Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

517. Odlok o organizaciji režijskega obrata, stran 1647.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 30/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10 in 50/14) ter 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/08) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 16. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o organizaciji režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) organizira režijski obrat.
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Dol pri Ljubljani.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat pokriva naslednje lokalne gospodarske javne službe, in sicer:
1. oskrba s pitno vodo,
2. urejanje in čiščenje javnih površin,
3. vzdrževanje, gradnja in čiščenje občinskih cest, zelenih in drugih površin,
4. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
5. vzdrževanje, upravljanje, gradnja in čiščenje stavb, objektov in nepremičnin v lasti ali upravljanju občine,
6. plakatiranje, izobešanje zastav, okraševanje naselij in stavb ter drugih objektov,
7. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
8. komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči in objekti,
9. vzdrževanje, upravljanje in gradnja javne razsvetljave.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druga dela in naloge, določene s predpisi občine ali v interesu občine.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma direktorju občinske uprave.
Občina lahko za izvajanje posameznih del iz 4. člena tega odloka sklepa tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas izven sistemizacije, pogodbe o delu ali pogodbe o drugih oblikah sodelovanja.
6. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
7. člen
Stroški delovanja režijskega obrata se pokrijejo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
8. člen
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani oziroma pooblaščeni zunanji izvajalec, ki za režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco v skladu z Zakonom o računovodstvu.
9. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani, Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Dol pri Ljubljani ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-0010/2008-32
Dol pri Ljubljani, februar 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti