Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

710. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A), stran 1986.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-19
Ljubljana, dne 17. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE (ZPRS-1A)
1. člen
V Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2012 o spremembi Direktive Sveta 89/666/EGS ter direktiv 2005/56/ES in 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb (UL L št. 156 z dne 16. 6. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/17/EU).«.
2. člen
V 2. členu se prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– »poslovni register« je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: podružnice tujih podjetij). Poslovni register je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v poslovni register, in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben drug register;
– »registrski organ« je organ ali nosilec javnega pooblastila, ki je s predpisom pooblaščen za vodenje primarnega registra ali uradne evidence;
– »primarni register ali uradna evidenca« je register, razvid, imenik ali druga evidenca, v katero se vpišejo poslovni subjekti pred vpisom v poslovni register, oziroma če je podatkovna baza sestavni del poslovnega registra, hkrati z vpisom v poslovni register;«.
3. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec registra zagotavlja podatke o predpisih in njihovih spremembah, ki določajo javno objavo letnih poročil in podatkov iz poslovnega registra, na evropskem portalu e-pravosodje.«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se prva in peta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– davčnih številkah, oznakah o zavezanosti za DDV in številkah računov, ki so odprti v tujini, ki jih upravljavcu registra posreduje Finančna uprava Republike Slovenije,
– številkah računov, ki jih zagotavlja upravljavec registra iz registra transakcijskih računov, ki ga upravlja v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme,«.
5. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki se vodijo v poslovnem registru, pridobiva upravljavec registra iz Centralnega registra prebivalstva samodejno z uporabo EMŠO.«.
6. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. POSTOPEK VPISA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA, ZA KATERE JE UPRAVLJAVEC REGISTRA REGISTRSKI ORGAN«.
7. člen
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Enota poslovnega registra lahko spremeni ali dopolni podatke v vloženi prijavi oziroma prijavo umakne najpozneje do dneva pred predlaganim datumom vpisa, navedenim v prijavi.«.
8. člen
Tretji odstavek 14. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravljavec registra o vpisu v poslovni register izda sklep, ga posreduje enoti poslovnega registra in objavi na svojem spletnem portalu na način, da se prekrijejo osebni podatki.«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za spremembo ali dopolnitev podatkov v vloženi prijavi o vpisu sprememb podatkov se uporablja določba četrtega odstavka 12. člena.«.
V petem odstavku se v prvem stavku za besedo »sklep« doda besedilo »in ga objavi na svojem spletnem portalu na način, da se prekrijejo osebni podatki«.
10. člen
V drugem odstavku 16. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za spremembo ali dopolnitev podatkov v vloženi prijavi o izbrisu se uporablja določba četrtega odstavka 12. člena.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »sklep« doda besedilo »in ga objavi na svojem spletnem portalu na način, da se prekrijejo osebni podatki«.
11. člen
V 22. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(vpogled, iskanje in izpis podatkov)«.
V prvem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Upravljavec registra zaradi varnosti pravnega prometa omogoči iskanje in vpogled v podatke, v kateri enoti poslovnega registra je določena oseba zastopnik ali ustanovitelj. Iskanje se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v poslovni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke. Prejšnja stavka se uporabljata za enote poslovnega registra, ki se vpisujejo na podlagi zakona, ki ureja sodni register, za samostojne podjetnike posameznike in za druge fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Iskanje in vpogled v podatke sta brezplačna.«.
V drugem odstavku se besedilo »ki pridobijo pravno sposobnost z vpisom v ta register« nadomesti z besedilom »za katere je upravljavec registra registrski organ«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sklepi, objavljeni na podlagi 14., 15. in 16. člena tega zakona, so brezplačno javno dostopni eno leto po dnevu njihove objave.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Določbe spremenjenega oziroma dopolnjenega četrtega odstavka 14. člena, petega odstavka 15. člena in četrtega odstavka 16. člena zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Določba spremenjenega prvega odstavka 22. člena zakona se začne uporabljati štiri mesece po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-03/14-1/12
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 193-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost