Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

527. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen, stran 1656.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14), določb Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) je Občinski svet Občine Komen na 4. redni seji dne 18. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek in kriteriji dodeljevanja finančnih pomoči, ukrepi za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen ter višina sredstev in nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Ukrepi spodbujanja novih zaposlitev, samozaposlitev in prve zaposlitve oziroma opravljanja pripravništva so namenjeni zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju podjetniške iniciative v malem gospodarstvu.
Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
3. člen
Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (OJ L352/2013).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju v tovornem prometu pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
c. prejemniki za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti tudi seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan.
Skladno z Uredbo se upošteva kumulacijo pomoči:
– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis« dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o:
– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Občina Komen bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in
– o znesku »de minimis« pomoči.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do finančnih pomoči po tem pravilniku so:
(1) gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Komen in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen.
(2) fizične osebe, kadar gre za ukrep spodbujanja samozaposlitev, ki:
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Komen in
– izpolnjujejo ostale pogoje iz 9. člena tega pravilnika.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH POMOČI
5. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se lahko objavi za vse ukrepe ali za posamezne ukrepe določene v tem pravilniku.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago,
– navedbo ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci in merila,
– okvirno višino sredstev, namenjenih za posamezni ukrep, ki je predmet javnega razpisa,
– navedbo o možnosti prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedene zaposlitve oziroma samozaposlitve,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 21 dni od dneva objave.
6. člen
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje finančnih pomoči vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljata predsednik komisije in najmanj dva člana komisije.
Naloge komisije so, da:
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi dokazili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predlog dodelitve sredstev oziroma nedodelitve sredstev.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.
7. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku, na predlog komisije, odloča direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu Občine Komen. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med Občino Komen in prejemnikom sredstev.
V. UKREPI
1. Spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva
8. člen
Namen tega ukrepa je spodbujanje zaposlovanja mladih, ki iščejo oziroma že opravljajo prvo zaposlitev in spodbujanje pripravništva.
Sredstva za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva se namenijo upravičencem iz prvega odstavka 4. člena kot nepovratna finančna pomoč za kritje dela stroškov dela. Predvidena višina pomoči je vezana na minimalno plačo v Republiki Sloveniji in se podrobneje določi v besedilu javnega razpisa.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za pridobitev finančne pomoči:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen,
– da je zaposlitev mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika sklenjena v obdobju, določenim z javnim razpisom,
– mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika mora zaposliti vsaj za dobo dveh let za polni delovni čas,
– da imajo zagotovljenega mentorja za pripravnika in program pripravništva.
V primeru, da se mlademu iskalcu prve zaposlitve oziroma pripravniku prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev:
– v roku 30 dni od dneva prenehanja zaposlitve, zaposliti novega mladega iskalca prve zaposlitve oziroma pripravnika v skladu s pogoji iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka dvoletnega obdobja (upoštevaje že prvo zaposlitev),
– vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu z določbami 13. člena.
2. Spodbujanje samozaposlitev
9. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Občine Komen, so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in v obdobju določenim z razpisom realizirajo samozaposlitev.
Pogoj za pridobitev sredstev je, da vlagatelj ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge.
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški za realizacijo samozaposlitve.
Stroški za realizacijo samozaposlitve so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Občine Komen (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Komen). Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Komen vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve.
V primeru, da prejemnik sredstev preneha z dejavnostjo iz kateregakoli razloga razen razloga smrt ali drugih izjemnih primerih (težje oblike bolezni oziroma invalidnost s posledico nezmožnosti za delo) pred potekom dveh let od realizacije samozaposlitve, mora prejemnik sredstev vrniti vsa sredstva v skladu z določbami 13. člena.
Občina lahko zahteva vrnitev subvencije tudi v primeru, če dosežena realizacija bistveno odstopa od realizacije iz finančnega načrta v prijavi.
3. Spodbujanje novih zaposlitev
10. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delodajalci, ki imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Komen vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis in ki v obdobju določenim z javnim razpisom za najmanj dve leti zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Komen in so prijavljeni na ZRSZ vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški dela plače.
V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi, mora prejemnik sredstev:
– v roku 30 dni od prejema prenehanja zaposlitve, zaposliti novo brezposelno osebo v skladu s pogoji iz tega pravilnika najmanj za obdobje do izteka dvoletnega obdobja (upoštevaje že prvo zaposlitev),
– vrniti vsa sredstva v primeru, da je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa oziroma sorazmerni del sredstev, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa, in sicer v skladu z določbami 13. člena.
11. člen
Višina sredstev
Sredstva za ukrepe spodbujanja zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, in sicer v višini določeni v proračunu Občine Komen za tekoče leto.
Višina sredstev sofinanciranja posameznega ukrepa, ki se natančneje določi v besedilu javnega razpisa, znaša:
– za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva iz 8. člena tega pravilnika do dve minimalni mesečni plači; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj dve leti,
– za ukrep spodbujanja samozaposlitev iz 9. člena tega pravilnika do treh minimalnih mesečnih plač; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti,
– za ukrep spodbujanja novih zaposlitev iz 10. člena tega pravilnika do treh minimalnih mesečnih plač; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da se zaposlitev ohrani najmanj dve leto.
12. člen
Instrument dodeljevanja sredstev iz 8., 9. in 10. člena so subvencije.
VI. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil druga določila pogodbe, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
14. člen
Kolikor bodo zaradi premajhnega zanimanja pri določeni obliki pomoči ostajala razpisana sredstva neporabljena, se lahko znotraj ukrepa prerazporedijo na druge oblike pomoči, za katere je izkazano večje povpraševanje.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen (Uradni list RS, št. 54/04 in 70/05).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2015-3
Komen, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti