Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

642. Statut Občine Ankaran, stran 1794.

Izhajajoč iz ustavne pravice prebivalcev Ankarana do lokalne samouprave, urejanja lokalnih zadev ter uresničevanja skupnih potreb in interesov v občini, ki jo skladno z zakonskimi pogoji oblikujejo prebivalci Ankarana samostojno, na podlagi demokratično izražene referendumske volje prebivalcev Ankarana o ustanovitvi samostojne Občine Ankaran z dne 8. 11. 2009, upoštevajoč odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ustanovitvi Občine Ankaran št. U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11 z dne 17. 6. 2011) ter na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Ankaran na 4. redni seji dne 3. 3. 2015 sprejel
S T A T U T
Občine Ankaran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ime, območje in sedež občine)
(1) Občina Ankaran je temeljna samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-I-114/11-12, z dne 9. 6. 2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/11 z dne 17. 6. 2011.
(2) Ime občine je Ankaran – Ancarano.
(3) Območje občine obsega v skladu z zakonom morski in kopni del, in sicer naselje: Ankaran.
(4) Sedež občine je v Ankaranu, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano.
(5) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
(6) Občino predstavlja in zastopa župan.
(7) Ime, območje in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
(8) Ime in območje naselja v občini se v skladu z zakonom spremeni z občinskim odlokom.
2. člen
(izvirne in prenesene naloge)
(1) Občina Ankaran (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnimi akti občine ali so določene z zakonom.
(2) Občina lahko opravlja tudi posamezne naloge iz državne pristojnosti, ki jih nanjo z zakonom prenese država, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
3. člen
(občani)
(1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občanke in občani (v nadaljnjem besedilu: občani).
(2) Občani odločajo o zadevah iz pristojnosti občine preko občinskega sveta, sestavljenega iz članov, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem ter preko drugih organov občine v skladu s tem statutom. Občani sodelujejo pri odločanju o lokalnih zadevah javnega pomena tudi neposredno, na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo, skladno z določbami tega statuta.
4. člen
(avtohtona italijanska narodna skupnost)
(1) Območje Občine Ankaran je narodnostno mešano območje slovenske in italijanske narodne skupnosti.
(2) Občina skladno z ustavo, zakonom in tem statutom zagotavlja občanom – pripadnikom avtohtone italijanske narodne skupnosti takšen položaj, ki jim omogoča ohraniti in uveljaviti svojo narodno identiteto.
(3) Ta statut določa način uresničevanja posebnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti v občini.
5. člen
(jezik)
Na območju občine sta uradna jezika slovenščina in italijanščina.
6. člen
(uresničevanje skupnih nalog)
(1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
(2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe, organe skupne občinske uprave ter pravne osebe javnega in zasebnega prava.
(3) Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov lahko združuje ali vključuje v združenja.
7. člen
(grb, zastava in praznik občine)
(1) Občina Ankaran ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi s statutarnim sklepom.
(2) Občina ima žig okrogle oblike, na katerem je v sredini obris občinskega grba v obliki ščita, v obodu pa napis OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO. Na žigih posameznih organov so še napisi: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE; ŽUPAN – IL SINDACO; NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO; OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE; OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE; POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.
(3) Velikost, uporabo in hrambo žigov občine določi župan s sklepom.
(4) Za prispevek k razvoju občine ter za izjemne dosežke in zasluge podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu z odlokom.
II. NALOGE OBČINE
8. člen
(naloge občine)
(1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom, tem statutom ali drugim splošnim aktom občine, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine,
– opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje, tako da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
– oddaja premoženje v najem ali zakup,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
– pospešuje gospodarski razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi v skladu s predpisi pospešuje razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov,
– v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma, trgovine, kmetijstva, lovstva, gozdarstva.
4. Izvaja pristojnosti v zvezi z njeno priobalno lego:
– upravlja obalno infrastrukturo lokalnega pomena,
– skladno s predpisi upravlja morski akvatorij,
– organizira, ureja ter usmerja gospodarske in druge dejavnosti na morju in ob njem.
5. Prispeva k uresničevanju in v okviru svojih pristojnosti skrbi za izvajanje posebnih pravic pripadnikov italijanske narodne skupnosti.
6. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje števila neprofitnih najemniških stanovanj, tako da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
7. Skrbi za lokalne javne službe, tako da:
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
– odloča o koncesijah,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja primarno zdravstveno varstvo,
– zagotavlja mrliško pregledno službo,
– kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave.
8. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno varstvo tako da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalne (javna osnovna šola in javni vrtec) in zdravstvene zavode in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost,
– oblikuje in uresničuje preventivne programe za krepitev zdravja občanov in zagotavlja sredstva za te programe,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
9. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele, tako da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.
10. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije, tako da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– varuje kulturno dediščino,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
11. Skrbi za varstvo zraka, tal, morja, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, tako da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– varuje naravno dediščino,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
12. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.
13. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč, tako da v skladu z merili in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje v primerih elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in izvajalci civilne zaščite ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
14. Ureja javni red v občini, tako da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
9. člen
(druge naloge)
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– odločanje o rabi prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.
10. člen
(statistične, evidenčne in analitične naloge)
(1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov. Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.
(2) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom.
(3) Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti; za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
(4) Za potrebe obdelave pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.
(5) Občina je dolžna o vodenju evidence ravnati skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, prav tako pa je pristojnim inštitucijam skladno z zakonom dolžna javljati podatke o tem, katere evidence vodi (predvsem za register zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi informacijski pooblaščenec).
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
11. člen
(organi občine)
(1) Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor.
(2) Občina ima volilno komisijo in posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana občinskega sveta predstavnika italijanske narodne skupnosti kot samostojna občinska organa, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbita za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
(3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon ali splošni akt občine.
(4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.
(5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji.
(6) Mandatna doba organov občine traja štiri leta, razen če zakon ne določa drugače.
12. člen
(sprejemanje odločitev na sejah organov)
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če prejme večino opredeljenih glasov navzočih članov.
13. člen
(javnost dela)
(1) Delo organov občine je javno.
(2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Javnost se zagotavlja skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določili zakona, ki ureja varstvo tajnih podatkov, in skladno s splošnimi akti občine.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut in poslovnik občinskega sveta.
(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes. Vpogled se omogoči skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(5) Občina ima skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, objavljen katalog informacij javnega značaja.
14. člen
(občinsko glasilo in spletna stran)
Občina ima svoje občinsko glasilo in spletno stran.
2. Občinski svet
15. člen
(občinski svet)
(1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
(2) Občinski svet šteje trinajst članov, od katerih enega člana izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti.
(3) Člane občinskega sveta volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Mandatna doba članov občinskega sveta traja štiri leta. Volitve članov občinskega sveta se opravijo v skladu z zakonom.
(4) Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinski svet.
(6) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v dvajsetih dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v desetih dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
(7) Prvo sejo občinskega sveta, do ugotovitve občinskega sveta o izvolitvi novega župana, vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. S trenutkom ugotovitve izvolitve novega župana vodenje seje prevzame in nadaljuje novo izvoljeni župan.
(8) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače.
16. člen
(volitve članov občinskega sveta)
(1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem načelu.
(3) Član občinskega sveta predstavnik italijanske narodne skupnosti se voli po večinskem načelu.
(4) Za volilno enoto šteje območje občine.
17. člen
(pristojnosti občinskega sveta)
(1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.
(2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema proračun občine in zaključni račun,
– sprejema občinske podrobne prostorske načrte, občinske prostorske načrte, določa območja predkupne pravice občine in ugotavlja javno korist v primerih, ko je potrebno izvesti postopek razlastitve,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
– imenuje in razrešuje predsednike, podpredsednike in člane komisij in odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– daje pobude za sklic zborov občanov,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
– sprejme akt, v katerem določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
– v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta statut.
(3) Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.
(4) Občinski svet za svoja pisanja uporablja občinski žig z dodatnim napisom: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE.
18. člen
(funkcija člana občinskega sveta)
(1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(2) Opravljanje funkcije člana občinskega sveta je častno.
(3) Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta v višini enega evra. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana.
(4) Način izplačila prejemkov članov občinskega sveta ureja splošni akt občine.
(5) Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
(6) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.
(7) Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
(8) Glede poslovanja občine s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki so povezane s funkcijo člana občinskega sveta, se upoštevajo določbe zakona, ki ureja preprečevanje korupcije.
19. člen
(vloga župana v občinskem svetu)
(1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
(2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
(3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
(4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši navzoči član občinskega sveta.
(5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.
(6) Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta ali pa član občinskega sveta pripadnik italijanske narodne skupnosti glede zadev, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov. Seja mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagani dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
(7) Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
20. člen
(organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta)
(1) Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.
(2) Gradiva za potrebe občinskega sveta se pripravi in pošilja prvenstveno v elektronski obliki. V papirni obliki se pripravljajo zgolj gradiva, ki jih ni mogoče zagotoviti v elektronski obliki ali elektronska oblika ni primerna za tako vrsto gradiv.
21. člen
(seje občinskega sveta)
(1) Občinski svet dela in odloča na sejah.
(2) Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
(3) Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(4) Župan mora predloge odborov in komisij občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta. O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
(5) Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta. Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila oddana do začetka seje, ter na ustna vprašanja dana ob obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita na naslednji seji.
(6) Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
(7) Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.
22. člen
(odločanje občinskega sveta)
(1) Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali ta statut ne določata drugačno večino.
(2) Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Odločitve posameznega svetnika pri javnem glasovanju se objavi v katalogu informacij javnega značaja občine na svetovnem spletu. Občinski svet sprejema odločitve s tajnim glasovanjem, če je tako določeno s tem statutom, poslovnikom občinskega sveta ali drugim splošnim aktom občine.
(3) Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
(4) Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
(5) Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
23. člen
(predčasno prenehanje mandata)
(1) Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.
(2) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov za prenehanje mandata.
(3) Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta določa zakon.
24. člen
(odbori in komisije občinskega sveta)
(1) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(2) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– Odbor za družbene dejavnosti (ODD),
– Odbor za gospodarske dejavnosti (OGD),
– Odbor za okolje in prostor (OOP),
– Odbor razvoj in investicije (ORI),
– Odbor za finance in računovodstvo (OFR),
– Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo (OPS),
– Komisija za mandatna vprašanja, volitve ter imenovanja (KMI),
– Komisija za vloge in pritožbe (KVP),
– Komisija za priznanja in nagrade (KPN),
– Komisija za vprašanja italijanske narodne skupnosti (KIS).
(3) Organizacijo, delovno področje in število članov posameznega stalnega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi organizacijo, delovno področje in število članov občasnega delovnega telesa ter opravi imenovanje.
25. člen
(imenovanje članov odborov in komisij)
(1) Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov, in sicer najmanj polovico članov, ostale člane pa izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Delo v odboru ali komisiji občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
(3) Opravljanje dela v odboru ali komisiji občinskega sveta je častno.
(4) Člani odborov in komisij za opravljanje svoje funkcije ne prejemajo plačila.
(5) Članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
26. člen
(pristojnosti odborov in komisij občinskega sveta)
(1) Odbori in komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
(2) Odbori in komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
(3) Do imenovanja vseh članov odbora ali komisije občinski svet neposredno, brez predhodno pridobljenega mnenja, obravnava gradiva in sprejema odločitve z delovnega področja odbora oziroma komisije.
27. člen
(razrešitev člana delovnega telesa občinskega sveta)
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta. Za razrešitev članov ali celotnega delovnega telesa je potrebna enaka večina kot za njihovo imenovanje.
28. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
29. člen
(naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
(1) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in dva člana, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev: plače in nadomestila plač občinskih funkcionarjev, sejnine ter plačila za nepoklicne funkcionarje, letni dopust in podobno.
3. Župan
30. člen
(župan)
(1) Župan je izvršilni organ občine in njen zakoniti zastopnik.
(2) Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Mandatna doba župana traja štiri leta. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
(3) Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
(4) Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinski svet.
(5) Župan opravlja funkcijo poklicno ali nepoklicno. O svoji odločitvi obvesti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(6) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
31. člen
(volitve župana)
(1) Volitve župana so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.
(2) Župana se voli po dvokrožnem večinskem načelu.
(3) Za volilno enoto šteje območje občine.
32. člen
(pristojnosti župana)
(1) Župan predstavlja in zastopa občino. Župan predstavlja tudi občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
(2) Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta statut.
(3) Župan za svoja pisanja uporablja občinski žig z dodatnim napisom: ŽUPAN – IL SINDACO.
33. člen
(zadržanje objave splošnega akta)
(1) Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Občinski svet mora o zadevi ponovno odločiti na prvi naslednji seji.
(2) Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
(3) Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Občinski svet mora o zadevi ponovno odločiti na prvi naslednji seji.
(4) Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
(5) Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
34. člen
(naloge župana na področju zaščite in reševanja)
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine oziroma poverjenike za civilno zaščito, tako da prenese pristojnosti izvajanja civilne zaščite na društvo ali drugo organizacijo skladno z zakonom,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
35. člen
(nujni ukrepi)
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
36. člen
(podžupan občine)
(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega in največ dva podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
(2) Kolikor ima občina dva podžupana, mora biti en podžupan član občinskega sveta pripadnik italijanske narodne skupnosti, izvoljen na posebni listi pripadnikov italijanske narodne skupnosti, če ni pripadnik italijanske narodne skupnosti župan.
(3) Podžupana pripadnika italijanske narodne skupnosti imenuje in razrešuje župan na zahtevo Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
(4) Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
(5) Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
(6) Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati o odločitvah občinskega sveta.
(7) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
37. člen
(nadomeščanje župana in podžupana)
(1) Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
(2) V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
38. člen
(komisije in drugi strokovni organi občine)
(1) Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev in opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
(2) Župan lahko imenuje komisije in druge strokovne organe občine v obsegu, ki ga dopušča zakon ali drug predpis.
39. člen
(predčasno prenehanje mandata župana)
(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom. Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.
(2) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.
(3) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
(4) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata župana sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov za prenehanje mandata. Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.
(5) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
(6) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z nastopom funkcije novo izvoljenega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.
(7) Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
40. člen
(nadzorni odbor občine)
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
(3) Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
41. člen
(imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v petinštiridesetih dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in primerne izkušnje s finančno-računovodskega ali s pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
(3) Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
42. člen
(konstituiranje nadzornega odbora)
(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.
(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.
(3) Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
(4) Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja občinski žig z dodatnim napisom: NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO.
43. člen
(program dela nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju v mesecu decembru koledarskega leta za naslednje leto predloži županu. V primeru, da je nadzorni odbor zaradi nerednih okoliščin (predčasne volitve, ustanovitev občine ipd.) konstituiran sredi leta, mora program pripraviti in posredovati županu čimprej po konstituiranju, vendar ne kasneje kot v roku petinštirideset dni.
(2) Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor nad proračunom, zaključnim računom proračuna občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
(3) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu.
(4) Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.
(5) Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
(6) Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko ta obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
44. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
(2) Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana in odgovorno osebo uporabnika proračuna. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe.
(3) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Vse podatke in pojasnila so dolžni podati nemudoma.
45. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
(3) Vsak član nadzornega odbora je dolžan o obstoju izločitvenih razlogov na svoji strani obvestiti predsednika nadzornega odbora, predsednik pa je dolžan o lastnih izločitvenih razlogih obvestiti občinski svet.
(4) Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
(5) V primeru, da zaradi podanih okoliščin, ki zahtevajo izločitev članov nadzornega odbora, nadzorni odbor ni sklepčen oziroma ne more glasovati o izločitvi članov, lahko predsednik ali katerikoli član nadzornega odbora poda predlog občinskemu svetu, da imenuje začasne člane nadzornega odbora, ki bodo nadomeščali izločene člane. Začasni člani morajo izpolnjevati enake pogoje kot člani nadzornega odbora.
46. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.
(2) Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru skupaj s pripombami ostalima članoma nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku osmih dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
(4) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Kolikor nadzornik ne želi upošteva usmeritev za njegovo spremembo ali dopolnitev, lahko to stori katerikoli član nadzornega odbora, nadzornik pa zaradi neupoštevanja zavez po statutu ni upravičen do nadomestila za pripravo osnutka poročila o nadzoru.
(5) Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
47. člen
(odzivno poročilo)
(1) Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
(4) Obvezna priloga poročila o nadzoru je tudi odzivno poročilo, če ga je nadzorovana oseba pravočasno dostavila nadzornemu odboru.
48. člen
(vsebina poročila nadzornega odbora)
(1) Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.
(2) V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.
(3) Z ocenami nadzorni odbor presodi, kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na ugotovitve in ocene v nadzoru.
(4) V mnenju se izrazi, ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.
(5) Nepravilno poslovanje je poslovanje nadzorovane osebe, ki je v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.
(6) Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in/ali neuspešno.
(7) Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.
(8) Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.
(9) Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.
(10) Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje, kako lahko nadzorovana oseba izboljša poslovanje, tako da nakaže možnosti za izboljšanje.
49. člen
(postopanje nadzornega odbora v primeru ugotovljenih kršitev)
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
50. člen
(obravnava poročila nadzornega odbora)
(1) Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
(2) Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, in drugi), ter z za poslovanje občine pomembnimi odločitvami.
(3) Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
51. člen
(letno poročilo o delu in porabi sredstev nadzornega odbora)
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.
52. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Delo nadzornega odbora je javno.
(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.
(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
(4) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
(5) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo on pooblasti.
53. člen
(strokovna in administrativna pomoč za delo nadzornega odbora)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranju gradiva, sprejemanju in urejanju pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.
(3) Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
54. člen
(sredstva za delo nadzornega odbora)
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
55. člen
(plačilo za opravljanje dela članov nadzornega odbora)
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu s splošnim aktom občinskega sveta. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.
56. člen
(poslovnik o delu nadzornega odbora)
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
57. člen
(občinska uprava)
(1) Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
(2) Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih zadevah na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
(3) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.
(5) Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
(6) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(7) S splošnim aktom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter v aktu o sistemizaciji delovnih mest se določi izobrazba direktorja občinske uprave občine.
(8) Občinska uprava za svoja pisanja uporablja občinski žig z dodatnim napisom: OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
58. člen
(ustanovitev skupne občinske uprave)
(1) Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
(2) Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi na skupen predlog županov občin sprejmejo vsi člani občinskih svetov.
(3) Organizacija in delo skupne občinske uprave se določita z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo člani občinskih svetov občin.
(4) Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.
(5) Za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež.
(6) Organ skupne občinske uprave vodi uradnik na položaju.
(7) Z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave.
(8) Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(9) Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
(10) Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
(11) O izločitvi predstojnika organa skupne občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
(12) Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se naloge opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.
(13) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave, odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile.
(14) O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.
59. člen
(odločanje o upravnih zadevah)
(1) Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih zadevah v upravnem postopku.
(2) Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
(3) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
60. člen
(pristojnosti za odločanje v upravnih zadevah)
(1) Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave izdaja direktor občinske uprave, ki lahko za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah pooblasti druge osebe občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
61. člen
(izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku)
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.
62. člen
(odločanje o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti)
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo, ki določa zahtevano strokovno izobrazbo za odločanje v upravnem postopku, in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
63. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte)
(1) O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.
64. člen
(izločitev uradne osebe)
(1) O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
(2) O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči, razen če ni z zakonom drugače določeno.
6. Volilni organi občine
65. člen
(občinska volilna komisija in posebna občinska volilna komisija)
(1) Občina Ankaran ima Občinsko volilno komisijo in Posebno občinsko volilno komisijo.
(2) Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije določa zakon.
(3) Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija za svoja pisanja uporabljata občinski žig z dodatnim napisom: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE oziroma POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.
7. Drugi organi občine
66. člen
(drugi organi občine)
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
67. člen
(zagotavljanje civilne zaščite)
(1) Občina je dolžna zagotavljati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami skladno z določili zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine ali pa za izvajanje nalog pooblasti društvo ali drugo organizacijo, ki izvaja operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu s sprejetimi načrti.
(3) Poveljnik oziroma poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.
IV. POLOŽAJ ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI IN NJENIH PRIPADNIKOV
68. člen
(pravice pripadnikov italijanske narodne skupnosti)
(1) Pripadnikom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena pravica, da svobodno izražajo svojo narodno pripadnost, da gojijo in izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj jezik.
(2) Italijanski narodni skupnosti in njenim pripadnikom je zagotovljena pravica, da v okviru veljavne zakonodaje svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva.
69. člen
(uresničevanje pravic in dolžnosti)
Pravice in dolžnosti, ki so posebnega pomena za italijansko narodno skupnost uresničujejo njeni pripadniki v skladu z ustavo, zakonom in tem statutom s tem, da:
1. Ustanovijo Samoupravno skupnost italijanske narodnosti Ankaran, ki je oseba javnega prava, v okviru katere:
– v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svoje pristojnosti,
– v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih pravic narodne skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnosti,
– obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo položaj narodne skupnosti, sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom,
– vzpodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete pripadnikov italijanske narodne skupnosti.
2. Skupaj z drugimi občani urejajo vprašanja, ki so temeljnega pomena za uveljavljanje njihovih ustavnih in statutarnih pravic.
70. člen
(uresničevanje nalog)
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran uresničuje svoje naloge s tem, da:
– vzpodbuja in organizira kulturne, raziskovalne, informativne, založniške in gospodarske dejavnosti za razvoj narodne skupnosti,
– ustanavlja organizacije in javne zavode,
– spremlja in vzpodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja za pripadnike italijanske narodne skupnosti in v skladu z zakonom sodeluje pri načrtovanju in organiziranju vzgojno-izobraževalnega dela in pri pripravi vzgojno-izobraževalnih programov,
– razvija stike z matičnim narodom, pripadniki italijanske narodne skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami,
– v skladu z zakonom opravlja naloge iz državne pristojnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
71. člen
(podajanje in obravnava predlogov, pobud in mnenj)
(1) Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran daje občinskemu svetu, županu in drugim organom občine predloge, pobude in mnenja o zadevah, ki se nanašajo na položaj narodne skupnosti in ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka morajo obravnavati predloge, pobude in mnenja samoupravne narodne skupnosti in se do njih opredeliti.
72. člen
(posebni akti občine in soglasja zanje)
(1) V okviru svojih pristojnosti organi občine s posebnimi akti urejajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje posebnih pravic in financiranje italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov, ter odločajo o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic te skupnosti in njenih pripadnikov.
(2) K splošnim aktom in odločitvam iz prejšnjega odstavka daje soglasje oziroma predhodno mnenje Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
73. člen
(soglasje člana občinskega sveta predstavnika italijanske narodne skupnosti k aktom občine)
(1) Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran preko člana občinskega sveta predstavnika italijanske narodne skupnosti daje soglasje k naslednjim aktom:
– o imenovanju naselij, ulic in trgov na območju občine,
– o ustanovitvi javnih zavodov za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, če ta skupnost ni soustanovitelj javnega zavoda,
– o soglasju k statutom ter o soglasju k imenovanju direktorjev javnih zavodov za izvajanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti, če ta skupnost ni soustanovitelj javnega zavoda,
– o ureditvi vidne dvojezičnosti ter
– drugim aktom občine, ki urejajo vprašanja glede uresničevanja posebnih pravic zgolj italijanske narodne skupnosti in njenih pripadnikov.
(2) Soglasje Sveta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran k aktom iz prejšnjega odstavka si mora član občinskega sveta predstavnik italijanske narodne skupnosti pridobiti pred odločitvijo o soglasju in ga vložiti pisno na seji občinskega sveta oziroma drugega pristojnega organa občine.
74. člen
(pristojnosti Sveta samoupravne italijanske narodne skupnosti)
(1) Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran daje županu zahtevo za imenovanje in razrešitev podžupana pripadnika italijanske narodne skupnosti.
(2) Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran daje predhodno mnenje k naslednjim aktom občine:
– statutu občine,
– o simbolih občine,
– dolgoročnemu in srednjeročnemu planu razvoja občine,
– proračunu občine,
– programu razvoja na področju kulture in izobraževanja ter
– drugim odločitvam občinskega sveta oziroma drugih pristojnih organov občine, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic italijanske narodne skupnosti.
75. člen
(delovanje samoupravne narodne skupnosti)
(1) Občina mora Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti Ankaran zagotoviti nujno potrebne prostore in druge materialne možnosti za osnovno dejavnost.
(2) Sredstva za njeno delovanje se v skladu z zakonom zagotavljajo iz proračuna občine.
(3) Občina skladno z zakonom zagotavlja tudi del sredstev za delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe italijanske narodne skupnosti, in del sredstev za financiranje sodelovanja te skupnosti z matičnim narodom in njeno državo, s pripadniki italijanske narodne skupnosti v drugih državah in z mednarodnimi organizacijami.
(4) Če Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran ne poda zahteve za imenovanje podžupana in župan ne imenuje drugega podžupana člana občinskega sveta pripadnika italijanske narodne skupnosti, skladno s 36. členom Statuta, se poleg že predvidenih sredstev iz občinskega proračuna za delovanje Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran le-tej v proračunu občine zagotovi dodatna sredstva v višini sredstev, ki bi pripadala podžupanu pripadniku italijanske narodne skupnosti za neprofesionalno opravljane funkcije.
76. člen
(jezik)
Občanom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega jezika v občinskem svetu in drugih organih občine ter nasploh v javnem življenju, pri opravljanju samoupravnih, javnih in drugih funkcij in pooblastil ter pri uveljavljanju zakonitih pravic in pravnih koristi.
77. člen
(dvojezično poslovanje s pravnimi osebami javnega pomena)
Državni organi, organi občinske uprave in drugi organi občine ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in javni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo javno dejavnost na območju občine, so dolžni:
– na vlogo, ki jo vloži občan v italijanskem jeziku, odgovoriti dvojezično in tako tudi poslovati,
– pri poslovanju s strankami upoštevati in uporabljati izvirne priimke in imena pripadnikov italijanske narodne skupnosti in
– pri svojem delu uporabljati dvojezične obrazce.
78. člen
(izobraževanje)
Pripadnikom italijanske narodne skupnosti je zagotovljena vzgoja in izobraževanja v svojem jeziku ter pravica do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja.
79. člen
(soustanavljanje izobraževalnih organizacij)
Občina skladno z zakonom soustanavlja vrtce in osnovne šole za otroke italijanske narodne skupnosti in skrbi za ustanavljanje še drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij za uresničevanje njihovih potreb ter podpira šolanje občanov italijanske narodne skupnosti na srednjih, višjih, visokih šolah in fakultetah v občini in zunaj nje.
80. člen
(jezik okolja kot obvezen učni jezik)
(1) V vseh šolah s slovenskim učnim jezikom na območju Občine Ankaran je italijanski jezik v vseh razredih obvezni učni predmet.
(2) V vseh šolah z italijanskim učnim jezikom na območju Občine Ankaran je slovenski jezik v vseh razredih obvezni učni predmet.
81. člen
(kazenski in upravni postopki)
(1) Na območju občine se vodijo prekrškovni in drugi postopki dvojezično v skladu z zakonom.
(2) Postopki, v katerih nastopa več strank obeh narodov, se vodijo v slovenskem oziroma italijanskem jeziku ali dvojezično.
(3) Državni organi, organi občinske uprave in drugi organi občine, sodišča in drugi nosilci javnih pooblastil, ki izdajajo pravne in druge akte v zakonito določenih postopkih, morajo te akte izdajati občanom italijanske narodne skupnosti v obeh jezikih, drugim občanom pa, če to zahtevajo.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se oba akta štejeta za izvirna.
82. člen
(delovna mesta v pravnih osebah javnega pomena)
V organih občinske uprave, organih občine in drugih samoupravnih lokalnih skupnostih, v javnih podjetjih in zavodih, ki izvršujejo javna pooblastila, morajo biti sistemizirana in zasedena delovna mesta, kjer je obvezno znanje slovenskega in italijanskega jezika.
83. člen
(sklepanje zakonske zveze)
Zakonska zveza se sklepa v slovenskem oziroma italijanskem jeziku ali dvojezično, če tako zahtevata občana, ki sklepata zakonsko zvezo.
84. člen
(javni dogodki in obveščanje)
(1) Na proslavah, zborovanjih in drugih javnih manifestacijah na območju občine, ki so namenjena vsem občanom, se morata uporabljati oba jezika.
(2) Napovedovanje in druga javna obvestila na območju občine se morajo opraviti v obeh jezikih.
85. člen
(žig)
Žigi državnih organov, organov občine in organov drugih lokalnih samoupravnih skupnosti, javnih podjetij in zavodov, ki izvršujejo javna pooblastila, političnih strank in društev, ki imajo sedež na območju občine, so dvojezični.
86. člen
(javni napisi in razglasi)
(1) Javni napisi na območju občine so dvojezični.
(2) Razglasi na oglasnih deskah državnih organov, organov občine in drugih lokalnih samoupravnih skupnosti ter izvajalcev gospodarskih in drugih javnih služb so dvojezični.
87. člen
(imena krajev in ulic)
Organi občinske uprave in drugi organi občine ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti, javna podjetja in zavodi, ki izvršujejo javna pooblastila, morajo pri svojem poslovanju uporabljati imena krajev in ulic na območju občine v slovenskem in italijanskem jeziku.
88. člen
(splošni akti organov občin)
Odloki in drugi splošni akti občinskega sveta in drugih organov občine se objavijo v obeh jezikih.
89. člen
(izvajanja določil o vidni dvojezičnosti)
S posebnim odlokom se uredi način izvajanja določil o vidni dvojezičnosti iz tega poglavja statuta.
V. OŽJI DELI OBČINE
90. člen
(krajevne, vaške in četrtne skupnosti)
Območje Občine Ankaran ni razdeljeno na ožje dele občine.
VI. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI
91. člen
(oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini)
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju so:
– zbor občanov,
– referendum,
– ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
92. člen
(zbor občanov)
(1) Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine, ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.
(2) Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
93. člen
(sklic zbora občanov)
(1) Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za posamezen zaselek.
(2) Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta.
(3) Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj petih odstotkov volivcev v občini, zbor občanov za posamezen zaselek pa na zahtevo najmanj petih odstotkov volivcev v tem zaselku.
(4) Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter podpis.
(5) Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
(6) Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve. Če župan ne skliče zbora občanov v tridesetih dneh po pravilno vloženi zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je pobudo za sklic občanov dal.
94. člen
(območje, kraj in čas sklica zbora občanov)
(1) Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.
(2) Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način.
95. člen
(vodenje zbora občanov)
(1) Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
(2) Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja, za katero je zbor sklican.
(3) Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
(4) Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
96. člen
(referendum o splošnem aktu občine)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.
(2) Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
(3) Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.
97. člen
(razpis referenduma)
(1) Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine. Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.
(2) Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
98. člen
(naknadni referendum)
(1) Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe. Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.
(2) Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.
(3) Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
99. člen
(vložitev zahteve za referendum)
(1) Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.
(2) Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec ali politična stranka v občini. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
(3) Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.
(4) Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
(5) Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.
100. člen
(podpora zahtevi za razpis referenduma)
(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem obrazcev ali podpisovanjem na seznam.
(2) Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
(3) Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
(4) Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
101. člen
(razpis referenduma)
(1) Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od pravilne vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavno-sodno presojo take zahteve.
(2) Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali na drug dela prost dan.
(3) Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, tako da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, dan razpisa in dan glasovanja.
(4) Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
(5) Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
102. člen
(pravica glasovati na referendumu)
(1) Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače.
(2) Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
103. člen
(postopek za izvedbo referenduma)
(1) Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
(2) Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj o izvedbi referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, posamezno vprašanje drugače urejeno.
(3) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
104. člen
(svetovalni referendum)
(1) Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
(2) Svetovalni referendum se razpiše za vso občino.
(3) Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
(4) Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
105. člen
(referendum o samoprispevku in drugih vprašanjih)
(1) Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon. Tak referendum se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
(2) Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini, pod pogojem, da se je glasovanja udeležila večina volilnih upravičencev oziroma če zakon ne določa drugače.
5. Ljudska iniciativa
106. člen
(ljudska iniciativa)
(1) Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
(2) Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
(3) Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
(4) Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.
107. člen
(sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
VII. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
108. člen
(občinske javne službe)
(1) Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
(2) Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– s podeljevanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
109. člen
(občinske javne službe na področju družbenih dejavnosti)
(1) Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolsko vzgojo in varstvo otrok,
– osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost,
– osebno pomoč družini in
– knjižničarstvo.
(2) Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.
110. člen
(gospodarske javne službe)
(1) Občina zagotavlja obvezne in izbirne gospodarske javne službe na način in v oblikah, kot jih določa zakon ali drugi splošni akt občine.
(2) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo dejavnosti, ki so kot obvezne lokalne gospodarske javne službe določene z zakonom ali splošnim aktom občine, zlasti pa naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
111. člen
(določitev drugih dejavnosti)
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
112. člen
(ustanovitev pravne osebe javnega prava)
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev, določenih z zakonom.
113. člen
(ustanovitev skupne pravne osebe javnega prava za izvajanje občinskih služb)
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.
114. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
(2) V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
115. člen
(premoženje občine)
(1) Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
(2) Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
(3) Občinski svet na predlog župana sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v postopku sprejemanja proračuna skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti.
(4) Ravnanje s stvarnim premoženjem občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon in predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti. Če z zakonom to ni urejeno, se ravnanje s stvarnim premoženjem izvede v skladu s predpisi, ki veljajo za ravnanje s stvarnim premoženjem države.
(5) Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
(6) Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določajo zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
(7) Za neodplačno pridobitev premoženja je potrebno predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta ob upoštevanju predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občin.
116. člen
(prihodki občine)
(1) Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
(2) Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
117. člen
(proračun občine)
(1) Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta. S proračunom občine se razporedijo vsi prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja v občini. Občinski proračun se sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta.
(2) Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Občinski svet na predlog župana skupaj s proračunom za naslednje leto sprejme tudi proračun za leto, ki mu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja v tridesetih dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
(4) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
(5) V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile, in ekološke nesreče.
(6) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu, odloča župan, nad to višino pa občinski svet z odlokom.
118. člen
(sestavine proračuna občine)
(1) Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov ter obrazložitev.
(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
119. člen
(izvrševanje proračuna občine)
(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
(2) V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnim aktom občine.
(3) Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
(4) Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne javne uslužbence občinske uprave.
(5) Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna za tekoče leto. Poročilo vsebuje podatke in informacije, ki jih določa zakon, ki ureja sistem javnih financ.
120. člen
(sprejem proračuna občine)
(1) Proračun občine se sprejme z odlokom, rebalans oziroma spremembe proračuna občine se sprejmejo z odlokom o rebalansu proračuna oziroma z odlokom o spremembah proračuna.
(2) Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
(3) V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.
(4) Rebalans proračuna predlaga župan, če v teku proračunskega leta ni možno uravnovesiti proračuna občine.
(5) Župan predlaga spremembe proračuna občine pred začetkom leta, na katero se sprejeti proračun nanaša.
121. člen
(začasno financiranje)
(1) Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
(2) Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.
122. člen
(uporaba sredstev proračuna)
(1) Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le za namene in v višini, določeni s proračunom.
(2) Skupna višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank in list (za vse upravičene politične stranke in liste skupaj), ne sme presegati enega evra za vsako posamezno proračunsko leto. Način delitve in izplačila teh sredstev upravičenim političnim strankam in listam ureja splošni akt občine.
123. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
(1) Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
(2) Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
124. člen
(zaključni račun proračuna)
(1) Neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta.
(2) Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, ter občinskemu svetu v sprejem do 31. marca tekočega leta.
(3) Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta.
(4) Župan obvesti o sprejetju zaključnega računa proračuna ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po sprejetju na občinskem svetu.
125. člen
(zadolžitev občine)
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
126. člen
(zadolževanje javnih podjetij in javnih zavodov)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda župan.
(2) O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.
(3) Kadar občina z eno- ali več občinami ustanovi javno podjetje ali javni zavod, o soglasju k zadolževanju odločajo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
127. člen
(knjigovodstvo občine)
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.
128. člen
(finančno poslovanje občine)
(1) Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba v okviru občinske uprave ali skupnega organa občinske uprave.
(2) Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.
129. člen
(javno naročanje)
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
130. člen
(splošni akti občine)
(1) Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
(2) Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
(3) Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
(4) Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
131. člen
(statut občine)
(1) Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(2) Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.
132. člen
(poslovnik občinskega sveta)
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.
133. člen
(odlok in odredba občine)
(1) Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
(2) Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
(3) Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
134. člen
(pravilnik)
(1) S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
(2) Občinski svet praviloma sprejema pravilnike splošne in izvršilne narave (npr. pravilnik o pogojih za oddajo poslovnih prostorov, dodeljevanju posojil, štipendij ipd.).
(3) Župan skladno z določili zakona ureja s pravilniki posamezna vprašanja delovanja občinske uprave (akt o sistemizaciji delovnih mest, napredovanja ipd.).
(4) Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
135. člen
(objavljanje splošnih aktov občine)
(1) Statut, odloki in drugi predpisi občine se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
136. člen
(posamični akti občine)
(1) Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
(2) S sklepom ali odločbo odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
137. člen
(odločanje o pritožbah zoper posamične akte občine)
(1) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
X. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ
138. člen
(zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti)
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
139. člen
(spor o pristojnosti)
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.
140. člen
(upravni spor)
Občina lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine. Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.
141. člen
(upravni in sodni postopki)
Občina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
142. člen
(mnenje delovnega telesa občinskega sveta)
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
143. člen
(veljavnost predpisov)
(1) Z uveljavitvijo tega statuta in do uveljavitve drugih občinskih predpisov Občine Ankaran se v občini smiselno uporabljajo vsi predpisi Mestne občine Koper, veljavni na dan 22. 10. 2014, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni ter kolikor ni s tem statutom ali akti pristojnih organov Občine Ankaran posamezno vprašanje drugače urejeno.
(2) Z uveljavitvijo tega statuta se na območju Občine Ankaran preneha uporabljati veljavni Statut Mestne občine Koper.
(3) Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati Statutarni sklep, ki ga je Občinski svet Občine Ankaran sprejel na konstitutivni seji dne 22. 10. 2014.
144. člen
(začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ankaran, dne 3. marca 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
In virtù del diritto costituzionale degli abitanti di Ancarano all'autonomia locale, alla regolamentazione delle esigenze condivise e gli interessi nel comune, che in conformità alle condizioni di legge, è formulato autonomamente dagli abitanti di Ancarano, in base alla volontà espressa democraticamente durante il referendum dagli abitanti di Ancarano in merito alla costituzione del Comune autonomo di Ancarano in data 8/11/2009, tenendo conto della decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia riguardo alla costituzione del Comune di Ancarano n. U-I-114/11-12 del 9/6/2011, (Gazzetta ufficiale RS, n. 47/11 del 17/6/2011) e ai sensi degli articoli 29 e 64. della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale RS, n. 94/07 – testo ufficiale consolidato, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), il Consiglio comunale del comune di Ancarano, nell’ambito della sua 4ª seduta ordinaria del 3/3/2015 ha approvato lo
S T A T U T O
del comune di Ancarano
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(denominazione, territorio e sede del comune)
(1) Il comune di Ancarano è la comunità fondamentale autonoma locale autogestita, costituita con la decisione della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia, n. U-I-114/11-12, del 9/6/2011, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 47/11 del 17/6/2011.
(2) La denominazione del comune è Ankaran – Ancarano.
(3) Il territorio del comune comprende, in conformità alla legge, l’acquatorio e la terraferma, e precisamente l’abitato di Ancarano.
(4) La sede del comune è ad Ancarano, Strada dell’adriatico 66, 6280 Ankaran – Ancarano.
(5) Il comune è persona giuridica di diritto pubblico con il diritto di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio.
(6) Il comune è rappresentato dal Sindaco.
(7) La denominazione, l’estensione e la sede del comune possono essere modificati con legge e secondo il procedimento disposto dalla legge.
(8) La denominazione e l’estensione dell’abitato del comune possono essere modificati, conformemente alla legge, con un decreto comunale.
Articolo 2
(compiti originali e conferiti)
(1) Il comune di Ancarano (di seguito in breve: comune), nel quadro costituzionale e legislativo, regola ed espleta le questioni locali di importanza pubblica (compiti originari) che definisce con gli atti generali del comune o sono determinati dalla legge.
(2) Il comune può espletare anche determinati compiti di pertinenza statale, trasferiti ad esso con legge dallo Stato, se lo Stato garantisce i mezzi adeguati per l’attuazione dei compiti citati.
Articolo 3
(i cittadini)
(1) Le persone che sono residenti sul territorio del comune sono i cittadini e le cittadine (di seguito in breve: cittadini).
(2) I cittadini decidono in merito alle questioni di competenza del comune tramite il Consiglio comunale, composto dai membri, eletti in base al diritto generale e paritario in occasione di elezioni libere e dirette a scrutinio segreto, nonché tramite gli altri organi del comune, in conformità al presente statuto. I cittadini partecipano alla gestione delle questioni pubbliche locali anche direttamente, mediante le assemblee dei cittadini, con referendum e nell’ambito dell’iniziativa popolare, conformemente alle disposizioni del presente statuto.
Articolo 4
(la comunità nazionale autoctona italiana)
(1) Il territorio del comune di Ancarano rientra nel territorio nazionalmente misto delle comunità nazionali italiana e slovena.
(2) Il comune, in conformità alla costituzione, alla legge e al presente statuto, assicura ai cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana lo status che consente loro di conservare ed esercitare la propria identità nazionale.
(3) Il presente statuto definisce le modalità di realizzazione dei diritti particolari della comunità nazionale autoctona italiana nel comune.
Articolo 5
(lingua)
Sul territorio del comune le lingue ufficiali sono lo sloveno e l’italiano.
Articolo 6
(attuazione dei compiti comuni)
(1) Il comune collabora con i comuni contermini e con altri comuni, con le comunità locali più ampie e con lo Stato per l’attuazione dei compiti comuni. Il comune può collaborare anche con comunità locali di altri stati e con le organizzazioni internazionali di comunità locali.
(2) Il comune collabora con gli altri comuni secondo i principi di discrezionalità e solidarietà e a tale scopo può assieme ad essi costituire unioni, stanziare fondi, costituire organi congiunti, organi dell’amministrazione comunale congiunta e persone giuridiche di diritto pubblico e privato.
(3) Il comune, per presentare e promuovere l’autonomia locale, nonché per coordinare e garantire congiuntamente gli interessi comuni, si può associare o inserire in associazioni.
Articolo 7
(stemma, bandiera e festa del comune)
(1) Il comune di Ancarano ha il suo stemma, la bandiera e una festività, la cui forma, contenuto e utilizzo vengono stabiliti con decreto statutario.
(2) Il comune ha un timbro di forma circolare, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale a forma di scudo e in circonferenza la dicitura OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO. Sui timbri dei singoli organi si trovano anche le seguenti diciture: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE; ŽUPAN – IL SINDACO; NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO; OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE; OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE; POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.
(3) Le dimensioni, l’uso e la detenzione dei timbri del comune vengono definiti da un atto del Sindaco.
(4) Per il contributo allo sviluppo del comune, nonché per i risultati e i meriti eccezionali, il comune conferisce ai cittadini, alle organizzazioni e ad altri soggetti i riconoscimenti comunali e i premi, in conformità ad un decreto particolare.
II. PREROGATIVE DEL COMUNE
Articolo 8
(prerogative del comune)
Il comune evade autonomamente le questioni locali di interesse pubblico (prerogative originali) sancite dalla legge, dal presente statuto o da un altro atto generale del comune, in particolare però:
1. Regola in maniera normativa le questioni locali di interesse pubblico nel seguente modo:
– approva lo statuto e le altre norme del comune,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– pianifica lo sviluppo territoriale ed approva gli atti di assetto territoriale,
– approva i programmi di sviluppo del comune,
– espleta compiti nel settore degli interventi sul territorio e della costruzione di edifici,
– prescrive le tasse e le contribuzioni che sono di sua competenza.
2. Amministra il patrimonio comunale nel seguente modo:
– regolamenta le modalità e le condizioni alle quali viene amministrato il patrimonio comunale,
– acquisisce e dispone di tutti i generi di patrimonio,
– stipula contratti di acquisizione e di cessione di beni immobili e mobili,
– dà i beni in affitto o locazione,
– redige il bilancio di stato patrimoniale con il quale indica il valore del proprio patrimonio.
3. Attua le condizioni per lo sviluppo economico del comune nel seguente modo:
– segue ed analizza i risultati economici nel comune,
– approva gli atti di assetto territoriale che consentono e accelerano lo sviluppo dell’economia nel comune,
– accelera lo sviluppo economico,
– collabora con i soggetti economici e nell’ambito degli interessi e delle prerogative del comune aiuta i soggetti economici a risolvere i problemi di carattere economico,
– con le risorse pubbliche, conformemente alle norme, accelera lo sviluppo dei settori economici, ovvero dei soggetti economici,
– in conformità alla legge espleta compiti nel settore della ristorazione, turismo, commercio, agricoltura, caccia, silvicoltura.
4. Esercita le competenze relative alla sua posizione costiera:
– Gestisce l’infrastruttura costiera di interesse locale,
– conformemente alle norme gestisce l’acquatorio,
– organizza, regolamenta e orienta le attività economiche e di altro tipo sul mare e in prossimità di esso.
5. Contribuisce all’attuazione e, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna per l’attuazione dei diritti speciali degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
6. Attua le condizioni per la costruzione di alloggi e cura l’ampliamento del numero di alloggi in locazione senza scopi di lucro nel seguente modo:
– prevede negli atti di assetto territoriale la costruzione di stabili adibiti ad abitazione,
– approva il programma a breve e a medio termine del comune inerente il settore abitativo,
– segue e analizza la situazione nel settore abitativo del comune,
– verifica la domanda e l’offerta di alloggi in comune e si inserisce nel mercato immobiliare,
– costruisce alloggi per i soggetti socialmente deboli e ristruttura stabili per adibirli a spazi abitativi,
– conformemente alle norme, consente ai cittadini di assumere dei prestiti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli alloggi,
– collabora con società commerciali, enti ed altre istituzioni nella soluzione della problematica abitativa dei cittadini.
7. Fornisce i servizi pubblici locali nel seguente modo:
– assicura l’attuazione dei servizi pubblici locali, obbligatori e facoltativi, conformemente alla legge,
– decide in merito alle concessioni,
– approva gli atti generali che regolano le modalità di costituzione e l’operato dei servizi pubblici locali,
– assicura le fonti per l’operato dei servizi pubblici locali,
– assicura l’assistenza sanitaria primaria,
– assicura la regolamentazione del servizio funebre,
– in qualità di fondatore degli enti sanitari pubblici assicura le fonti per gli investimenti e per gli altri obblighi definiti per legge o dall’atto costitutivo,
– controlla l’operato dei servizi pubblici locali,
– costruisce e tiene in efficienza le opere idriche, energetiche e altre strutture e impianti comunali.
8. Assicura ed incrementa le attività educativa – istruttiva e sanitaria nel seguente modo:
– costituisce gli enti educativo – istruttivi (scuola elementare pubblica e asilo infantile pubblico) e quelli sanitari e, conformemente alla legge, assicura le condizioni per il loro operato,
– in conformità alle leggi che regolano questo settore assicura i mezzi per l’attuazione di tali attività e nell’ambito delle possibilità finanziarie rende possibile l’attuazione dei programmi,
– collabora con gli enti educativo – istruttivi e con quelli sanitari,
– mediante provvedimenti diversificati incrementa l’attività educativo – istruttiva,
– definisce e attua i programmi di prevenzione per migliorare la salute dei cittadini e assicura i fondi per tali programmi,
– attua le condizioni per l’istruzione degli adulti, importante per lo sviluppo del comune e per la qualità della vita dei suoi abitanti.
9. Sviluppa i servizi di tutela sociale, di tutela prescolare, di tutela fondamentale del bambino e della famiglia, dei soggetti socialmente deboli, degli invalidi e degli anziani nel seguente modo:
– segue la situazione in questo settore,
– propone agli organi ed alle istituzioni preposte determinati provvedimenti in questo settore,
– collabora con il centro per l’assistenza sociale, con gli enti pubblici e con altri organi ed istituzioni competenti,
– può assegnare sussidi economici e premi simbolici in occasione di eventi particolari o commemorazioni di cittadini.
10. Incrementa lo sviluppo delle attività di ricerca, culturali e sociali, nonché lo sviluppo dello sport e della ricreazione nel seguente modo:
– facilita l’accesso ai programmi culturali e cura il patrimonio culturale nel proprio territorio,
– definisce il programma comunale dello sport,
– assicura l’attività bibliotecaria a carattere istruttivo generale,
– incrementa dette attività mediante dotazioni,
– tutela il patrimonio culturale,
– collabora con le associazioni e le include nei programmi di attività del comune.
11. Ha cura della tutela dell’aria, del suolo, del mare, dei corsi d’acqua, della tutela contro i rumori, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed espleta altri compiti inerenti la tutela dell’ambiente nel seguente modo:
– attua i compiti determinati dalla legge, dai decreti e dalle altre prescrizioni nel settore della tutela ambientale,
– segue la situazione in questo settore e nell’ambito delle sue prerogative attua determinati provvedimenti con i quali assicura la tutela ambientale,
– approva gli atti generali con i quali assicura ed incrementa la tutela ambientale,
– collabora con gli organi ispettivi competenti e li informa in merito alle irregolarità accertate,
– tutela il patrimonio naturale,
– con altri provvedimenti incrementa la tutela ambientale nel comune.
12. Amministra, costruisce ed effettua la manutenzione di:
– strade comunali, vie e sentieri pubblici,
– superfici pedonali e percorsi adibiti ai cicli,
– campi sportivi e ricreativi, nonché giardini da gioco,
– aree adibite al parcheggio, parchi, piazze ed altre aree pubbliche e
– assicura la sicurezza stradale sulle strade comunali e regolamenta il traffico nel comune.
13. Cura i preparativi per la difesa, per la tutela contro gli incendi e per la sicurezza dei cittadini (protezione civile) in caso di calamità naturali e di altro genere, in conformità ai criteri e ai normativi, nel seguente modo:
– organizza il servizio di soccorso e salvataggio in caso di incendio,
– organizza il servizio informativo, di allarme, di aiuto e salvataggio in caso di calamità naturali e di altro genere,
– assicura i mezzi per organizzare, attrezzare ed attuare il servizio di tutela contro gli incendi e di tutela in caso di calamità naturali,
– assicura i mezzi per ovviare alle conseguenze delle calamità naturali e di altro genere,
– collabora con il comando comunale dei Vigili del Fuoco e con il comando della Protezione civile e ne segue l’operato,
– espleta altri compiti che contribuiscono ad una migliore tutela contro gli incendi e contro le calamità naturali e di altro genere.
14. Regola l’ordine pubblico nel comune nel seguente modo:
– approva i programmi di sicurezza,
– definisce le trasgressioni e le pene pecuniarie per le trasgressioni con le quali si contravvengono le disposizioni comunali,
– organizza il servizio municipale di pubblica sicurezza,
– regola il traffico locale e determina l’assetto del traffico,
– espleta il controllo ispettivo dell’attuazione delle disposizioni comunali e degli altri atti, con i quali regola le questioni di sua competenza, se la legge non dispone diversamente,
– espleta altri compiti nell’ambito delle citate prerogative.
Articolo 9
(altre prerogative)
Nell’ambito delle questioni locali di pubblico interesse il comune espleta anche mansioni inerenti:
– l’accertamento dell’interesse pubblico per l’esercizio dei diritti di prelazione del comune, conformemente alla legge, in caso di esproprio degli immobili per le necessità del comune,
– la determinazione della destinazione d’uso del territorio,
– la determinazione dell’uso del territorio,
– la gestione dei terreni edificabili e la determinazione delle condizioni per il loro utilizzo,
– l’evidenza dei terreni comunali e del restante patrimonio,
– l’attuazione della tutela dei monumenti naturali e culturali in collaborazione con le istituzioni competenti,
– la regolazione di altre questioni locali di pubblico interesse.
Articolo 10
(compiti di natura statistica, analitica e di evidenza)
(1) Il comune espleta compiti di natura statistica, analitica e di evidenza per le proprie necessità e per tali esigenze acquisisce i dati statistici e di evidenziazione dagli organi competenti per la raccolta dei dati statistici e di evidenza. Il comune elabora i dati di cui necessita per svolgere i compiti di propria competenza e li acquisisce in conformità alla legge.
(2) Il comune, conformemente alla legge, può acquisire dati personali dal gestore del Registro centrale della popolazione, per le necessità derivanti dall’attuazione dei propri compiti.
(3) Il comune può acquisire i dati personali per iscritto, su supporto magnetico, tramite posta elettronica; anche direttamente per le persone fisiche che hanno la residenza temporanea o stabile nel comune, tramite collegamento informatico.
(4) Per le necessità di elaborazione il comune acquisisce dagli amministratori delle raccolte dati inerenti le persone fisiche che hanno la residenza temporanea o stabile nel comune, inerenti le persone fisiche che sono proprietarie di immobili nel comune e di persone giuridiche che hanno sede e possiedono patrimonio o parte del loro patrimonio nel comune.
(5) In merito al registro delle evidenze, il comune è tenuto a operare conformemente alla legge che regola la tutela dei dati personali, ed ha parimenti ha l’obbligo, conformemente alla legge, di riferire alle istituzioni competenti i dati riguardanti le evidenze che gestisce (soprattutto per il registro delle banche dati personali gestite dal commissario per l’informazione).
III. ORGANI DEL COMUNE
1. Disposizioni comuni
Articolo 11
(organi del comune)
(1) Gli organi del comune sono:
– il Consiglio comunale,
– il Sindaco,
– il Comitato di controllo.
(2) Il comune dispone di una commissione elettorale e di una commissione elettorale comunale particolare per le elezioni del membro del consiglio comunale rappresentante la comunità nazionale italiana, in qualità di organi elettorali autonomi che, in conformità alla legge sulle elezioni locali, alle altre disposizioni ed agli atti generali del comune, curano l’attuazione delle elezioni e dei referendum, nonché la tutela della legalità dei provvedimenti elettorali.
(3) Il comune dispone anche di altri organi, la cui costituzione ed i cui compiti sono disposti dalla legge o da un atto generale del comune.
(4) Le elezioni, ovvero le nomine degli organi del comune, ovvero dei membri degli organi comunali, si attuano in conformità alla legge e al presente statuto.
(5) I membri del Consiglio comunale, il Sindaco e il vicesindaco sono funzionari comunali.
(6) Il mandato degli organi del comune ha la durata di quattro anni, tranne se la legge non stabilisca diversamente.
Articolo 12
(approvazione delle decisioni alle sedute degli organi)
Se la legge o questo statuto non dispongono diversamente gli organi del comune che operano in seduta possono approvare decisioni se alla seduta è presente la maggioranza dei membri dell’organo in questione. La decisione è approvata se per essa vota la maggioranza dei membri votanti.
Articolo 13
(pubblicità dell’operato)
(1) L’operato degli organi del comune è pubblico.
(2) La pubblicità dell’operato si assicura mediante l’informazione del pubblico in merito all’operato degli organi del comune, soprattutto con la pubblicazione ufficiale degli atti generali del comune, con la presenza del pubblico e dei rappresentanti dei mezzi d’informazione alle sedute pubbliche degli organi del comune, nonché con la possibilità di prendere visione della documentazione e dei materiali che fungono da base decisionale degli organi del comune. La pubblicità viene assicurata conformemente alle disposizioni della legge che disciplina l’accesso alle informazioni di carattere pubblico, alle disposizioni della legge che regolamenta la tutela dei dati riservati, e conformemente agli atti generali del comune.
(3) Le modalità di garanzia della pubblicità dell’operato degli organi del comune, i motivi e i procedimenti di esclusione del pubblico dalle sedute degli organi del comune, i diritti del pubblico e l’assicurazione della tutela dei dati personali, dei documenti e dei materiali, che contengono dati i quali, in conformità alla legge, ad altre disposizioni o agli atti generali del comune o di altre persone di diritto pubblico o privato sono di natura confidenziale, ovvero considerati segreto militare, statale o ufficiale, sono determinati dalla legge, da questo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
(4) I cittadini e i loro rappresentanti legali hanno il diritto di prendere visione dei documenti che fungono da base per le decisioni degli organi del comune in merito ai loro diritti, obblighi e vantaggi legali se dimostrano il loro interesse legale. La visione è consentita conformemente alle disposizioni della legge che regolamenta l’accesso alle informazioni di carattere pubblico.
(5) Il comune, in conformità con la legge che disciplina l’accesso alle informazioni di carattere pubblico, rende pubblico il catalogo delle informazioni di carattere pubblico.
Articolo 14
(bollettino comunale e sito web)
Il comune ha un proprio bollettino comunale e un sito web.
2. Il consiglio comunale
Articolo 15
(Consiglio comunale)
(1) Il Consiglio comunale è il massimo organo decisionale in tutte le questioni nell’ambito dei diritti e degli obblighi del comune.
(2) Il Consiglio comunale conta tredici membri, dei quali un membro viene eletto dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
(3) I membri del Consiglio comunale vengono eletti tramite elezioni dirette e a scrutinio segreto. Il mandato dei membri del Consiglio comunale dura quattro anni. Le elezioni dei membri del Consiglio comunale vengono effettuate in conformità alla legge.
(4) Il mandato dei membri del Consiglio comunale ha inizio con la scadenza del mandato dei membri del Consiglio comunale precedente e dura sino alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale, se la legge non dispone diversamente.
(5) Il Consiglio comunale si costituisce alla prima seduta, nell’ambito della quale è confermata più della metà dei mandati ai membri del consiglio comunale. Sino alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale è in vigore anche:
– il mandato dei membri del Consiglio comunale che sono stati eletti alle elezioni anticipate dopo lo scioglimento del precedente consiglio comunale o le dimissioni della maggior parte dei membri del consiglio comunale,
– il mandato dei membri del Consiglio comunale che sono stati eletti alle elezioni che, per un altro motivo qualsiasi disposto dalla legge, sono state effettuate dopo le elezioni ordinarie per il consiglio comunale.
(6) La prima seduta del consiglio comunale viene convocata dal sindaco uscente di regola entro venti giorni dopo l’elezione dei membri del consiglio comunale, se per l’elezione del Sindaco è necessario il secondo turno delle elezioni, ma entro e non oltre dieci giorni dal secondo turno delle elezioni. Se la seduta non è convocata entro il suddetto termine, questa viene convocata dal presidente della commissione elettorale comunale.
(7) La prima seduta del consiglio comunale, sino alla constatazione del consiglio comunale riguardo all’elezione del nuovo Sindaco, viene guidata dal membro più anziano del consiglio comunale, ovvero dal membro che, su proposta del membro più anziano, viene stabilito dal consiglio comunale. Dal momento in cui si constata l’elezione del nuovo Sindaco, la guida della seduta viene assunta e continuata dal Sindaco neoeletto.
(8) Il mandato dei membri del consiglio comunale negli organi degli enti pubblici, delle aziende pubbliche e dei fondi di cui è fondatore il comune, e nei quali sono stati nominati come rappresentanti del consiglio comunale, cessa in conformità all’atto costitutivo dell’ente pubblico, dell’azienda pubblica, dei fondi e delle altre organizzazioni, tranne se il Consiglio comunale non decide diversamente.
Articolo 16
(elezione dei membri del consiglio comunale)
(1) Le elezioni dei membri del consiglio comunale sono dirette e si effettuano in base al diritto generale e paritetico di voto con voto segreto in conformità alla legge.
(2) I membri del consiglio comunale vengono eletti con il sistema proporzionale.
(3) Un membro del consiglio comunale, il rappresentante della comunità nazionale italiana, viene eletto con il sistema maggioritario.
(4) La circoscrizione elettorale è il territorio del comune.
Articolo 17
(competenze del consiglio comunale)
(1) Il consiglio comunale approva lo statuto del comune, il regolamento del consiglio comunale, i decreti e altre norme del comune e approva i pareri sul contenuto delle leggi e delle altre norme riguardanti i benefici del comune.
(2) Nell’ambito delle competenze il consiglio comunale in particolare:
– approva i piani di assetto territoriale e gli altri piani di sviluppo del comune,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– approva i piani territoriali particolareggiati del comune, i piani territoriali comunali, stabilisce le aree del diritto di prelazione del comune e accerta l’interesse pubblico nei casi in cui è necessario effettuare il procedimento di esproprio,
– approva, su proposta del Sindaco, il decreto sull’organizzazione interna e i settori delle attività dell’Amministrazione comunale,
– in collaborazione con i consiglio comunali di altri comuni costituisce organi comuni dell’amministrazione comunale ed organi comuni per l’attuazione dei diritti costitutivi negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche,
– controlla l’operato del sindaco, del vicesindaco e dell’amministrazione comunale in relazione all’attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale,
– conferma i mandati ai membri del consiglio comunale e constata la cessazione anticipata del mandato del funzionario comunale,
– nomina i membri del Comitato di controllo e, su proposta del Comitato di controllo, revoca anticipatamente un membro del Comitato di controllo,
– nomina e revoca i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale,
– stabilisce quale dei membri del consiglio comunale svolgerà temporaneamente la funzione di Sindaco se a quest’ultimo cessa anticipatamente il mandato e non nomina un vicesindaco che svolga temporaneamente la sua funzione, o se è esonerato,
– decide sull’acquisizione e l’alienazione del patrimonio comunale, a meno che non sia stabilito diversamente dalla legge, dallo statuto del comune o dal decreto,
– decide sulla richiesta di un prestito e la concessione di garanzie,
– indice il referendum,
– assume l’iniziativa per la convocazione delle assemblee di cittadini,
– specifica il tipo di servizi pubblici locali e le modalità di attuazione dei servizi pubblici locali,
– costituisce enti ed aziende pubbliche, nonché altre persone giuridiche di diritto pubblico in conformità alla legge,
– nomina e revoca i membri del consiglio per la prevenzione e l’educazione nella sicurezza stradale e i membri di altri organi del comune istituiti ai sensi di legge,
– determina l’organizzazione e le modalità di attuazione della protezione dalle calamità naturali e di altro tipo per un periodo di cinque anni di cui è parte integrante anche il programma per la protezione antincendio,
– adotta il programma e il piano annuale di protezione dalle calamità naturali e di altro tipo, di cui è parte integrante anche il piano annuale per la protezione antincendio,
– determina l’organizzazione del consiglio comunale e le modalità d’operato in caso di evento bellico,
– conferma le misure provvisorie di emergenza,
– adotta il decreto sulla protezione dalle calamità naturali e di altro tipo e definisce la protezione antincendio che deve essere fornita come servizio pubblico,
– approva l’atto in cui definisce i criteri dettagliati per stabilire l’orario di apertura dei locali di ristorazione e degli agriturismo in cui viene effettuata un’attività di ristorazione,
– nell’ambito della tabella dell’organico stabilisce il numero e il tipo di posti di lavoro a tempo determinato nel gabinetto del Sindaco,
– delibera in merito ad altre questioni disposte dalla legge e dal presente statuto.
(3) Il Consiglio comunale decide anche per questioni di competenza statale, conferite per legge, a meno che la legge non stabilisca che un altro organo comunale decida su tali questioni.
(4) Il Consiglio comunale per i propri atti utilizza il timbro comunale con la dicitura aggiuntiva: OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE.
Articolo 18
(funzione del membro del consiglio comunale)
(1) I membri del consiglio comunale espletano la loro funzione in modo non professionale.
(2) La funzione di membro del consiglio comunale è onorifica.
(3) Al membro del consiglio comunale, ad eccezione del vicesindaco, spetta un’indennità per la partecipazione alla seduta del consiglio comunale o alla seduta dell’organo operativo del consiglio comunale pari a un euro. L’importo annuale delle indennità, comprese le indennità per le sedute degli organi operativi del consiglio comunali, che viene pagato al singolo membro del consiglio comunale, non deve superare il 7,5 % della retribuzione del Sindaco.
(4) Le modalità di pagamento delle entrate dei membri del consiglio comunale sono regolamentate da un atto generale del comune.
(5) La funzione di membro del consiglio comunale e vicesindaco non è compatibile con la funzione di sindaco, di membro del Comitato di controllo, e neppure con l’operato nell’ambito dell’amministrazione comunale o di altre funzioni per le quali la legge stabilisce in tal senso.
(6) Il membro del consiglio comunale che viene nominato vicesindaco espleta la funzione di membro del consiglio comunale e contemporaneamente la funzione di vicesindaco. Il vicesindaco, che in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, svolge la funzione di sindaco, in quell’arco di tempo non svolge la funzione di membro del consiglio comunale.
(7) La funzione di membro del consiglio comunale non è compatibile neanche con la funzione di capo dell’unità amministrativa nell’ambito della quale si trova il comune, come pure non è compatibile con l’impiego nell’amministrazione statale in posti di lavoro con attribuzioni attinenti il controllo della legalità ovvero della validità e della professionalità dell’operato degli organi del comune.
(8) Riguardo all’attività del comune con persone fisiche o giuridiche che sono collegate con la funzione di membro del consiglio comunale, si tiene conto delle disposizioni della legge in materia di prevenzione della corruzione.
Articolo 19
(ruolo del Sindaco nel consiglio comunale)
(1) Il consiglio comunale è rappresentato e viene convocato dal sindaco che ne dirige pure le sedute, non ha però il diritto di voto.
(2) La funzione di sindaco non è compatibile con la funzione del membro del consiglio comunale e quella del vicesindaco, quella del membro del Comitato di controllo e con il lavoro nell’amministrazione comunale e con altre funzioni per le quali la legge stabilisce in tal senso.
(3) Il sindaco può autorizzare per la direzione delle sedute del consiglio comunale il vicesindaco o un altro membro del consiglio comunale. Se il sindaco è assente o impegnato, la seduta viene diretta dal vicesindaco.
(4) Se si verificano delle circostanze per i quali il sindaco, il vice sindaco o il membro autorizzato del consiglio comunale non è in grado di dirigere la seduta già convocata, questa viene condotta, senza una procura speciale, dal membro più anziano del consiglio comunale.
(5) Il Sindaco convoca le sedute del consiglio comunale in conformità alle disposizioni di questo statuto e del regolamento del consiglio comunale, nonché in funzione delle necessità di deliberare in seno al consiglio comunale. Egli è comunque in dovere di convocare il consiglio comunale almeno quattro volte l'anno. Il vicesindaco può effettuare la convocazione della seduta solo sulla base di un’autorizzazione del sindaco.
(6) Il sindaco, il vice sindaco autorizzato ovvero un altro membro del consiglio comunale, è in dovere di convocare la seduta del consiglio comunale se ciò è richiesto da almeno un quarto dei membri del consiglio comunale, o dal membro del consiglio comunale appartenente alla comunità nazionale italiana in merito a questioni che riguardano l’esercizio degli appositi diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti. La seduta deve avere luogo entro quindici giorni da quando è pervenuta la richiesta scritta di convocazione della seduta che conteneva la proposta dell’ordine del giorno e il materiale necessario, ovvero la richiesta fondata all’Amministrazione comunale per la preparazione del materiale. Il Sindaco deve porre all’ordine del giorno i punti proposti ma l’ordine del giorno proposto può essere integrato con altri punti.
(7) Se la seduta del consiglio comunale non viene convocata entro sette giorni dopo aver ricevuto la richiesta scritta, questa può essere convocata dai membri del consiglio comunale che hanno avanzato la richiesta. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno l’obbligo di assicurare le condizioni per la conduzione e l’esecuzione della seduta.
Articolo 20
(lavoro organizzativo e amministrativo per le esigenze del consiglio comunale)
(1) Il materiale tecnico, il lavoro organizzativo e amministrativo per le esigenze del consiglio comunale e l'ausilio nella preparazione e nella conduzione delle sedute del consiglio e dei suoi comitati e commissioni è assicurato dall'amministrazione comunale.
(2) I materiali per le esigenze del consiglio comunale vengono preparati e inviati in primo luogo in formato elettronico. Vengono stampati su carta solo i materiali che non è possibile assicurare in formato elettronico o quest’ultimo non è adatto per tale tipo di materiale.
Articolo 21
(sedute del consiglio comunale)
(1) Il consiglio comunale opera e delibera nell’ambito delle sedute.
(2) L’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale è proposto dal Sindaco.
(3) Ogni membro del consiglio comunale può proporre al consiglio comunale in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio, tranne il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune, nonché altri atti per le quali la legge o questo statuto dispongono che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.
(4) Il sindaco è in dovere di porre all'ordine del giorno le proposte dei comitati, delle commissioni e quelle dei membri del consiglio di cui al comma precedente quando queste sono elaborate nel modo previsto dal regolamento del consiglio comunale. All’inizio della seduta il consiglio comunale delibera in merito all’approvazione dell’ordine del giorno.
(5) In ogni seduta del Consiglio comunale deve essere previsto un punto per le domande e le risposte alle domande poste dai membri del consiglio. Nel corso della seduta si risponde a tutte le domande e i suggerimenti che sono stati presentati sino all’inizio della seduta, nonché alle interrogazioni orali fornite nel corso dell’esame delle domande e dei suggerimenti dei membri del consiglio. Se la risposta alla domanda richiede un esame più dettagliato della documentazione e una valutazione, il Sindaco o il direttore dell’amministrazione comunale possono rispondere alla seduta successiva.
(6) Per ogni seduta del consiglio comunale viene inviato l’invito al Sindaco, al vicesindaco, ai membri del consiglio comunale, al Presidente del comitato di controllo del comune e al direttore dell’amministrazione comunale. In merito alla convocazione della seduta del consiglio comunale devono essere avvisati i mezzi d’informazione.
(7) Il presidente del comitato di controllo del comune, i presidenti delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale e il direttore dell’amministrazione comunale sono in dovere di partecipare alla seduta del consiglio comunale e di rispondere alle interpellanze dei membri del consiglio comunale per il settore di loro rispettiva competenza ovvero operato.
Articolo 22
(decisione del consiglio comunale)
(1) Il consiglio comunale delibera in maniera valida se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio comunale approva le deliberazioni con la maggioranza dei membri presenti, tranne se la legge o questo statuto non dispongono un altro tipo di maggioranza.
(2) Il consiglio comunale approva le deliberazioni a scrutinio palese. La decisione del singolo consigliere durante il voto a scrutinio palese viene pubblicata nel catalogo delle informazioni di carattere pubblico del comune sul web. Il consiglio comunale approva le decisioni a scrutinio segreto nel caso ciò sia disposto dalla legge o dal regolamento del consiglio comunale o da un altro atto generale del comune.
(3) Le modalità d'operato e le decisioni, i rapporti nei confronti degli altri organi comunali e le altre questioni inerenti l'operato del consiglio comunale vengono sancite dal regolamento, che viene approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
(4) Le deliberazioni del consiglio comunale vengono attuate dal sindaco e dall’amministrazione comunale.
(5) Il sindaco e il direttore dell’amministrazione comunale riferiscono almeno una volta all’anno al consiglio comunale in relazione all’attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale.
Articolo 23
(cessazione anticipata del mandato)
(1) La cessazione anticipata del mandato del membro del consiglio comunale è regolamentata dalla legge.
(2) Il consiglio comunale accoglie una delibera di constatazione alla sua prima seduta che segue l'accertamento dei motivi di cui al primo comma di questo articolo.
(3) Per l'elezione ovvero per la conferma del mandato al membro sostitutivo del consiglio comunale si applicano le disposizioni di legge.
Articolo 24
(comitati e commissioni del consiglio comunale)
(1) Il consiglio comunale può costituire uno o più comitati e commissioni come propri corpi lavorativi permanenti o temporanei.
(2) I corpi lavorativi permanenti del consiglio comunale sono:
– Il comitato per le attività sociali,
– Il comitato per le attività economiche,
– Il comitato per l’ambiente e il territorio,
– Il comitato per lo sviluppo e gli investimenti,
– Il comitato per le finanze e il bilancio,
– Il comitato per le questioni legali e l’autonomia locale,
– La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine,
– La commissione per le istanze e i ricorsi,
– La commissione per i riconoscimenti e i premi,
– La commissione per le questioni della comunità nazionale italiana.
(3) L’organizzazione, il settore delle attività e il numero dei membri del singolo corpo lavorativo permanente vengono sanciti con il Regolamento del consiglio comunale.
(4) I corpi lavorativi temporanei vengono costituiti dal consiglio comunale con un’ordinanza con cui viene sancita l’organizzazione, il settore delle attività e il numero dei membri del singolo corpo lavorativo temporaneo e viene effettuata la nomina.
Articolo 25
(nomina dei membri dei comitati e delle commissioni)
(1) I membri dei comitati e delle commissioni vengono nominati dal consiglio comunale tra i propri membri, e precisamente almeno la metà dei membri, gli altri membri tra i cittadini. La Commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine prepara la proposta dei candidati a membri.
(2) Il lavoro nel comitato o nella commissione del consiglio comunale viene condotto da un membro del consiglio comunale in qualità di presidente.
(3) Lo svolgimento del lavoro nel comitato o nella commissione del consiglio comunale è a titolo onorifico.
(4) I membri dei comitati e delle commissioni non ricevono un pagamento per espletare la loro funzione.
(5) L’appartenenza a una commissione o a un comitato è incompatibile alla funzione di membro nel comitato di controllo del comune o all’impiego nell’ambito dell’amministrazione comunale.
Articolo 26
(competenze dei comitati e delle commissioni del consiglio comunale)
(1) I comitati e le commissioni del consiglio comunale nell'ambito del loro rispettivo settore d'operato ed in conformità al regolamento del consiglio comunale trattano questioni di competenza del consiglio comunale e forniscono allo stesso pareri e proposte.
(2) I comitati e le commissioni del consiglio comunale possono proporre allo stesso in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio comunale, tranne il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune, nonché altri atti per le quali la legge o questo statuto dispongono che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.
(3) Sino alla nomina di tutti i membri del comitato o della commissione, il consiglio comunale, direttamente, senza un parere precedentemente acquisito, esamina i materiali e approva le delibere del settore di attività del comitato, ovvero della commissione.
Articolo 27
(esonero di un membro del corpo lavorativo del consiglio comunale)
Il consiglio comunale può esonerare il presidente, un singolo membro del corpo lavorativo del consiglio comunale o un corpo lavorativo completo, su proposta di almeno un quarto dei membri del consiglio comunale. La proposta dei nuovi candidati a membri dei corpi lavorativi del consiglio comunale viene preparata dalla Commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine entro la prima seduta successiva del consiglio comunale. Per l’esonero dei membri o dell’intero corpo lavorativo è necessaria la stessa maggioranza che serve per la loro nomina.
Articolo 28
(commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine)
Il consiglio comunale ha una commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
Articolo 29
(compiti della commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine)
(1) La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine ha un presidente e due membri che il consiglio comunale nomina tra i propri membri.
(2) La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine espleta in particolare i seguenti compiti:
– propone al consiglio comunale i candidati per i corpi lavorativi del consiglio comunale e per gli altri organi, nominati dal consiglio comunale,
– formula iniziative ovvero proposte al consiglio comunale o al Sindaco in merito alle questioni dei quadri di competenza del consiglio comunale,
– prepara le proposte di delibera del consiglio comunale inerenti le retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari comunali per l’espletamento della funzione ed attua le deliberazioni del consiglio comunale, le leggi e le altre prescrizioni in materia di regolamentazione delle retribuzioni e degli altri emolumenti dei funzionari comunali,
– espleta i compiti in base alla legge che disciplina la prevenzione dalla corruzione,
– tratta altre questioni che le vengono trasmesse dal consiglio comunale,
– rilascia atti in relazione ai diritti e agli obblighi dei funzionari: le retribuzioni e le indennità alla retribuzione dei funzionari comunali, le indennità della seduta, nonché i pagamenti per i funzionari non professionali, le ferie annuali e simili.
3. Il sindaco
Articolo 30
(Il Sindaco)
(1) Il Sindaco è l’organo esecutivo del comune e il suo rappresentante legale.
(2) Il Sindaco viene eletto dagli elettori in elezioni dirette e a scrutinio segreto. Il mandato del Sindaco dura quattro anni. Le elezioni del Sindaco vengono effettuate in conformità alla legge.
(3) Il sindaco neoeletto inizia il proprio mandato quando il consiglio comunale alla sua prima seduta dopo l'elezione dei membri dello stesso, in base al certificato della commissione elettorale inerente l'elezione del sindaco, decide in merito a eventuali ricorsi degli altri candidati o dei rappresentanti dei candidati a sindaco, ovvero constata che non sono stati presentati ricorsi.
(4) Sino alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale dura anche:
– il mandato del Sindaco che è stato eletto alle elezioni anticipate dopo la cessazione del mandato del precedente Sindaco, prima della scadenza del mandato,
– il mandato del Sindaco che è stato eletto alle elezioni che, per un qualsiasi altro motivo basato sulla legge, sono state effettuate dopo le elezioni ordinarie per il consiglio comunale.
(5) Il sindaco espleta la sua funzione in rapporto di lavoro oppure in maniera onoraria. Informa della sua decisione la Commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
(6) La funzione di Sindaco non è compatibile con la funzione di membro del consiglio comunale e vicesindaco, con l’appartenenza al Comitato di controllo e con il lavoro nell’amministrazione comunale e con altre funzioni per le quali è stabilito in tal senso dalla legge.
Articolo 31
(elezioni del Sindaco)
(1) Le elezioni del Sindaco sono dirette e vengono svolte sulla base del diritto generale e paritario a scrutinio segreto, conformemente alla legge.
(2) Il Sindaco viene eletto secondo il principio di maggioranza a due turni.
(3) Per circoscrizione elettorale si intende il territorio del comune.
Articolo 32
(prerogative del Sindaco)
(1) Il Sindaco rappresenta il comune. Il Sindaco rappresenta anche il consiglio comunale, lo convoca e dirige le sedute del consiglio comunale, non ha però il diritto di voto.
(2) Oltre a ciò il Sindaco in particolare:
– propone al consiglio comunale in approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i decreti e gli altri atti di competenza del consiglio,
– attua il bilancio di previsione ed autorizza altre persone per l'attuazione di singoli compiti nell'ambito dell'attuazione del bilancio comunale, si occupa dell’attuazione degli atti generali del comune e delle altre deliberazioni del consiglio comunale,
– decide in merito all’acquisizione e all’alienazione di beni mobili, nonché in merito all’acquisizione e all’alienazione dei beni immobiliari del comune, se la legge o una norma del comune non stabilisce diversamente,
– cura la pubblicazione dello statuto, dei decreti e degli altri atti generali del comune,
– propone la costituzione degli organi dell'amministrazione comunale e il loro settore operativo, i compiti e l’organizzazione interna dell’amministrazione comunale, definisce l'organigramma dei posti di lavoro nell'amministrazione comunale, decide sulla nomina dei titoli dei dipendenti pubblici e la stipula del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione comunale e decide in merito agli altri diritti e obblighi dei dipendenti pubblici derivanti dal rapporto di lavoro,
– nomina e revoca il direttore dell’amministrazione comunale e il responsabile dell’organo dell’amministrazione comunale congiunta, unitamente agli altri Sindaci dei comuni fondatori,
– indirizza e controlla l’operato dell’amministrazione comunale e degli organi dell’amministrazione comunale congiunta,
– evade altre questioni disposte dalla legge e da questo statuto.
(3) Per i propri atti il Sindaco utilizza il timbro comunale con la dicitura aggiuntiva: ŽUPAN – IL SINDACO.
Articolo 33
(sospensione della pubblicazione di un atto generale)
(1) Il sindaco può trattenere la pubblicazione di un atto generale del comune se reputa che sia incostituzionale o difforme dalla legge e propone al consiglio comunale di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva, indicando però i motivi che lo hanno indotto a trattenerne la pubblicazione. Il consiglio comunale deve nuovamente decidere sulla questione nella prima seduta successiva.
(2) Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione l'atto generale viene pubblicato, ma il sindaco può inoltrare presso la corte costituzionale la richiesta di valutazione di costituzionalità o di conformità alla legge.
(3) Il sindaco trattiene l'attuazione di una delibera del consiglio comunale se reputa che è illegale ovvero contraria allo statuto o ad altro atto generale del comune e propone al consiglio, adducendo i motivi, di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva. Il consiglio comunale deve nuovamente decidere sulla questione nella prima seduta successiva.
(4) Nel caso il sindaco trattenga l'attuazione di una delibera del consiglio comunale il sindaco è in dovere di informare il ministero competente in merito all'illegalità di una simile delibera. Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione il sindaco può intraprendere il procedimento presso il tribunale amministrativo.
(5) Se la delibera del consiglio comunale è rilevata a una questione che è stata trasferita in attuazione al comune, il sindaco informa il ministero competente in merito all'illegalità ovvero all'inadeguatezza di detta delibera.
Articolo 34
(compiti del Sindaco nel campo della protezione e del salvataggio)
Il Sindaco espleta compiti previsti dalla legge nel campo della protezione e del salvataggio, ed in particolare:
– cura l'attuazione dei preparativi per la protezione contro calamità naturali e di altro genere e l'attuazione dei provvedimenti di protezione e mirati ad ovviare le conseguenze di dette calamità, nomina i comandanti e i comandi della protezione civile del comune e gli incaricati per la protezione civile, trasferendo le competenze dell’attuazione della Protezione civile ad un’associazione o ad un’altra organizzazione, conformemente alla legge,
– approva il piano di protezione e salvataggio,
– guida la protezione, il salvataggio e l’assistenza,
– determina le organizzazioni che effettuano un servizio pubblico ovvero i compiti di protezione, tutela e salvataggio e le organizzazioni che sono in dovere di redigere i piani di tutela e di salvataggio,
– accerta e proclama il grado di pericolo d'incendio nell'ambiente naturale del territorio del comune,
– approva atti e provvedimenti durante il periodo di belligeranza se il consiglio comunale non si può riunire,
– in caso di insorto pericolo ordina l'evacuazione della popolazione in pericolo e di quella coinvolta,
– propone al ministero competente la disposizione dei cittadini all'obbligo lavorativo, agli obblighi nell'ambito della protezione civile e gli obblighi materiali dei cittadini.
Articolo 35
(provvedimenti urgenti)
Nel caso si verifichino le condizioni, per le quali potrebbe risultare in pericolo una porzione consistente del patrimonio ed in maggior misura la vita dei cittadini, e il consiglio comunale non potesse riunirsi in tempo utile, il sindaco può approvare provvedimenti temporanei urgenti e deve porli in verifica al consiglio comunale non appena questo riesce a riunirsi.
Articolo 36
(vicesindaco del comune)
(1) Onde agevolare il sindaco nell'attuare i suoi compiti il comune dispone di un minimo di uno e di un massimo di due vicesindaci, che vengono nominati e revocati dal sindaco, nell'ambito dei consiglieri membri del consiglio stesso.
(2) Se il comune ha due vicesindaci, un vicesindaco deve essere membro del consiglio comunale, appartenente alla comunità nazionale italiana, eletto sull’apposita lista degli appartenenti alla comunità nazionale italiana se il Sindaco non appartiene alla comunità nazionale italiana.
(3) Il vicesindaco, appartenente alla comunità nazionale italiana, viene nominato e revocato dal Sindaco, su richiesta del Consiglio della comunità nazionale italiana autogestita di Ancarano.
(4) Il vicesindaco aiuta il Sindaco nel suo operato ed espleta singole mansioni a loro delegate dal Sindaco dall'ambito delle sue competenze.
(5) Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento. Durante il periodo della sostituzione il vicesindaco evade i compiti correnti di competenza del sindaco e i compiti, per i quali lo ha delegato il sindaco.
(6) In caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco il vicesindaco svolge temporaneamente la funzione di Sindaco. Il vicesindaco che svolge la funzione di Sindaco non ha il diritto di votare in merito alle delibere del consiglio comunale.
(7) In accordo con il sindaco il vicesindaco può decidere di espletare la sua funzione in rapporto di lavoro.
Articolo 37
(sostituzione del Sindaco e del vicesindaco)
(1) Quando insorgono motivi per i quali né il Sindaco né il vicesindaco sono in grado di espletare le loro funzioni, il Sindaco è sostituito da un membro del consiglio comunale, designato dal sindaco e, qualora non sia designato, dal membro più anziano del consiglio.
(2) Durante il periodo della sostituzione il membro del consiglio comunale evade i compiti correnti di competenza del Sindaco.
Articolo 38
(commissioni e altri organi professionali del comune)
(1) Il Sindaco può costituire commissioni e altri corpi lavorativi quali organi di consulenza professionale e consultiva per la disamina di singole questioni di sua competenza.
(2) Il Sindaco può nominare le commissioni e gli altri organi professionali nell’ambito consentito dalla legge o da un’altra norma.
Articolo 39
(cessazione anticipata del mandato di Sindaco)
(1) La cessazione anticipata del mandato di Sindaco è stabilita per legge. I motivi per la cessazione del mandato di Sindaco vengono accertati sulla base di una sentenza passata in giudicato o di una comunicazione scritta in merito alla decisione del Sindaco.
(2) Al sindaco cessa il mandato con il giorno in cui il consiglio comunale, in base alla dichiarazione scritta ovvero alla proposta della commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine constata che sono insorti i motivi per la cessazione del mandato, tranne nel caso di dimissioni.
(3) Se il Sindaco si dimette, il mandato gli cessa con il giorno in cui informa per iscritto il consiglio comunale e la commissione elettorale comunale delle sue dimissioni.
(4) Il consiglio comunale approva la delibera di constatazione relativa alla cessazione del mandato del Sindaco nella prima seduta successiva all'insorgere dei motivi per la cessazione del mandato. La delibera di constatazione viene inoltrata dal consiglio comunale al presidente della commissione elettorale. Se al sindaco cessa il mandato con più di sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale la commissione elettorale indice le elezioni sostitutive.
(5) Al vicesindaco cessa il mandato con la cessazione del mandato di membro del consiglio comunale.
(6) Al vicesindaco cessa il mandato se il Sindaco lo esonera e con l’entrata in carica del Sindaco neoeletto, se al precedente è cessato anticipatamente il mandato.
(7) La cessazione del mandato al vice sindaco, per esonero o nomina di un nuovo Sindaco, non influisce sul suo mandato in qualità di membro del consiglio comunale.
4. Il comitato di controllo
Articolo 40
(comitato di controllo del comune)
(1) Il comitato di controllo del comune è il massimo organo di controllo della spesa pubblica nel comune.
(2) Il comitato di controllo ha in conformità alla legge le seguenti competenze:
– effettua il controllo dell’uso del patrimonio del comune,
– controlla la finalità e l’opportunità del consumo dei mezzi del bilancio comunale,
– controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi del bilancio.
(3) Il comitato di controllo, nell'ambito delle sue competenze, accerta la legalità e la correttezza della gestione degli organi comunali, dell'amministrazione comunale, degli enti e delle aziende pubbliche, dei fondi pubblici e degli altri fruitori dei mezzi dal bilancio comunale, nonché dell'operato delle persone autorizzate con i fondi pubblici comunali e con il patrimonio del comune, valutando l'economicità e l'efficacia dell'uso dei mezzi pubblici del comune.
Articolo 41
(nomina ed esonero dei membri del Comitato di controllo)
(1) Il Comitato di controllo è formato da un presidente e due membri. I membri del comitato di controllo vengono nominati dal consiglio comunale dalle file dei cittadini al massimo entro quarantacinque giorni dalla sua prima seduta. I candidati a membri del comitato di controllo devono avere almeno il VII livello di istruzione professionale ed esperienze idonee nel campo finanziario – contabile o nel campo legale. I candidati a membri del Comitato di controllo vengono proposti al consiglio comunale dalla Commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
(2) I membri del comitato di controllo non devono essere membri del consiglio comunale, sindaco, vicesindaco, direttore dell’amministrazione comunale, dipendenti dell’amministrazione comunale o membri delle direzioni di enti o aziende pubbliche o ancora di fondi comunali e altre organizzazioni che fruiscono dei mezzi del bilancio.
(3) L'appartenenza al comitato di controllo cessa con il giorno in cui viene approvato l'esonero ovvero con il giorno della scadenza del mandato ai membri del consiglio comunale che hanno nominato il comitato di controllo. Per l’esonero anticipato del membro del Comitato di controllo si applicano adeguatamente i motivi per la cessazione anticipata del mandato ad un membro del consiglio comunale. La revoca viene effettuata dal consiglio comunale su proposta del comitato di controllo.
Articolo 42
(costituzione del Comitato di controllo)
(1) La prima seduta del comitato di controllo dopo la nomina viene convocata dal Sindaco. Il comitato di controllo si costituisce se alla prima seduta è presente la maggioranza dei suoi membri.
(2) I membri del Comitato di controllo eleggono tra di loro il Presidente del Comitato di controllo. Il presidente rappresenta il comitato di controllo, convoca e dirige le sedute dello stesso.
(3) Il Comitato di controllo opera e approva le delibere nell’ambito della seduta in cui è presente la maggioranza dei membri del Comitato di controllo, con maggioranza dei voti dei membri presenti.
(4) Per i suoi atti il Comitato di controllo utilizza il timbro comunale con la dicitura aggiuntiva: NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO.
Articolo 43
(programma di lavoro del Comitato di controllo)
(1) Il Comitato di controllo decide autonomamente il suo programma di lavoro che comprende il programma annuale di controllo e la proposta del piano finanziario che viene presentata dal Sindaco nel mese di dicembre per l’anno successivo. Nel caso in cui il Comitato di controllo, a causa di circostanze straordinarie (elezioni anticipate, costituzione del comune e simili), venga costituito a metà anno, deve preparare il programma e trasmetterlo al Sindaco nel più breve tempo possibile dopo la costituzione, tuttavia entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni.
(2) Per ogni esercizio il Comitato di controllo deve effettuare il controllo sul bilancio, il conto consuntivo di bilancio del comune, nell’ambito del programma di lavoro effettua soprattutto il controllo dei piani finanziari e dei conti consuntivi dei fruitori dei mezzi dal bilancio (enti pubblici, aziende pubbliche e altri).
(3) Il Comitato di controllo può iniziare la procedura di controllo solo se tale controllo è previsto dal programma di controllo.
(4) Oltre alle questioni relative al programma annuale il comitato di controllo è in dovere di trattare obbligatoriamente le questioni che con delibera gli vengono proposte dal consiglio comunale o dal Sindaco.
(5) Il Comitato di controllo deve collaborare con il Sindaco e il Consiglio comunale, e gli altri organi del comune, gli organi dei fruitori dei mezzi dal bilancio e altre persone.
(6) Il Presidente o un membro del Comitato di controllo, autorizzato da quest’ultimo, deve partecipare alla seduta del consiglio comunale quando quest’ultimo esamina la proposta del bilancio e altre questioni che il Comitato di controllo reputa che siano importanti per il suo lavoro.
Articolo 44
(competenze del Comitato di controllo)
(1) Il Comitato di controllo verifica l’attività finanziaria dei fruitori dei mezzi del bilancio (aziende ed enti pubblici e altri) sulla base delle verifiche delle relazioni di gestione e dei conti consuntivi, nonché dei contratti stipulati tra il comune e il fruitore dei mezzi del bilancio e, se necessario, dell’altra documentazione acquisita.
(2) Prima del controllo il Comitato di controllo informa il Sindaco e il responsabile del fruitore del bilancio. La delibera sull’attuazione del controllo deve avere insita la determinazione dei contenuti del controllo, l’orario e il luogo in cui sarà effettuato e l’indicazione in merito alla persona sottoposta a controllo.
(3) Nel procedimento di controllo i responsabili e le persone sottoposte a controllo sono in dovere di fornire al Comitato di controllo tutta la documentazione necessaria, di collaborare nell’ambito del procedimento di controllo, di rispondere agli accertamenti e di fornire chiarimenti. Tutti i dati e i chiarimenti devono essere trasmessi immediatamente.
Articolo 45
(esclusione di un membro del Comitato di controllo)
(1) Il presidente del comitato di controllo ha il dovere di esonerare il membro del comitato di controllo da una determinata questione nel caso esistano determinate circostanze che danno adito a dubbi in merito alla sua imparzialità.
(2) Si considerano presenti le circostanze di cui al comma precedente se:
– il responsabile, il rappresentante legale, il procuratore o il delegato della persona sottoposta a controllo è in un rapporto di consanguineità di primo grado o collaterale con un membro del Comitato di controllo, sino al quarto grado compreso, o se ha un rapporto matrimoniale o extramatrimoniale o di convivenza, sino al secondo grado compreso, anche se sono cessati il rapporto matrimoniale o l’unione extramatrimoniale,
– il membro del Comitato di controllo è il tutore, il genitore adottivo, il figlio adottivo o in affido del responsabile, del rappresentante legale, del procuratore o del delegato della persona sottoposta a controllo,
– se il membro del Comitato di controllo è coinvolto o ha partecipato al procedimento che è oggetto del controllo.
(3) Ogni membro del Comitato di controllo ha l’obbligo di informare il presidente del Comitato di controllo dell’esistenza di motivi di esonero a suo conto, il presidente ha invece l’obbligo di informare il consiglio comunale dei propri motivi di esonero.
(4) L'esonero del membro del comitato di controllo nella singola questione può essere richiesto anche dalla persona soggetta a controllo e dallo stesso membro del Comitato di controllo. La richiesta di esclusione deve essere depositata presso il Comitato di controllo. Nella richiesta è necessario indicare le circostanze sulle quali si basa la richiesta di esonero. In merito all’esonero decide il Comitato di controllo con la maggioranza dei voti di tutti i membri.
(5) Nel caso in cui, a causa delle circostanze presenti, che richiedono l’esclusione dei membri del Comitato di controllo, il Comitato di controllo non raggiunga il numero legale, ovvero non possa votare in merito all’esclusione dei membri, il presidente o qualunque membro del Comitato di controllo può trasmettere una proposta al Consiglio comunale per nominare dei membri temporanei del Comitato di controllo che sostituiscano i membri esclusi. I membri temporanei devono soddisfare le stesse condizioni dei membri del Comitato di controllo.
Articolo 46
(attuazione del controllo)
(1) Per il singolo controllo è incaricato il membro del Comitato di controllo che è previsto dal programma di controllo (di seguito in breve: controllore). Il controllore elabora una bozza della relazione relativa al controllo e la trasmette al presidente del Comitato di controllo. La bozza della relazione relativa al controllo deve includere le stesse componenti della relazione relativa al controllo.
(2) Entro tre giorni il presidente del Comitato di controllo può trasmettere delle osservazioni sulla bozza della relazione di controllo. Se il controllore non tiene conto delle osservazioni, il presidente del Comitato di controllo invia la bozza della relazione di controllo, unitamente alle osservazioni, agli altri membri del Comitato di controllo e convoca la seduta entro e non oltre otto giorni dalla bozza trasmessa della relazione di controllo.
(3) La bozza della relazione viene esaminata dal Comitato di controllo durante la seduta. Ciascun membro si deve pronunciare in merito alla bozza della relazione, infine anche il presidente del Comitato di controllo trasmette una dichiarazione. In base alle dichiarazioni trasmesse il Comitato di controllo approva la bozza della relazione di controllo.
(4) Se la bozza della relazione di controllo non viene approvata, il Comitato di controllo ha l’obbligo di approvare le linee guida per la sua modifica o integrazione. Le linee guida devono essere tenute in considerazione dal controllare che deve integrare la bozza della relazione di controllo. Se il controllore non desidera tener conto delle linee guida per la sua modifica o integrazione, questo può farlo qualsiasi membro del Comitato di controllo, il controllore, a causa del mancato rispetto degli impegni in base allo statuto, non ha diritto all’indennità per la preparazione della bozza della relazione di controllo.
(5) La bozza della relazione di controllo viene firmata dal presidente del Comitato di controllo.
Articolo 47
(nota oppositiva)
(1) Il Comitato di controllo invia alla persona sottoposta a controllo una bozza della relazione di controllo, entro e non oltre otto giorni dall’approvazione. La persona sottoposta a controllo ha il diritto, entro quindici giorni dalla ricezione della bozza della relazione di controllo, di rispondere alle singole affermazioni (nota oppositiva). La nota oppositiva include i pareri, le osservazioni e i chiarimenti della persona sottoposta a controllo per ogni singolo accertamento della bozza della relazione in cui vengono constatate delle violazioni delle norme. Se l’organo sottoposto a controllo dispone di prove documentali, le allega alla nota oppositiva.
(2) Nel caso in cui il Comitato di controllo accerti che esiste il sospetto fondato che la persona sottoposta a controllo, o il responsabile, abbia commesso una trasgressione o un reato, ha l’obbligo di trasmettere le proprie constatazioni all’organo inquirente competente.
(3) Trascorsi i termini di cui al precedente comma, il Comitato di controllo approva la relazione di controllo che invia alla persona sottoposta a controllo, al consiglio comunale e al Sindaco, se necessario anche alla Corte dei conti e al Ministero competente.
(4) Allegato obbligatorio della relazione di controllo è anche la nota oppositiva se la persona sottoposta a controllo l’ha consegnata tempestivamente al Comitato di controllo.
Articolo 48
(contenuto della relazione del Comitato di controllo)
(1) La relazione di controllo deve comprendere le componenti obbligatorie in conformità alla legge e al regolamento relativo alle componenti obbligatorie della relazione del Comitato di controllo del comune.
(2) Nelle constatazioni viene indicato lo stato di fatto completo e attendibile che è stato accertato durante il controllo e su cui si basano le valutazioni, il parere, i suggerimenti, ovvero le proposte.
(3) Con le valutazioni il Comitato di controllo giudica quali norme sono state violate (correttezza della gestione) e/o se la gestione della persona sottoposta a controllo è stata efficace in base alle constatazioni e alle valutazioni del controllo.
(4) Nel parere si pronuncia sul fatto se la gestione della persona sottoposta a controllo è stata corretta e/o efficace.
(5) Una gestione scorretta è la gestione di una persona sottoposta a controllo che è in contrasto con le norme, il bilancio e gli altri atti (contratto, contratto collettivo e altri atti generali e individuali) di cui avrebbe dovuto tener conto nella sua gestione.
(6) Una gestione sconsiderata è antieconomica e/o inefficace e/o che non ha successo.
(7) Una gestione antieconomica è quella gestione in cui la persona sottoposta a controllo avrebbe ottenuto gli stessi effetti con minori costi.
(8) Una gestione inefficace è quella in cui, a parità di costi, la persona sottoposta a controllo avrebbe potuto ottenere maggiori effetti.
(9) Una gestione di scarso successo è quella in cui non si sono avverati gli obiettivi di gestione della persona sottoposta a controllo.
(10) I suggerimenti comprendono le proposte per il miglioramento della correttezza della gestione, ovvero dell’efficacia (per un utilizzo più economico, efficace e di successo dei mezzi della finanza pubblica). Con i suggerimenti, ovvero le proposte, il Comitato di controllo di regola consiglia in che modo la persona sottoposta a controllo possa migliorare la gestione così da indicare le opportunità per un miglioramento.
Articolo 49
(procedura del Comitato di controllo in caso di violazioni accertate)
(1) Nel caso il comitato di controllo accerti l'esistenza di contravvenzioni gravi o di irregolarità nella gestione del comune, che sono definite nel Regolamento del Comitato di controllo, deve informare entro quindici giorni dacché la relazione è divenuta definitiva il ministero competente e la corte dei conti in merito alle irregolarità accertate.
(2) Nel caso il comitato di controllo accerti l'esistenza del sospetto fondato che la persona oggetto di controllo o la persona responsabile ha compiuto una trasgressione o un reato penale, è in dovere di trasmettere i propri accertamenti al competente organo inquirente.
Articolo 50
(esame della relazione del Comitato di controllo)
(1) Le persone soggette al controllo sono in dovere di rispettare i pareri, le raccomandazioni e le proposte del comitato di controllo. Il consiglio comunale, il sindaco e gli organi fruitori dei mezzi comunali derivanti dal bilancio sono in dovere di trattare le relazioni del comitato di controllo e, in armonia con le rispettive competenze, di considerare le raccomandazioni e le proposte del comitato di controllo.
(2) Il Sindaco è tenuto a informare correntemente il Comitato di controllo in merito alle leggi significative e alle altre norme ed atti del comune che riguardano le finanze pubbliche e l’autonomia locale (bilancio del comune, decreto, statuto, atto di categorizzazione dei posti di lavoro e atto che definisce il sistema di pagamento, atti relativi alla costituzione delle persone giuridiche di diritto pubblico di cui è fondatore il comune, e altri), nonché in merito alle delibere rilevanti per la gestione del comune.
(3) Il Sindaco ha l’obbligo di invitare il presidente del Comitato di controllo alle sedute del consiglio comunale e di informarlo sulle constatazioni più rilevanti di competenza del consiglio comunale che riguardano la correttezza e l’efficacia della gestione del comune o l’attività finanziaria delle persone giuridiche di soggetto pubblico costituite dal comune.
Articolo 51
(relazione annuale sull'operato e l'utilizzo dei mezzi del Comitato di controllo)
Il Comitato di controllo deve presentare al Sindaco e al consiglio comunale una relazione annuale per iscritto sull’operato e l’utilizzo dei mezzi e, almeno una volta all’anno, riferire del proprio operato e informarli delle constatazioni significative nel campo del proprio lavoro e proporre soluzioni per migliorare la gestione.
Articolo 52
(carattere pubblico dell’operato del Comitato di controllo)
(1) L’operato del Comitato di controllo è pubblico.
(2) Con la maggioranza dei voti dei propri membri il Comitato di controllo può decidere di limitare o escludere il carattere pubblico dell’operato, se ciò è richiesto da motivi di tutela dei dati personali, dei documenti e dei materiali che comprendono dati che, in conformità alla legge, ad altre norme o agli atti generali del comune o di altre persone giuridiche pubbliche o private, sono di natura riserva o costituiscono un segreto di Stato, militare o ufficiale.
(3) Con la maggioranza dei voti dei propri membri il Comitato di controllo può decidere che dalla relazione annuale sul suo operato, e dalla singola relazione di controllo che viene pubblicata, vengano esclusi dei dati se sussistono i motivi che la legge che regolamenta l’accesso alle informazioni di carattere pubblico definisce come motivi in virtù dei quali è possibile respingere la richiesta di informazione di carattere pubblico.
(4) Il regolamento stabilisce le modalità per assicurare il carattere pubblico dell’operato e la modalità di limitazione del carattere pubblico dell’operato del Comitato di controllo.
(5) Il presidente del Comitato di controllo, ovvero la persona da lui autorizzata, è competente per informare l’opinione pubblica sull’operato del Comitato di controllo.
Articolo 53
(aiuto professionale ed amministrativo per l’operato del Comitato di controllo)
(1) L'aiuto professionale ed amministrativo per l'operato del comitato di controllo viene assicurato dal sindaco e dall'amministrazione comunale.
(2) Il Sindaco nomina un dipendente pubblico dell’amministrazione comunale che aiuta a preparare e condurre le sedute, nonché a scrivere e inviare i verbali e gli altri scritti del Comitato di controllo, ad archiviare il materiale, ad accettare e sistemare la posta, nonché a svolgere in modo indisturbato altre operazioni necessarie per i lavori tecnici amministrativi del Comitato di controllo.
(3) L’assistenza professionale può essere fornita al Comitato di controllo da dipendenti pubblici assunti nell’amministrazione comunale o da esperti esterni, revisori interni e altri. Singoli compiti esperiti di controllo possono essere effettuati da un perito che su proposta del Comitato di controllo viene nominato dal consiglio comunale.
Articolo 54
(mezzi per l'operato del Comitato di controllo)
I mezzi per l'operato del comitato di controllo vengono stanziati nell'ambito del bilancio di previsione del comune in base al programma annuale di lavoro e al piano finanziario del Comitato di controllo. Il Sindaco nomina un tutore per l’utilizzo dei mezzi.
Articolo 55
(pagamento per lo svolgimento del lavoro dei membri del Comitato di controllo)
Il presidente e i membri del Comitato di controllo hanno il diritto ad essere pagati per lo svolgimento del loro operato, in conformità con l’atto generale del consiglio comunale. Al perito e ad altri esperti spetta il pagamento che viene definito con il contratto di subappalto o con un contratto di prestazione d’opera che viene stipulato dal Sindaco. Per il lavoro del perito il pagamento viene stabilito in base al Regolamento sulla tariffa per i periti giudiziari.
Articolo 56
(regolamento sull'operato del Comitato di controllo)
L’organizzazione del proprio lavoro viene fissata in maniera particolareggiata dal Comitato di controllo mediante un apposito regolamento che viene approvato con la maggioranza dei voti dei propri membri.
5. L’amministrazione comunale
Articolo 57
(amministrazione comunale)
(1) I compiti amministrativi del comune vengono espletati dall’amministrazione comunale.
(2) Il comune dispone dell’amministrazione comunale come organo comunale che, in conformità alla legge, lo Statuto e gli atti generali del comune, espleta i compiti amministrativi di competenza comunale, decide in merito alle questioni amministrative in prima istanza, svolge i compiti ispettivi e i compiti della vigilanza comunale, ovvero degli altri servizi di controllo, nonché le operazioni professionali, organizzative e amministrative per gli organi comunali.
(3) L’amministrazione comunale espleta i compiti amministrativi, professionali, di sostegno e di sviluppo, nonché quelli atti a garantire i servizi pubblici competenza comunale.
(4) L'amministrazione comunale viene istituita dal consiglio comunale su proposta del sindaco mediante decreto, con il quale si definiscono l’organizzazione interna e i settori di attività dell’amministrazione comunale.
(5) L'organigramma dei posti di lavoro nell'amministrazione comunale viene sancito dal sindaco.
(6) L’amministrazione comunale è guidata e controllata dal Sindaco, mentre l’operato dell’amministrazione comunale è diretto dal direttore dell’amministrazione comunale, che viene nominato ed esonerato dal Sindaco. Il direttore dell’amministrazione comunale è un ufficiale dipendente in base alla legge che disciplina la posizione dei dipendenti pubblici.
(7) Nell’atto generale relativo all’organizzazione e ai settori di lavoro dell’amministrazione comunale, nonché nell’atto di categorizzazione dei posti di lavoro, viene definito il grado d’istruzione del direttore dell’amministrazione comunale del comune.
(8) Per i suoi atti l’amministrazione comunale utilizza il timbro comunale con la dicitura aggiuntiva: OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Articolo 58
(costituzione dell’amministrazione comunale comune)
(1) Il consiglio comunale, su proposta del Sindaco, può decidere di costituire, con un altro comune o con altri comuni, uno o più organi di un’amministrazione comunale comune.
(2) L’organo dell’amministrazione comunale comune è costituito quando l’atto generale relativo alla sua costituzione, su proposta comune dei sindaci dei comuni, viene approvato da tutti i membri dei consigli comunali.
(3) L’organizzazione e il lavoro dell’amministrazione comunale comune vengono definiti con il decreto di costituzione che, su proposta dei sindaci, viene approvato dai membri dei consigli comunali dei comuni.
(4) I sindaci possono concordare che i compiti dell’organo comune dell’amministrazione comunale, o i servizi comuni di cui al comma precedente, vengano espletati in una delle amministrazioni comunali.
(5) Per la gestione finanziaria dell’organo dell’amministrazione comunale comune si applicano le disposizioni della legge che regolamenta le finanze pubbliche relative ai fruitori diretti dei bilanci comunali. L’organo dell’amministrazione comunale comune è il fruitore diretto del bilancio comunale di quel comune in cui ha sede.
(6) L’organo dell’amministrazione comunale comune è diretto da un funzionario di livello.
(7) Con il decreto di costituzione dell’organo dell’amministrazione comunale comune vengono definiti il nome e la sede dell’organo, i rapporti con i comuni cofondatori e altre questioni, importanti per il funzionamento dell’organo dell’amministrazione comunale comune.
(8) Nell’attuazione dei compiti amministrativi l’organo dell’amministrazione comunale comune agisce come organo di quel comune in cui rientra la competenza territoriale della questione.
(9) Nell’attuazione dei compiti amministrativi l’organo dell’amministrazione comunale comune deve agire secondo le direttive del Sindaco e gli incarichi del direttore dell’amministrazione comunale del comune in cui rientra la competenza territoriale della questione, riguardo alle questioni generali di organizzazione e funzionamento dell’organo dell’amministrazione comunale comune deve, invece, agire secondo le direttive comuni di tutti i sindaci dei comuni che hanno costituito l’organo dell’amministrazione comunale comune.
(10) Il presidente dell’organo dell’amministrazione comunale comune risponde dell’attuazione dei compiti amministrativi, che rientrano nella competenza territoriale del singolo comune, al Sindaco e al direttore dell’amministrazione comunale di quel comune, per il lavoro dell’organo dell’amministrazione comunale comune risponde interamente a tutti i sindaci dei comuni che hanno costituito l’organo dell’amministrazione comunale comune.
(11) In merito all’esonero del presidente dell’organo dell’amministrazione comunale comune o del dipendente nell’amministrazione comunale decide il direttore dell’amministrazione comunale del comune in cui rientra la competenza territoriale della questione che nel caso dell’esonero del presidente decide anche in merito.
(12) I comuni assicurano i mezzi e altre condizioni materiali per la gestione comune dei compiti dell’amministrazione comunale in proporzione al numero degli abitanti del singolo comune rispetto al numero di tutti gli abitanti dei comuni per i quali vengono espletati i compiti, se il decreto non stabilisce diversamente.
(13) Per i danni causati dall’operato abusivo di un dipendente dell’organo dell’amministrazione comunale comune ne rispondono in solido i comuni che hanno costituito l’organo.
(14) Sui ricorsi contro le delibere dell’organo dell’amministrazione comunale comune decide il Sindaco del comune in cui rientra la competenza territoriale della questione, a meno che la legge non decida diversamente.
Articolo 59
(decisioni sulle questioni amministrative)
(1) Gli organi del comune decidono in merito ai diritti e ai doveri dei singoli delle persone giuridiche, nonché ai loro benefici legali nelle questioni amministrative nel procedimento amministrativo.
(2) Il comune decide con singoli atti relativi alle questioni amministrative di propria competenza e di competenza conferita dallo Stato.
(3) In merito alle questioni amministrative di competenza comunale decide in prima istanza l’amministrazione comunale, e in secondo grado il Sindaco, se la legge non stabilisce diversamente per i singoli casi.
Articolo 60
(competenze a decidere sulle questioni amministrative)
(1) I singoli atti amministrativi di competenza dell’amministrazione comunale vengono emanati dal direttore dell’amministrazione comunale che per l’espletamento delle singole azioni del procedimento, o per la gestione dell’intero procedimento e per la decisione nelle questioni amministrative, può delegare altre persone dell’amministrazione comunale che adempiono ai requisiti di legge per decidere nelle questioni amministrative.
(2) Le persone di cui al precedente comma decidono anche sulle questioni amministrative di competenza conferita dallo Stato, tranne se la legge non stabilisce diversamente.
Articolo 61
(attuazione della Legge sul procedimento amministrativo)
Il direttore dell’amministrazione comunale si impegna ed è responsabile della piena attuazione della Legge sul procedimento amministrativo e delle altre norme relative alla procedura amministrativa, garantendo l’operato amministrativo in conformità dal Decreto governativo.
Articolo 62
(decisioni sulle questioni amministrative di competenza originaria)
La facoltà di decidere in merito alle questioni amministrative di competenza originaria del comune spetta esclusivamente al funzionario preposto che è autorizzato a svolgere tali questioni e soddisfa i requisiti in conformità al decreto che stabilisce l’istruzione professionale richiesta per decidere nel procedimento amministrativo, e ha conseguito l’esame professionale sul procedimento amministrativo.
Articolo 63
(decisione sui ricorsi contro i singoli atti)
(1) Il Sindaco decide sui ricorsi contro i singoli atti di competenza originaria dell’amministrazione comunale. Avverso la decisione del Sindaco è ammesso il contenzioso amministrativo.
(2) L’organo statale stabilito dalla legge decide sui ricorsi contro i singoli atti che in prima istanza sono stati rilasciati dall’amministrazione comunale nelle questioni di competenza statale.
Articolo 64
(esonero del pubblico ufficiale)
(1) In merito all’esonero del capo dell’organo dell’amministrazione comunale o del dipendente dell’amministrazione comunale decide il direttore dell’amministrazione comunale che, nel caso di esonero del capo dell’amministrazione comunale, decide anche riguardo al fatto se il questi è autorizzato a decidere nelle questioni amministrative.
(2) In merito all’esonero del direttore dell’amministrazione comunale o del Sindaco decide il consiglio comunale che in caso di esonero decide anche al riguardo, a meno che la legge non stabilisca diversamente.
6. Organi elettorali del comune
Articolo 65
(commissione elettorale comunale e commissione elettorale comunale particolare)
(1) Il comune di Ancarano ha una Commissione elettorale comunale e una Commissione elettorale comunale particolare.
(2) L’organizzazione, il settore di attività e la composizione degli organi della Commissione elettorale comunale e della Commissione elettorale comunale particolare sono disposti dalla legge.
(3) La Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale comunale particolare utilizzano per i propri atti il timbro comunale con la dicitura aggiuntiva: OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ovvero POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PARTICOLARE.
7. Altri organi del comune
Articolo 66
(altri organi del comune)
L’organizzazione, il settore di attività e la composizione degli organi che il comune deve avere in conformità alle apposite leggi che regolamentano le funzioni del comune nei singoli settori dell’amministrazione pubblica, sono decise in base alla legge dal Sindaco, ovvero dal consiglio comunale, con il decreto di costituzione e nomina dei membri del singolo organo.
Articolo 67
(assicurazione della Protezione civile)
(1) Il comune ha l’obbligo di garantire la protezione dalle calamità naturali e di altro tipo, conformemente alle disposizioni della legge che regolamenta la protezione dalle calamità naturali e di altro tipo.
(2) Il comune ha un comandante e un comando della Protezione civile del comune o per l’attuazione dei compiti delega un’associazione o un’altra organizzazione che effettua una gestione professionalmente operativa della protezione civile e delle altre forze per la protezione, il salvataggio e l’assistenza in conformità ai progetti approvati.
(3) Il comandante, ovvero i commissionari per la protezione civile, sono responsabili del proprio lavoro verso il Sindaco.
IV. LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI
Articolo 68
(diritti degli appartenenti alla comunità nazionale italiana)
(1) Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana è assicurato il diritto di esprimere liberamente la propria identità nazionale, di coltivare ed esprimere la propria cultura e usare la propria lingua.
(2) Alla comunità nazionale italiana e ai suoi appartenenti è assicurato il diritto, nell’ambito della legislazione in vigore, di usare liberamente i propri simboli nazionali, e per mantenere la propria identità nazionale, di costituire organizzazioni, di sviluppare attività economiche, culturali, di ricerca scientifica, nonché attività nel campo dell’informazione e dell’editoria.
Articolo 69
(esercizio dei diritti e dei doveri)
I diritti e i doveri che sono di particolare significato per la comunità nazionale italiana sono esercitati dai suoi appartenenti in conformità con la costituzione, la legge e il presente statuto nel seguente modo:
1. Costituiscono la comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano che è una persona di diritto pubblico nell’ambito della quale:
– in conformità alla costituzione e alla legge decidono autonomamente in merito a tutte le questioni di propria competenza,
– in conformità alla legge forniscono il nulla osta alle questioni che riguardano la tutela dei diritti particolari della comunità nazionale, riguardo ai quali decidono insieme agli organi del comune e delle altre comunità locali autogestite,
– trattano ed esaminano le questioni riguardanti la posizione della comunità nazionale, approvano le posizioni e danno proposte e suggerimenti agli organi competenti,
– stimolano e organizzano attività che contribuiscono a mantenere l’identità nazionale degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.
2. Insieme agli altri cittadini disciplinano le questioni che sono di importanza fondamentale per l’esercizio dei loro diritti costituzionali e statutari.
Articolo 70
(esercizio delle funzioni)
La comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano esercita le proprie funzioni nel presente modo:
– stimola e organizza attività culturali, di ricerca, informative, editoriali ed economiche per lo sviluppo della comunità nazionale,
– costituisce organizzazioni ed enti pubblici,
– verifica e stimola lo sviluppo dell’educazione e dell’istruzione per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e, in conformità alla legge, partecipa alla pianificazione e all’organizzazione dell’operato educativo – formativo e alla preparazione dei programmi educativo – formativi,
– sviluppa i contatti con la patria d’origine, con gli appartenenti alla comunità nazionale italiana in altri Stati e con le organizzazioni internazionali,
– in conformità alla legge espleta i compiti di competenza statale,
– espleta altri compiti in conformità con la legge.
Articolo 71
(trasmissione ed esame di proposte, iniziative e pareri)
(1) La comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano dà al consiglio comunale, al Sindaco e agli altri organi comunali iniziative, pareri e proposte inerenti le questioni che reputa importanti per la posizione della comunità nazionale ed il mantenimento delle caratteristiche dei territori nazionalmente misti.
(2) Gli organi di cui al comma precedente sono in dovere di esaminare le iniziative, i pareri e le proposte della comunità nazionale autogestita e decidere in merito.
Articolo 72
(atti particolari del comune e consensi a questi)
(1) Nell’ambito delle loro competenze gli organi del comune con gli atti particolari regolamentano le questioni che riguardano l’esercizio di appositi diritti e il finanziamento della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti, nonché decidono in merito ad altre questioni che riguardano l’esercizio degli appositi diritti di tale comunità e dei suoi appartenenti.
(2) Il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano dà il consenso, ovvero un parere preliminare, agli atti generali e alle delibere di cui al comma precedente.
Articolo 73
(consenso del membro del consiglio comunale, il rappresentante della comunità nazionale italiana, agli atti del comune)
(1) Il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, tramite il membro del consiglio comunale, il rappresentante della comunità nazionale italiana, dà il consenso ai seguenti atti:
– la nomina di abitati, vie e piazze del territorio del comune,
– in merito alla costituzione di enti pubblici per l'esercizio degli appositi diritti della comunità nazionale italiana, se tale comunità non è cofondatrice dell'ente pubblico,
– in merito al nulla osta allo statuto, nonché al nulla osta alla nomina dei direttori degli enti pubblici per l'esercizio degli appositi diritti della comunità nazionale italiana, se tale comunità non è cofondatrice dell'ente pubblico,
– in merito all'assetto del bilinguismo visivo e
– agli altri atti del comune che regolamentano le questioni riguardanti l'esercizio dei diritti particolari della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti.
(2) Il nulla osta del Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano agli atti di cui al precedente comma deve essere acquisito dal membro del consiglio comunale rappresentante della comunità nazionale italiana, prima della decisione sul nulla osta e deve essere depositata per iscritto alla seduta del consiglio comunale ovvero di un altro organo competente del comune.
Articolo 74
(competenze del Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana)
(1) Il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano trasmette al Sindaco una richiesta per la nomina e l'esonero del vicesindaco, l'appartenente alla comunità nazionale italiana.
(2) Il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano trasmette un parere preliminare ai seguenti atti del comune:
– lo statuto del comune,
– sui simboli del comune,
– sul piano a lungo e medio termine per lo sviluppo del comune,
– sul bilancio del comune,
– sul programma di sviluppo nel campo della cultura e della formazione e
– su altre delibere del consiglio comunale, ovvero di altri organi competenti del comune che riguardano l'esercizio degli appositi diritti della comunità nazionale italiana.
Articolo 75
(funzionamento della comunità autogestita della comunità italiana)
(1) Il comune deve garantire alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano i locali oltremodo necessari e le altre opportunità materiali per l’attività di base.
(2) I mezzi per il suo funzionamento, in conformità alla legge, vengono assicurati dal bilancio del comune.
(3) Il comune, conformemente alla legge, assicura anche parte dei mezzi per il funzionamento delle organizzazioni e degli enti pubblici che operano per le necessità della comunità nazionale italiana, e parte dei mezzi per il finanziamento della cooperazione di tale comunità con il popolo della madrepatria e il suo Stata, con gli appartenenti della comunità nazionale italiana in altri Stati e con organizzazioni internazionali.
(4) Se il Consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano non trasmette una richiesta per la nomina del vicesindaco e il Sindaco non nomina un altro vicesindaco, un membro del consiglio comunale che appartenga alla comunità nazionale italiana, ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto, oltre ai mezzi già previsti dal bilancio comunale per il funzionamento della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano, a quest’ultima, nel bilancio del comune, assicura ulteriori mezzi per un ammontare pari a quello che spetterebbe al vicesindaco, appartenente alla comunità nazionale italiana, per lo svolgimento della funzione in modo non professionale.
Articolo 76
(lingua)
I cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno il diritto di utilizzare liberamente la lingua italiana nel consiglio comunale e negli altri organi del comune, e in genere nella vita pubblica, nello svolgimento delle funzioni autogestite, pubbliche e di altro tipo e dei poteri, nonché nell’esercizio dei diritti costituzionali e dei benefici legali.
Articolo 77
(gestione bilingue con persone giuridiche di pubblico interesse)
Gli organi statali, gli organi dell’amministrazione comunale e gli altri organi del comune, nonché delle altre comunità locali autogestite, le aziende pubbliche e gli enti pubblici, nonché altre persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività pubblica sul territorio del comune hanno l’obbligo:
– di rispondere in entrambe le lingue all’istanza depositata da un cittadino in lingua italiana e di agire in tal senso,
– in caso di attività con i clienti tener conto e utilizzare i cognomi originali e i nomi degli appartenenti alla comunità nazionale italiana e
– di utilizzare per il proprio lavoro i moduli bilingue.
Articolo 78
(formazione)
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana è garantita l’educazione e la formazione nella propria lingua e il diritto a formulare e sviluppare tale educazione e formazione.
Articolo 79
(partecipazione alla fondazione delle organizzazioni formative)
Il comune, in conformità alla legge, partecipa alla fondazione di asili dell’infanzia e scuole elementari per i bambini della comunità nazionale italiana e si impegna per la costituzione di altre organizzazioni educativo – formative per attuare le loro necessità e sostenere l’istruzione dei cittadini della comunità nazionale italiana nelle scuole medie, superiori, universitarie nel comune e al suo esterno.
Articolo 80
(lingua d’ambiente come lingua di studio obbligatoria)
(1) In tutte le scuole con lingua di studio slovena la lingua italiana è una materia di studio obbligatoria in tutte le classi presenti sul territorio del comune di Ancarano.
(2) In tutte le scuole con lingua di studio italiana la lingua slovena è una materia di studio obbligatoria in tutte le classi presenti sul territorio del comune di Ancarano.
Articolo 81
(procedimenti penali e amministrativi)
(1) Sul territorio del comune i procedimenti di infrazione e gli altri procedimenti vengono condotti nelle due lingue, in conformità alla legge.
(2) I procedimenti in cui sono presenti diverse parti di entrambe le nazionalità vengono condotti in lingua slovena o in lingua italiana o in entrambe le lingue.
(3) Gli organi di Stato, gli organi dell’amministrazione comunale e gli altri organi del comune, i Tribunali e gli altri soggetti del potere pubblico, che rilasciano atti giuridici e di altro tipo nei procedimenti legittimamente definiti, devono rilasciare tali atti in entrambe le lingue ai cittadini della comunità nazionale italiana, agli altri cittadini, invece, solo se lo richiedono.
(4) Nei casi di cui al precedente comma, entrambi gli atti sono considerati originali.
Articolo 82
(posti di lavoro nei soggetti giuridici di interesse pubblico)
Negli organi dell’amministrazione comunale, gli organi del comune e altre comunità locali autogestite, nelle aziende e negli enti pubblici che esercitano poteri pubblici, i posti di lavoro in cui è obbligatoria la conoscenza della lingua slovena e italiana devono essere categorizzati e occupati.
Articolo 83
(stipulazione del vincolo matrimoniale)
Il vincolo matrimoniale viene stipulato in lingua slovena o italiana o in entrambe le lingue, se ciò è richiesto dai cittadini che stipulano il vincolo matrimoniale.
Articolo 84
(eventi pubblici e informazione)
(1) Nei festeggiamenti, raduni e altre manifestazioni pubbliche sul territorio del comune, destinati a tutti i cittadini, devono essere utilizzate entrambe le lingue.
(2) Gli annunci e le altre comunicazioni pubbliche sul territorio del comune devono essere effettuati in entrambe le lingue.
Articolo 85
(timbro)
I timbri degli organi statali, degli organi del comune e degli organi di altre comunità autogestite locali, delle aziende pubbliche e degli enti che esercitano poteri pubblici, dei partiti politici e delle associazioni che hanno sede sul territorio del comune, sono bilingui.
Articolo 86
(bandi di gara pubblici e annunci)
(1) Le scritte pubbliche sul territorio del comune sono bilingui.
(2) Sono bilingui gli annunci sulla bacheca degli avvisi degli organi statali, degli organi del comune e delle altre comunità autogestite locali, nonché degli esecutori dei servizi pubblici economici e di altro tipo.
Articolo 87
(nome delle località e delle vie)
Gli organi dell’amministrazione comunale e gli altri organi del comune, nonché le altre comunità locali autogestite, le aziende pubbliche e gli enti che esercitano poteri pubblici, nella loro attività devono utilizzare sia la lingua slovena che l’italiano per i nomi delle località e delle vie sul territorio del comune.
Articolo 88
(atti generali degli organi dei comuni)
I decreti e gli altri atti generali del consiglio comunale e degli altri organi del comune vengono pubblicati in entrambe le lingue.
Articolo 89
(attuazione delle disposizioni relative al bilinguismo visivo)
Con apposito decreto vengono regolamentate la modalità di attuazione delle disposizioni relative al bilinguismo visivo di cui nel presente capitolo dello statuto.
V. UNITA’ TERRITORIALI MINORI DEL COMUNE
Articolo 90
(comunità locali, di frazione e di quartiere)
Il territorio del comune di Ancarano non è suddiviso in unità territoriali minori.
VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AL PROCESSO DECISIONALE NEL COMUNE
Articolo 91
(forme di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nel comune)
Le forme di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale sono:
– l’assemblea dei cittadini,
– il referendum,
– l’iniziativa popolare.
1. L’assemblea dei cittadini
Articolo 92
(l’assemblea dei cittadini)
(1) I cittadini nell’ambito dell’assemblea dei cittadini:
– trattano le iniziative e le proposte per la modifica del territorio comunale, del nome del comune o della sua sede, nonché formulano proposte e pareri in merito,
– trattano le proposte e le iniziative per la collaborazione ed il collegamento con altri comuni in comunità locali più ampie,
– propongono, trattano e formulano posizioni in merito alle modifiche del territorio degli abitati ed in merito alla toponomastica locale,
– assolvono al compito di comizi degli elettori in conformità alla legge,
– avanzano proposte agli organi comunali in merito alla preparazione dei programmi di sviluppo del comune, in merito alla gestione del territorio ed alla tutela dell'ambiente di vita,
– formulano le loro posizioni in merito ad interventi nell'ambiente di maggiore entità, quali la costruzione di autostrade, di impianti energetici, di discariche di rifiuti e di sostanze pericolose,
– trattano e formulano pareri e posizioni, nonché decidono in merito alle questioni previste dalla legge, da questo statuto o da decreto comunale, ed in merito alle questioni, per le quali delibera nel presente modo il consiglio comunale o il sindaco.
(2) Le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell'assemblea dei cittadini devono essere trattate dagli organi comunali competenti per la singola questione e devono essere tenute in debita considerazione dagli organi citati nell'attuazione dei loro rispettivi compiti. Se l'organo comunale competente reputa che non è possibile considerare le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell'assemblea dei cittadini, è in dovere di presentare e motivare il proprio parere ai cittadini in maniera ed entro un termine adeguato.
Articolo 93
(convocazione dell’assemblea dei cittadini)
(1) L’assemblea dei cittadini può essere convocato per l’intero comune o per la singola frazione.
(2) L'assemblea dei cittadini viene convocata dal sindaco di propria iniziativa o su iniziativa del consiglio comunale.
(3) Il sindaco è in dovere di convocare l'assemblea dei cittadini per l'intero comune su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori del comune, mentre per l'assemblea dei cittadini della frazione la richiesta deve essere inoltrata da almeno il cinque per cento degli elettori della suddetta frazione.
(4) La richiesta degli elettori di convocazione dell'assemblea dei cittadini deve contenere la proposta motivata per iscritto della questione che dovrebbe essere trattata in seno all'assemblea. Alla richiesta è necessario allegare l'elenco degli elettori che la sostengono. L'elenco deve essere corredato dai nomi e cognomi, dalle date di nascita e dagli indirizzi delle rispettive residenze stabili, nonché dalle firme.
(5) Il sindaco può respingere la richiesta con propria decisione, se constata che la richiesta non ha avuto un appoggio sufficiente da parte degli elettori. La decisione debitamente motivata viene consegnata all'iniziatore della richiesta o al primo elettore firmato sull'elenco.
(6) Il sindaco deve convocare l'assemblea dei cittadini al massimo entro trenta giorni dopo il recapito della richiesta regolarmente inoltrata. Se il Sindaco non convoca l’assemblea dei cittadini entro trenta giorni dopo il recapito della richiesta regolarmente inoltrata, può convocarla chi ha dato l’iniziativa per la convocazione dei cittadini.
Articolo 94
(comprensorio, località e orario della convocazione dell’assemblea dei cittadini)
(1) La convocazione dell'assemblea dei cittadini deve indicare il comprensorio per il quale viene convocata, la località e la data dell'assemblea nonché la proposta di ordine del giorno.
(2) La convocazione dell'assemblea dei cittadini deve essere pubblicata nel modo usuale per la località.
Articolo 95
(conduzione dell’assemblea dei cittadini)
(1) L'assemblea dei cittadini viene condotta dal sindaco o da un vice sindaco autorizzato dal sindaco, che può altresì proporre all'assemblea la nomina di una presidenza per condurre i lavori.
(2) L'assemblea dei cittadini approva validamente le proprie decisioni, proposte, iniziative, posizioni e pareri se alla stessa partecipa almeno il dieci per cento degli elettori del circondario comunale, per il quale l'assemblea è stata convocata.
(3) La decisione dell'assemblea dei cittadini si reputa approvata se per essa vota almeno la metà degli elettori che ad essa partecipano.
(4) L’impiegato dell’amministrazione comunale, designato dal direttore dell’amministrazione comunale, accerta la deliberatività dell’assemblea dei cittadini, il numero dei votanti per le decisioni assunte e redige il verbale relativo alle decisioni dell’assemblea. Il direttore dell’amministrazione comunale informa il consiglio comunale e il Sindaco sui contenuti del verbale e lo pubblica nel modo usuale per la località.
2. Referendum in merito ad un atto generale del comune
Articolo 96
(referendum in merito ad un atto generale del comune)
(1) I cittadini possono decidere con referendum in merito alle questioni che sono sancite dagli atti generali del comune approvati dal consiglio comunale, tranne in merito al bilancio di previsione ed al conto consuntivo del comune nonché agli atti generali con i quali vengono prescritte le tasse comunali e gli altri tributi in armonia alla legge.
(2) Il consiglio comunale può indire il referendum in merito all'atto generale di cui al comma precedente su proposta del sindaco o di un membro del consiglio comunale.
(3) Il consiglio comunale è in dovere di indire il referendum se ciò è richiesto almeno dal cinque per cento degli elettori del comune e se così stabilito dalla legge o dallo statuto del comune.
Articolo 97
(indizione del referendum)
(1) La proposta di indire il referendum può essere inoltrata dal sindaco o da un membro del consiglio comunale al massimo entro quindici giorni dopo l'approvazione di un atto generale del comune. Al massimo entro quindici giorni dopo l'approvazione dell'atto generale del comune è necessario informare per iscritto il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indire il referendum.
(2) Se è stata inoltrata la proposta per l'indizione del referendum o inoltrata la proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indire il referendum il sindaco trattiene la pubblicazione dell'atto generale sino alla delibera in merito all'iniziativa o alla proposta o sino all'esito del referendum.
Articolo 98
(referendum abrogativo)
(1) Il referendum viene effettuato in qualità di referendum sospensivo, con il quale i cittadini confermano o respingono un atto generale del comune già approvato o alcune sue singole disposizioni. Se l'atto generale del comune o alcune sue singole disposizioni vengono confermati dal referendum il sindaco è in dovere di pubblicarlo assieme al proclama inerente l'esito referendario.
(2) Se l'atto generale del comune o alcune sue singole disposizioni vengono respinti, l'atto generale non viene pubblicato sino a quando non viene modificato in armonia con la volontà degli elettori.
(3) La decisione referendaria degli elettori, con la quale un atto generale del comune è stato respinto o sono state respinte alcune sue disposizioni, impegna il consiglio comunale che ha approvato l'atto generale in merito al quale è stato condotto il referendum, sino alla fine del mandato.
Articolo 99
(inoltro della richiesta di referendum)
(1) La proposta agli elettori per l'inoltro della richiesta per l'indizione del referendum in merito ad un atto generale del comune o in merito a sue singole disposizioni deve essere corredata dalla richiesta già formulata per l'indizione del referendum. La richiesta deve essere corredata dal quesito chiaramente formulato, che sarà oggetto del referendum, e dalla motivazione.
(2) La proposta agli elettori per l’inoltro della richiesta per l’indizione del referendum può essere formulata da qualsiasi elettore, da un partito politico del comune o da un consiglio di una parte ristretta del comune. La proposta deve essere sostenuta da almeno cento elettori del comune. Gli elettori esprimono il loro sostegno alla proposta mediante l'apposizione della firma su un elenco che deve contenere pure i seguenti dati personali dei firmatari: il nome ed il cognome, la data di nascita e l'indirizzo della residenza stabile.
(3) Il promotore informa per iscritto il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indizione del referendum e presenta la proposta al sindaco.
(4) Se il sindaco reputa che la proposta assieme alla richiesta non è formulata in conformità al primo comma di questo articolo o se è contraria alla legge ed allo statuto comunale, informa in merito il proponente entro otto giorni dal recapito e lo invita ad eliminare la difformità riscontrata in otto giorni. Se il proponente non effettua quanto ingiunto si reputa che la proposta non è stata inoltrata. Il sindaco informa immediatamente in merito il proponente e il consiglio comunale.
(5) Il promotore ha la facoltà, entro otto giorni dal recapito della comunicazione di cui al comma precedente, di richiedere il vaglio della decisione del sindaco da parte del tribunale amministrativo.
Articolo 100
(sostegno alla richiesta di indizione del referendum)
(1) Gli elettori danno il sostegno alla richiesta di indizione del referendum sottoscrivendo personalmente i moduli o firmando l’elenco.
(2) Il sindaco definisce il modulo di sostegno mediante sottoscrizione personale, che acclude la richiesta chiaramente formulata per l'indizione del referendum ed il termine per la raccolta delle firme.
(3) La sottoscrizione si attua davanti all'organo statale competente per la redazione dell'evidenza del diritto di voto.
(4) Si reputa che la richiesta di indizione del referendum sia inoltrata se nel termine previsto è stata sostenuta dalle firme di un numero sufficiente di elettori.
Articolo 101
(indizione del referendum)
(1) Il consiglio comunale indice il referendum in quindici giorni dopo l'approvazione della delibera inerente la proposta del sindaco o di un membro del consiglio per l'indizione del referendum ovvero in quindici giorni dall'inoltro della richiesta degli elettori per l'indizione del referendum, a meno che, in conformità alla legge, sia richiesta una valutazione giuridico – costituzionale di tale richiesta.
(2) Il referendum ha luogo al minimo trenta giorni ed al massimo quarantacinque giorni dopo la data della sua indizione, di domenica o in altra data festiva.
(3) Mediante l'atto di indizione del referendum il consiglio comunale determina il genere di referendum, l'atto generale ovvero le singole disposizioni dello stesso in merito alle quali avverrà lo scrutinio, il testo della questione referendaria in merito alla quale si deciderà nell'ambito del referendum in modo da accerchiare "PER" o "CONTRO", la data dell'indizione e la data dello scrutinio.
(4) L'atto inerente l'indizione del referendum viene pubblicato secondo le modalità previste da questo statuto per la pubblicazione degli atti generali del comune.
(5) Quindici giorni prima della data prevista per lo scrutinio la commissione elettorale comunale pubblica l'atto di indizione del referendum nei mezzi d'informazione.
Articolo 102
(diritto di votare al referendum)
(1) Il diritto di votare al referendum è proprio di tutti i cittadini che hanno il diritto di votare per l'elezione dei membri del consiglio comunale, tranne se la legge non stabilisce diversamente.
(2) La decisione referendaria è approvata se per essa vota la maggioranza degli elettori che hanno espresso il loro voto.
Articolo 103
(procedimento per l’attuazione del referendum)
(1) Il procedimento per l'attuazione del referendum è condotto dagli organi preposti all'attuazione delle elezioni locali. In merito ai ricorsi per presunte irregolarità nell'operato del comitato elettorale decide la commissione elettorale comunale.
(2) In merito alla votazione referendaria ed alle altre questioni inerenti l'attuazione del referendum si applicano le disposizioni della legge che regola il referendum e l'iniziativa popolare nonché le elezioni locali, se questo statuto ed in conformità alla legge sulle autonomie locali non dispone diversamente.
(3) La relazione inerente l'esito della votazione referendaria viene inviata dalla commissione elettorale comunale al consiglio comunale e viene pubblicata secondo le modalità previste da questo statuto per la pubblicazione degli atti generali del comune.
3. Referendum consultivo
Articolo 104
(referendum consultivo)
(1) Il consiglio comunale, prima di deliberare in merito a determinate questioni di sua competenza, può indire il referendum consultivo.
(2) Il referendum consultivo viene indetto per tutto il comune.
(3) Il referendum consultivo si attua in conformità alle disposizioni di questo statuto, che regolano il referendum inerente un atto generale del comune.
(4) L'esito referendario del referendum consultivo non costituisce un impegno per gli organi comunali.
4. Altri referendum
Articolo 105
(referendum relativo all’autocontributo e in merito ad altre questioni)
(1) I cittadini possono decidere con referendum in merito all'introduzione di autocontributi ed in merito ad altre questioni se ciò è previsto dalla legge. Tale referendum si attua in conformità alle disposizioni di questo statuto se la legge che definisce e regola il referendum non dispone diversamente.
(2) La decisione inerente l’introduzione dell’autocontributo è approvata se per essa ha votato la maggioranza degli elettori che ha votato nel comune, a condizione che abbia partecipato al voto la maggior parte degli aventi diritto al voto, ovvero se la legge non stabilisce diversamente.
5. L’iniziativa popolare
Articolo 106
(l’iniziativa popolare)
(1) Almeno il cinque per cento degli elettori nel comune può richiedere l'approvazione o l'abrogazione di un atto generale o di altre deliberazioni di competenza del consiglio comunale ovvero di altri organi del comune.
(2) In merito alla proposta agli elettori per l'inoltro della richiesta di cui al comma precedente ed al procedimento con detta proposta si applicano analogicamente le disposizioni della legge e di questo statuto, con le quali è regolato il procedimento agli elettori per indire il referendum in merito ad un atto generale del comune.
(3) Se la richiesta è inerente l'abrogazione di un atto generale del comune o un'altra delibera del consiglio comunale, il consiglio comunale è in dovere di porre la trattazione della richiesta alla prima seduta successiva e deliberare in merito alla richiesta al massimo entro tre mesi da quando è stata correttamente inoltrata.
(4) Se la richiesta è rilevata alle decisioni di altri organi del comune, questi sono in dovere di decidere in merito alla richiesta al massimo entro un mese da quando è stata correttamente inoltrata.
Articolo 107
(mezzi per la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nel comune)
I mezzi per la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nel comune nell'ambito delle assemblee dei cittadini e con referendum, nonché per l'attuazione di questi ultimi, devono essere stanziati dal bilancio comunale.
VII. I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 108
(servizi pubblici comunali)
(1) Il comune assicura il funzionamento dei servizi pubblici comunali che definisce autonomamente e dei servizi pubblici, il cui funzionamento è sancito dalla legge.
(2) Il funzionamento dei servizi pubblici è assicurato dal comune:
– direttamente nell’ambito dell’amministrazione comunale,
– mediante la costituzione di enti pubblici ed aziende pubbliche,
– mediante l’assegnazione di concessioni,
– mediante l’investimento di capitale proprio nell’attività di persone di diritto privato.
Articolo 109
(servizi pubblici comunali nel settore delle attività sociali)
(1) Nel settore delle attività sociali il comune assicura i servizi pubblici per lo svolgimento delle seguenti attività:
– istruzione elementare,
– educazione prescolare e tutela dell’infanzia,
– servizi sanitari di base e farmacia
– assistenza sociale alla famiglia e
– attività bibliotecaria.
(2) Il comune può costituire servizi pubblici anche in altri campi ed in particolare in quello dell'educazione musicale, dell'istruzione degli adulti, della cultura, dello sport e di altre attività, con le quali si assicura il soddisfacimento delle necessità pubbliche.
Articolo 110
(servizi pubblici a carattere economico)
(1) Il comune garantisce i servizi pubblici a carattere economico, quelli obbligatori e quelli facoltativi, secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge o da un altro atto generale del comune.
(2) Sul territorio del comune vengono effettuati i servizi pubblici locali a carattere economico che la legge, o un atto generale del comune, definisce servizi pubblici locali a carattere economico che devono essere eseguiti, in particolare però le seguenti attività:
– l’approvvigionamento dell’acqua potabile,
– la conduzione e la depurazione delle acque reflue e di quelle di origine meteorica,
– la raccolta di determinati tipi di rifiuti comunali,
– il deposito dei residui del trattamento o della rimozione dei rifiuti comunali,
– la sistemazione e la pulizia delle aree pubbliche,
– la manutenzione delle strade pubbliche comunali,
– l’assistenza, la cura e la custodia degli animali abbandonati accolti nell’asilo.
Articolo 111
(individuazione di altre attività)
Il comune può individuare quali servizi pubblici a carattere economico anche altre attività che rappresentano la condizione per l'attuazione dei compiti di sua competenza oppure che rappresentano la condizione per lo svolgimento delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche del comune.
Articolo 112
(costituzione di un soggetto giuridico di diritto pubblico)
Il comune costituisce con un decreto i soggetti di diritto pubblico che attuano i servizi pubblici comunali, tenendo conto delle condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 113
(costituzione di un soggetto giuridico comune di diritto pubblico per l’attuazione dei servizi comunali)
Per assicurare in modo economico ed efficace le attività dei servizi pubblici a carattere economico, il comune, nell’ambito dei sistemi di approvvigionamento globale, può costituire insieme agli altri comuni un soggetto giuridico comune di diritto pubblico per l’attuazione dei servizi pubblici comunali.
Articolo 114
(attuazione dei diritti dei costitutori)
(1) Per attuare i diritti dei costitutori nell’ambito delle persone giuridiche comuni di diritto pubblico che sono costituite per il territorio di due o più comuni, i consigli comunali dei comuni costitutori costituiscono un organo comune, i cui membri sono i sindaci dei comuni costitutori.
(2) Nell'atto costitutivo dell'organo comune si determinano i suoi compiti, l'organizzazione dell'operato e le modalità di approvazione delle decisioni, nonché le modalità di finanziamento e di suddivisione dei costi per l'operato dell'organo comune.
VIII. IL PATRIMONIO E IL FINANZIAMENTO DEL COMUNE
Articolo 115
(il patrimonio del comune)
(1) Il patrimonio del comune è costituito dai mezzi mobili ed immobili di proprietà del comune, dai mezzi circolanti e dai diritti.
(2) Il comune deve gestire il proprio patrimonio come un buon padre di famiglia.
(3) Il piano annuale di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare viene approvato dal consiglio comunale, su proposta del Sindaco, nella procedura di approvazione del bilancio, in conformità alla legge in materia di disciplina di gestione del patrimonio reale delle autonomie locali.
(4) La gestione del patrimonio reale del comune viene effettuata secondo il procedimento e le modalità sancite dalla legge e dalle norme vigenti che disciplinano la gestione del patrimonio reale delle autonomie locali. Se non è disciplinata dalla legge, la gestione del patrimonio reale viene effettuata ai sensi delle norme vigenti per la gestione del patrimonio reale dello Stato.
(5) La decisione inerente l’alienazione e l’acquisizione del patrimonio immobiliare del comune è di competenza del consiglio comunale che, su proposta del sindaco, approva il programma annuale di vendita del patrimonio finanziario e reale del comune, nonché il programma annuale di acquisti e costruzioni. Il programma annuale approvato per le vendite viene attuato dal Sindaco.
(6) La vendita o la permuta di immobili e di beni mobili di proprietà del comune si attua secondo il procedimento e le modalità sancite dalla legge e dalle norme vigenti per la vendita e la permuta del patrimonio statale.
(7) Per l’acquisizione gratuita del patrimonio è necessario ottenere il nulla osta anticipato del consiglio comunale, tenendo conto delle norme che disciplinano la gestione del patrimonio reale dei comuni.
Articolo 116
(entrate del comune)
(1) Il comune acquisisce le proprie entrate dalle proprie risorse, dalle tasse, dai tributi, dai diritti e dalle altre contribuzioni in conformità alla legge.
(2) Il comune ha diritto, alle condizioni stabilite dalla legge, alle risorse derivanti dalla perequazione finanziaria e da altre risorse di finanziamento provenienti dal bilancio statale.
Articolo 117
(bilancio del comune)
(1) Le entrate ed altri ricavi, nonché le uscite ed altre spese del comune sono inclusi nel bilancio del comune che viene approvato dal consiglio comunale secondo il procedimento stabilito nel regolamento del consiglio comunale. Il bilancio del comune distribuisce tutti i ricavi e le uscite per i singoli obiettivi di finanziamento nel comune. Il bilancio comunale viene approvato con la maggioranza dei voti dei membri presenti del consiglio comunale.
(2) Il consiglio comunale deve approvare il bilancio del comune nei termini che ne consentano l’applicazione a partire dal I gennaio dell’anno per il quale viene adottato. Su proposta del Sindaco, il consiglio comunale, insieme al bilancio per l’anno successivo, approva anche il bilancio per l’anno che segue, tuttavia solo nell’ambito del mandato, entro trenta giorni dalla presentazione del bilancio di Stato all’Assemblea nazionale (Državni zbor).
(3) Il Sindaco è responsabile della preparazione e presentazione del bilancio del comune al Consiglio comunale che lo approva ai sensi della legge.
(4) Le proposte per aumentare le uscite di bilancio devono includere una proposta per aumentare le entrate del bilancio o per ridurre altre uscite dello stesso ammontare, al riguardo l’aumento delle uscite non deve essere a carico della riserva di bilancio, degli accantonamenti generali del bilancio o a carico di un ulteriore indebitamento.
(5) Nel bilancio vengono assicurate, in conformità alla legge, delle risorse per la riserva di bilancio che funziona come fondo di bilancio. Le risorse della riserva di bilancio vengono utilizzate per finanziare le uscite per ovviare alle conseguenze di calamità naturali, quali terremoto, inondazioni, frane, valanghe, neve alta, vento forte, grandine, gelicidio, gelate, siccità, epidemie contagiose dovute a malattie umane, animali o vegetali, altre calamità causate da forze naturali e disastri ecologici.
(6) Il Sindaco decide nel singolo caso l’utilizzo delle risorse della riserva di bilancio sino all’importo stabilito dal decreto di bilancio, per un importo superiore decide invece il consiglio comunale con un decreto.
Articolo 118
(le componenti del bilancio del comune)
(1) Il bilancio del comune è costituito dalla parte generale, da quella particolare e dal piano dei programmi di sviluppo, nonché dalla motivazione.
(2) La parte generale del bilancio è costituita dal bilancio complessivo delle entrate e delle uscite, dal conto dei crediti finanziari e degli investimenti, nonché dal conto di finanziamento.
(3) La parte particolare del bilancio è costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti del bilancio del comune.
(4) Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai piani annuali dei programmi di sviluppo dei fruitori diretti del bilancio del comune che sono definiti dai documenti della pianificazione a lungo termine.
Articolo 119
(attuazione del bilancio del comune)
(1) Il Sindaco è responsabile per l’attuazione del bilancio.
(2) Nell’ambito dell’attuazione del bilancio il Sindaco dispone dei poteri stabiliti dalla legge, dalle norme rilasciate sulla base della legge, dal decreto di bilancio del comune o da altri atti generali del comune.
(3) Il Sindaco deve garantire l’attuazione dei compiti del controllo finanziario interno, in conformità alla legge e alle norme del ministro competente per le finanze, rilasciate in base alla legge.
(4) Il Sindaco è l’organo che emana l’ordinanza per le risorse del bilancio. Per l’attuazione del bilancio del comune il Sindaco può autorizzare il vicesindaco e singoli dipendenti pubblici dell’amministrazione comunale.
(5) A luglio il Sindaco riferisce al consiglio comunale circa l’attuazione del bilancio per l’anno in corso. La relazione contiene i dati e le informazioni definiti dalla legge che disciplina il sistema delle finanze pubbliche.
Articolo 120
(approvazione del bilancio del comune)
(1) Il bilancio del comune viene approvato con un decreto, la revisione, ovvero le modifiche al bilancio del comune, vengono approvate con il decreto sulla revisione del bilancio, ovvero con il decreto sulle modifiche al bilancio.
(2) Il decreto di bilancio del comune stabilisce anche gli interventi per assicurare la liquidità di bilancio, la distribuzione delle risorse, la sospensione temporanea dell’attuazione del bilancio, gli interventi per assicurare l’equilibrio di bilancio, nonché gli altri interventi e le apposite deleghe per l’attuazione del bilancio.
(3) Nel decreto di bilancio si definisce l’ambito dell’indebitamento di bilancio e l’entità delle garanzie previste, nonché gli altri elementi stabiliti dalla legge.
(4) La revisione del bilancio viene proposta dal Sindaco se nel corso dell’anno del bilancio non è possibile assestare il bilancio del comune.
(5) Il Sindaco propone le modifiche del bilancio del comune prima dell’inizio dell’anno al quale si riferisce il bilancio approvato.
Articolo 121
(finanziamento temporaneo)
(1) Se il bilancio del comune non viene approvato prima dell’inizio dell’anno al quale si riferisce, il finanziamento del comune prosegue temporaneamente in base al bilancio per l’anno precedente e per gli stessi programmi dell’anno precedente. Nel periodo del finanziamento temporaneo possono essere utilizzate le risorse sino all’ammontare delle risorse proporzionalmente utilizzate nello stesso periodo per il bilancio dell’anno precedente.
(2) Il Sindaco approva la delibera di finanziamento temporaneo in conformità alla legge. La delibera ha una validità massima di tre mesi e, su proposta del Sindaco, può essere prorogata di ulteriori tre mesi con una delibera del consiglio comunale.
Articolo 122
(utilizzo delle risorse di bilancio)
(1) Le risorse del bilancio del comune possono essere utilizzate solo se vengono assolti tutti i requisiti previsti dalla legge o da un altro atto, solo per gli obiettivi e per l’importo stabilito dal bilancio.
(2) L’importo complessivo delle risorse del bilancio destinate al finanziamento dei partiti politici e delle liste (per tutti i partiti politici e le liste aventi diritto in totale) non deve superare un euro per ogni singolo anno di bilancio. Le modalità di ripartizione e pagamento di tali risorse ai partiti politici e alle liste aventi diritto sono disciplinate da un atto generale del comune.
Articolo 123
(trasferimento delle risorse di bilancio)
(1) Le risorse di bilancio non possono essere trasferite, ad eccezione delle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla legge o dal decreto di bilancio del comune.
(2) Se durante l’anno cambia il settore di attività del fruitore del bilancio, il Sindaco aumenta o riduce proporzionalmente l’entità delle risorse per il suo lavoro, ovvero, qualora il fruitore non esista più e la sua parte non viene rilevata da un altro fruitore del bilancio al quale trasferire le risorse, queste ultime vengono trasferite nella riserva di bilancio.
Articolo 124
(conto consuntivo del bilancio)
(1) Il fruitore diretto del bilancio del comune prepara il conto consuntivo del suo piano finanziario e la relazione annuale per l’anno precedente e lo presenta al Sindaco entro il 28 febbraio dell’anno in corso.
(2) Il Sindaco prepara la proposta del conto consuntivo del bilancio per l’anno precedente e la consegna al Ministero competente per le finanze, nonché in approvazione al consiglio comunale, entro il 31 marzo dell’anno in corso.
(3) Il Sindaco prepara la proposta del conto consuntivo del bilancio comunale e la invia in approvazione al consiglio comunale entro il 15 aprile dell’anno in corso.
(4) Il Sindaco informa il Ministero competente per le finanze riguardo all’approvazione del conto consuntivo del bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione in sede di consiglio comunale.
Articolo 125
(indebitamento del comune)
Il comune può indebitarsi a lungo termine per gli investimenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 126
(indebitamento delle aziende pubbliche e degli enti pubblici)
(1) Le aziende pubbliche e gli enti pubblici fondati dal comune si possono indebitare e rilasciare una garanzia solo se ciò è consentito dalla legge e alle condizioni stabilite dal consiglio comunale. Il nulla osta viene rilasciato dal Sindaco.
(2) Il consiglio comunale, su proposta del Sindaco, decide in merito alle garanzie per l’adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche e degli enti pubblici fondati dal comune.
(3) Qualora il comune costituisca con uno o più comuni un’azienda pubblica o un ente pubblico, il nulla osta sull’indebitamento deve essere deciso dai consigli comunali di tutti i comuni fondatori.
Articolo 127
(contabilità del comune)
L’attività finanziaria del comune viene effettuata dall’ufficio contabilità del comune, il comune può garantire l’attuazione delle operazioni contabili con un apposito ufficio comune realizzato con altri comuni o tramite un’organizzazione specializzata.
Articolo 128
(gestione finanziaria del comune)
(1) La gestione finanziaria del comune viene effettuata dall’ufficio finanziario nell’ambito dell’amministrazione comunale o di un organo comune dell’amministrazione comunale.
(2) L’espletamento dei singoli compiti dell’ufficio finanziario o del controllo finanziario interno può essere commissionato dal Sindaco ad un esecutore che adempie ai requisiti di professionalità, ovvero ai requisiti previsti dalla legge e dalle norme attuative.
Articolo 129
(appalti pubblici)
L’acquisto di merci, l’acquisto di servizi e l’assegnazione di lavori edili vengono effettuati dal Sindaco del comune in conformità alle norme che disciplinano gli appalti pubblici.
IX. ATTI GENERALI E PARTICOLARI DEL COMUNE
1. Atti generali del comune
Articolo 130
(atti generali del comune)
(1) Gli atti generali del comune sono lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e le istruzioni.
(2) Il consiglio comunale approva in qualità di atti generali anche i piani ambientali e gli altri piani di sviluppo del comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che sono categorie specifiche di atti generali.
(3) Se non decide con un altro atto, il consiglio comunale approva con delibera la delibera che l’atto può essere sia generale sia singolo.
(4) Il procedimento per l’approvazione degli atti generali del comune è sancito dal regolamento del consiglio comunale.
Articolo 131
(statuto del comune)
(1) Lo statuto è l’atto generale fondamentale del comune, approvato dal consiglio comunale con una maggioranza dei due terzi di tutti i membri del consiglio comunale.
(2) Lo statuto viene approvato secondo la stesa procedura che è prevista per l’approvazione del decreto.
Articolo 132
(regolamento del consiglio comunale)
Con il regolamento, che viene approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei membri presenti, vengono sancite l'organizzazione e le modalità d'operato del consiglio comunale, nonché l'attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del consiglio comunale.
Articolo 133
(decreto e ordinanza del comune)
(1) Con decreto il comune regolamenta in modo generale le questioni di sua competenza, costituisce gli organi dell'amministrazione comunale e ne definisce le modalità di operato nonché costituisce i servizi pubblici.
(2) Con decreto il comune regolamenta pure le questioni trasferite in competenza quando la legge lo prevede.
(3) Con l'ordinanza il comune regolamenta determinate condizioni che hanno carattere generale oppure dispone le modalità di comportamento in dette condizioni.
Articolo 134
(regolamento)
(1) Con il regolamento si regolano in maniera più particolareggiata determinate disposizioni dello statuto o di un decreto in funzione della loro attuazione.
(2) Il consiglio comunale approva di regola i regolamenti di natura generale ed esecutiva (ad es. il regolamento sulle condizioni per l’appalto di locali commerciali, l’assegnazione di prestiti, borse di studio e simili).
(3) Il Sindaco, conformemente alle disposizioni della legge, disciplina con i regolamenti singole questioni di funzionamento dell’amministrazione comunale (l’atto di categorizzazione dei posti di lavoro, l’avanzamento in carriera e simili).
(4) Con un’istruzione si possono prescrivere in maniera più particolareggiata le modalità di comportamento degli organi dell’amministrazione comunale nell’attuazione delle disposizioni dello statuto o del decreto.
Articolo 135
(pubblicazione degli atti generali del comune)
(1) Lo statuto, i decreti e le altre norme del comune vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, se non è stabilito diversamente in questi ultimi.
(2) Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia vengono pubblicati anche altri atti per i quali decide in tal senso il consiglio comunale.
2. Atti particolari del comune
Articolo 136
(atti particolari del comune)
(1) Gli atti particolari del comune sono le decisioni e le delibere.
(2) Con delibera o decisione il comune decide in merito a questioni amministrative di propria competenze o trasferite dallo Stato.
Articolo 137
(decisione sui ricorsi contro atti particolari del comune)
(1) In merito ai ricorsi contro gli atti particolari che vengono emanati dagli organi dell'amministrazione comunale nell'ambito del procedimento amministrativo decide in seconda istanza il sindaco, se per singoli casi la legge non prevede diversamente.
(2) In merito ai ricorsi contro atti particolari emanati nelle questioni amministrative rilevate alle competenze statali trasferite al comune, decide l'organo statale competente indicato dalla legge.
(3) In merito alla legalità degli atti particolari passati in giudicato, emanati dagli organi del comune, decide nell'ambito del contenzioso amministrativo il tribunale competente.
X. TUTELA DEL COMUNE E DEI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI E DELLE ORGANIZZAZIONI
Articolo 138
(richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità)
Il consiglio comunale o il Sindaco possono avviare una richiesta per la valutazione della costituzionalità e della legalità degli atti giuridici dello stato, con i quali si interviene nel ruolo costituzionale e nei diritti del comune.
Articolo 139
(contenzioso inerente le competenze)
Il consiglio comunale o il sindaco possono avviare presso la corte costituzionale il contenzioso inerente le competenze se la camera di stato o il governo con le loro rispettive disposizioni regolano i rapporti che secondo la costituzione e le leggi sono di competenza del comune. Essi possono agire allo stesso modo se l’interferenza di competenze avviene con la regione o un altro comune.
Articolo 140
(contenzioso amministrativo)
Il comune, in qualità di parte nell'ambito di un contenzioso amministrativo, può confutare atti amministrativi concreti e provvedimenti, con i quali gli organi statali attuano il controllo del potere. Il contenzioso amministrativo può essere avviato anche se le persone di diritto pubblico o privato fanno valere, basandosi su atti amministrativi legalmente validi, determinati diritti nei confronti del comune che ledono l'interesse pubblico. Il Sindaco deve richiedere agli organi statali competenti che il comune sia informato in merito ad ogni procedimento amministrativo in cui l’organo di stato competente decide sulla base delle norme del comune. Tale organo deve comunicare al comune per iscritto, entro otto giorni, l’avvio del procedimento amministrativo.
Articolo 141
(procedimenti amministrativi e giudiziari)
Il sindaco può avviare o intervenire in un contenzioso amministrativo o giudiziario come parte o come interveniente, se nell'ambito di detti procedimenti si potrebbero ledere ovvero se con gli atti già decretati risultano lesi i diritti e gli interessi del comune, sanciti dalla costituzione e dalle leggi.
Articolo 142
(parere del corpo lavorativo del consiglio comunale)
I corpi lavorativi per le necessità del consiglio comunale sono in dovere di formulare pareri in merito alle disposizioni di legge in procedura d'approvazione che si riferiscono agli interessi del comune. In base ai pareri il consiglio comunale esprime la propria opinione e la invia alla camera di stato.
XI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 143
(validità delle norme)
(1) Con l’entrata in vigore del presente statuto e sino all’entrata in vigore delle altre norme comunali del comune di Ancarano, vengono applicate analogicamente nel comune tutte le norme del comune città di Capodistria valide al 22/10/2014, che non sono in contrasto con la costituzione e le legge e qualora il presente statuto o gli atti degli organi competenti del comune di Ancarano non regolino la singola questione in modo diverso.
(2) Con l’entrata in vigore di questo statuto cessa la validità dello statuto del comune città di Capodistria sul territorio del comune di Ancarano.
(3) Con l’entrata in vigore di questo statuto cessa la validità della deliberazione statutaria che il consiglio comunale del comune di Ancarano aveva approvato durante la seduta costitutiva del 22/10/2014.
Articolo 144
(entrata in vigore)
Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Ancarano, 3 marzo 2015
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost