Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

715. Zakon o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C), stran 1995.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-24
Ljubljana, dne 17. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-2C)
1. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14) se za tretjim odstavkom 47.a člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika begunca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. Posebne okoliščine so podane, kadar obstoji življenjska skupnost med drugimi sorodniki, ki je zaradi specifičnih dejanskih okoliščin v bistvenem podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in finančno odvisnost.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
2. člen
Za tretjim odstavkom 47.b člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana šteje tudi drugega sorodnika osebe s priznano subsidiarno zaščito, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki Sloveniji. Posebne okoliščine so podane, kadar obstoji življenjska skupnost med drugimi sorodniki, ki je zaradi specifičnih dejanskih okoliščin v bistvenem podobna primarni družini oziroma ima enako funkcijo kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in finančno odvisnost.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/14-8/18
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 259-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost