Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

622. Zakon o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C), stran 1754.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-4
Ljubljana, dne 11. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP-1C)
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13) se v prvem odstavku 7. člena črta besedilo »turizma,«.
2. člen
V napovednem stavku 9. člena se črta besedilo »turizma,«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »turizma,«.
V drugem odstavku se črta besedilo »turizma,«.
4. člen
V napovednem stavku prvega in drugega odstavka 13. člena se črta besedilo »turizma,«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo »turizma,«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona uskladi Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12) s tem zakonom.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/14-37/18
Ljubljana, dne 3. marca 2015
EPA 198-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost