odstavek 35. člena)« nadomesti z besedilom »(deveti in deseti odstavek 35. člena)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za prekrške iz 2., 4., 6., 7., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka se izreče tudi stranska sankcija odvzema eksplozivov, pirotehničnih izdelkov in delov streliva. Stranska sankcija se izreče tudi, če izdelki niso storilčeva last.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodno obdobje)
(1) Pravne osebe in podjetniki lahko do porabe obstoječih zalog nemoteno dajejo na trg pirotehnične izdelke, ki so bili izdelani in dani v promet pred 1. julijem 2015, in eksplozive, izdelane in dane v promet pred 20. aprilom 2016, ter so skladni z zahtevami Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08).
(2) Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
27. člen
(podzakonski akti)
Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 105/08, 100/10, 24/12 in 88/13) je treba uskladiti s prvim in drugim odstavkom 20.a člena, 20.d členom, petim odstavkom 21. člena, tretjim odstavkom 23. člena in prvim odstavkom 24. člena zakona v treh mesecih, Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/08) z drugim odstavkom 12. člena zakona pa v enem letu od uveljavitve tega zakona.
28. člen
(začetek uporabe)
(1) 8., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24. in 25. točka 5. člena, 20.a, 20.b, 20.c in 20.č člen, četrti in peti odstavek 21. člena, drugi odstavek 22. člena, prvi odstavek 24. člena, osmi odstavek 35. člena, 37.a, 37.b, 37.c in 37.č člen, drugi odstavek 38. člena, 40. in 45. člen, 9., 20., 21. in 22. točka prvega odstavka 46. člena, 14. točka prvega odstavka 47. člena in 8. točka prvega odstavka 48. člena zakona se v delih, ki se nanašajo na pirotehnične izdelke, začnejo uporabljati 1. julija 2015. Do takrat se za pirotehnične izdelke uporabljajo 8. točka 5. člena, drugi odstavek 22. člena, prvi odstavek 24. člena, drugi odstavek 38. člena, 40. in 45. člen ter 14. točka prvega odstavka 47. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08).
(2) 8., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. točka 5. člena, 20.a, 20.b, 20.c in 20.č člen, četrti odstavek 21. člena, drugi odstavek 22. člena, tretji odstavek 23. člena, 37.a, 37.b, 37.c in 37.č člen, drugi odstavek 38. člena, 40. in 45. člen, 9., 21. in 22. točka prvega odstavka 46. člena in 14. točka prvega odstavka 47. člena zakona se v delih, ki se nanašajo na eksplozive, začnejo uporabljati 20. aprila 2016. Do takrat se za eksplozive uporabljajo 8. točka 5. člena, drugi odstavek 22. člena, tretji odstavek 23. člena, drugi odstavek 38. člena, 40. in 45. člen ter 14. točka prvega odstavka 47. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08).
(3) Tretja alineja 2. točke 5. člena, šesti odstavek 6. člena, peti odstavek 9. člena, prvi odstavek 26. člena, prvi odstavek 27. člena, prvi odstavek 34. člena, prvi, drugi, tretji, peti, šesti in sedmi odstavek 35. člena, 18. točka prvega odstavka 46. člena, 13. točka prvega odstavka 47. člena ter 5. in 6. točka prvega odstavka 48. člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2015. Do takrat se uporabljajo tretja alineja 2. točke 5. člena, šesti odstavek 6. člena, peti odstavek 9. člena, prvi odstavek 26. člena, prvi odstavek 27. člena, prvi odstavek 34. člena, prvi, drugi, tretji, peti, šesti in sedmi odstavek 35. člena, 18. točka prvega odstavka 46. člena, 13. točka prvega odstavka 47. člena ter 5. in 6. točka prvega odstavka 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08).
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prvi odstavek 24. člena zakona, ki se nanaša na obveznost proizvajalca, da za zagotovitev sledljivosti označi pirotehnične izdelke z registrsko številko, ki jim jo je dodelil priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/58/EU z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi sistema za sledenje pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 115 z dne 17. 4. 2014, str 28), začne uporabljati 17. oktobra 2016.
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-05/14-1/17
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 226-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost