Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

516. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015, stran 1644.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, 14/13 ur. popr. 101/13) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 16. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/         |Proračun leta|
|                         |  2015 (EUR)|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 6.102.540,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.297.420,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 3.636.670,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.989.240,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  533.800,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  113.630,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  660.750,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  164.050,00|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    700,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   7.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  60.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  429.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  44.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  44.000,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.761.120,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  207.000,00|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.554.120,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 6.048.166,26|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.160.505,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  238.280,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  39.645,00|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  781.580,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |  11.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |  90.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.758.885,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |  47.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 1.161.500,00|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  158.550,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  391.835,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.874.105,15|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.874.105,15|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          | 1.254.671,11|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |  71.000,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim | 1.183.671,11|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  54.373,74|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  300.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  300.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  300.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  106.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  106.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  106.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  248.373,74|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  194.000,00|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  –54.373,74|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        | –240.000,00|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 20 % ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov, pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj nad vrednostjo, določeno s predpisi o javnem naročanju, postopati skladno z veljavnimi predpisi.
4. člen
(poraba proračuna)
Načini proračunske porabe na posameznih postavkah ali področjih na podlagi katerih občani in drugi upravičenci lahko pridobivajo sredstva iz proračuna, se podrobneje urejajo s pravilniki, javnimi povabili ali javnimi razpisi, razen če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Pravilnike sprejme občinski svet.
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
5. člen
(sprejem novih obveznosti)
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih odlokov in zakonov ter o obveznostih, za katere so zagotovljena sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) lahko župan s sklepi sredstva prerazporeja na naslednji način:
– v okviru istega glavnega programa neomejeno (štirimestna šifra; npr. 1902 varstvo in vzgoja predšolskih otrok);
– med glavnimi programi v višini tri-kratne vsote realizirane splošne proračunske rezervacije preteklega leta.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna (praviloma na prvi seji po preteku šestih mesecev) in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Župan lahko v imenu Občine Dol pri Ljubljani pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih letih, in sicer za namene, ki so že vključeni v proračunu tekočega leta.
V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obveznosti iz zgornjega odstavka tega člena v naslednjih obsegih:
– za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so določeni v investicijskem programu ali drugem dokumentu, ki ga je sprejel občinski svet, v obsegu in dinamiki, ki so določeni v tem investicijskem programu ali drugem dokumentu;
– za investicijske odhodke in investicijske transfere do višine, ki ne presega 70 % pravic porabe, ki jo v tekočem proračunskem letu namenjajo za te namene;
– za odhodke neinvesticijskega značaja do višine, ki ne presega 25 % pravic porabe, ki jo v tekočem proračunskem letu namenjajo za blago in storitve ter za tekoče transfere (skupina 40 in 41 v bilanci prihodkov in odhodkov).
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
O spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov ob uveljavitvi proračuna.
9. člen
(proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija)
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00 % sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00 % v splošno proračunsko rezervacijo.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med leto izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000 evrov na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu. V primeru, da sredstva proračunske rezerve presegajo omenjeno višino, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(upravljanje premoženja)
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v skladu s sredstvi, zagotovljenimi v proračunu.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200,00 evrov na posameznega dolžnika.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun v letu 2015 lahko zadolži do višine 300.000,00 evrov.
Glede na delež lastništva Občina Dol pri Ljubljani soglaša z zadolžitvijo javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o. za izpolnitev obveznosti, in sicer za naslednji namen in višino:
– kratkoročno posojilo za dobo do enega leta, za namen uravnavanja finančne likvidnosti, do zneska 100.800,00 evrov;
– Interno posojilo JHL d.o.o. za dobo do enega leta, za namen uravnavanja finančne likvidnosti, do zneska 25.200 evrov.
6. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
13. člen
(nadzor)
Župan oziroma pooblaščeni uslužbenec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2014-21
Dol pri Ljubljani, dne 16. februarja 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti