Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

711. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C), stran 1987.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-20
Ljubljana, dne 17. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZPDPD-C)
1. člen
V Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10 in 40/12 – ZUJF) se v prvem odstavku 1. člena za sedanjo osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– 25. oktober – dan suverenosti«.
Dosedanja deveta, deseta in enajsta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta alineja.
V drugem odstavku se za besedo »domovini« doda vejico in besedilo »dan suverenosti«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-07/14-3/22
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 239-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost