Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

708. Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), stran 1985.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-17
Ljubljana, dne 17. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1F)
1. člen
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) se v drugem odstavku 156.a člena v prvi alineji besedilo »eno leto« nadomesti z besedilom »pet let«, v drugi alineji pa besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom »pet let«.
2. člen
Roki odloga izvršbe, določeni v sklepih o odlogu izvršbe, izdanih pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi prve in druge alineje drugega odstavka 156.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13), se najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona podaljšajo po uradni dolžnosti, in sicer za toliko, kolikor znaša razlika med časom odobrenega odloga izvršbe iz že izdanega sklepa in na novo določenim najdaljšim časom odloga izvršbe iz drugega odstavka 156.a člena zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/15-1/10
Ljubljana, dne 9. marca 2015
EPA 333-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti