Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/PIP, stran 1666.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 4. seji dne 19. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/PIP
Tretje spremembe
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna za območje SV 01/4 OPN/PIP – tretje spremembe (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN), ki vsebujejo spremembe in dopolnitve Priloge 1 k Odloku o OPN za območje enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) SV 01/4.
Spremembe in dopolnitve OPN je pripravilo podjetje ZUP d.o.o. Kranj pod številko projekta 73/14 v juniju 2014.
VSEBINA IN OBLIKA
2. člen
(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN Priloga 1 vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze. Izdelane so v digitalni in analogni obliki.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev OPN vsebuje spremembe in dopolnitve Priloge 1 za območje EUP SV 01/4 (območje podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev – v nadaljevanju PIP):
(3) Grafični prikazi sprememb in dopolnitev OPN obsegajo naslednje karte:
   1. Prikaz območja urejanja          M 1:1000
  2. Razdelitev območja urejanja na
  funkcionalne enote              M 1:1000
  3. Regulacijski in urbanistični elementi   M 1:1000
  4. Prometna ureditev in komunalna
  infrastruktura                M 1:1000
(4) Priloge sprememb in dopolnitev OPN:
1. prikaz stanja v prostoru,
2. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
3. obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPN,
4. povzetek za javnost,
5. spis postopka (sklep o pričetku postopka, gradivo za javno razgrnitev in obravnavo).
3. člen
(določila PIP za območje urejanja prostora SV 01/4)
   ----------------------------------------------------------------
   SV 01/4   SK - e               OPN-PIP
  ----------------------------------------------------------------
   Gornji    – Območje funkcionalne enote FE 2 se ureja
   konec    skladno z določili za podrobnejšo namensko rabo,
         kot je opredeljena v OPN Postojna.
         – Na območjih funkcionalnih enot FE 3, FE 5 se
         strehe oblikujejo kot plitve simetrične
         dvokapnice.
         – Na območju funkcionalne enote FE 6 se strehe
         oblikujejo kot strme dvokapnice, dovoljena je
         gradnja čopov.
         – Na območju funkcionalne enote FE 6 na parcelah
         št. 3827 in 3828, k.o. Slavina je dovoljena
         gradnja hleva za dva konja.
         – Velikost gradbene parcele mora biti najmanj 700
         m2 do 1500 m2.
         – Ohranja se izrazite zelene pasove na območjih
         funkcionalnih enot FE 2 in FE 5.
         – Območje funkcionalne enote FE 1 in FE 4 se
         ohranja kot zeleni rob naselja, gradnja objektov
         ni dovoljena.
         – Etapnost:
         – Na območjih funkcionalnih enot, kjer je
         komunalna infrastruktura (vodovod, elektrika,
         telekomunikacije) že zgrajena, je potrebno pred
         gradnjo stanovanjskih objektov zgraditi dostopno
         cesto skladno s veljavnimi predpisi in določili
         tega odloka.
         – Na območjih funkcionalnih enot, kjer komunalna
         infrastruktura (vodovod, elektrika,
         telekomunikacije) še ni zgrajena, je potrebno pred
         gradnjo stanovanjskih objektov zgraditi dostopno
         cesto in komunalno infrastrukturo skladno s
         veljavnimi predpisi in določili tega odloka.
         – Prometna infrastruktura:
         – Vse predvidene dostopne ceste imajo predviden
         koridor najmanj 6,00 m.
         – Predviden koridor obsega najmanj cesto z
         obojestransko bankino ter zemljišče najmanj 0,50 m
         od roba predvidene bankine. V primerih brežin ali
         cest v nasipu se v cestno telo odmeri do 2,00 m od
         roba bankine. V cestno telo se odmeri tudi
         pregledne berme in cestne jarke.
         – V krivinah je potrebno ceste ustrezno razširiti.
         V primeru brežine je potrebno zagotoviti
         preglednost z izdelavo pregledne berme. Peš in
         kolesarski promet poteka glede na redek promet po
         površinah za motorni promet.
         – Vsa križišča morajo biti dimenzionirana za
         promet smetarskih in urgentnih vozil.
         – Vse dostopne ceste potekajo večinoma po
         obstoječih poteh ali kolovozih, ki bodo tudi po
         ureditvi cest predstavljali nadaljevanje dostopnih
         cest. Priključki kolovoza morajo biti vsaj v
         dolžini 3,0 m primerno utrjeni in urejeni skladno
         z veljavnimi tehničnimi predpisi za rekonstrukcijo
         in gradnjo priključkov.
         – Promet za pešce in kolesarje se odvija po
         površinah za motorni promet.
         – Na parcelah, kjer se bodo gradili objekti, ki se
         bodo priključevali na javno cesto, se zagotovi
         prostor za obračanje vozil, da se prepreči
         vzvratno vključevanje vozil na cesto.
         – Vsi morebitni jaški, priključne omarice in
         ponikovalnice morajo biti zgrajeni izven koridorja
         ceste, oziroma javne površine.
         – Komunalna infrastruktura:
         – Komunalna oprema predstavlja: vodovod, odvajanje
         fekalnih in meteornih voda, elektro in telefonsko
         ter kabelsko omrežje.
         – Fekalna kanalizacija:
         – območje urejanja se skoraj v celoti nahaja v
         aglomeraciji Slavina, kjer je glede na
         obremenjenost (nad 50 PE), po standardih
         opremljenosti po Uredbi o odvajanju in čiščenju
         komunalne in padavinske odpadne vode, predvidena
         izgradnja javne kanalizacije,
         – do izgradnje javne kanalizacije je komunalno
         odpadno vodo iz stavb dovoljeno čistiti v mali
         komunalni čistilni napravi v skladu s predpisom,
         ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
         iz malih komunalnih čistilnih naprav in predpisom
         o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
         odpadne vode,
         – do izgradnje javne kanalizacije je komunalno
         odpadno vodo iz stavb dovoljeno zbirati v
         nepretočni greznici v skladu s predpisom, ki ureja
         emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
         komunalnih čistilnih naprav,
         – do izgradnje javne kanalizacije je komunalno
         odpadno vodo iz obstoječih stavb dovoljeno
         odvajati v obstoječo greznico, če se njeno
         praznjenje zagotavlja z uporabo storitev javne
         službe.
         – Meteorne vode se ponikujejo na posameznih
         gradbenih parcelah.
         – Odvodnjavanje meteornih voda s površin cest je
         lahko razpršeno, kolikor je ob cesti trajna zelena
         površina, v nasprotnem primeru se uredi mulda ali
         jarek oziroma se predvidi meteorna kanalizacija.
         – Vodovod se navezuje na obstoječe vodovodno
         omrežje.
         – Električno, PTT in kabelsko omrežje se navezuje
         na obstoječe omrežje vasi Slavina.
         – Vsak objekt mora imeti urejen plato za prevzem
         ločeno zbranih odpadkov v velikosti najmanj 1,50
         m2.
  ----------------------------------------------------------------
4. člen
(hramba sprememb in dopolnitev OPN)
Spremembe in dopolnitve OPN Občine Postojna so izdelane v digitalni obliki in tiskane v treh izvodih v analogni obliki. Spremembe in dopolnitve OPN Občine Postojna v analogni in digitalni obliki se hrani in so na vpogled na sedežu Občine Postojna, Upravni enoti Postojna in na ministrstvu, pristojnem za prostor.
5. člen
(nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev OPN)
Nadzor nad spremembami in dopolnitvami OPN Občine Postojna opravlja ministrstvo, pristojno za prostor.
6. člen
(veljavnost sprememb in dopolnitev OPN)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2015
Postojna, dne 19. februarja 2015
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti