Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

528. Letni program kulture Občine Komen za leto 2015, stran 1658.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 39/14) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 18. 2. 2015 sprejel
L E T N I P R O G R A M
kulture Občine Komen za leto 2015
UVOD
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti.
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
Letni program kulture Občine Komen je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 25/09, 36/13) in proračunom občine za leto 2015 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 2015 in letnih programov javnih zavodov.
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne infrastrukture.
IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
Izvajalci letnega programa kulture so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture,
– javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in področja neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno dejavnost,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo,
– druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih dejavnosti.
PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2015 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
Programi, ki se bodo v Občini Komen izvajali v javnem interesu, so:
– knjižnična dejavnost,
– dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana,
– spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti društev,
– podelitev Štrekljeve nagrade,
– prireditve ob 150-letnici rojstva Maksa Fabiania,
– nepredvideni programi in projekti,
– javna infrastruktura in oprema na področju kulture.
1. Knjižnična dejavnost
1.1. Kosovelova knjižnica Sežana
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in pohištvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju in vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in funkcionalne pismenosti. Zato spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bralno kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti. V interesu občine je omogočiti vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva in informacij.
Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knjižnica Sežana. Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda določajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne knjižnice za obdobje 1. 5. 2006 do 30. 4. 2015, ki jih je izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj knjižnic, strateški načrti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana ter vrsta podzakonskih predpisov.
Knjižnica tudi v letu 2015 nadaljuje z načrtovanim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi potrebami, delo z mladimi bralci in srednješolci), spodbujanjem vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega izobraževanja ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala in izvajala prireditve in razstave ter razvijala raznovrstno dejavnost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjskega učenja, študijske krožke in druge oblike, ki razvijajo interes za knjižnično gradivo in knjižničarsko stroko ter knjižnično dejavnost. Knjižnica bo tudi v letu 2015 z namenskimi sredstvi občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica za potrebe uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije, zbornike …), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in zagotavlja dostop do različnih baz podatkov.
1.2. Potujoča knjižnica
Občina bo v sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina zagotavljala delovanje potujoče knjižnice – bibliobusa, ki omogoča dostopnost knjižnega gradiva po posameznih krajih v občini (Lisjaki, Kodreti), kar je posebnega pomena, saj je na ta način prebivalcem krajev, ki so oddaljeni od središčnega kraja, kjer je osrednja knjižnica, omogočen lažji in enostavnejši dostop do knjižnega gradiva.
2. Ljubiteljska kulturna dejavnost
2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana
Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti leta 1996 je bil ustanovljen javni sklad z namenom, da se nanj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti. Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Pod okriljem sklada deluje 59 območnih izpostav, ki s kulturnim posredništvom omogočajo dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Področje občine Komen pokriva Območna izpostava v Sežani, ki skrbi za izvedbo kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na področju občine Komen. Območna izpostava je nosilka in povezovalka neinstitucionalnih kulturnih projektov in ustanov ter predstavlja organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno in posredniško mrežo. Organizira različna pregledna srečanja in izobraževanja.
Občina Komen podpira delovanje sklada, skupno sodelovanje in zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti območne enote. V letu 2015 bo občina finančno podprla izvedbo naslednjih aktivnosti: Podelitev Štrekljeve nagrade, Literarni festival Urška, Srečanje odraslih gledaliških skupin, izobraževanje za člane kulturnih društev, Primorska poje, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov Naša pomlad, Medobčinsko srečanje odraslih pevskih zborov, Kresni noči – srečanje odraslih pevskih zborov, Gledališki kulturni kolaž, Srečanje plesnih skupin, Srečanje ljudskih pevcev in godcev, Regijska likovna razstava, Festival Brinjevka, Teden ljubiteljske kulture, Srečanje otroških gledaliških skupin, Srečanje kraških godb, Državno srečanje odraslih folklornih skupin, Območno srečanje otroških folklornih skupin Dnevi evropske kulturne dediščine. Občina Komen bo v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Komen območni izpostavi Sežana zagotovila tudi sredstva za sofinanciranje polovične zaposlitve koordinatorja.
2.2 Dejavnost društev s področja kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen.
2.3 Podelitev Štrekljeve nagrade
Štrekljeva nagrada se podeljuje posameznikom in skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. V letošnjem letu bo potekala že 15. podelitev Štrekljeve nagrade. Zaključna prireditev, na kateri se na podlagi razpisa podeli nagrado za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega blaga, se tradicionalno izvaja na Štrekljevi domačiji v Gorjanskem.
2.4 Prireditve ob 150-letnica rojstva Maksa Fabiania
Ob 150-letnici rojstva Maksa Fabiania bo občina pripravila niz dogodkov v počastitev te pomembne obletnice (literarni večeri, razstave, obnova vodovodnega sistema).
3. Nepredvideni programi in projekti
Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa vključena občina in je ta program za občino velikega javnega pomena. V takem primeru se glede sofinanciranja iz proračuna za vsak posamezni program oziroma projekt predhodno prouči finančne možnosti.
4. Javna infrastruktura in oprema na področju kulture
Javno infrastrukturo na področju kulture predstavljajo objekti in oprema, namenjena izvajanju kulturnih dejavnosti. Občina posredno in neposredno skrbi za obnovo objektov, vzdrževanje, nabavo opreme. V letu 2015 občina načrtuje naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in nepremične kulturne dediščine: sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine, vzdrževanje grobov, grobišč, spominskih obeležij, vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spacala, obnova spodnjega palacija Štanjelskega gradu, ureditev Ferrarijevega vrta, sanacija Kobdiljskega stolpa.
FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2015
+-------------------------------------------+-------------------+
|         Področje         |  Proračunska  |
|                      | sredstva v EUR  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|1. Knjižnična dejavnost          |   63.146    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|1.1. Kosovelova knjižnica Sežana      |   61.796    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– sofinanciranje osebnih dohodkov     |   40.396    |
|– materialni stroški            |   14.400    |
|– sredstva za nabavo knjižničnega gradiva |    5.000    |
|– investicijsko vzdrževanje in nakup    |    2.000    |
|opreme                   |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|1.2. Potujoča knjižnica          |    1.350    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|2. Ljubiteljska kultura          |   65.863    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– dejavnost JSKD – območna izpostava    |          |
|Sežana                   |    4.413    |
|– dejavnost društev s področja       |          |
|kulture – javni razpis           |   29.250    |
|– Štrekljeva nagrada            |    4.000    |
|– 150-letnica Maksa Fabiania        |   22.700    |
|– drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti  |          |
|(akcije v kulturi, občinske prireditve)  |    5.500    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|3. Javna infrastruktura in oprema     |          |
|na področju kulture            |   54.700    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|– sofinanciranje obnove nepremične     |          |
|kulturne dediščine             |   10.000    |
|– vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev |          |
|spominskih obeležij            |    1.000    |
|– zavarovalna premija za opremo – Grad   |          |
|Štanjel                  |    1.500    |
|– najemnina – Kraška hiša         |    1.800    |
|– vzdrževalna dela – Galerija Lojzeta   |          |
|Spacala                  |    1.700    |
|– obnova spodnjega palacija Štanjelskega  |          |
|gradu                   |    5.000    |
|– urejanje Ferrarijevega vrta       |   30.600    |
|– sanacija Kobdiljskega stolpa       |    3.100    |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj sredstva za kulturo         |   183.709   |
+-------------------------------------------+-------------------+
Št. 61003-01/2015-3
Komen, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti