Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

515. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 1643.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 16. 2. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V četrtem odstavku 5. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10, 50/14), se črtata besedi »in nagrade«.
2. člen
V 6. členu se:
– v prvi točki doda alineja, ki glasi: »– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,«
– v tretji točki sedma alineja spremeni, tako da po novem glasi: »– skrbi za promocijo gospodarskih dejavnosti in turizma,«
– v četrti točki črta sedma alineja,
– v peti točki tretja alineja spremeni tako, da po novem glasi: »gradi, vzdržuje in upravlja komunalno infrastrukturo ter objekte v lasti občine«,
– v šesti točki doda alineja, ki glasi: »podeljuje koncesije s področja zdravstva, otroškega varstva, skrbi za starejše«,
– v osmi točki spremeni prva alineja, ki po novem glasi: »omogoča dostopnost kulturnih programov in kulturnega udejstvovanja«,
– v osmi točki doda novo alinejo, ki glasi: »skrbi za kulturno dediščino na svojem območju«,
– v deveti točki spremeni tretja alineja, ki po novem glasi: »sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja ter določa ukrepe za zagotavljaje varstva okolja«,
– v deseti točki doda alineja, ki glasi; »– objekte, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih nalog«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »sejah občinskih organov« doda besedilo: »spremljanjem sej preko elektronskih in drugih medijev,«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se številka »17« spremeni v »13«.
5. člen
Črta se enajsta alineja drugega odstavka 15. člena.
6. člen
Drugi stavek sedmega odstavka 19. člena se spremeni, tako da po novem glasi: »Sklic seje občinskega sveta se objavi na spletni strani občine.«
7. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 20. člena se doda nov stavek, ki glasi: »V zapisniku seje sveta se navede kdo je glasoval za, kdo proti in kdo je bil vzdržan.«
8. člen
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi: »Občinski svet ustanovi komisijo, ki jo določa področni zakon. Če zakon ne določa delovnega področja in organizacije, se to določi v sklepu o ustanovitvi.«
9. člen
Črtajo se 24., 25., 26., 27. in 28. člen.
10. člen
V 30. členu se:
– spremeni četrta alineja drugega odstavka tako, da po novem glasi: »– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja v vrednosti za to namenjene proračunske postavke,«
– spremeni šesta alineja drugega odstavka tako, da po novem glasi: »– določi sistemizacijo ter izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca«,
– v sedmi alineji drugega odstavka se črta besedilo: »vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot«.
11. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »ki ju v mesecu decembru koledarskega leta« spremeni tako, da po novem glasi: »ki ga v mesecu, ko se pripravlja predlog proračuna«.
Črta se šesti odstavek 41. člena.
12. člen
V 44. členu se:
– V prvem odstavku se črta besedilo: »in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.«
– V tretjem odstavku se črta besedilo: »Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.«
– Črtata drugi in četrti odstavek.
13. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 48. člena.
14. člen
V četrtem odstavku 50. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
15. člen
Spremeni se prvi odstavek 58. člena tako, da po novem glasi: »Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti druge uradne osebe občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za vodenje in odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah.«
16. člen
62. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»O izločitvi uradnih oseb občinske uprave odloča direktor občinske uprave.
O Izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.«
17. člen
V prvem odstavku 86. člena se:
– spremeni sedma alineja tako, da po novem glasi: »– gradnjo in vzdrževanje občinskih javnih cest«
– doda osma alineja, ki glasi: »– gradnjo, vzdrževanje in upravljanje objektov v lasti občine«,
– dosedanja osma alineja postane deveta.
18. člen
V 92. členu se:
– v tretjem odstavku črta besedilo: »Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.«
– spremeni četrti odstavek tako, da po novem glasi: »Občinski svet na predlog župana sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine«,
– doda nov peti odstavek, ki glasi: »Župan sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod 10.000 EUR«,
– dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
19. člen
V 95. členu se besedilo: »prodaje stvarnega premoženja« spremeni tako, da po novem glasi: »ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem«.
20. člen
V prvem odstavku 114. člena se besedilo: »izdajo organi občinske uprave« spremeni tako, da se po novem glasi: »izda občinska uprava«.
21. člen
V 120. členu se:
– V prvem odstavku besedilo: »pooblaščeni delavci občinske uprave« spremeni tako, da se po novem glasi: »občinska uprava«.
– Črta drugi odstavek,
– Tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
22. člen
Z dnem sprejema sprememb Statuta Občine Dol pri Ljub­ljani se določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, ki so v nasprotju s statutom ne uporabljajo.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Dol pri Ljubljani prenehajo veljati določbe drugih veljavnih splošnih aktov, ki so v nasprotju z določbami Statuta.
V roku enega leta se morajo ustrezno spremeniti:
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.
– Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 4. člena, ki stopi v veljavo pri naslednjih volitvah.
Št. 030-0003/2009-20
Dol pri Ljubljani, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti