Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2015 z dne 2. 3. 2015

Kazalo

514. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1642.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in na predlog Sveta vrtca Brezovica je Občinski svet Občine Brezovica na 4. redni seji dne 19. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 20/14, z dne, 21. 3. 2014) se v petem odstavku 4. člena besedilo »31. 3. tekočega leta« nadomesti z besedilom »15. 3. tekočega leta«.
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan,
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje ravnatelj vrtca,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Podpeč ali Rakitna, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev,
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Vnanje Gorice, Notranje Gorice ali Brezovica, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev.«
3. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna več kot polovica vseh članov.«
»Komisija odloča z večino glasov vseh prisotnih članov.«
4. člen
Drugi odstavek 12. člena se besedilo »do 31. marca tekočega leta« nadomesti z besedilom »do 15. marca tekočega leta«.
5. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+----+--------------------------------------------+-------------+
|1. |Starši ali eden od staršev ima skupaj z   | (80 točk) |
|  |otrokom stalno prebivališče v Občini    |       |
|  |Brezovica                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|2. |Starši ali eden izmed staršev ima stalno  | (60 točk) |
|  |prebivališče v Občini Brezovica vsaj dve  |       |
|  |leti ali več na dan 1. 9. prihajajočega   |       |
|  |šolskega leta. (Starši otroka, ki ob    |       |
|  |obravnavi vloge ne izpolnjuje pogoja    |       |
|  |11 mesecev starosti za vpis, morajo imeti  |       |
|  |stalno bivališče najmanj dve leti ob    |       |
|  |otrokovi starosti              |       |
|  |11 mesecev.)                |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|*3. |Otrok je bil prvič uvrščen na prednostni  | (40 točk) |
|  |seznam v preteklem letu in v Vrtce Brezovica|       |
|  |ni bil sprejet (eno negativno obvestilo)  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|*4. |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam  | (80 točk) |
|  |dvakrat ali večkrat zaporedoma v Vrtce   |       |
|  |Brezovica                  |       |
|  |in ni bil sprejet (2 ali več negativih   |       |
|  |obvestil)                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|5. |– Otrok obeh zaposlenih staršev (potrdilo  |  (8 točk) |
|  |delodajalca o zaposlitvi)          |       |
|  |ali                     |       |
|  |– otrok staršev, kjer sta oba študenta   |       |
|  |(potrdilo o rednem šolanju)         |       |
|  |ali                     |       |
|  |– otrok staršev, kjer je eden izmed staršev |       |
|  |zaposlen, drugi pa je študent (potrdilo   |       |
|  |delodajalca                 |       |
|  |o zaposlitvi in potrdilo o rednem šolanju) |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|6. |1 starš zaposlen (ali študent) (potrdilo  | (4 točke) |
|  |delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o   |       |
|  |rednem šolanju),              |       |
|  |1 starš nezaposlen             |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|7. |Zaposlen eden izmed staršev v Vrtcih    |  (7 točk) |
|  |Brezovica                  |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|8. |Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto v | (1 točka) |
|  |Občini Brezovica (potrdilo delodajalca)   |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|9. |Otrok v enostarševski družini        |  (8 točk) |
|  |(sodba ali poravnava sodišča o preživnini  |       |
|  |ali potrdilo o pokojnini)          |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|10 |Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz iste |  (7 točk) |
|  |družine                   |       |
|  |(Ime in priimek že vključenega otroka:   |       |
|  |__________________________________)     |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
|11 |Število otrok v družini (vključno z otrokom,| (vsak otrok |
|  |ki ga vpisujete v vrtec) – obkrožite ŠTEVILO|  3 točke) |
|  |otrok                    |       |
+----+--------------------------------------------+-------------+
*Obvezno obkrožite samo en kriterij, ali 3 ali 4.
Vrtec po uradni dolžnosti preverja izpolnjevanje kriterija številka 2.«
6. člen
V zadnjem odstavku 19. člena se doda:
»V primeru, da vrtec ponudi staršem kot drugo izbiro enoto Rakitna in starši sprejem odklonijo, se otroke ne izbriše iz tekočega prednostnega seznama.«
7. člen
25. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce se spremeni tako, da se glasi:
»Vpis v poldnevni program in sprememba iz dnevnega v skrajšan program je možna le v enotah vrtca, kjer ni čakajočih otrok na dnevni program.
Na pisno zahtevo staršev se otrok razporedi v drugi program. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vrtec pozove vlagatelje, ki so vloge oddali pred dnem uveljavitve tega pravilnika, k dopolnitvi vlog v skladu s tem pravilnikom.
Ne glede na spremembo določbe petega odstavka 4. člena in drugega odstavka 12. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec vlagatelji za šolsko leto 2015/2016 lahko oddajo vlogo za vpis v vrtec do 31. 3. 2015.
Vlagatelju, katerega otrok je bil v letu 2014 uvrščen na prednostni seznam in sprejet v Vrtce Brezovica (pozitivno obvestilo), in ki je kasneje s pisno izjavo umaknil vlogo za sprejem v vrtec, se ob vpisu otroka v vrtec v šolskem letu 2015/2016 pri obravnavi in točkovanju vlog upošteva 40 točk.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovica, dne 19. februarja 2015
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti