Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

625. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F), stran 1758.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-15
Ljubljana, dne 12. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-F)
1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09 in 82/13 – ZGD-1H) se v prvem odstavku 4.a člena za 5. točko doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. v zvezi z ustanovitelji ali družbeniki tujega podjetja:
– identifikacijski podatki,
– vrsta in obseg odgovornosti,
– datum vstopa in datum izstopa,
– višina vložka;«.
Dosedanji 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se v 1. točki črta beseda »in«. Za 1. točko se dodata novi 2. in 3. točka, ki se glasita:
»2. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik,
3. tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani agencije omogočen brezplačen vpogled v podatke, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora, in«.
Dosedanja 2. točka postane 4. točka.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Iskanje podatkov iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.«.
3. člen
Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da je vročitev sklepa o dovolitvi vpisa opravljena s potekom osmih dni od objave tega sklepa na spletnih straneh agencije.«.
4. člen
V prvem odstavku 48. člena se črta pika in doda besedilo »in z izpisom vpisanih podatkov, ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik, ter z izpisom vpisanih podatkov, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa opravlja to funkcijo (v nadaljnjem besedilu: sestavljeni izpis iz sodnega registra).«.
V tretjem odstavku se za besedo »Redni« dodata vejica in beseda »sestavljeni«.
V četrtem odstavku se v 1. točki za besedo »registra« doda vejica in črta beseda »in«. Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. sestavljeni izpis iz sodnega registra in«.
Dosedanja 2. točka postane 3. točka.
V šestem odstavku se za besedilom »redni izpis iz sodnega registra« dodata vejica in besedilo »sestavljeni izpis iz sodnega registra«.
V sedmem odstavku se za besedo »Redni« dodata besedi »in sestavljeni«.
5. člen
50. člen se črta.
6. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(1) Državni organi in stečajni upravitelji imajo za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti pravico do vpogleda in izpisa podatkov o tem:
– ali je bila določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik in
– ali je bila določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora.
(2) Državni organi in stečajni upravitelji imajo za potrebe izvrševanja svojih pooblastil in dolžnosti pravico tudi do vpogleda in izpisa vseh listin, na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov in spremembe pri že vpisanih subjektih v sodnem registru.
(3) Pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena se zagotavljata z neposrednim elektronskim dostopom do teh podatkov, če se nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 dalje. Dostop do podatkov in listin za obdobje pred 1. februarjem 2008 se zagotovi na podlagi pisne zahteve na registrsko sodišče.
(4) Pravico do vpogleda in izpisa podatkov iz prvega odstavka tega člena ima tudi upnik, ki z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe, in druga oseba, ki izkaže pravni interes. O dostopu do teh podatkov odloči registrsko sodišče na podlagi obrazložene pisne zahteve. Zahtevi morajo biti predložene listine, na podlagi katerih je dostop do podatkov dopusten.«.
7. člen
52. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vlada Republike Slovenije uskladi Uredbo o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07, 13/08 in 49/09 – ZSReg-E) in Uredbo o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 43/07, 5/10 in 25/14) z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne štiri mesece po uveljavitvi, razen določb nove 6. točke prvega odstavka 4.a člena zakona in drugega odstavka spremenjenega 51. člena zakona, ki se začneta uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Št. 730-01/14-1/23
Ljubljana, dne 4. marca 2015
EPA 248-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti